TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 11

5 91 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 17:01

Tài liệu điền khuyết môn hóa học lớp 11, Giáo viên có thể in ra cho học sinh trực tiếp làm vào, tài liệu gần 300 trang rất bổ ích, đầy đủ kiến thức lý luyết và bài tập nâng cao. Nếu thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên cần tham khảo xin liên hệ mình chuyển cho nhé. CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI Tuần Tiết 1 10 Bài Nội dung Ôn tập Ôn tập Sự điện li Axit – bazơ – muối Sự điện li nước pH Chất thị axit - bazơ Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li(tt) Luyện tập: Axit bazơ muối Bài thực hành số 1: Tính axit, bazơ Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Kiểm tra tiết SỰ ĐIỆN LI ************** I/ Hiện tượng điện li: 1/ Thí nghiệm: Mơ tả thí nghiệm: SGK trang Kết thí nghiệm: + Cốc đựng dung dịch NaCl: đèn → dung dịch NaCl + Cốc đựng nước cất, dung dịch saccarozơ, NaCl rắn, khan, NaOH rắn, khan, dung dịch ancol etylic, glixerol: đèn → chất Kết luận: dung dịch ., dung dịch , dung dịch dẫn điện 2/ Nguyên nhân tính dẫn điện dung dịch axit, bazơ muối nước: + Các tan làm cho dung dịch chúng + Sự điện li trình chất chất điện li + Chất điện li chất tan trạng thái phân li - Chất điện li:loại liên kết liên kết liên kết -Vd: + Chất không điện li chất tan ……………………………………………………… -Chất không điện li:loại liên kết liên kết ………………………… liên kết -Vd: II/ Phân loại chất điện li 1/ Thí nghiệm: +Mô tả thí nghiệm: SGK + Kết quả: cốc đựng dung dịch HCl: .; coác đựng dung dịch CH3COOH: + Kết luận: dung dịch HCl ……………………………… dung dịch CH3COOH Vậy số phân tử HCl phân li ion ………………… CH3COOH 2/ Chất điện li mạnh chất điện li yếu: a/ Chất điện li mạnh: + Đònh nghóa: Chất điện li mạnh chất ………………………………………… phân tử ………………… …………… …………………………………………………………… + Đối với chất điện li mạnh phương trình điện li biểu diễn dấu:………………………… + Chất điện li mạnh bao gồm: - Axit……………………………………………………………………………………… Vd: HCl → *TQ: Axit → - Bazơ…………………………………………………………… Vd: NaOH → *TQ: Bazơ → -Muối …………………………………………………………… Vd: NaCl→ *TQ: Muối → Vd: Tính [Na+], [CO32-] dung dịch Na2CO3 0,1M ? 2/ Chất điện li yếu: + Đònh nghóa: Chất điện li yêú chất có phân li ., phần lại tồn dạng dung dịch + Đối với chất điện li yếu phương trình điện li biểu diễn dấu:………………………… + Chất điện li yếu bao goàm: -Axit Vd: CH3COOH Bazơ Vd: NH4OH -Muối:……………………………………………………………………………………… Vd: CaSO4 + Quan hệ CM C% : C% = + Pp: Khối lượng rắn = Bài 2: AXIT- BAZƠ VÀ MUỐI *********** I/ Axit 1/ Đònh nghóa: Axit: axit chất …………………… ……………………………………………………………………… Vd: HCl …………………… HNO3→ .; H2SO4→ CH3COOH ……………………………… HF TQ: HnA ……………………………………………………………  tính chất chung dd axit tính chất ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2/ Axit nhiều nấc: axít tan nước mà phân tử ……………………………………………………… Vd: …………………………………………………………… H3PO4 ………………………………………………………… H2SO4…………………… H2PO4 ……………………………………………………… HSO4……………………… 2HPO4 ………………………………………………………… H2SO4…………………… H3PO4 …………………………………………………………… Dung dịch H3PO4 bao gồm: II/ Bazơ: bazơ chất …………………………………………………………… Vd: NaOH ……………………KOH……………………Ba(OH)2………………………… NH4OH …………………………………………………………… TQ: B(OH)m ……………………………………………………………  tính chất chung dd bazơ tính chất …………………………………………………………… III/ Hidroxit lưỡng tính - Là hidroxit tan nước vừa ., vừa - Vd: * Viết ptđl để CM Zn(OH)2 hidroxit lưỡng tính: Zn(OH)2 .phân li Zn(OH)2 .phân li * Viết pthh để CM Zn(OH)2 hidroxit lưỡng tính: Vd1: Zn(OH)2 + HCl  Zn(OH)2 + NaOH  Vd2: Al(OH)3 + HCl  Al(OH)3 + NaOH  Vd3: Nâng cao: HCO3- + H+ HCO3- + OH Vậy HCO3- → Kết luận: + Chất lưỡng tính chất + Axit bazơ * Những chất lưỡng tính như: Oxit: Hidroxit: Ion: Phân tử: IV/ Muối: 1/ Đònh nghóa: - Muối hợp chất tan nước phân li ( hoaëc ) vaø -Vd: NaCl→…………………….; CuSO4→…………………… ; NH4NO3→…………………… - Phân loại: + Muoái trung hoà: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Vd:……………………………………………………………………………………………… + Muối axit: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Vd:…………………………………………………………………………………………………… Muối axit ngồi tc muối muối axit có tc …………………………………… Vd: NaHCO3 + NaOH → …………………………………………………………………………… + Muối phức tạp - Muối kép 2/ Sự điện ly muối nùc : - Hầu hết muối (kể ) tan nùc ( .) vaø ( trừ HgCl2, Hg(CN)2,……) - Nếu anion gốc axit chứa gốc tiếp tục VD: K2SO4 → NaCl.KCl → NaHSO3 → HSO3- CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10,11,12 ơn thi THPT quốc gia theo chun đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, tập trắc nghiệm, tài liệu 300 trang) Đồng nghiệp em học sinh, sinh viên cần chuyển giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh liên hệ với qua : email : truongnhan2510@gmail.com Số điện thoại: 0979278226 ... NaHSO3 → HSO3- CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10 ,11, 12 ơn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 11, TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 11