BAO CAO DH PHAT TRIEN NLHS

55 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:06

báo cáo chuyên đề bồi dưỡng năng lực học sinh môn vật lý hay........................................................................................................................................................ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGUYỄN VĂN ViỆN Long Mỹ - 2014 I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC II KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I.1.Khái niệm dạy học định hướng phát triển lực Việc dạy học định hướng phát triển lực chất cần coi trọng thực mục tiêu dạy học mức độ cao hơn, thông qua việc yêu cầu HS ”vận dụng kiến thức, kĩ cách tự tin, hiệu thích hợp hồn cảnh phức hợp có biến đổi, học tập nhà trường nhà trường, đời sống thực tiễn” I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  Về mục tiêu dạy học: Tái kiến thức cần có mức độ cao vận dụng kiến thức tình huống, nhiệm vụ gắn với thực tế  Về phương pháp dạy học: HS hình thành phát triển đồng thời nhiều lực nhiều lực thành tố mà ta không cần (và không thể) tách biệt thành tố trình dạy học I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  Về nội dung dạy học: Cần xây dựng hoạt động, chủ đề, nhiệm vụ đa dạng gắn với thực tiễn  Về kiểm tra đánh giá: Trên sở lực chung, cụ thể hóa thành lực chuyên biệt, lực thành phần, lực thành phần cụ thể hóa thành thành tố liên quan đến kiến thức, kĩ năng… để định hướng trình dạy học, kiểm tra đánh giá GV I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I.2.Xây dựng các lực chuyên biệt dựa vào lực chung: Các lực chung cấp THPT bao gồm:Năng lực tự học, Năng lực giải vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lý, Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Năng lực tính toán I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC     Nhóm lực làm chủ phát triển thân Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề(Năng lực giải vấn đề bằng đường thực nghiệm hay còn gọi lực thực nghiệm) Năng lực sáng tạo Năng lực quản lý I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Nhóm lực về quan hệ xã hội  Năng lực giao tiếp  Năng lực hợp tác Nhóm lực cơng cụ  Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông  Năng lực sử dụng ngôn ngữ  Năng lực tính toán I DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I.3.Xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù mơn học *Nhóm lực thành phần liên quan đến việc sử dụng kiến thức Vật lý  K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lý vật lý bản, phép đo, hằng số vật lý  K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức Vật lý I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  K3: Sử dụng kiến thức Vật lý để thực nhiệm vụ học tập  K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề giải pháp, đánh giá giải pháp…) kiến thức Vật lý vào tình thực tiễn II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC    P7: Đề xuất giả thuyết; suy các hệ có thể kiểm tra Các tập đánh giá lực thành phần là: Đề xuất mối quan hệ, dự đoán tượng diễn lý giải đưa dự đoán Đưa dự đốn khác tình u cầu đánh giá xem dự đốn kiểm tra Từ định luật, mối quan hệ mơ tả mơ hình vật lý toán đã biết, tiến hành suy luận logic kiểm chứng bằng thực nghiệm II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, xử lý kết thí nghiệm rút nhận xét NLTP đánh giá thơng u cầu HS thực nhiệm vụ: cần thí nghiệm khảo sát đưa giả thuyết khoa học hay kiểm chứng giả thuyết đã đề suất Để đánh giá NLTP ta cần tiếp tục bóc tách chúng thành thành tố quan sát sử dụng bảng rubric để đángh giá II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC P9: Biện luận tính đắn của kết thí nghiệm tính đắn các kết luận khái quát hóa từ kết thí nghiệm Để đánh giá thành phần thơng qua q trình biện luận kết thí nghiệm II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X1: Trao đổi kiến thức ứng dụng vật lý bằng ngôn ngữ vật lý các cách diễn tả đặc thù của vật lý NLTP rèn luyện phát triển thường xuyên thông qua tập, trao đổi GV HS, HS với HS Các tập tự luận giúp HS hình thành lực II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X2: Phân biệt mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống ngôn ngự vật lý Với NLTP HS phải phân biệt thuật ngữ đời sống thuật ngữ vật lý để diễn tả chính xác tượng, vật NLTP cấu thành thành tố sau: hiểu biết nội hàm khái niệm vật lý phạm vi áp dụng khái niệm vật lý, khả sử dụng ngôn ngữ để viết câu, lập đoạn văn II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X3: Lựa chọn, đánh giá các nguồn thông tin khác NLTP vừa thành tố quan trọng lực tìm kiếm xử lý thơng tin, đồng thời thành tố thiếu lực tự học Khi giao nhiệm vụ tự học cho HS cần yêu cầu HS lựa chọn nguồn thông tin tin cậy, lựa chọn thông tin trọng tâm văn II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X4: Mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kỹ thuật, công nghệ Để đánh giá NLTP cần yêu cầu vận dụng kiến thức vật lý để mô tả thiết bị kỹ thuật nguyên tắc hoạt động cấu tạo Ta giao tập thiết kế, chế tạo mơ hình ngun tắc hoạt động cấu tạo thiết bị kỹ thuậ II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X5: Ghi lại các kết từ các hoạt động học tập vật lý của mình (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) Đánh giá NLTP thông qua việc chấm ghi HS, đánh giá thông qua hồ sơ học tập HS mà ghi phận hồ sơ học tập II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X6: Trình bày các kết từ các hoạt động học tập vật lý của mình (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù hợp NLTP u cầu HS trình bày kết hoạt động học tập dạng phù hợp GV đánh giá thơng qua u cầu HS thuyết trình, trình bày viết, trình bày dạng đoạn video mô phỏng… II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC X7: Thảo luận kết công việc của mình vấn đề liên quan dưới góc nhìn vật lý NLTP bao gồm thành tố: đưa ý kiến, bảo vệ ý kiến lắng nghe ý kiến người khác X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lý NLTP bao hàm việc tham gia tổ chức lãnh đạo hoạt động nhóm II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC C1: Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng, thái độ của cá nhân học tập vật lý NLTP đánh giá thông qua kỳ kiểm tra mang tính hệ thống kiến thức kỹ nhu thái độ Qua GV hình dung khái quát trình độ kiến thức, kỵ năng, thái độ HS C2: Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lý nhằm nâng cao trình độ thân NLTP đánh giá gián tiếp thơng qua đánh giá việc học tập theo dự án, theo nhóm HS II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC C3: Chỉ vai trò hạn chế của các quan điểm vật lý đối với các trường hợp cụ thể môn vật lý ngồi mơn vật lý C4: So sánh đánh giá dưới khía cạnh vật lý các giải pháp kỹ thuật khác về mặt kinh tế, xã hội môi trường Ta xây dựng tập để HS bình luận ưu, nhược điểm ứng dụng kỹ thuật vật lý theo góc nhìn mặt kinh tế, sinh thái mơi trường Có thể xây dựng tập dựa vấn đề thực tiễn mà cần sử dụng kiến thức, phương pháp nhận thức vật lý để làm sáng tỏ II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC C5: Sử dụng kiến thức vật lý để đánh giá cảnh báo mức độ an tồn của thí nghiệm, của các vấn đề sống của các công nghệ hiện đại C6: Nhận ảnh hưởng vật lý lên các mối quan hệ xã hội lịch sử II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÍ DỤ MINH HỌA VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT T RIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! ... triển lực Việc dạy học định hướng phát triển lực chất cần coi trọng thực mục tiêu dạy học mức độ cao hơn, thông qua việc yêu cầu HS ”vận dụng kiến thức, kĩ cách tự tin, hiệu thích hợp hồn cảnh... HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  Về mục tiêu dạy học: Tái kiến thức cần có mức độ cao vận dụng kiến thức tình huống, nhiệm vụ gắn với thực tế  Về phương pháp dạy học: HS hình thành... TRIỂN NĂNG LỰC I.2.Xây dựng các lực chuyên biệt dựa vào lực chung: Các lực chung cấp THPT bao gồm:Năng lực tự học, Năng lực giải vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lý, Năng lực
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO DH PHAT TRIEN NLHS, BAO CAO DH PHAT TRIEN NLHS, I.DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC., I. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC., II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.