Giáo án Tin học Tuần 4 Lớp 5

4 58 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 07:57

Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 4: THƯ ĐIỆN TỬ(tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng dịch vụ thư điện tử để gưi nhận thư có đính kèm tệp tin; - Biết cách xem lại thư gửi, thư nháp tìm kiếm thư cần xem lại nội dung Kỹ năng: Sau học xong em có khả nhận biết: - Sử dụng dịch vụ thư điện tử để gửi nhận thư có đính kèm tệp tin với bạn lớp với - Biết cách xem lại thư gửi, thư nháp tìm kiếm thư cần xem lại nội dung Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp: - Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Y/c học sinh đăng nhập vào địa egmail gửi hộp thư cho bạn? Bài mới: * Giới thiệu mới: - Để biết gửi, nhận thư có tệp tin đính kèm; biết cách xem lại thư gửi, thư nháp, tìm kiếm thư cần xem lại nội dung em bước sang “Bài THƯ ĐIỆN TỬ (tiếp theo)” A Hoạt động bản: A Gửi thư có đính kèm tệp tin - GV làm mẫu để gửi hộp thư có đính kèm tệp theo bước cho học sinh quan sát xem có bước? - Nhận xét, kết luận: Có bước thực + Bước 1: Nháy chuột vào hình ghim + Bước 2: Mở thư mục có chứa tệp muốn gửi nháy chuột vào tệp muốn gửi + Bước 3: Chọn Open + Bước 4: Chọn gửi - Y/c học sinh gửi hộp thư có đính kèm tệp văn soạn thảo - Trình chiếu sản phẩm trước lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp - Thực hành - Quan sát nhận xét - Quan sát trả lời - Nhắc lại bước - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương A Nhận thư có tệp tin đính kèm - Làm mẫu thao tác nhận hộp thư có đính kèm tệp tin cho học sinh quan sát cho biết có bước? Nêu bước thực hiện? - Nhận xét, kết luận: + Bước 1: Nháy vào tiêu đề hộp thư đến để xem thư + Bước 2: Nháy vào mũi tên để tải + Bước 3: Mở thư mục lưu tệp tin tải + Bước 4: Chọn save - Y/c học sinh mở hợp thư có đính kèm tệp tin - Trình chiếu sản phẩm trước lớp - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương A Xem lại thư gửi, thư nháp a) Xem lại thư gửi - Gv làm mẫu thao tác xem lại thư gửi cho học sinh quan sát cho biết thao tác? - Y/c học sinh xem lại thư gửi b) Xem hoàn thiện thư nháp - Làm mẫu thao tác xem lại thư nháp cho biết thao tác nào? - Y/c học sinh xem hoàn thành số thư nháp Củng cố - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM - Quan sát trả lời - Nhắc lại bước - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Quan sát trả lời - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Quan sát trả lời - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Lắng nghe ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 4: THƯ ĐIỆN TỬ(tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng dịch vụ thư điện tử để gưi nhận thư có đính kèm tệp tin; - Biết cách xem lại thư gửi, thư nháp tìm kiếm thư cần xem lại nội dung Kỹ năng: Sau học xong em có khả nhận biết: - Sử dụng dịch vụ thư điện tử để gửi nhận thư có đính kèm tệp tin với bạn lớp với - Biết cách xem lại thư gửi, thư nháp tìm kiếm thư cần xem lại nội dung Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: - Y/c học sinh đăng nhập vào địa egmail gửi hộp thư cho bạn? - Thực hành - Quan sát nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài THƯ ĐIỆN TỬ (tiếp theo)” B Hoạt động thực hành: B Bài tập SGK trang 28 - Y/c học sinh đọc yêu cầu tập 1B - Quan sát hs, giúp đỡ, sửa sai - Trình chiếu sản phẩm trước lớp - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương B Bài tập SGK trang 28 - Y/c học sinh đọc yêu cầu tập 2B - Đọc y/c, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Báo cáo kết - Đọc y/c, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Quan sát hs, giúp đỡ, sửa sai - Trình chiếu sản phẩm trước lớp - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương B Bài tập SGK trang 28 - Y/c học sinh đọc yêu cầu tập 2B - Nhận xét - Báo cáo kết - Đọc y/c, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Quan sát hs, giúp đỡ, sửa sai Củng cố - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Thực hành theo y/c - Quan sát - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Y/c học sinh đọc ghi nhớ thời gian Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp -... - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư có đính kèm tệp tin văn soạn thảo? - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh... để tải + Bước 3: Mở thư mục lưu tệp tin tải + Bước 4: Chọn save - Y/c học sinh mở hợp thư có đính kèm tệp tin - Trình chiếu sản phẩm trước lớp - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương A Xem lại thư gửi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học Tuần 4 Lớp 5, Giáo án Tin học Tuần 4 Lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn