Bài tập Amoniac và muối Amoni

2 217 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:59

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ GV : Nguyễn Trái BÀI TẬP : AMONIAC -MUỐI AMONI (Năm học : 2019-2020) Câu 1: Chọn câu sai ? A.Tất muối amoni tan nước B.Dung dịch muối amoni ln có môi trường bazơ C.Tất muối amoni chất điện li mạnh D.Muối amoni bền với nhiệt Câu 2: Dung dịch sau không làm đổi màu q tím ? A.NaOH B.HCl C.KCl D.NH3 Câu 3: Trong phòng thí nghiệm ,để điều chế lượng nhỏ khí X tinh khiết , người ta đun nóng dung dịch NH4NO3 bão hồ Khí X A.NO B.N2O C.N2 D.NO2 Câu 4: Để tạo xốp cho số bánh (bánh bao , bánh xốp ),người ta dùng muối : A.NH4HCO3 B.(NH4)2SO4 C.Na2CO3 D.Ca3(PO4)2 Câu 5: Hiện tượng xảy cho giấy q tím tẩm ướt vào bình đựng khí amoniac giấy quỳ tím chuyển thành màu A.đỏ B xanh C.vàng D.nâu Câu 6: Cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 Hiện tượng xảy A.Có kết tủa trắng B.Khơng có tượng C.có khí mùi khai bay lên có kết tủa trắng D.có khí mùi khai bay lên Câu 7: Có muối sau : NH4Cl , NaCl , MgSO4 đựng lọ khơng nhãn ,có thể dùng dung dịch sau để nhận biết chúng ? A.AgNO3 B.HCl C.H2SO4 D.NaOH Câu 8: Dãy muối sau nhiệt phân cho sản phẩm khí NH3 ? A.NH4HCO3 , NH4Cl , (NH4)2CO3 B.NH4NO3 ,NH4Cl , (NH4)2CO3 C.NH4NO2 ,NH4Cl , (NH4)2CO3 D.NH4NO3 ,NH4Cl , (NH4)2SO4 Câu 9: Để xác định mẩu đất có ion NH4+ hay khơng ta dùng nhóm hố chất sau ? A.Dung dịch HCl giấy q tím ẩm B.Dung dịch NaOH giấy phenoltalein C.Dung dịch H2SO4 giấy q tím ẩm D.dung dịch muối ăn giấy q tím ẩm Câu 10: Trong phân tử NH4NO3 , nitơ có số oxi hố A.+1 B.-1; +3 C.+2 D.-3 ; +5 Câu 11: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu kết tủa trắng keo Chất X A.NH3 B.HCl C.NaOH D.KOH Câu 12: Cặp chất sau tồn dung dịch ? A.NH4Cl LiOH B.NH3 HCl C.NH3 NaOH D.NH3 CuCl2 Câu 13: Cho phản ứng : t0 t0 (1)NH4NO2 → (2)NH4NO3 (3)NH3 + O2 Pt,850 →  c → t0 t0 t0 (4)NH3 + CuO → (5)NH3 + O2 → (6)NH4Cl → Số phản ứng tạo N2 A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 14: Số cách dùng điều chế NH3 phòng thí nghiệm cách sau (1)đun dung dịch NH3 đậm đặc (2)đun dung dịch NH4Cl bão hòa với NaOH đặc (3)nung hỗn hợp gồm Ca(OH)2 với NH4Cl (4)nung hỗn hợp khí N2 H2 bình kín (có xúc tác ) A.1 B.1và C.3 D.1; Câu 15: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát A.dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm B.có kết tủa màu xanh lam tạo thành có khí màu nâu đỏ C.lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt ,sau kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm D.có kết tủa màu xanh lam tạo thành Câu 16: Chỉ dùng dung dịch để phân biệt dung dịch không màu đựng lọ nhãn riêng biệt sau : NH4NO3 , KCl , (NH4)2SO4 , Mg(NO3)2 A Ba(OH)2 B.AgNO3 C.q tím D.BaCl2 Câu 17: Trong phòng thí nghiệm , amoniac điều chế thường có lẫn nước Có thể dùng chất sau làm khơ khí amoniac ? A.CaO B.H2SO4 đặc C.CuSO4 khan D.dung dịch NaCl Câu 18: Thể tích N2 thu nhiệt phân 16 gam NH4NO2 A.6,5 lít B.11,2 lít C.4,48 lít D.5,6 lít Câu 19: Cho dung dịch KOH đến dư vào 50ml dung dịch (NH4)2SO4 1M ,đun nóng nhẹ Thể tích khí đktc A.2,24 lít B.1,12 lít C.0,112 lít D.4,48 lít Câu 20: Nung nóng hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm NH4HCO3 (NH4)2CO3 đến kết thúc phản ứng ta thu 6,72 lít CO2 8,96 lít khí NH3 (đktc).Giá trị m A.21,25 gam B.25,4 gam C.27,44 gam D.20,96 gam Câu 21: Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3 Lọc lấy chất kết tủa cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M kết tủa vừa tan hết Nồng độ mol dung dịch Al2(SO4)3 dùng A.1M B.0,25M C.0,5M D.0,75M Câu 22 : Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng ,thu chất rắn X (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn).Phần trăm khối lượng Cu X A.12,37% B.87,63% C.14,12% D.85,88% Câu 23: Cho 4,48 lít NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 48 gam CuO nung nóng , thu chất rắn X giải phóng khí Y Để tác dụng vừa đủ với chất rắn X cần thể tích dung dịch HCl 2M A.900ml B.600ml C.300ml D.1200ml Câu 24: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75ml dung dịch muối amoni sunfat Biết phản ứng tạo 17,475 gam chất kết tủa Nồng độ mol ion NH4+ dung dịch muối ban đầu A.0,5M B.2M C.1,5M D.1M Câu 25: Nung 20 gam hỗn hợp A gồm muối rắn NH4Cl KCl đến khối lượng khơng đổi thu 7,45 gam rắn % khối lượng muối NH4Cl KCl hỗn hợp A A.62,75% 37,25% B.80% 20% C.28,84% 71,16% D.71,16% 28,84% Câu 26: Cho từ từ dung dịch NaOH a mol/l vào 50ml dung dịch (NH4)2SO4 1M ,đun nóng đến ngừng khí hết 50 ml dung dịch NaOH Giá trị a A.2M B.1M C.0,5M D.3M Câu 27: Nung nóng hỗn hợp gồm muối (NH4)2CO3 NH4HCO3 thu 13,44 lít khí NH3 11,2 lít khí CO2 (đktc) Thành phần % số mol muối theo thứ tự (các thể tích khí đo đktc) A.20% , 80% B.30% , 70% C.40% , 60% D.50% , 50% Câu 28: Người ta điều chế khí N2 từ phản ứng nhiệt phân amoniđicromat (NH4)2Cr2O7 (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4H2O Biết nhiệt phân 32 gam muối thu 20 gam chất rắn Hiệu suất phản ứng A.90% B.91% C.80% D.94,5% Câu 29: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dung dịch X có chứa ion : NH4+ , SO42- , NO3- có 11,65 gam kết tủa tạo đun nóng có 4,48 lít (đktc) chất khí bay Nồng độ mol muối dung dịch X A.(NH4)2SO4 1M ; NH4NO3 2M B.(NH4)2SO4 2M ; NH4NO3 1M C.(NH4)2SO4 1M ; NH4NO3 1M D.(NH4)2SO4 0,5M ; NH4NO3 2M Câu 30: Nung hoàn toàn hỗn hợp gồm NH4HCO3 (NH4)2CO3 thu khí NH3 CO2 theo tỉ lệ thể tích 6:5 Thể tích khí đo điều kiện % khối lượng chất NH4HCO3 ,(NH4)2CO3 hỗn hợp ban đầu : A.80% 20% B.20% 80% C.17,06% 82,94% D.76,69% 23,31% Câu 31: Cho V lít dung dịch (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch hiđroxit kim loại kiềm MOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc) Làm bay dung dịch thu sau phản ứng 17,4 gam chất rắn Khối lượng (NH4)2SO4 có dung dịch ban đầu kim loại M A.13,2 gam ; Na B.13,2 gam ; K C.26,4 gam ; Na D.25,4 gam ; K ... đến dư vào 75ml dung dịch muối amoni sunfat Biết phản ứng tạo 17,475 gam chất kết tủa Nồng độ mol ion NH4+ dung dịch muối ban đầu A.0,5M B.2M C.1,5M D.1M Câu 25: Nung 20 gam hỗn hợp A gồm muối. ..Câu 17: Trong phòng thí nghiệm , amoniac điều chế thường có lẫn nước Có thể dùng chất sau làm khơ khí amoniac ? A.CaO B.H2SO4 đặc C.CuSO4 khan D.dung dịch NaCl Câu... phân amoni icromat (NH4)2Cr2O7 (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4H2O Biết nhiệt phân 32 gam muối thu 20 gam chất rắn Hiệu suất phản ứng A.90% B.91% C.80% D.94,5% Câu 29: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Amoniac và muối Amoni, Bài tập Amoniac và muối Amoni

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn