SKKN: Thiết kế một số bài tập vận dụng ese năm 2019 2020

46 214 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 23:22

Bài tập este trong năm 2019 được đánh giá là rất hay và có tính phân hóa cao.Dưới đây là tài liệu của tôi biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy của giáo viên cũng như giúp các em học sinh có thêm kỹ năng giải quyết dạng bài tập este trong đề thi năm sau 2020. Rất mong các em học sinh và quý thầy cô ủng hộ.Trân trọng HÌNH THÀNH PHẢN XẠ GIẢI BÀI TỐN ESTE QUA ĐỀ THI 2019 BÀI TẬP THIẾT KẾ NĂM 2020 A.BÀI TẬP ESTE TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019 B.THIẾT KẾ BÀI TẬP ESTE TRONG ĐỀ THI THPTQG 2020 NỘI DUNG C.BÀI TẬP TỰ LUYỆN A.BÀI TẬP ESTE TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019 Câu 75(Mã đề 202-2019): Cho 7,36 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu ancol Z 6,76 gam hỗn hợp muối T.Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H 2.Đốt cháy hoàn toàn T thu H2O , Na2CO3 0,05 mol CO2 Phần trăm khối lượng X E A 60,33% B 50,27% C 81,52% D 47,83% Hướng dẫn giải MX < MY < 150 nên X,Y este đơn chức chức (HCOO) 3C3H5 ( M = 176 ) Áp dụng ĐLBT KL ta tính mancol = 4,6 gam = t.R + 17.tn (tn =0,1) → t.R = 2,9 Dễ chọn ancol C2H5OH Bao toan nhom OH t.n = 0,05.2 =0,1 COO C H NaOH 0,1 mol X 7,36 gam R(OH)n t mol +Na 0,1 COONa C 0,06 H T 6,76 gam Dễ xác định muối H2 0,05 mol O2 BTC CO2 0,05 mol Na2CO3 0,05 HCOONa 0,06 mol COONa 0,02 COONa HCOOC2H5 COOC2H5 COOC2H5 0,06 mol 0,02 mol %X = 4,44 100% = 60,33 % 7,36 Chọn A Câu 75(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) thu 4,48 lít CO Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu muối 3,14 gam hỗn hợp ancol Z Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Phần trăm khối lượng X E A 29,63% B 62,28% C 40,40% D 30,30% Hướng dẫn giải Áp dụng ĐLBT KL ta tính mancol = 3,14 gam = t.R + 17.tn (tn =0,1) MX < MY < 150 nên X,Y este đơn chức chức (HCOO) 3C3H5 ( M = 176 ) t.R = 1,44( có CH3OH R’(OH)2 ) 0,2 mol CO2 O2 0,1 COO C H NaOH 0,1 mol Bao toan nhom OH t.n = 0,05.2 =0,1 R(OH)n t mol +Na H2 0,05 mol 0,1 COONa C H E m gam Xét E ta thấy nC = nCOO nên X, Y x y HCOOCH3 HCOO HCOO CH2 x + 2y = 0,1 CH2 32x + 62y = 3,14 x =0,04 y = 0,03 Ta dễ có : %X = 2,4 100% = 40,40% 5,94 Chọn C Câu 73(Mã đề 206-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) thu 4,48 lít CO2 Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu ancol Z 6,76 gam hỗn hợp muối.Cho toàn Z tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Phần trăm khối lượng X E A 44,30% B 50,34% C 74,50% D 60,40% Hướng dẫn giải 0,2 mol CO2 O2 0,1 COO C H NaOH 0,1 mol Bao toan nhom OH t.n = 0,05.2 =0,1 R(OH)n t mol +Na H2 0,05 mol 0,1 COONa C H E m gam 6,76 gam Xét E ta thấy nC = nCOO ; MX < MY < 150 , X HCOOCH3; thu ancol nên tìm Y x HCOOCH3 y COOCH3 x + 2y = 0,1 COOCH3 68x + 134y = 6,76 x =0,06 y = 0,02 Ta dễ có : %X = 3,6 100% = 60,40% 5,96 Chọn D Câu 77(Mã đề 222-2019):Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol : X(no,đơn chức) Y (không no,đơn chức ,phân tử có hai liên kết pi ) Z (no, hai chức).Cho 0,2 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu 12,88 gam hỗn hợp ba ancol dãy đồng đẳng 24,28 gam hỗn hợp T gồm ba muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 0,175 mol O2 , thu Na2CO3 ,CO2 0,055 mol H2O Phần trăm khối lượng X E có già trị gần với giá trị sau ? A B 12 C.5 D Hướng dẫn giải x HCOOCH3 y CH = CH- COOCH COOCH3 z COOCH3 ROH (12,88 gam ) + NaOH t CH2 x HCOONa y CH2 = CH- COONa z + O2 0,175 mol COONa CO2 v H2O 0,055 mol COONa E Na2CO3 u t' CH2 x + y + z = 0,2 (I) 24,28 gam Bao tồn khơi luong : 24,28 + 0,175.32 = 0,055.18 + 106 u + 44 v 28,89 = 106u + 44v u=0,175 0,295 = - u + 2v v= 0,235 Bao toàn Na: x + y + 2z = 2u Bao toàn Oxi: 2x + 2y + 4z + 0,175.2 = 3u +2v + 0,055 x + y + 2z = 0,35 (II) Bao toàn C : x + 3y + 2z + t' = u + v =0,41 x + 3y + 4z = 0,71 (III) Bao toàn H: x + 3y + 2t' = 0,055.2 Từ (I)(II)(III) ta có : x=0,02 y = 0,03 t' = z = 0,15 Áp dụng ĐLBTKL ta tìm t = 0,12 t’ =0 nên CH2 thuộc gốc ancol nên ta dễ có: 0,12 = 0,02n + 0,03 m + 0,15.l ( n,m,l số nhóm CH2 Trong X,Y,Z ) l = giá trị phù hợp.và ta có PT toán học 2n + 3m = 12 m n 4,5 1,5 Loại Loại Chọn Loại Loại Loại : số lẻ không đảm bảo tạo ancol khác Vậy X : HCOOC4H9 %X = 2,04 100% = 8,81% 23,16 Chọn A Câu 79(Mã đề 213-2019):Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol : X(no,đơn chức) Y (không no,đơn chức ,phân tử có hai liên kết pi ) Z (no, hai chức).Cho 0,58 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , thu 38,34 gam hỗn hợp ba ancol dãy đồng đẳng 73,22 gam hỗn hợp T gồm ba muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 0,365 mol O2 , thu Na2CO3 , H2O 0,6 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y E có già trị gần với giá trị sau ? A B C.7 D Hướng dẫn giải x HCOOCH3 y CH = CH- COOCH COOCH3 z COOCH3 ROH (38,34 gam ) + NaOH x HCOONa y CH2 = CH- COONa t CH2 z + O2 0,365 mol COONa CO2 0,6 mol H2O v COONa E Na2CO3 u t' CH2 x + y + z = 0,58 (I) 73,22 gam Bao tồn khơi luong : 73,22 + 0,365.32 = 0,6.44 + 106 u + 18 v 58,5 = 106u + 18v u=0,54 - 0,47 = - u + v v= 0,07 Bao toàn Na: x + y + 2z = 2u Bao toàn Oxi: 2x + 2y + 4z + 0,365.2 = 3u +v + 0,6.2 x + y + 2z = 1,08 (II) Bao toàn C : x + 3y + 2z + t' = u + 0,6 =1,14 x + 3y + 4z = 2,14 (III) Bao toàn H: x + 3y + 2t' = v.2 =0,14 x + 3y + 4z = 2,14 (III) Từ (I)(II)(III) ta có : x=0,05 y = 0,03 t' = z = 0,5 Áp dụng ĐLBTKL ta tìm mE = 68,36 gam ; t = 0,27 t’ =0 nên CH2 thuộc gốc ancol nên ta dễ có: 0,27 = 0,05n + 0,03 m + 0,5.l ( n,m,l số nhóm CH2 Trong X,Y,Z ) l = giá trị phù hợp.và ta có PT tốn học 5n + 3m = 27 n m 7,3 5,6 2,3 0,67 Loại Loại Loại Chọn Loại Loại Loại : số lẻ không đảm bảo tạo ancol khác Vậy Y : CH2 = CH - COOC5H11 %Y = 4,26 100% = 6,23 % 68,36 Chọn D Câu 79(Mã đề 217-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 7,76 gam X dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối.Cho toàn Y vào bình đựng kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H2 khối lượng bình tăng gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,09 mol O2 thu Na2CO3 4,96 gam hỗn hợp CO2 H2O.Phần trăm khối lượng este có phân tử khối nhỏ X A 19,07% B 77,32 % C 15,46 % D 61,86 % Hướng dẫn giải mancol = + 2t 2t COO C H NaOH 2t mol ROH 2t mol 2t COONa 0,02 C 0,16 H X 7,76 gam +Na m gam H2 O2 0,09 mol Na2CO3 t mol Bao toàn C x CO2 y H2O 4,96 gam Áp dụng ĐLBT KL : 7,76 + 2t 40 = (4 + 2t) + (106t + 4,96 – 0,09.32) t =0,06 Bảo toàn KL: m = 8,44 ; 44x + 18 y = 4,96 (I) Bảo toàn O: 4t + 0,09.2 = 3t + 2x + y → 2x + y = 0,24 (II) Từ ( I) (II) ta có : x =0,08 ; y = 0,08 Dựa vào tỷ lệ C :H muối ta xác định muối thu HCOONa 0,1 mol CH3COONa 0,02 mol + Ở sơ đồ ta dễ xác định ancol CH3OH C2H5OH Vì X có este có số C nên dễ xác định este ( thuật ngữ phân tử khối nhỏ ) a HCOOCH3 b HCOOC2H5 c CH3COOCH3 % HCOOCH3 = 4,8 a + b + c = 0,12 a + b = 0,1 60a + 74b + 74c = 7,76 a =0,08 b = 0,02 c= 0,02 100% = 61,86 % 7,76 Chọn D Câu 79(Mã đề 202-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 9,16 gam X dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối.Cho toàn Y vào bình đựng kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H2 khối lượng bình tăng 5,12 gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,12 mol O thu Na2CO3 6,2 gam hỗn hợp CO2 H2O.Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn X A 19,21% B 13,10 % C 38,43 % D 80,79 % Hướng dẫn giải mancol = 5,12 + 2t 2t COO C H NaOH 2t mol ROH 2t mol +Na H2 2t COONa 0,04 C 0,2 H X 9,16 gam m gam Na2CO3 t mol O2 0,12 mol Bao toàn C x CO2 y H 2O 6,2 gam Áp dụng ĐLBT KL : 9,16 + 2t 40 = (5,12 + 2t) + (106t + 6,2 – 0,12.32) → t =0,06 Bảo toàn KL: m = 8,72 ; 44x + 18 y = 6,2 (I) Bảo toàn O: 4t + 0,12.2 = 3t + 2x + y → 2x + y = 0,3 (II) Từ ( I) (II) ta có : x =0,1 ; y = 0,1 Dựa vào tỷ lệ C :H muối ta xác định muối thu HCOONa 0,08 mol CH3COONa 0,04 mol + Ở sơ đồ ta dễ xác định ancol CH3OH C2H5OH Vì X có este có số C nên dễ xác định este ( thuật ngữ phân tử khối lớn ) a CH3COOC2H5 b HCOOC2H5 c CH3COOCH3 % CH3COOC2H5 = a + b + c = 0,12 a + c = 0,04 88a + 74b + 74c = 9,16 1,76 a =0,02 b = 0,08 c= 0,02 100% = 19,21 % 9,16 Chọn A Câu 68(Mã đề 202-2019):Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu CO2 1,53 mol H2O Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol m gam muối Mặt khác 25,74 gam X tác dụng tối đa với 0,06 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 27,72 B 26,58 C.27,42 D 24,18 Hướng dẫn giải + O2 CO2 t (k - 1) + 1,53 CnH2n + - 2kO6 t mol H2O 1,53 mol ( 27,54 gam) 25,74 gam Br2 0,06 NaOH 3t C3H8O3 t Muoi m gam Ta dê có: nCO2 = t (k - 1) + 1,53 n = 2,295 + kt - 4t O2 + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: 25,74 + 32(2,295 + kt – 4t) = 27,54 + 44(1,53 + kt – t) → 12 kt + 84 t = 4,32 (I) + Áp dụng BT liên kết pi tự : (k-3).t = 0,06 → kt – 3t = 0,06 (II) Từ (I)(II) ta có k = ; t = 0,03 + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : 25,74 + 40.3t = m + 92.t → m = 26,58 Chọn B Câu 72(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2 thu CO2 mol H2O Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 35,36 gam muối Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,2 B 0,24 C.0,12 Hướng dẫn giải D 0,16 CnH2n + - 2kO6 t mol + O2 3,08 mol CO2 t (k - 1) + H2O mol ( 36 gam) m gam Br2 a mol NaOH 3t C 3H 8O t Muoi 35,36 gam Ta dê có: n CO2 = t (k - 1) + n = 3,08 =3 + kt - 4t O2 (I) + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : m + 40.3t = 35,36 + 92.t → m = 35,36 – 28t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: m + 32.3,08 = 36 + 44(2 + kt – t) → 44 kt - 16 t = 9,92 (II) + Từ (I)(II) ta có : k =6 ; t = 0,04 + Áp dụng BT liên kết pi tự : (k-3).t = a → a = 0,12 Chọn C Câu 65(Mã đề 204-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2 thu H2O 1,65 mol CO2 Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 26,52 gam muối Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,09 B 0,12 C.0,15 D 0,18 Hướng dẫn giải CnH2n + - 2kO6 t mol + O2 2,31 mol CO2 1,65 mol (72,6 gam) H2O t(1- k) + 1,65 m gam Br2 a mol NaOH 3t C3H8O3 t Muoi 26,52 gam Ta dê có: n H2O = t (1 - k) + 1,65 n = 2,31 =2,475 -0,5 kt - 2,5 t O2 kt + 5t = 0,33 (I) + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : m + 40.3t = 26,52 + 92.t → m = 26,52 – 28t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: m + 32.2,31 = 72,6 + 18(1,65 + t – kt) → 18kt - 46t = 1,86 (II) + Từ (I)(II) ta có : k =6 ; t = 0,03 + Áp dụng BT liên kết pi tự : (k-3).t = a → a = 0,09 Chọn A Câu 67(Mã đề 207-2019):Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, thu H2O 1,1 mol CO2 Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol m gam muối Mặt khác 17,16 gam X tác dụng tối đa với 0,04 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 16,12 B 18,48 C.18,28 D 17,72 Hướng dẫn giải Câu 25:Este X có hoa nhài có cơng thức phân tử C9H10O2, thủy phân X tạo ancol thơm Y Tên gọi X là: A Phenyl axetat B Etyl benzoat C Phenyl propionat D Benzyl axetat Câu 26:Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C3H6O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na là: A B C D Câu 27:Chất sau thủy phân tạo chất có phản ứng tráng gương A HCOOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo bước sau đây: Bước 1: Cho ml C2H5OH, ml CH3COOH vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm Bước 2: Lắc ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng - phút 65 o 70 C Bước 3: Làm lạnh, sau rót ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm Phát biểu sau sai? A H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm B Mục đích việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm C Sau bước 2, ống nghiệm C2H5OH CH3COOH D Sau bước 3, chất lỏng ống nghiệm tách thành hai lớp Câu 29:Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 30:Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình hóa học): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A.C2H5OH, CH3COOH B.CH3COOH, CH3OH C.CH3COOH, C2H5OH D.C2H4, CH3COOH Câu 31:Chất X có cơng thức phân tử C4H6O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức phân tử C3H3O2Na Chất X có tên gọi A metyl acrylat B metyl metacrylat C metyl axetat D etyl acrylat Câu 32: Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C5H10O Chất Xkhông phản ứng với Na, +H2 +CH3COOH X ��� � Y ���� � � H2SO4 ,� � c Ni, to thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: A 2,2-đimetylpropanal.B pentanal metylbutanal Este có mùi chuối chín.Tên X C 2-metylbutanal D 3- Mức độ 3: Vận dụng Câu 33:X hợp chất hữu có cơng thức phân tử C8H12O5, mạch hở Thuỷ phân X thu glixerol axit đơn chức Y, Z (trong Z Y nguyên tử cacbon) Kết luận sau đúng? A X có đồng phân thỏa mãn tính chất B X làm màu nước brom C Phân tửX có liên kết  D Y, Z đồng đẳng Câu 34:Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn 80 Cơng thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOCH2C6H5 B HCOOC6H4C2H5 C C6H5COOC2H5 D C2H5COOC6H5 Câu 35:Cho sơ đồ phản ứng sau: X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (1) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 (2) Biết X1 Y1 có số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, Y1 khơng Tính chất hóa học giống X2 Y2? A Bị khử H2 (to, Ni) B Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (to) C Bị oxi hóa O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic D Tác dụng với Na o o +HCl +H2 d�(Ni,t ) +NaOH d�,t � Z � X ����� � Y ��� Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein ����� Tên Z A.axit stearic B.axit panmitic C.axit oleic D.axit linoleic Câu 37:Chất X loại thuốc cảm có cơng thức phân tử C9H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Nung Y với hỗn hợp CaO/NaOH thu parafin đơn giản Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu hợp chất hữu tạp chức T khơng có khả tráng gương Có phát biểu sau: (a) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol : (b) Chất Y có tính axit mạnh H2CO3 (c) Chất Z có cơng thức phân tử C7H4O4Na2 (d) Chất T khơng tác dụng với CH3COOH có phản ứng với CH3OH (H2SO4 đặc, to) Số phát biểu A B C D Câu 38: Hợp chất X có cơng thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 216 B 202 C 198 D 174 Câu39:Tiến hành thí nghiệm sau đây: (1) CH3COO-C2H5 +NaOH→ (2) HCOO-CH=CH2+NaOH→ (3) C6H5COO-CH3+NaOH→ (4) HCOO-C6H5+NaOH→ (5) CH3COO-CH=CH2+NaOH→ (6) C6H5COO-CH=CH2+NaOH→ Trong số các thí nghiệm trên, có thí nghiệm mà sản phẩm thu chứa ancol? A B C D Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 7,40 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 Câu 41: Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 12,6 gam H2O Thể tích khí CO2 (đktc) thu A.15,68 lít B.17,92 lít C 22,4 lít D.13,44 lít Câu 43: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu44:Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2 Cho 5,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Lấy toàn Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu 10,8 gam Ag Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 45:X este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666% Sau phản ứng thu dung dịch Y Cô cạn Y phần có H2O với khối lượng 86,6 gam, lại chất rắn Z có khối lượng 23 gam Có đồng phân cấu tạo X thoả mãn tính chất trên? A B C D Mức độ 4: Vận dụng cao Câu 46:X, Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở thuộc dãy đồng đẳng kế tiếp; Z T hai este chức 14 đvC, đồng thời Y Z đồng phân (MX< MY < MT) Đốt cháy 17,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z vàT cần dùng 10,752 lít O2 (đktc) Mặt khác, đun nóng 17,28 gam E cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 4,2 gam hỗn hợp gồm ancol có số mol Số mol X E là: A 0,03 mol B 0,05 mol C 0,04 mol D 0,06 mol Câu 47:X, Y vàZ este đơn chức, mạch hở (trong Y Z khơng no chứa liên kết C = C có tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Yvà Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng Khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp F A 9,72 gam B 8,64 gam C 8,10 gam D 4,68 gam Câu 48: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX< MY; Z ancol có số nguyên tử cacbon với X (MZ< 100); T hợp chất chứa hai chức este tạo X, Y Z Đốt cháy hoàn toàn 64,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 59,92 lít khí O2(đktc), thu khí CO2 46,8 gam nước Mặt khác, 64,6 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng với KOH dư A 25,2 gam B 32,2 gam C 23,4 gam D 21,6 gam Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic glixerol (trong số mol axit metacrylic số mol axit axetic) O2dư, thu hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2, thu 98,5 gam kết tủa dung dịch Z Đun nóng Z lại xuất kết tủa Cho 26,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần giá trị A 24,7 B 30,1 C 28,9 D 35,6 Câu 50: Hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức A B (chứa C, H, O có phân tử khối lớn 50) Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu sản phẩm dung dịch Y chứa hai muối, có muối chứa 19,83% natri khối lượng Chia dung dịch Y thành phần - Phần đem thực phản ứng tráng bạc, thu tối đa 16,2 gam Ag - Phần đem cô cạn đốt cháy hoàn toàn thu CO2, H2O 10,6 gam Na2CO3 Giá trị m A 27,70 B 30,40 C 41,80 D 13,85 Câu 10 Đáp án A B B C B B C C A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C B C A D B D D B ĐÁP ÁN Câu Đáp án 21 D 22 D 23 C 24 B 25 D 26 A 27 A 28 B 29 A 30 A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A D D D C A D B A B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B A B D A D B C B A Chuyên đề 2: BÀI TẬP ESTE I Xác định CTPT, CTCT este qua phản ứng cháy, M, biện luận Câu 1: Hố 2,2 gam este E thu 0,56 lit E (đktc) E có số đồng phân A B C D Câu 2: Làm bay 3,7 gam este chiếm thể tích thể tích 1,6 gam O2 điều kiện Este có số đồng phân A B C D Câu 3:Một este đơn chức no, mạch hở có 54,55 % C phân tử Công thức phân tử este A C3H6O2 B C4H8O2 C C4H6O2 D C3H4O2 Câu 4: Một este đơn chức no có 48,65 % C phân tử số đồng phân este A B C D Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu 11 gam CO2 4,5 gam H2O Nếu X đơn chức X có cơng thức phân tử là: A C3H6O2 B C4H8O2 C C5H10O2 D C2H4O2 Câu 6: Thuỷ phân este môi trường kiềm ta ancol etylic mà khối lượng ancol 62% khối lương phân tử este Cơng thức este công thức đây? A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu A gồm C, H, O thu 1,344 lit CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Cơng thức cơng thức A (COO)2(C2H5)2 B CH3COOH C CH3COOCH3 D HOOC-C6H4COOH Câu 8: Làm bay 5,98 gam hỗn hợp este axit axetic ancol đông đẳng ancol metylic Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc) Cơng thức cấu tạo este là: A HCOOC2H5 HCOOC3H7 B CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 Câu Este X có CTCP C4H6O2 Biết X thuỷ phân mơi trường kiềm tạo muối anđêhit Công thức cấu tạo X A CH3COOCH= CH2 B HCOOCH2- CH= CH2 C HCOOCH2- CH= CH2 D CH3COOCH2CH3 Câu 10 Một este X tạo axit no đơn chức ancol no đơn chức có dX/CO2=2 Cơng thức phân tử X là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H6O2 D C4H8O2 Câu 11: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1.85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X, Y là: A C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 12:X hỗn hợp esteđồng phân tạo thành từ ancol đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh với axit đơn chức Tỉ khối X so với hiđro 44 Công thức phân tử X A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C5H10O2 D.C6H12O2 Câu 13:Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hỗn hợp esteđồng phân X Y ta thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) 2,7g H2O X Y có cơng thức cấu tạo A.CH2=CHCOOCH3 HCOOCH2CH=CH2 B.CH3COOCH3 HCOOC2H5 C.CH2=CHCOOC2H5và C2H5COOCH=CH2 D.CH3COOC2H5và C2H5COO CH3 Câu 14:Đốt cháy 3g este Y ta thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) 1,8g H2O Y có cơng thức cấu tạo sau đây? A.HCOOCH3B.CH3COOCH3 C.CH2=CHCOOCH3 D.HCOOCH2CH3 Câu 15:X este glixerol axit hữu Y Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X hấp thụ tất sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 60g kết tủa X có cơng thức cấu tạo A.(HCOO)3C3H5 B.(CH3COO)3C3H5 C.(C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)3C3H5 Câu 16: Este X tạo ancol no đơn chức axit cacboxylic không no (có liên kết đơi) đơn chức Đốt cháy m mol X thu 22,4 lít CO2 (đktc) 9g H2O Giá trị m số cho đây? A mol B mol C mol D 0,5 mol Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu 0,3mol CO2 0,3 mol H2O Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thu 8,2g muối X công thức cấu tạo sau đây: A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 18:Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 40g kết tủa X có cơng thức phân tử A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D HCOOC2H3 Câu 19:Khi thuỷ phân este có cơng thức C4H8O2 ta axit X ancol Y Oxi hoá Y với K2Cr2O7 H2SO4 ta lại X Este có cơng thức cấu tạo sau đây? A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H3 Câu 20: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D propyl axetat Câu 21:Một chất hữu X mạch hở có khối lượng phân tử 60 đvC thỏa mãn điều kiện sau: X không tác dụng với Na, X tác dụng với dung dịch NaOH, X phản ứng với AgNO 3/NH3 Vậy X chất chất sau: A CH3COOH B HCOOCH3 C C3H7OH D HO–CH2– CHO Câu 22 Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH ( có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m là: A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 23 Cho 4,2g este đơn chức no E tác dụng hết với dd NaOH ta thu 4,76g muối natri Vậy công thức cấu tạo E là: A CH3–COOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOO CH3 Câu 24 Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau cho qua dd Ca(OH)2 dư thu 34,5g kết tủa Các este nói thuộc loại: A No đơn chức B Không no đơn chức C No đa chức D Không no đa chức Câu 25: Chất X chứa C, H, O có khối lượng phân tử 74 X tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch AgNO3/ NH3 Khi đốt cháy 7,4 gam X thấy thể tích CO2 thu vượt 4,7 lit (ở đktc) Xác định công thức cấu tạo X : A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C HCOOC2H5 D HCOOH Câu 26: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH ( có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m là: A.10,12 B.6,48 C.8,10 D.16,20 Câu 27: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hố tạo anđehit muối axit hữu Có công thức CT phù hợp với X? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 28: X este no đơn chức, có tỉ khối so với CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dd NaOH dư, thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A.HCOOCH2CH2CH3 B.HCOOCH(CH3)2 C.C2H5COOCH3 D.CH3COOC2H5 II Xác định CTCT este qua phản ứng xà phòng hóa, este đơn chức, đa chức,các este đặc biệt khác Câu 29: Để xà phòng hố 7,4g este no đơn chức cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,5M Este có cơng thức phân tử A.C3H6O2 B.C5H10O2 C.C4H8O2 D C2H4O2 Câu 30: Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu 1,4g muối Tỉ khối M so với khí CO2 M có cơng thức cấu tạo là: A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Câu 31: A este đơn chức có cơng thức đơn giản C2H4O Khi xà phòng hóa hồn tồn 4,4 gam A NaOH thu 4,1 gam muối khan A A etylaxetat B propylfomiat C iso-propylfomiat D metylpropionat Câu 32:12,9g este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu muối anđehit Công thức cấu tạo este A HCOOCH=CH-CH3 B HCOOCH=CH2 C C2H5COOCH=CH2 D.A B Câu 33: Khi thuỷ phân este E NaOH người ta thu natri axetat etanol Vậy E có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 34: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu 12,3 g muối Xác định E A HCOOCH3 B CH3-COOC2H5 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 35: Hợp chất hữu no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COO-[CH2 ]-OOCC2H5 B CH3 OOC[CH2 ]2COOC2H5 C CH3 OOCCH2COOC3H7 D CH3COO [CH2 ]2OOCC2H5 Câu 36: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M(đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là: A CH2=CH-CH2COOCH3 B CH2=CH-COOCH2CH3 C CH3COOCH=CH-CH3 D CH3-CH2COOCH=CH2 Câu 37: Một hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm muối hai axit cacboxylic ancol Cho toàn lượng ancol thu tác dụng với Na dư, sinh 3,36 lit H2 (đktc) Hỗn hợp X gồm: A axit este B este ancol C hai este D axit ancol Câu 38: Một este đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO = 9:8 Cho este tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu muối có khối lượng 41/37 khối lượng este Cơng thức cấu tạoeste là: A HCOOCH=CH2 B.HCOOC=CH-CH3 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 39:Thủy phân este đơn chức no E dung dịch NaOH thu muối khan có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử E Tỉ khối E khơng khí Cơng thức cấu tạo A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 40: Cho chất hữu A chứa loại nhóm chức tác dụng với lít dd NaOH 0,5M thu a gam muối 0,1 mol ancol Lượng NaOH dư trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M Cơng thức tổng quát A công thức nào? A R-COO-R’ B (R-COO)2R’ C (R-COO)3R’ D (R-COOR’)3 Câu 41: Hai hợp chất A, B mạch hở (chỉ có C, H, O) đơn chức tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm A, B cần 8,4 lit O2 thu 6,72 lit CO2 5,4 gam H2O Điều sau với A, B? A Este đơn chức, không no B Este đơn chức, no C Este đa chức, không no D Este đa chức, no Câu 42: A có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Khi phân tích A thu kết quả: 50% C, 5,56% H, 44,44%O theo khối lượng Khi thuỷ phân A dung dịch H2SO4 loãng thu sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo A A HCOO-CH=CH-CH3 B HCOO-CH=CH2 C (HCOO)2C2H4 D CH2=CHCHO Câu 43:Một hỗn hợp X gồm este X, Y có cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen Xà phòng hố hết 0,2 mol X, ta cần 0,3 lit dung dịch NaOH 1M thu muối.Tính khối lượng muối A 8,2 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa B 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa C 8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 5,8 gam C6H5ONa D 4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa Câu 44: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M Sau phản ứng thu hỗn hợp hai muối hai axit no đơn chức ancol no đơn chức Y Cho toàn Y tác dụng hết với Na 3,36 lít H2.Cho biết hai hợp chất hữu hợp chất ? A axit ancol B este ancol C este D este axit Câu 45: Cho hỗn hợp M gồm hợp chất hữu mạch thẳng X, Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với gam NaOH thu ancol đơn chức hai muối hai axit hữu đơn chức dãy đồng đẳng Lượng ancol thu cho tác dụng với Na dư tạo 2,24 lit khí (đktc) X, Y thuộc loại hợp chất ? A Axit B axit este C este D ancol axit Câu 46: X có M=58 Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu sản phẩm Xác định công thức cấu tạo X ? H H3C C C O O A CH2=CH-COOH B HCOOCH=CH2 C D HCOOCH2CH3 Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất X gồm có C, H, O thu 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) 0,90 gam H2O Tỉ khối X so với hiđro 73 Biết thuỷ phân 0,1 mol X dung dịch KOH, thu 0,2 mol ancol etylic 0,1 mol muối Y Chất X có cơng thức cấu tạo : A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C H2C (COOC2H5)2 D (COOC2H5)2 III Hiệu suất phản ứng este hóa tốn tính tốn đại lượng khác Câu 48: Đun lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11,0 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa bao nhiêu? A 75.0% B 62.5% C 60.0% D 41.67% Câu 49: Tính khối lượng este mety metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu 50: Đun nóng axit axetic với isoamylic (CH3)2CH-CH2- CH2 CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối) Tính lượng dầu chuối thu từ 132,35 gam axit axetic đung nóng vứoi 200gam ancol isoamylic Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% A 97,5gam B 195,0gam C 292,5gam D 159,0gam Câu 10 Đáp án D B B B D B A C A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B B A A D A C A C ĐÁP ÁN Câu Đáp án 21 B 22 B 23 D 24 A 25 C 26 B 27 C 28 D 29 A 30 A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A A C B D D A D B C Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B B A C C C D D B B Chuyên đề 3: CHẤT BÉO I CÂU HỎI LÍ THUYẾT Định nghĩa, đồng phân, cấu tạo BCâu 1: THPT QG 2015: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol BCâu 2: B-2013: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (to, xúc tác Ni) D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm BCâu 3: Chọn đáp án : A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste ancol với axxit béo C Chất béo trieste glixerol với axit vô D Chất béo trieste glixerol với axit béo BCâu 4: Kết luận không đúng? A Các loại dầu mỡ động vật thực vật thuộc loại chất béo B Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy thuộc loại chất béo C Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy khơng thuộc loại chất béo D Xà phòng muối natri kali axit béo BCâu Trong thành phần loại sơn có triglixerit trieste glixerin với axit linoleic C17H31COOH axit linolenic C17H29COOH Công thức cấu tạo không công thức sau C17 H 31COO  CH | C17 H 31COO  CH | A C17 H 29COO  CH C17 H 31COO  CH | C17 H 29COO  CH | B C17 H 31COO  CH C17 H 31COO  CH | C17 H 29COO  CH | C C17 H 29COO  CH D C17 H 29COO  CH | C17 H 29COO  CH | C17 H 29COO  CH BCâu 6.Trong hợp chất sau, hợp chất thuộc loại lipit? C17 H 33 COO  CH | C15 H 31COO  CH | A C17 H 33 COO  CH B BCâu 7: Công thức triolein A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 C D B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 HCâu 8: Có trieste glixerol chứa đồng thời gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A B C D HCâu 9:Triglixerit este lần este glixerol với axit béo Có thể thu tối đa triglixerit đun glixerol với hỗn hợp axit RCOOH, R’COOH R”COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác)? A B C 12 D 18 HCâu 10: Giữa glixerol axit béo C17H35COOH tạo tối đa este đa chức? A B C D HCâu11: Cho axit béo: axit stearic, axit oleic, axit panmitic Mỗi axit tạo tối đa hợp chất có chứa chức este với glixerol? A este B este C este D este HCâu12 : Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là: A B C D HCâu13.(13CĐ)Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A B C D HCâu14 (12A): Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu là: A B C D HCâu 15 (13B).Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm HCâu 16: Chọn câu phát biểu chất béo : (1) Chất béo trieste glixerol với axit béo (2) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (3) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo không no (4) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (5) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng A , , B , , , C , , D , , Tính chất vật lý, BCâu17: Nhận định sau đúng? A Ở nhiệt độ thường, mỡ động vật trạng thái rắn chứa gốc axit béo không no B Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật trạng thái lỏng chứa gốc axit béo no C Chất béo tan tốt nước D Chất béo nhẹ nước Câu18: Phát biểu sau không ? A Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ axit béo, no, tồn trạng thái rắn B Dầu thực vật chủ yếu chứa axit béo không no, tồn trạng thái lỏng C Hiđro hóa dầu thực vật lỏng tạo thành bơ rắn D Chất béo nhẹ nước không tan nước Câu19: Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất cách: Đun nóng với dung dịch NaOH, để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm dầu thực vật Chất tan dung dịch HCl dầu nhớt Cho nước chất nhẹ bề mặt dầu thực vật Phương án là: A 1, B Chỉ có C D 3 Tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng chất béo Câu20:Tính chất đặc trưng lipit là: chất lỏng chất rắn nhẹ nước không tan nước tan xăng dễ bị thủy phân 7.Tác dụng với kim loại kiềm 8.cộng H2 vào gốc ruợu Các tính chất khơng là: A 1, 6, B 2, 5, C 1, 2, 7, D 3, 6, Câu21:Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng) B Kim loại Na C Dung dịch KOH (đun nóng) D Dung dich Brom BCâu22:Trong thể Lipit bị oxi hóa thành: A amoniac cacbonic B NH3, CO2, H2O C H2O CO2 D NH3 H2O HCâu 23: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc tác Ni, đun nóng) HCâu 24:Phát biểu sau sai ? A Dầu thực vật mỡ động vật chất béo B Tristearin có CTPT C54H110O6 C Dầu thực vật chất béo thành phần có nhiều gốc axit béo khơng no nên thể lỏng D Phản ứng xà phòng hóa chất béo phản ứng chiều, xảy chậm HCâu 25: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A.C15H31COONa etanol B.C17H35COOH glixerol C.C15H31COOH glixerol D.C17H35COONa glixerol o o +H du,Ni,t NaOHdu ,t HCl � X ���� � Y �� � �Z H Câu 26: A - 2010: Chosơ đồ chuyển hóa: Triolein ����� Tên Z A axit oleic B axit linoleic C axit stearic D axit panmitic BCâu 27 Khi thủy phân chất sau thu glyxerol A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etylaxetat BCâu28: Để biến số dầu thành mỡ rắn, bơ nhân tạo người ta thực trình: A hiđro hố (có xúc tác Ni) B làm lạnh C cạn nhiệt độ cao D xà phòng hố BCâu29 :(16ĐH)Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A.Tristearin B Metyl axetat C.Metyl fomat D.Benzyl axetat BCâu30 Xà phòng điều chế cách: A phân hủy mỡ B thủy phân mỡ kiềm C phản ứng axít với kim loại D đề hidro hóa mỡ tự nhiên II.BÀI TẬP Phản ứng chất béo cộng hợp H2, Br2, BCâu 31:Thể tích H2 (đktc) cần để hiđro hóa hồn tồn Olein (Glyxêrin trioleat) nhờ chất xúc tác Ni: A.76018 lít B.760,18 lít C.7,6018 lít D 7601,8 lít Bcâu 32:Hiđro hố chất béo triolein glixerol (H=80%) Sau thuỷ phân hồn tồn NaOH vừa đủ thu loại xà phòng? A B C D BCâu 33:Hiđro hố hồn tồn m(g) triolein (glixerol trioleat) thu 89g tristearin (glixerol tristearat) Giá trị m A 84,8g B 88,4g C 48,8g D 88,9g HCâu 34: Chất béo X trung tính có chứa 88,4% triolein khối lượng, lại tạp chất trơ Cho V lít H2(đktc) qua 1kg chất béo ( với đk phản ứng, chất xúc tác thích hợp), thu hỗn hợp Y, cho Y qua dung dịch Brom dư thấy có 80g Br2 màu Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V là: A 33,6 B 44,8 C 56 D 67,2 Phản ứng thủy phân chất béo (vận dụng thấp) Câu 35: Xà phòng hóa hồn tồn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng Sau phản ứng thu 7,36 gam glixerol 72,46 gam xà phòng Giá trị V là: A 0,130 B 0,135 C 0,120 D 0,125 Câu 36: (17ĐH )Câu 59 : Xà phòng hố hồn tồn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m A 19,12 B 18,36 C 19,04 D 14,68 Vd Câu 37: (18L1-Minh Khai ) Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo X 250 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng (lượng KOH lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 100,2 gam hỗn hợp chất rắn khan gồm hai chất Tên gọi X là: A trilinolein B tristearin C triolein D tripanmitin VD Câu38: Để sản xuất xà phòng, người ta cho 0,178 chất béo tác dụng với NaOH thu glixerol muối natristearat Biết hiệu suất trình sản xuất 80% Khối lượng muối natri stearat thu : A 130,08kg B 146,88kg C 16,26kg D 122,4kg VD Câu 39: Xà phòng hố 80,6 gam chất béo cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH Sau phản ứng thu glixerol muối natri axit béo Công thức phân tử muối là: A C17H33COONa B C17H35COONa C C15H31COONa D C17H31COONa VDCâu40: Một loại chất béo có M = 890 Từ 10kg chất béo điều chế m kg xà phòng 72% m có giá trị là: A 12,228 B 13,378 C 14,326 D 15,326 VD Câu 41 : Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin Xà phòng hố hồn toàn m gam mỡ NaOH thu 138 gam glixerol Giá trị m là? A 1209 B 1304,27 C 1306,2 D 1335 Câu 42: Một loại mỡ chứa 70% triolein 30% tristearin khối lượng Tính khối lượng xà phòng thu xà phòng hố hồn tồn 100kg chất mỡ NaOH? A 90,8kg B 68kg C 103,16kg D 110,5kg Bài tập tổng hợp chất béo 3.1Bài tập đốt chất béo + pư dd Br2 (vận dụng cao) Câu43 (14A) Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a : A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 Câu 44:Cho m gam chất béo tạo axit panmitic axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp muối Biết 1/2 X làm màu vừa đủ 0,075 mol brom CCl4 Giá trị m là: A 124,8 B 132,9 C 64,35 D 127,7 Câu 45:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất béo thu số mol CO2 nhiều số mol nước 0,8 mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng với 60 ml dung dịch brom 1M Giá trị a A 0,015 B 0,010 C 0,012 D 0,020 Câu 46 (2018): Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2 , thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a là: A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Câu 47(2018): Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol m gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu 1,375 mol CO2 1,275 mol H2O Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 dung dịch Giá trị m : A 22,15 B 23,35 C 20,15 D 20,60 3.2 Bài tập đốt chất béo+ pư dd kiềm Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh 2,28 mol CO2 2,12 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành : A 18,28 gam B 33,36 gam C 46,00 gam D 36,56 gam Câu 49 (14CĐ): Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn tồn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b là: A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 50(2018): Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol dd chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat C17 H y COONa) Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần vừa đủ 1,55 mol O2 , thu H2 O 1,1 mol CO2 Giá trị m là: A 19,56 B.16,12 C 17,72 D 17,96 Câu Đáp án D A Câu 11 12 Đáp án D A ĐÁP ÁN Câu Đáp án 21 B 22 C Câu 31 32 Đáp án A B Câu 41 42 Đáp án C C 10 D B D A D C D C 13 14 15 16 17 18 19 20 C D A D D B B C 23 24 25 26 27 28 29 30 B B D C C A A B 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D B C B C C 43 44 45 46 47 48 49 50 D A B B A B C C ... m = 17,72 Chọn D B.THIẾT KẾ BÀI TẬP ESTE TRONG ĐỀ THI THPTQG 2020 Câu Cho 5,88 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X Y (đều tạo axit cacboxylic ancol ; MX < MY < 150 ) tác dụng vừa đủ với dung... 68(Mã đề 202 -2019) :Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu CO2 1,53 mol H2O Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol m gam muối Mặt khác 25,74 gam X tác dụng tối... n = 2,295 + kt - 4t O2 + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: 25,74 + 32(2,295 + kt – 4t) = 27,54 + 44(1,53 + kt – t) → 12 kt + 84 t = 4,32 (I) + Áp dụng BT liên kết pi tự : (k-3).t = 0,06 →
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Thiết kế một số bài tập vận dụng ese năm 2019 2020, SKKN: Thiết kế một số bài tập vận dụng ese năm 2019 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn