Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăng ghen về mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

16 116 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:58

Đảng cộng sản ra đời vừa là đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phong trào đấu tranh của GCVS vừa là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của phong trào đấu tranh của GCVS đã đạt đến trình độ tự giác. Điều đó có nghĩa rằng đảng chưa ra đời, thì phong trào vô sản còn dừng ở trình độ tự phát và ngược lại khi phong trào vô sản còn ở trình độ tự phát thì đảng cũng chưa ra đời. Chỉ khi nào đảng ra đời tức là phong trào vô sản đã phát triển đến trình độ tự giác. 1 T tëng cđa C.M¸c, Ph.¡ng ghen vỊ mèi quan hệ đảng cộng sản với giai cấp vô sản tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" Tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" C.Mác, Ph.Ăngghen soạn thảo vào cuối năm 1847 đợc công bố vào tháng năm 1848 Đây kiện trị làm rung chuyển Châu Âu toàn giới Với giá trị ý nghĩa lớn lao đố khẳng định Tuyên ngôn Đảng cộng sản cơng lĩnh trị kim nam cho hành động phong trào cộng sản công nhân quốc tế, cờ dẫn dắt giai cấp công nhân (GCCN) nhân dân lao động toàn giới đấu tranh chống chủ nghĩa t (CNTB), giải phóng loài ngời thoát khỏi áp bóc lột, x©y dùng mét x· héi míi - x· héi céng sản chủ nghĩa Hoàn cảnh lịch sử đời tác phẩm Vào năm 30 - 40 kỷ XIX, cách mạng công nghiệp lần thứ hoàn thành Châu Âu, thúc đẩy phơng thức sản xuất t chủ nghĩa (TBCN) phát triển Nhất nớc lớn nh Anh, Pháp phơng thức sản xuất TBCN chiếm giữ vị trí thống trị, nhiều nớc Tây Âu phát triển CNTB diễn mạnh mẽ, nh Đức mà tỉnh Ranh - quê hơng C Mác Tuy nhiên, phát triển phơng thức sản xuất TBCN đã bộc lộ rõ tính hạn chế C.Mác Ph.Ăngghen phân tích, đánh giá xác, toàn diện chủ nghĩa t CNTB Châu âu, đồng thời trình phát sinh, phát triển mâu thuẩn vốn có lòng xã hội t Lúc vũ đài trị giai cấp vô sản (GCVS) giai cấp t sản (GCTS) mâu thuẩn với lợi ích kinh tế - trị Chính vậy, dẫn đến đối kháng giai cấp đấu tranh giai cÊp diƠn gay g¾t GCVS lóc đóng vai trò lực lợng quan trọng đời sống xã hội, phong trào vô sản phát triển mạnh mẽ, điều đợc thể qua phong trào đấu tranh GCVS chống lại GCTS mà tiêu biểu đấu tranh công nhân thành phố Ly-ông (Pháp) năm 1837 với hiệu:"Cộng hoà chết"; phong trào hiến chơng Anh năm 1838 với hiệu: "Cải tiến chế độ bầu cử"; dậy công nhân thợ dệt vùng Xilêdi (Đức) năm 1844 với hiệu "Xoá bỏ chế độ t hữu, thiết lập chế độ công bằng" nhìn chung phong trào đấu tranh mang tính quần chúng rộng rãi có tính mục đích muốn xoá bỏ chế độ t hữu, nh ý thức trị GCCN đợc xác định Nhng phong trào thất bại, cha có Đảng Cộng sản thực lãnh tụ trị để lãnh đạo phong trào đấu tranh Vào giai đoạn này, trung tâm cách mạng giới chuyển sang nớc Đức Lúc Đức tiến hành cách mạng t sản, GCVS Đức cha giác ngộ đợc địa vị mình, cha thấy đợc đờng đấu tranh ®Ĩ gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng x· héi Thùc tiễn lúc đòi hỏi phải tổ chức GCVS thành lực lợng đối lập tham gia phong trào dân chủ t sản C.Mác Ph Ăngghen nhận thấy muốn thực đợc điều đó, trớc hết phải thành lập đảng GCVS, phải tuyên trun réng r·i lý tëng céng s¶n chđ nghÜa (CSCN), củng cố mối liên hệ với công nhân tiên tiến trí thức cách mạng Mặc dù giai đoạn Châu âu xuất nhiều tổ chức cđa GCCN, nhng cha cã tỉ chøc nµo thĨ hiƯn râ tÝnh chÊt cđa mét tỉ chøc chÝnh trÞ Mét tổ chức đợc C.Mác quan tâm đến nhiều "Liên đoàn ngời nghĩa" (thành lập năm 1836) Đây tổ chức mang tính quốc tế gồm ngời tiên tiến GCCN nhiều nớc khác giới bị nhà nớc t sản trục xuất nớc ngoài, sống lu vong Pháp; tổ chức Giô-Dép-Môn lãnh đạo Lúc đầu lý luận, "Liên đoàn ngời nghĩa" cha thoát khỏi chủ nghĩa xã hội không tởng với trào lu hình thành đa dạng, phức tạp nh trào lu t tởng chủ nghĩa xã hội không tởng Xanh-Xi-Mông, Xác-Lơ-Furiê, Rô-Be-ôoen Mặc dù t tởng có mặt tiến đa lý luận xây dựng chế độ xã hội công bằng, tự do, bình đẳng, bác đa mô hình chủ nghĩa xã hội tốt đẹp Đây sở để hình thành Học thuyết Mác Nhng mặt hạn chế t tởng không lý giải đợc chất phản động chế độ xã hội đơng thời (chế độ xã hội TBCN); không luận giải đợc vận động phát triển xã hội Nhất từ CNTB lên CNXH ông không nhận thấy sứ mệnh lịch sử giới GCCN; phơng pháp phiêu lu, mạo hiểm tách khỏi phong trào công nhân Theo quan điểm ông để xây dựng chế độ xã hội công bằng, bình đẳng cách mạng xã hội, mà đờng tuyên truyền giáo dục, hành động gơng mẫu hạn chế không đáp ứng đợc yêu cầu thực tiễn đấu tranh GCCN, mà ngợc lại có tác động kìm hãm phong trào đấu tranh công nhân, xoá nhoà mâu thuẩn xã hội t (giữa GCVS GCTS), t tởng không giác ngộ đợc GCCN Năm 1843 Giô-Dép-Môn mời C.Mác Ph.Ăngghen tham gia vào "Liên đoàn ngời nghĩa", hai ông không tham gia từ chối nhng không từ bỏ tổ chức Dù không tham gia " Liên đoàn ngời nghĩa", nhng hai ông thờng xuyên tìm cách để truyền bá t tởng vào tổ chức để bớc giác nộ t tởng trị ban lãnh đạo Liên đoàn 4 Năm 1847 C.Mác Ph.Ăngghen gia nhập vào tổ chức "Liên đoàn ngời nghĩa" hai ông nhận rõ tổ chức họ sẵn sàng cải tổ hai ông hy vọng việc cải tổ " Liên đoàn ngời nghĩa" thành Đảng vô sản triệt để theo nguyên lý học thuyết cách mạng Cuối năm 1847 đại hội "Liên đoàn ngời nghĩa" nhằm cải tổ "liên đoàn", Ph.Ăngghen đến dự đại hội Tại đại hội đổi tên "Liên đoàn" thành "Liên đoàn ngời cộng sản" - thực chất đại hội thành lập tổ chức mới, thông qua điều lệ Ph.Ăngghen soạn thảo Với luận điểm quan trọng có tính chất cơng lĩnh điều lệ mà điều nêu lên mục đích "Liên đoàn ngời cộng sản", theo tinh thần CNCS khoa học là: Đánh đổ GCTS, giành quyền tay GCVS, thủ tiêu xã hội t sản, xây dựng xã hội xã hội giai cấp chế độ t hữu Khẩu hiệu có tính chất tiểu t sản " Tất ngời anh em" đợc thay hiệu có tính chiến đấu cách mạng: " Vô sản tất nớc đoàn kết lại" Đây kiện quan trọng lịch sử đấu tranh nhằm thành lập Đảng vô sản Đối với tổ chức "Liên đoàn ngời cộng sản" lúc đòi hỏi phải đợc củng cố việc thông qua cơng lĩnh mới, phải triệu tập Đại hội lần thứ hai C.Mác Ph.Ăngghen đợc cử làm đại biểu dự đại hội, hai ông nhận rõ ý nghĩa đại hội này, đại hội xoá bỏ trở ngại để khẳng định nguyên lý CNCS khoa học lập trờng tổ chức vô sản Quốc tế Quá trình chuẩn bị đại hội Ban Chấp Hành Trung ơng dự thảo cơng lĩnh gửi cho chi để thảo luận, nhng sau bị coi cha đạt Đợc uỷ nhiệm Liên đoàn Pa-ri, Ph.Ăngghen viết dự thảo khác lấy tên "những nguyên lý chủ nghĩa cộng sản" Ph.Ăngghen phác thảo luận điểm có tính c ơng lĩnh sách lợc quan trọng Đảng Vô sản Tuy vậy, Ph Ăngghen coi cơng lĩnh sơ thảo nội dung cơng lĩnh đòi hỏi phải xác minh đầy đủ, trình bày mạch lạc C.Mác Ph.Ăngghen cho soạn thảo văn kiện cơng lĩnh đòi hỏi phải làm cho nguyên lý Đảng Cộng sản mang hình thức tuyên ngôn có tính chiến đấu Đảng Vô sản Cuối năm 1847 Đại hội lần thứ hai "Liên đoàn ngời cộng sản" đợc tiến hành Đại hội diễn tranh luận gay gắt thảo luận nguyên lý CNCS khoa học C.Mác Ph.Ăngghen đa giành thắng lợi Hai ông đợc Đại hội uỷ nhiệm soạn thảo cơng lĩnh dới hình thức tuyên ngôn C.Mác Ph.Ăngghen hoàn thành việc soạn thảo Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - cơng lĩnh phong trào cộng sản công nhân quốc tế Là tác phẩm lý luận, tổng kết trình hình thành chủ nghĩa Mác giới quan cách mạng khoa học GCVS T tởng chủ đạo Tuyên ngôn đợc Ph.Ăngghen khái quát lời tựa cho tiếng Đức xuất năm 1883 : "Trong thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế cấu xã hội - cấu tất yếu phải sản xuất kinh tế mà ra, hai cấu thành sở lịch sử trị lịch sử t tởng thời đại ấy; (từ chế độ công hữu ruộng đất nguyên thuỷ tan rã) toàn lịch sử lịch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp thống trị, qua giai đoạn phát triển xã hội họ; nhng cc ®Êu tranh Êy hiƯn ®· ®Õn mét giai đoạn mà giai cấp bị bóc lột bị áp (tức giai cấp vô sản) không cã thĨ tù gi¶i phãng khái tay giai cÊp bãc lột áp (tức giai cấp t sản) đợc nữa, không đồng thời vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi bóc lột, ách áp khỏi đấu tranh giai cÊp" (1) _ (1) C.Mác, Ph.Ăngghen, tuyển tập Nxb Hà Nội 1980, tr 509 - 510 T tởng đạo xuyên suốt toàn tác phẩm đợc C.Mác Ph.Ăngghen trình bày rõ ràng, mạch lạc, với luận điểm đặc sắc bốn chơng tác phẩm, với nội dung phong phú bao quát nhiều vấn đề rộng lớn Nghiên cứu toàn tác phẩm cho ta thấy tính hợp lô-gích, quán vấn đề mà đợc C.Mác Ph.Ăngghen trình bày với thực tiễn sinh động Điều tỏ rõ nội dung t tởng tác phẩm đề cập cách bao quát toàn diện, sâu sắc phát triển xã hội, vai trò lý luận cách mạng đấu tranh giai cấp tiến trình lịch sử nhân loại Trong khuôn khổ luận này, xin đề cập t tởng C.Mác Ph.Ăngghen trình bày mối quan hệ đảng cộng sản với giai cấp vô sản tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Khi phân tích xã hội t trình hình thành, phát triển giai cấp t sản vô sản C.Mác Ph.Ăng ghen rõ đời, phát triển GCVS gắn liền với đời, phát triển CNTB phát triển sản xuất đại công nghiệp phát triển làm tăng thêm số ngời vô sản, mà tập hợp họ lại thành khối quần chúng lớn "Nhng phát triển công nghiệp làm tăng thêm số ngời vô sản, mà tập hợp họ lại thành khối quần chúng lớn hơn; lực lợng ngời vô sản tăng thêm họ thấy rõ lực lợng hơn" (1) Điều có nghĩa chủ nghĩa t phát triển, làm cho giai cấp vô sản phát triển nhanh số lợng chất lợng, nói cách khác giai cấp cấp vô sản sản phẩm sản xuất đại công nghiệp Mặt khác, CNTB phát triển làm cho mâu thuẫn hai giai cÊp chđ u x· héi t b¶n (GCTS GCVS) vốn gay gắt lại gay gắt nh tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp, C.Mác Ph Ăngghen rõ: " Giai cấp vô sản trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác Cuộc đấu tranh họ chống giai cấp t sản từ lúc họ đời" (1) Và đấu tranh kết thúc cách mạng xã hội Từ phân tích cấu giai cấp, đặc điểm giai cấp, C.Mác Ph.Ăng ghen rõ:" Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp t sản có giai cấp vô sản giai cấp thực cách _ ((1) C.Mác, Ph.Ăngghen, toàn tập, Nxb CTQG Hà Nội 1995, tập 4, tr 607 mạng Tất giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp, giai cấp vô sản lại sản phẩm thân đại công nghiệp" (1) rõ GCVS đại có sứ mệnh lịch sử ngời đào huyệt chôn CNTB xây dựng thành công xã hội - xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa Hai ông rõ để bảo đảm cho GCVS sản thực đợc sứ mệnh lịch sử tất yếu GCVS phải tổ chức đảng để tập hợp lực lợng lãnh đạo, dẫn dắt phong trào công nhân, đa phong trào công nhân từ đấu tranh tự phát lên đấu tranh tự giác, biến GCCN từ giai cấp tự thành giai cấp C.Mác, Ph.Ăng ghen vô sản phải tất yếu đến cộng sản biện chứng phát triển, đời đảng kết trình phát triển tất yếu GCVS Nh Đảng cộng sản đời vừa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn phong trào đấu tranh GCVS vừa tiêu chí đánh giá trình độ phát triển phong trào đấu tranh GCVS đạt đến trình độ tự giác Điều có nghĩa đảng cha đời, phong trào vô sản dừng trình độ tự phát ngợc lại phong trào vô sản trình độ tự phát đảng cha đời Chỉ đảng đời tức phong trào vô sản phát triển đến trình độ tự giác Đến khảng định Đảng cộng sản sản phẩm tất yếu đấu tranh trị GCVS chống lại GCTS Giữa Đảng cộng sản giai cấp vô sản, ngời cộng sản ngời vô sản có mối quan hệ biện chứng thống nhng không đồng nhất, tức họ vừa có ®iĨm gièng nhau, võa cã ®iĨm kh¸c C.M¸c, Ph.¡ng ghen rõ ngời cộng sản ngời vô sản giống khác chỗ: " Ngời cộng sản đảng riêng biệt, đối lập với đảng công nhân khác Họ lợi ích tách khỏi lợi ích toàn thể giai cấp vô sản Những ngời cộng sản khác với đảng vô sản khác hai điểm: là, đấu tranh ngời vô sản thuộc dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu bảo vệ lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc chung cho toàn thể GCVS; hai là, giai đoạn khác đấu tranh vô sản t sản, họ luôn đại biểu cho lợi ích toàn phong trào" (1) Nh theo quan điểm C.Mác _ (1) C.M¸c, Ph.¡ngghen, toµn tËp, Nxb CTQG Hµ Néi 1995, tËp 4, tr 614 Ph.Ăng ghen Đảng cộng sản GCVS luôn quan hệ chặt chẽ với Đảng lực lợng u tó nhÊt cđa giai cÊp, l·nh tơ chÝnh trÞ giai cấp, Đảng biểu tập trung sức mạnh, ý chí, nguyện vọng lợi ích giai cấp Đảng với t cách lãnh tụ trị, Đảng tuyên truyền giáo dục, giác ngộ GCVS, tập hợp đoàn kết giai cấp đấu tranh thực mục tiêu chung, làm cho đấu tranh giai cấp từ tự phát trở thành tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh trị cuối cách mạng vô sản đập tan mäi xiỊng xÝch ¸p bøc bãc lét cđa GCTS Nh vậy, Đảng thân giai cấp tự giác, Đảng phận tách rời giai cấp Mục tiêu lý tởng, lập trờng Đảng mục tiêu lý tởng lập trờng giai cấp công nhân Sự thống Đảng với giai cấp thể chỗ Đảng đứng vững lập trờng giai cấp để giải vấn đề cách mạng Nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng theo nguyên tắc tổ chức hoạt động giai cấp Đảng gánh vác sứ mệnh lịch sử giai cấp, tồn tại, phát triển Đảng sứ mệnh giai cấp vô sản Đảng kết thúc vai trò sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vô sản hoàn thành Trong tác phẩm C.Mác, Ph.Ăng ghen rõ: " Mục đích trớc mắt ngời cộng sản mục đích trớc mắt tất đảng vô sản khác: tổ chức ngời vô sản thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp t sản, giai cấp vô sản giành lấy quyền" (2) Nhiệm vụ Đảng Cộng sản giai đoạn; giai đoạn thứ nhất: Tổ chức ngời vô sản thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp t sản, giai cấp vô sản giành lấy quyền; giai đoạn thứ hai: Dùng thống trị trị để bớc đoạt lấy toàn t tay giai cấp t sản để tập trung tất công cụ sản xuất vào tay Nhà nớc Với t cách giai cấp thống trị, giai cấp vô sản dùng bạo lực tiêu diệt chế độ sản xuất cũ, đồng thời tiêu diệt điều kiện đối kháng giai cấp Nó tiêu diệt giai cấp nói chung tiêu diệt thống trị giai cấp Đảng không tồn với giai cấp tất yếu khách quan 10 C.Mác, Ph.Ăng ghen điểm thống mà khác biệt Đảng cộng sản GCVS: Về đời vị trí vai trò _ (1) S®d, tr 615 Đảng Cộng sản GCVS, GCVS đời trớc, gắn liền với sản xuất đại công nghiệp, sản phẩm đại công nghiệp Đảng cộng sản đời sau so với GCVS gắn liền với phong trào công nhân sản phẩm tất yếu đấu tranh trị GCVS chống lại GCTS, Đảng đời phong trào đấu tranh GCVS phát triển đến trình độ định Đảng cộng sản toàn GCVS, không đồng với giai cấp, Đảng mét bé phËn cđa giai cÊp, g¾n liÕn víi giai cấp, Đảng lãnh tụ trị, đội tiền phong, tham mu chiến đấu giai cấp Đảng không đứng đứng giai cấp Đảng gồm ngêi u tó nhÊt cđa giai cÊp, gi¸c ngé nhÊt giai cấp Vì Đảng đội tiền phong giai cấp lý luận thực tiễn Về mặt lý luận: ngời cộng sản phận lại GCVS chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vô sản Bởi Đảng Cộng sản đợc tiếp thu hệ thống lý luận cách mạng khoa học giai cấp công nhân, hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tảng t tởng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin luận giải sâu sắc quy luật tất yếu khách quan tiến trình lịch sử nhân loại Mặt khác Đảng Cộng sản ngời hết tiên phong nắm bắt vận dụng sáng tạo quy luật phát triển, hoàn thiện lý luận tiến trình cách mạng Về mặt thực tiễn: Đảng Cộng sản phận kiên GCVS, phận thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên Đảng cộng sản bao gồm ngời u tú giai cấp, 11 Đảng đội tiỊn phong, bé tham mu chiÕn ®Êu cã tỉ chøc tổ chức chặt chẽ giai cấp công nhân Tính tiền phong Đảng lĩnh vực lý luận mà đợc thể hoạt động thực tiễn, lời nói đôi với việc làm Đó Đảng định cơng lĩnh, đờng lối chiến lợc, sách lợc cách mạng, tổ chức tuyên truyền, hớng dẫn kiểm tra trình thực nhiệm vụ, Đảng kiên trì vợt qua khó khăn thử thách giai đoạn Cả đấu tranh cách mạng giành quyền nh đối mặt với thách thức thực tiễn đời sống xã hội Các thành viên Đảng gơng mẫu hơn, giác ngộ hơn, tích cực quần chúng lao động sản xuất đấu tranh cách mạng Chính Đảng bao gồm phần tử u tú giai cấp, nên Đảng trở thành lãnh tụ trị giai cấp vô sản, Đảng có sứ mệnh trọng đại lãnh đạo giai cấp dân tộc, dẫn dắt phong trào vô sản đến thắng lợi, hai mặt vấn đề chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, đòi hỏi lẫn nhau, Đảng đội tiền phong giai cấp Đảng giữ vai trò lãnh đạo phong trào, ngợc lại Đảng muốn giữ đợc vai trò lãnh đạo Đảng phải thực đội tiền phong, trớc hết tiền phong trí tuệ, vấn có ý nghĩa quan trọng phân định ranh giới Đảng phận lại giai cấp nh đảng viên ngời vô sản khác Trong luận giải mối quan hệ ngời cộng sản ngời vô sản, C.Mác, Ph.Ăng ghen ®· chØ râ mèi quan hƯ gi÷a vÊn ®Ị giai cấp vấn đề dân tộc, nguyên tắc chủ nghĩa quốc tế vô sản, tính chất quốc tế phong trào vô sản, phạm vi vấn đề dân tộc cách mạng vô sản Theo C.Mác, Ph.Ăng ghen, GCVS nớc trớc hết phải giành lấy quyền, tự xây dựng thành giai cấp dân tộc, tự trở thành 12 dân tộc Việc xoá bỏ nạn ngời bóc lột ngời, xoá bỏ đối kháng giai cấp nội quốc gia, dân tộc đồng thời xoá bỏ đợc nạn dân tộc bóc lột dân tộc khác thù địch dân tộc đồng thời theo Điều có nghĩa GCVS nớc, trớc hết phải thực thắng lợi mục tiêu mình, việc thực thắng lợi mục tiêu GCVS nớc góp phần thực thắng lợi mục tiêu toàn GCVS toàn giới C.Mác, Ph.Ăng ghen tính chất cách mạng vô sản, cách mạng toàn diện nhất, sâu sắc triệt để nhất, từ ông nêu mời biện pháp cụ thể nhằm cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội - xã hội cộng sản Tuy nhiên C.Mác, Ph.Ăng ghen rõ nớc khác việc vận dụng biện pháp khác cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nớc Từ tính chất gay go, liệt, phức tạp cách mạng vô sản, để tránh cho Đảng cộng sản không mắc phải sai lầm trình đấu tranh C.Mác, Ph.Ăng ghen rõ Đảng cộng sản giai cấp vô sản phải kiên định với đờng lối chiến lợc sách lợc, phải chiến đấu cho mục đích trớc mắt giai cấp vô sản, đồng thời họ phải đại biểu, bảo vệ cho tơng lai giai cấp vô sản, tức phải kiên trì phấn ®Êu tiÕp cho mơc ®Ých ci cïng Trong liªn hiệp với Đảng phái khác để chống GCTS, Đảng cộng sản phải giữ vững nguyên tắc, giữ vững lập trờng GCCN, không xa rời đờng lối chiến lợc, liên hiệp nhng phải đấu tranh với đảng phái khác để bảo vệ nguyên tắc Để vạch trần chất GCTS xã hội t bản, C.Mác , Ph.Ăngghen đấu tranh, phê phán sù vu khèng cđa GCTS ®èi víi GCVS nh vÊn đề vế sử hữu, vấn đề tự cá nhân, vấn đề chế độ gia đình, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, tổ quốc, vấn đề quốc tế Thực chất 13 lừa bịp nhằm che đậy chất chúng Thông qua việc đấu tranh phê phán đó, hai ông bảo vệ, làm rõ quan điểm GCVS, Đảng cộng sản xã hội cộng sản chủ nghĩa Nghiên cứu t tởng C.Mác, Ph.Ăngghen mối quan hệ Đảng giai cấp tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, vấn đề có ý nghĩa sâu sắc tất Đảng cộng sản nói chung ngời cộng sản giới Tiếp thu t tởng C.Mác, Ph.Ăngghen mối quan hệ Đảng giai cấp tác phẩm sở lý luận vững xem xét, nhìn nhận, vận dụng cách đắn hơn, sâu sắc công tác xây dựng hoạt động Đảng nhằm củng cố mối quan hệ Đảng với giai cấp giai đoạn Từ Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đời nay, trải qua 150 năm, dù hoàn cảnh lịch sử có nhiều thay đổi Song t tởng mối quan hệ Đảng giai cấp đợc C.Mác, Ph.Ăngghen trình bày "Tuyên ngôn" không thay đổi, nguyên giá trị, vµ sÏ tiÕp tơc lµ kim chØ nam cho hµnh động phong trào cộng sản công nhân quốc tế Đảng Cộng Sản Việt nam mãi trung thành với t tởng mối quan hệ Đảng giai cấp C.Mác, Ph.Ăngghen trình bày tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" Từ thành lập đến nay, Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, với nguyên lý "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" nói riêng Những thắng lợi lịch sử cách mạng Việt Nam dới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chứng tỏ Đảng ta không trung thành mà vận dụng cách sáng tạo nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" vào điều kiƯn thĨ cđa níc ta HiƯn ®Êt níc ta bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại 14 hoá đất nớc, đa nớc ta thoát khỏi tình trạng nớc nghèo phát triển, mục tiêu dân giầu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, điều kiện tình hình quốc tế có biến động nhanh chóng, phức tạp Chúng ta cần phải đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa tất lĩnh vực việc xây dựng nâng cao lực lãnh đạo Đảng nội dung có ý nghĩa quan trọng, vấn đề then chốt vấn đề then chốt Để xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Trớc hết cần phải giữ vững tăng cờng chất GCCN Đảng vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Đảng ta Vì Đảng phải không ngừng tăng cờng chất GCCN Đảng, quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển GCCN đoàn kết xung quanh Đảng, làm nguồn sức mạnh dồi để bổ xung cho Đảng Bởi sở, điều kiện để đảm bảo cho Đảng thực Đảng Mác xít, đội tiền phong GCCN Thực tiễn cho thấy Đảng Cộng sản đời, Đảng GCVS, để củng cố địa vị lãnh đạo Đảng giai cấp đòi hỏi phải luôn thắt chặt mối quan hệ giai cấp Trong giai đoạn Đảng ta xác định đổi hoàn thiện sách cụ thể : " Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển số lợng chất lợng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, thực "trí thức hoá công nhân", nâng cao lực ứng dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất, chất lợng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lợng đầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc vai trò lãnh đạo cách mạng thời kỳ Bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần giai cấp công nhân điều kiện thực chế thị trờng Tăng cờng đào tạo cán lãnh đạo, quản 15 lý kết nạp đảng viên từ công nhân u tú; tăng thành phần công nhân đội ngũ cán lãnh đạo cấp, ngành"(1) Với nội dung đó, Đảng cộng sản Việt Nam thể rõ kiên định giữ vững niềm tin, trung thành tuyệt đối vận dụng sáng tạo t tởng cách mạng khoa học "Tuyên ngôn" vấn đề giữ vững tăng cờng mối quan hệ Đảng với giai cấp Nhằm không ngừng nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Xây dựng Đảng ta vững mạnh mặt, với vai trò đội tiỊn phong, l·nh tơ chÝ trÞ, bé tham m u chiến đấu giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân dân lao động dân tộc; nhằm thực thắng lợi mục tiêu cuối xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Häc tËp, nghiªn cøu t tëng vỊ mèi quan hƯ Đảng Cộng sản với GCVS C.Mác, Ph.Ăngghen tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" Trong điều kiện nay, để giữ vững chất giai cấp công nhân, Đảng phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nớc ta Thêng xuyªn tỉng kÕt thùc tiƠn, rót kinh nghiƯm bổ sung phát triển lý luận Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động Đảng, thờng xuyên tự phê bình phê bình, giữ gìn đoàn kết thống Đảng, thờng xuyên giáo dục, bồi dỡng lập trờng quan ®iĨm, ý thøc tỉ chøc kû lt cđa giai cÊp công nhân Xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất lực Củng cố mối quan hệ mật thiết Đảng với quần chúng, tăng cờng khối đại đoàn kết toàn dân Đảng phải trung thành với chủ nghĩa quốc tế GCVS, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Đảng 16 phải không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu mình, lực trí tuệ để có đủ khả xác định đờng lối đắn, phù hợp với lợi ích nguyện vọng GCCN nhân dân lao động Đảng phải kiên đấu tranh, ngăn chặn biểu tiêu cực làm Đảng Xây dựng Đảng toàn diện tất mặt nh bảo đảm cho Đảng lãnh đạo thắng lợi công đổi đất níc hiƯn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăng ghen về mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăng ghen về mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Từ khóa liên quan