quy chuẩn việt nam QCVN QTD 7 2009 BTC

88 63 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:12

QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH ĐIỆN National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 54/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật; Căn Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện sau: - Tập Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Tập Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Tập Thi cơng cơng trình điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2008/BCT (Các tập 1, 2, 3, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện) Điều Quyết định có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày đăng Công báo Bộ Quy chuẩn thay Quy phạm thi cơng cơng trình điện ký hiệu TCN -1 -84, Quy phạm vận hành nhà QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT máy điện lưới điện ký hiệu QPNL-01-90 Tiêu chuẩn ngành Khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao cơng trình điện ký hiệu TCN-26-87 Điều Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Hữu Hào QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT LỜI NÓI ĐẦU Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ 5:2008/BCT; QCVN QTĐ 6:2008/BCT; QCVN QTĐ 7:2008/BCT văn quy phạm pháp luật bắt buộc áp dụng cho đơn vị hoạt động điện lực lãnh thổ Việt Nam Quy chuẩn kỹ thuật điện bao gồm quy định thiết kế, xây lắp, vận hành kiểm tra trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện phân phối điện Quy chuẩn kỹ thuật điện Bộ Cơng Thương chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định Quy chuẩn kỹ thuật Bộ Công Thương ban hành theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 Quy chuẩn kỹ thuật điện xây dựng dựa việc rà soát, sửa đổi, bổ sung biên tập lại nội dung 03 Quy phạm Trang bị điện, bao gồm Quy phạm thi cơng cơng trình điện (TCN-1-84), Quy phạm vận hành nhà máy điện lưới điện (QPDT-01-71), Tiêu chuẩn ngành Khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao cơng trình điện (TCN-26-87) Việc rà soát sửa đổi Quy chuẩn tiến hành bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO thức trở thành thành viên WTO vào tháng 01 năm 2008 Để đáp ứng với việc gia nhập WTO tiêu chuẩn bắt buộc bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật phải không rào cản kỹ thuật thương mại quốc tế hướng tới việc hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế Trong bối cảnh vậy, nhiệm vụ đặt cho lần rà soát, sửa đổi chọn lọc bỏ quy định không phù hợp quy định bắt buộc, loại bỏ quy định chi tiết mang tính chất đặc thù công nghệ, tập trung vào quy định mang tính chất để đảm bảo mục tiêu vận hành an toàn, ổn định trang thiết bị hệ thống điện Việt Nam, thông qua nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện an toàn cho cộng đồng Do thời gian hạn hẹp, khối lượng công việc lớn phức tạp, chắn Quy chuẩn không tránh khỏi số sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp độc giả Cũng này, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương xin chân thành cảm ơn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Tập đồn Điện lực Việt Nam, quan, tổ chức liên quan quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện nhân lực vật lực cho Tổ công tác trình xây dựng quy chuẩn Xin chân thành cảm ơn chuyên gia tâm huyết nước quốc tế khơng quản ngại khó khăn, đóng góp thời gian, công sức kinh nghiệm quý báu Vụ Khoa học Cơng nghệ để hồn thành cơng tác xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Điện, đóng góp phần nhỏ cho công xây dựng đất nước Xin trân trọng cảm ơn VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT MỤC LỤC Trang Quyết định việc ban hành Quy chuẩn quốc gia kỹ thuật điện Lời nói đầu Chương QUY ĐỊNH CHUNG Chương CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG 10 Mục Quy định chung 10 Mục Cơng nghiệp hố cơng tác xây lắp 11 Mục Công tác chuẩn bị thi công 12 Mục Các u cầu cơng trình xây dựng để lắp đặt thiết bị điện 15 Mục Cơng nghệ tự động hố cơng tác lắp đặt điện .17 Chương LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP .19 Mục Lắp đặt hệ thống phân phối điện .19 Mục Các máy biến áp điện lực 23 Mục Cơ cấu chuyển mạch cách điện khí (GIS) .24 Mục Các bảng tủ điện 26 Mục Các mạch thứ cấp 27 Mục Hệ thống ắc qui đặt cố định .28 Mục Bộ tụ điện để nâng cao hệ số công suất .29 Chương CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG 30 Mục Quy định chung 30 Mục Đèn chiếu sáng 30 Mục Các thiết bị hệ thống điện chiếu sáng 32 Mục Các bảng điện phân phối 33 Chương HỆ THỐNG NỐI ĐẤT 34 Mục Quy định chung 34 Mục Đặt dây nối đất 36 Mục Nối đất thiết bị phân phối 40 Mục Nối đất thiết bị động lực 40 Mục Nối đất mạch điện đường cáp 41 Mục Cách sơn đánh dấu 42 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT Chương CÁCH ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN 43 Mục Quy định chung 43 Mục Đặt dây dẫn điện lên vật đỡ cách điện (các puli, cách điện, kẹp dây ) 45 Mục Dây dẫn đặt treo 47 Mục Đặt dây dẫn loại bảo vệ cáp cách điện cao su 47 Mục Đặt hở đặt ngầm dây dẫn điện .49 Mục Đặt ngầm dây dẫn ống kim loại 52 Mục Đặt dây ngầm ống thủy tinh .56 Mục Đặt hở ngầm dây dẫn ống thép 57 Mục Dây dẫn đặt hở có bao che (thanh cái) với điện áp 1000V 61 Mục 10 Làm đầu dây nối dây cho cáp .62 Mục 11 Đặt dây gian dễ cháy, dễ nổ 64 Mục 12 Sơn đánh dấu .65 Chương CÁC ĐƯỜNG CÁP NGẦM 66 Mục Quy định chung 66 Mục Đặt cáp rãnh .68 Mục Các kích thước yêu cầu đặt cáp 69 Mục Đặt cáp đường ống, mương gian sản xuất 70 Mục Đặt cáp blốc ống 72 Mục Đặt cáp bãi lầy, bùn lầy nước 73 Mục Nối cáp làm đầu cáp .74 Mục Đặt cáp gian dễ nổ thiết trí ngồi trời dễ nổ 76 Mục Cách sơn ký hiệu 77 Chương ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG (ĐDK) ĐIỆN ÁP TỚI 500 KV 79 Mục Quy định chung 79 Mục Cơng tác làm móng .81 Mục Lắp dựng cột 83 Mục Lắp ráp cách điện phụ kiện mắc dây 85 Mục Lắp ráp dây dẫn dây chống sét 86 Mục Đánh số hiệu sơn .87 Mục Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác 88 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích Quy chuẩn kỹ thuật quy định điều kiện cần thiết thủ tục xây dựng lắp đặt công trình điện Điều Phạm vi áp dụng Quy định Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công tác kỹ thuật xây dựng sửa chữa thiết bị điện lưới điện Quy định áp dụng để xây dựng lắp đặt cho thiết bị điện có điện áp tới 500 kV Điều Định nghĩa Các định nghĩa sau áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này: “Người có thẩm quyền” đại diện cho Bộ chủ quản tổ chức mà Bộ chủ quản uỷ quyền buộc tuân thủ xây dựng sửa chữa phương tiện kỹ thuật dân dụng thiết bị điện kết nối với lưới điện quốc gia “Chủ sở hữu” đại diện cho quan, tổ chức, cá nhân liên doanh sở hữu thiết bị hệ thống điện, chủ sở hữu có nghĩa vụ pháp lý để vận hành thiết bị “Tư vấn” đại diện cho quan, tổ chức, cá nhân liên doanh chủ sở hữu trao trách nhiệm thiết kế công việc xây dựng sửa chữa “Nhà thầu” đại diện cho cho quan, tổ chức, cá nhân liên doanh trúng thầu công việc xây dựng sửa chữa thường giữ vai trò triển khai thi cơng cơng việc “Nhà thầu phụ” đại diện cho quan, tổ chức, cá nhân liên doanh Nhà thầu trao trách nhiệm triển khai công việc xây dựng sửa chữa “Tài liệu thiết kế” hồ sơ thiết kế thiết yếu bao gồm dẫn công tác xây dựng sửa chữa mà Nhà thầu Nhà thầu phụ sử dụng để thực xác cơng việc “Phương pháp lắp sẵn” việc sử dụng thiết bị điện lắp trước xưởng “Đánh dấu, ký hiệu pha” việc bố trí màu pha Trong quy định này, Pha A có màu vàng, pha B màu xanh cây, pha C màu đỏ “Cáp thí nghiệm” cáp điều khiển đường dây, thiết bị phát điện Chức cáp để gửi tín hiệu đóng mở tới máy cắt thiết bị liên quan tới điều khiển hệ thống điện QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT Chương II CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG Mục QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy định áp dụng để xây dựng lắp đặt cơng trình điện có điện áp tới 500 kV Điều Quy định chung Các quy định văn pháp quy bắt buộc áp dụng Các quan thiết kế điện, quan thi cơng nghiệm thu cơng trình xây lắp điện, quan cung cấp thiết bị, nhà chế tạo thiết bị phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều Các điều kiện phương pháp kỹ thuật thi công Các điều kiện phương pháp kỹ thuật thi công nêu quy chuẩn không hạn chế việc sử dụng phương pháp, công nghệ thi cơng khác đảm bảo an tồn phù hợp yêu cầu kỹ thuật Điều Khi xây lắp trang thiết bị điện phải thực hiện: - Quy định này; - Các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hành; - Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng, quy định bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ; - Hồ sơ thiết kế cấp có thẩm quyền phê duyệt, tài liệu hướng dẫn nhà chế tạo Điều Điều kiện sử dụng thiết bị Quy chuẩn Khi sử dụng thiết bị điện mà đặc tính thiết bị có điểm khác với điều quy định quy chuẩn theo số liệu nhà máy chế tạo thông số không vi phạm yêu cầu kỹ thuật phải chủ sở hữu phê duyệt Ví dụ: Các khe hở ổ trục, độ không đồng khe hở khơng khí máy điện, trị số lực nén tiếp điểm… Điều Yêu cầu công việc liên quan: Đối với loại cơng việc như: Lắp đặt bình ắc qui, công tác hàn, công tác chằng buộc, công tác xây lắp có sử dụng búa hơi, búa súng dụng cụ lắp đặt khác v.v cho phép người huấn luyện nắm vững điều quy định quy phạm kỹ thuật, quy trình cơng nghệ quy phạm kỹ thuật an tồn liên quan, làm việc 10 ... này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Hữu Hào QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT LỜI NÓI ĐẦU Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ 5:2008/BCT; QCVN QTĐ 6:2008/BCT; QCVN QTĐ 7:2008/BCT văn quy phạm pháp luật bắt... hệ thống điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Tập Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Tập Thi cơng cơng trình điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2008/BCT (Các... quy trình cơng nghệ quy phạm kỹ thuật an tồn liên quan, làm việc 10 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT Mục CƠNG NGHIỆP HỐ CƠNG TÁC XÂY LẮP Điều 10 Áp dụng phương pháp cơng nghiệp hố Trong trình xây lắp điện,
- Xem thêm -

Xem thêm: quy chuẩn việt nam QCVN QTD 7 2009 BTC, quy chuẩn việt nam QCVN QTD 7 2009 BTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn