Vật lý 12. chương 2: Sóng cơ

40 156 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:08

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý lớp 12 bao gồm: hệ thống lý thuyết cơ bản chương dao động cơ, kết hợp 347 câu hỏi trác nghiệm từ cơ bản đến nâng cao. Giúp cho học sinh nắm chắc lý thuyết và rèn luyện kỹ năng làm bài tập. Nguyễn Thiên Hà Nội dung: Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 CHƢƠNG SÓNG CƠ - Chuyên đề Đại cƣơng sóng học - Chuyên đề Giao thoa sóng, Sóng dừng - Chuyên đề Sóng âm Chuyên đề Đại cƣơng sóng học I LÝ THUYẾT Sóng - Sóng dao động lan truyền mơi trường vật chất - Phân loại: Sóng dọc sóng ngang + Sóng ngang: sóng phần tử môi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang truyền chất rắn Ví dụ: sóng mặt nước, sóng điện từ, sóng ánh sáng, sóng sợi dây cao su + Sóng dọc sóng phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng Sóng dọc truyền chất khí, chất lỏng chất rắn Ví dụ: sóng âm, sóng lò xo, sóng địa chấn - Lƣu ý: Sóng khơng truyền chân khơng - Bước sóng : khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Bước sóng quãng đường sóng lan truyền chu kỳ: v  = vT = f + Khoảng cách hai điểm gần  phương truyền sóng mà dao động ngược pha + Năng lượng sóng: sóng truyền dao động cho phần tử môi trường, nghĩa truyền cho chúng lượng Q trình truyền sóng q trình truyền lượng Phƣơng trình sóng - Nếu phương trình sóng nguồn O uO = AOcos(t + ) phương trình sóng M phương truyền sóng là: uM = AMcos (t +  - 2 OM ) = AMcos (t +  - 2 x )  - Nếu bỏ qua mát lượng trình truyền sóng biên độ sóng O M nhau: (AO = AM = A) - Độ lệch pha hai dao động hai điểm cách khoảng d phương truyền sóng: 2d  =   -1 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 II BÀI TẬP Dạng Xác định đại lượng đặc trưng sóng Câu Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài Phương trình sóng điểm .x dây: u = 4cos(20t )(mm).Với x: đo met, t: đo giây Tốc độ truyền sóng sợi dây có giá trị A 60mm/s B 60 cm/s C 60 m/s D 30mm/s Câu Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u  5cos(6 t   x) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Câu Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu Một người ngồi bờ biển trơng thấy có 10 sóng qua mặt 36 giây, khoảng cách hai sóng 10m Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển A 0,25Hz; 2,5m/s B 4Hz; 25m/s C 25Hz; 2,5m/s D 4Hz; 25cm/s Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Câu Tại điểm O mặt nước yên tĩnh, có nguồn sóng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz Từ O có gợn sóng tròn lan rộng xung quanh Khoảng cách gợn sóng liên tiếp 20cm Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 160(cm/s) B 20(cm/s) C 40(cm/s) D 80(cm/s) Câu Một người quan sát phao mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống chỗ 16 lần 30 giây khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 24m Vận tốc truyền sóng mặt biển A v = 4,5m/s B v = 12m/s C v = 3m/s D v = 2,25 m/s Câu Một phao nhô lên cao 10 lần 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận 10m Vận tốc truyền sóng A 25/9(m/s) B 25/18(m/s) C 5(m/s) D 2,5(m/s) Câu Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc  = (k + 0,5) với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12,5Hz Câu 10 Một sợi dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động 4cm, vận tốc truyền sóng (m/s) Xét điểm M dây cách  A đoạn 28cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A góc   (2k  1) với k = 0, 1, 2 Tính bước sóng ? Biết tần số f có giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz A 12 cm B cm C 14 cm D 16 cm Câu 11 Sóng có tần số 20Hz truyền chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây dao động theo phương thẳng đứng phần tử chất lỏng Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng phương truyền sóng cách 22,5cm Biết điểm M nằm gần nguồn sóng Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp Hỏi sau thời gian ngắn điểm M s hạ xuống thấp -2 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà A (s) 20 Hanguyenthien198@gmail.com B (s) 80 C ( s) 160 0918429983 D ( s) 160 Câu 12 Sóng truyền theo phương ngang sợi dây dài với tần số 10Hz Điểm M dây thời điểm vị trí cao thời điểm điểm N cách M 5cm qua vị trí có li độ nửa biên độ lên Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết khoảng cách MN nhỏ bước sóng sóng dây Chọn đáp án cho tốc độ truyền sóng chiều truyền sóng A 60cm/s, truyền từ M đến N B 3m/s, truyền từ N đến M C 60cm/s, từ N đến M D 30cm/s, từ M đến N Câu 13 Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18 s, khoảng cách hai sóng kề m Tốc độ truyền sóng mặt biển là: A m/s B m/s C m/s D 4.5 m/s Câu 14 Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m Tần số chu kì sóng A f = 50Hz ;T = 0,02s B f = 0,05Hz ;T= 200s C f = 800Hz ;T = 1,25s D f = 5Hz;T = 0,2s Câu 15 Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách hai điểm gần dao động pha 80cm Tốc độ truyền sóng dây A v = 400cm/s B v = 16m/s C v = 6,25m/s D v = 400m/s Câu 16 Đầu A sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình  u A  cos(4t  ) (cm) Biết vận tốc sóng dây 1,2m/s Bước sóng dây bằng: A 0,6m B 1,2m C 2,4m D 4,8m Câu 17 Một sóng truyền theo trục Ox mơ tả bỡi phương trình u = cos 2 (0,5x  4t ) (cm) x tính mét, t tính băng giây Vận tốc truyền sóng : A 0,5 m/s B m/s C m/s D 0,4m/s Câu 18 Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos  20t  4x  cm  (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường : A 50 cm/s B m/s C 40 cm/s D m/s Câu 19 Hai nguồn phát sóng A, B mặt chất lỏng dao động theo phương vng góc với bề mặt chất lỏng tần số 50Hz pha ban đầu , coi biên độ sóng khơng đổi Trên đoạn thẳng AB thấy hai điểm cách 9cm dao động với biên độ cực đại Biết vận tốc mặt chất lỏng có giá trị khoảng 1,5m/s 0,5s) B uM  1,5cos(2 t  )cm (t > 0,5s)  C uM  1,5cos( t  )cm (t > 0,5s) D uM  1,5cos( t   )cm (t > 0,5s) Câu 47 Người ta gây dao động đầu O sợi dây cao su căng thẳng theo phương vng góc với phương sợi dây, biên độ 2cm, chu kì 1,2s Sau 3s dao động truyền 15m dọc theo dây.Nếu chọn gốc thời gian lúc O bắt đầu dao động theo chiều dương từ VTCB, phương trình sóng điểm M cách O khoảng 2,5m là: -6 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 5  5 5 B 2cos( t  )cm (t > 0,5s) t  )cm (t > 0,5s) 6 10 5 5 4 C 2cos( D 2cos( t  )cm (t > 0,5s) t  )cm (t > 0,5s) 3 Dạng Độ lệch pha hai điểm nằm phương truyền sóng Câu 48 Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500Hz Người ta thấy hai điểm A,B sợi dây cách 200cm dao động pha đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A Tốc độ truyền sóng dây lả: A 500cm/s B 1000m/s C 500m/s D 250cm/s Câu 49 Một dao động lan truyền môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M đoạn 7/3(cm) Sóng truyền với biên độ A khơng đổi Biết phương trình sóng M có dạng uM = 3cos2t (uM tính cm, t tính giây) Vào thời điểm t1 tốc độ dao động phần tử M 6(cm/s) tốc độ dao động phần tử N là: A 3 (cm/s) B 0,5 (cm/s) C 4(cm/s) D 6(cm/s) Câu 50 Một sóng ngang có chu kì T = 0,2s truyền mơi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s Xét phương truyền sóng Ox, vào thời điểm điểm M nằm đỉnh sóng sau M theo chiều truyền sóng, cách M khoảng từ 42 đến 60cm có điểm N từ vị tri cân lên đỉnh sóng hoảng cách MN là: A 50cm B 55cm C 52cm D 45cm Câu 51 Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s Vận tốc truyền sóng 200cm/s Hai điểm nằm phương truyền sóng cách cm, có độ lệch pha: A 1,5 B 1 C 3,5 D 2,5  Câu 52 Một sóng mơ tả phương trình: u = 4cos( t - 0,01x + ) (cm) Sau 1s pha dao động điểm, nơi có sóng truyền qua, thay đổi lượng  A C - 0,01x +  B 0,01x D  3 Câu 53 Một nguồn phát sóng có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với V = 60 cm/s Gọi M N điểm phương truyền sóng cách 20 cm 45cm Trên đoạn MN có điểm dao động lệch pha với nguồn góc  / A B C D Câu 54 Một sóng phát từ nguồn O truyền dọc theo trục Ox với biên độ sóng khơng đổi qua hai điểm M N cách MN = 0,25 ( bước sóng) Vào thời điểm t1 người ta thấy li độ dao động điểm M N uM = 4cm uN = 4 cm Biên độ sóng có giá trị D 4cm A 3cm B 3cm C 2cm Câu 55 Một sợi dây đàn hồi OM =90cm có hai đầu cố định hi kích thích dây hình thành bó sóng, biên độ bụng 3cm Tại N gần O có biên độ dao động 1,5cm Khoảng cách ON nhận giá trị sau A 7,5 cm B 10 cm C cm D 5,2 cm Câu 56 Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách x = λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T Tại thời điểm t1 = 0, có uM = +3cm uN = -3cm Ở thời điểm t2 liền sau có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M Biên độ sóng A thời điểm t2 11T 11T A 3cm B 2cm 12 12 A 2cos( -7 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 22T 22T D 2cm 12 12 Câu 57 Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo sóng mặt nước có biên độ 3cm(coi khơng đổi sóng truyền đi) Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp 9cm Điểm M nằm mặt nước cách nguồn O đoạn 5cm Chọn t = lúc phần tử nước O qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t1 li độ dao động M 2cm Li độ dao động M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s ? A 2cm B -2cm C 0cm D -1,5cm Câu 58 Một sóng học có phương trình sóng: u = Acos(5  t +  /6) (cm) Biết khoảng cách gần hai điểm có độ lệch pha  /4 m Vận tốc truyền sóng s A 2,5 m/s B m/s C 10 m/s D 20 m/s Câu 59 Đầu A dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 10s Biết vận tốc truyền sóng dây v = 0,2 m/s, khoảng cách hai điểm gần dao động ngược pha là: A m B 1,5 m C m D 0,5 m Câu 60 Một sóng học phát từ nguồn O lan truyền mặt nước với vận tốc v = m/s Người ta thấy điểm M, N gần mặt nước nằm đường thẳng qua O cách 40 cm dao động ngược pha Tần số sóng : A 0,4 Hz B 1,5 Hz C Hz D 2,5Hz Câu 61 Một sóng truyền môi trường với tốc độ 120m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha cách 1,2m Tần số sóng : A 220Hz B 150Hz C 100Hz D 50Hz Câu 62 Một dây đàn hồi dài, đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây (m/s) Xét điểm M dây cách A 40 (cm), người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc  = (n + 0,5) với n số nguyên Tính tần số Biết tần số f có giá trị từ Hz đến 13 Hz A 8,5 Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12,5 Hz Câu 63 Đầu A dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 10s Biết vận tốc truyền sóng dây v = 0,2 m/s, khoảng cách hai điểm gần dao động vuông pha là: A m B 1,5 m C m D 0,5 m Câu 64 Xét sóng truyền theo sợi dây căng thẳng dài Phương trình dao động nguồn O có dạng u  a cos 4t (cm) Vận tốc truyền sóng 0,5 m/s, Gọi M, N hai điểm gần O dao động pha ngược pha với O Khoảng cách từ O đến M, N là: A 25 cm 12,5 cm B 25 cm 50 cm C 50 cm 75 cm D 50 cm 12,5 cm Câu 65 Sóng có tần số 20(Hz) truyền mặt thống nằm ngang chất lỏng, với tốc độ 2(m/s), gây dao động theo phương thẳng đứng phần tử chất lỏng Hai điểm M N thuộc mặt thống chất lỏng phương truyền sóng, cách 22,5(cm) Biết điểm M nằm gần nguồn sóng Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Hỏi sau thời gian ngắn điểm M s hạ xuống thấp C 3cm A (s) 20 B (s) 80 C ( s) 160 D ( s) 160 π Câu 66 Cho phương trình sóng: u  a sin( 0,4πx  7t  ) (m, s) Phương trình biểu diễn: -8 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A Sóng chạy theo chiều âm trục x với vận tốc 10 (m/s) B Sóng chạy theo chiều dương trục x với vận tốc 10 (m/s) C Sóng chạy theo chiều dương trục x với vận tốc 17,5 (m/s) D Sóng chạy theo chiều âm trục x với vận tốc 17,5 (m/s) Chuyên đề Giao thoa sóng, Sóng dừng I LÝ THUYẾT Giao thoa Sóng - Điều kiện cần đủ để hai sóng giao thoa với hai sóng phải hai sóng kết hợp, xuất phát từ hai nguồn dao động phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Hai nguồn kết hợp có pha hai nguồn đồng - Hai sóng hai nguồn kết hợp phát hai sóng kết hợp - Hiện tượng giao thoa tượng hai sóng kết hợp gặp có điểm, chúng ln ln tăng cường lẫn nhau; có điểm chúng ln ln triệt tiêu - Nếu hai nguồn S1 S2 phát hai sóng giống hệt nhau: u1 = u2 = Acost bỏ qua mát lượng sóng truyền thì sóng M (với S1M = d1; S2M = d2) tổng hợp hai sóng từ S1 S2 truyền tới s có phương trình là: uM = 2Acos ( ) cos(t - ( ) ) + Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng tới số nguyên lần bước sóng: d2 – d1 = k; (k  Z) + Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng tới số nguyên lẻ bước sóng: d2 – d1 = (k + ); (k  Z) Hai nguồn pha Hai nguồn ngƣợc pha + Tại điểm cách hai nguồn s có cực đại sóng từ hai nguồn phát pha, có cực tiểu sóng từ hai nguồn phát ngược pha + Trên đoạn thẳng S1S2 nối hai nguồn, khoảng cách hai cực đại hai cực tiểu liên tiếp (gọi khoảng vân i) là: i = -9 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 + Hiện tượng giao thoa tượng đặc trưng sóng, tức q trình sóng gây tượng giao thoa Ngược lại, q trình vật lí gây tượng giao thoa tất yếu q trình sóng + Một tượng đặc trưng sóng tượng nhiễu xạ Đó tượng sóng gặp vật cản sóng lệch khỏi phương truyền thẳng vòng phía sau vật cản Sóng dừng - Sự phản xạ sóng: Khi sóng truyền gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới + Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới + Nếu vật cản tự sóng phản xạ pha với sóng tới - Sóng dừng + Sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương, giao thoa với nhau, tạo hệ sóng dừng + Trong sóng dừng có số điểm ln đứng yên gọi nút, số điểm luôn dao động với biên độ cực đại gọi bụng + Khoảng cách hai nút liên tiếp hai bụng liên tiếp bước sóng + Để có sóng dừng sợi dây với hai nút hai đầu (hai đầu cố định) chiều dài dây phải số nguyên bước sóng ( ) + Để có sóng dừng sợi dây với đầu nút đầu bụng (một đầu cố định, đầu tự do) chiều dài sợi dây phải số nguyên lẻ phần tư bước sóng ( a Phương trình sóng dừng đầu B cố định: - Phương trình sóng tới sóng phản xạ B: ( ) ( ) ( - Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B đoạn d là: ( ) ( ) ) ) - Phương trình sóng dừng M: ( ) ( ) -10 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 thấy dây có điểm khơng phải điểm bụng dao động với biên độ b (b  0) cách cách khoảng 1m Giá trị b tốc truyền sóng sợi dây là: C a; v = 300m/s A a ; v = 200m/s B a ; v =150m/s D a ; v =100m/s Câu 206 Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng 5cm Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách x = 20cm điểm dao động với biên độ nhỏ 2,5cm Bước sóng A 60 cm B 12 cm C cm D 120 cm  Câu 207 Hai sóng hình sin bước sóng , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5s Giá trị bước sóng  : A 20 cm B 10cm C 5cm D 15,5cm Câu 208 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây không đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Câu 209 Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dây để tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để có sóng dừng dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 Tỉ số f2/f1 là: A 1,5 B C 2,5 D Chuyên đề Sóng âm I LÝ THUYẾT Một số khái niệm - Sóng âm sóng học dọc truyền mơi trường khí, lỏng, rắn - Nguồn âm vật dao động phát âm - Tần số dao động nguồn tần số sóng âm * Lƣu ý: + Âm không truyền chân không + Âm không truyền qua chất xốp bơng, len, , chất gọi chất cách âm + Trong chất lỏng chất khí sóng âm sóng dọc chất rắn sóng âm gồm sóng ngang sóng dọc Phân loại sóng âm (dựa vào tần số) - Âm nghe (âm thanh) có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz - Âm có tần số 16 Hz gọi hạ âm - Âm có tần số 20000 Hz gọi siêu âm - Nhạc âm âm có tần số xác định, tạp âm âm khơng có tần số xác định * Lƣu ý: Trong môi trường, âm truyền với tốc độ xác định Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ mơi trường nhiệt độ môi trường Khi âm truyền từ môi trường sang mơi trường khác vận tốc truyền âm thay đổi, bước sóng sóng âm thay đổi tần số âm khơng thay đổi Một số đặc trƣng âm - Cường độ âm I: điểm đại lượng đo lượng mà sóng âm tải qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian; đơn vị W/m2: -26 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 + Với nguồn âm có cơng suất P âm phát theo hướng cường độ âm điểm cách nguồn âm khoảng R là: ; với 4R2 diện tích mặt cầu bán kính R + Ngưỡng nghe: cường độ âm nhỏ mà tai người nghe rỏ Ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số âm Âm có tần số 1000 Hz đến 5000 Hz, ngưỡng nghe khoảng 10-12 W/m2 + Ngưỡng đau: cường độ âm cực đại mà tai người nghe có cảm giác đau nhức Đối với tần số âm ngưỡng đau ứng với cường độ âm 10 W/m2 + Miền nghe được: miền nằm ngưỡng nghe ngưỡng đau - Mức cường độ âm: ( )[ ] ( )[ ] + Với I0 chuẩn cường độ âm (âm nhỏ vừa đủ nghe, thường lấy chuẩn cường độ âm I0 = 10-12 W/m2 với âm có tần số 1000 Hz) - Khi nhạc cụ phát âm có tần số f0 nhạc cụ đồng thời phát loạt âm có tần số 2f0, 3f0, có cường độ khác Âm có tần số f0 gọi âm hay họa âm thứ nhất, âm có tần số 2f0, 3f0, … gọi họa âm thứ 2, thứ 3, … Biên độ họa âm lớn, nhỏ không nhau, tùy thuộc vào nhạc cụ Tập hợp họa âm tạo thành phổ nhạc âm Tổng hợp đồ thị dao động tất họa âm nhạc âm ta đồ thị dao động nhạc âm * Về phương diện vật lí, âm đặc trưng bằng: tần số, cường độ (hoặc mức cường độ âm) đồ thị dao động âm * Đặc trưng sinh lí sóng âm: Độ cao, độ to, âm sắc + Độ cao: đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm, khơng phụ thuộc vào lượng âm + Độ to: đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm mức cường độ âm + Âm sắc: đặc trưng âm giúp ta phân biệt âm phát từ nguồn khác Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm Âm sắc phụ thuộc vào tần số biên độ hoạ âm II BÀI TẬP Câu 210 Vận tốc truyền âm khơng khí 336m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vuông pha 0,2m Tần số âm A 400Hz B 840Hz C 420Hz D 500Hz Câu 211 Một sáo (một đầu kín , đầu hở ) phát âm nốt nhạc La tần số 440 Hz Ngoài âm bản, tần số nhỏ hoạ âm sáo phát A 1320Hz B 880 Hz C 1760 Hz D 440 Hz Câu 212 Một ống khí có đầu bịt kín, đàu hở tạo âm có tần số 112Hz Biết tốc độ truyền âm khơng khí 336m/s Bước sóng dài họa âm mà ống tạo bằng: A 1m B 0,8 m C 0,2 m D 2m Câu 213 Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s Dây đàn phát hoạ âm (kể âm bản) vùng âm nghe ? A 45 B 22 C 30 D 37 Câu 214 Một nhạc cụ phát âm có tần số âm f = 420(Hz) Một người nghe âm có tần số cao 18000 (Hz) Tần số âm cao mà người nghe dụng cụ phát là: A 17850(Hz) B 18000(Hz) C 17000(Hz) D 17640(Hz) Câu 215 Gọi Io cường độ âm chuẩn Nếu mức cường độ âm 1(dB) cường độ âm -27 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A Io = 1,26 I B I = 1,26 Io C Io = 10 I D I = 10 Io Câu 216 Chọn câu trả lời Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 105 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: A 60dB B 80dB C 70dB D 50dB Câu 217 Một máy bay bay độ cao h1= 100 mét, gây mặt đất phía tiếng ồn có mức cường độ âm L1=120 dB Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu L2 = 100 dB máy bay phải bay độ cao: A 316 m B 500 m C 1000 m D 700 m Câu 218 Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng khơng gian Giả sử khơng có hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm A 90dB B 110dB C 120dB D 100dB Câu 219 Nguồn âm O có cơng suất khơng đổi Trên đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B mức cường độ âm OC C 3a (dB) Biết OA = OB Tỉ số OA 81 27 32 A B C D 16 27 Câu 220 Hai điểm A, B nằm đường thẳng qua nguồn âm hai phía so với nguồn âm Biết mức cường độ âm A trung điểm AB 50 dB 44 dB Mức cường độ âm B A 28 dB B 36 dB C 38 dB D 47 dB Câu 221 Hai điểm M N nằm phía nguồn âm , phương truyền âm có LM = 30 dB , LN = 10 dB ,NẾU nguồn âm dặt M mức cường độ âm N A 12 B C D 11 Câu 222 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm tồn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu 223 Tại điểm nghe đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm 60dB Mức cường độ âm toàn phần điểm A 5dB B 125dB C 66,19dB D 62,5dB Câu 224 Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng theo phương Một người đứng cách nguồn âm 50m nhận âm có mức cường độ 70dB Cho cường độ âm chuẩn 10 -12W/m2, π= 3,14.Môi trường không hấp thụ âm Công suất phát âm nguồn A 0,314W B 6,28mW C 3,14mW D 0,628W Câu 225 Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10W Cho truyền khoảng cách 1m, lượng âm bị giảm % so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm.Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 102 dB B 107 dB C 98 dB D 89 dB Câu 226 Cho điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm Mức cường độ âm A, B, C 40dB; 35,9dB 30dB Khoảng cách AB 30m khoảng cách BC A 78m B 108m C 40m D 65m -28 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 227 Trong hợp ca, coi ca sĩ hát với cường độ âm coi tần số Khi ca sĩ hát mức cường độ âm 68 dB Khi ban hợp ca hát đo mức cường độ âm 80 dB Số ca sĩ có ban hợp ca A 16 người B 12 người C 10 người D 18 người Câu 228 Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất ko đổi.1 người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Khoảng cách AO bằng: C AC/3 D AC/2 Câu 229 Một nguồn âm coi nguồn điểm phát sóng cầu môi trường không hấp thụ A AC 2 B AC âm.Tại vị trí sóng âm biên độ 0,12mm có cường độ âm điểm 1,80Wm2 Hỏi vị trí sóng có biên độ 0,36mm s có cường độ âm điểm ? A 0,60Wm2 B 2,70Wm2 C 5, 40Wm2 D 16, 2Wm2 Câu 230 Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = m, có mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm I  1012 W/m2 Cường độ âm A là: A IA = 0,1 nW/m2 B IA = 0,1 mW/m2 C IA = 0,1 W/m2 D IA = 0,1 GW/m2 Câu 231 Một sóng âm có dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất 1W giả sử lượng phát bảo toàn Hỏi cường độ âm điểm cách nguồn 1,0m 2,5m : A I1  0,07958W/m2; I2  0,01273W/m2 B I1  0,07958W/m2 ; I2  0,1273W/m2 C I1  0,7958W/m2 ; I2  0,01273W/m2 D I1  0,7958W/m2 ; I2  0,1273W/m2 Câu 232 Người ta đo mức cường độ âm điểm A 90 dB điểm B 70 dB Hãy so sánh cường độ âm A (IA) với cường độ âm B (IB) A IA = 9IB/7 B IA = 30 IB C IA = IB D IA = 100 IB -12 Câu 233 Cho cường độ âm chuẩn I0=10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A 10-2W/m2 B 10-4W/m2 C 10-3W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 234 Cường độ âm tăng gấp lần mức cường độ âm tương ứng tăng thêm Ben A 10 lần B 100 lần C 50 lần D 1000 lần Câu 235 hi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng: A 20 dB B 50 dB C 100 dB D 10000 dB Câu 236 hi cường độ âm tăng gấp 1000 lần mức cường độ âm tăng: A 100dB B 30dB C 20dB D 40dB Câu 237 Khi mức cường độ âm tăng 20dB cường độ âm tăng: A lần B 200 lần C 20 lần D 100 lần -12 Câu 238 Ngưỡng đau tay người nghe 10 W/m Mức cường độ âm ứng với ngưỡng đau 130 dB cường độ âm tương ứng là: A 1W/m2 B 10W/m2 C 15W/m2 D 20W/m2 Câu 239 Người ta đặt chìm nước nguồn âm có tần số 725Hz vận tốc truyền âm nước 1450m/s Khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha là: A 0,25m B 1m C 0,5m D 1cm Câu 240 Sóng ân có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s khơng khí Giữa hai điểm cách 1m phương truyền chúng dao động:  D Lệch pha A Cùng pha B Ngược pha C Vuông pha -29 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƢƠNG SÓNG CƠ Câu 241 Tại điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng ta tạo dao động điều hồ vng góc với mặt thống có chu kì 0,5 s Từ O có vòng sóng tròn lan truyền xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp 0,5 m Xem biên độ sóng khơng đổi Vận tốc truyền sóng nhận giá trị giá trị sau? A 1,5m/s B 1m/s C 2,5 m/s D 1,8 m/s Câu 242 Phương trình dao động hai nguồn A, B mặt nước là: u = 2cos(4t + /3) cm.Vận tốc truyền sóng mặt nước 0,4m/s xem biên độ sóng khơng đổi truyền Tính chu kỳ bước sóng ? A T = 4s,  = 1,6m B T = 0,5s,  = 0,8m C T = 0,5s,  = 0,2m D T = 2s,  = 0,2m Câu 243 Một người quan sát mặt biển thấy phao nhô lên cao 10 lần 36s đo khoảng cách hai đỉnh lân cận 10m Tính vận tốc truyền sóng mặt biển A 2,5 m/s B 5m/s C 10m/s D 1,25m/s Câu 244 Xét sóng mặt nước, điểm A mặt nước dao động với biên độ 3cm, biết lúc t = 2s A có li độ x = 1,5cm chuyển động theo chiều dương với f = 20Hz Biết B chuyển động pha vơí A gần A cách A 0,2 m Tính vận tốc truyền sóng A v = m/s B v = 4m/s C v = 5m/s D 6m/s Câu 245 Một mũi nhọn S gắn vào đầu thép nằm ngang chạm vào mặt nước hi đầu thép dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 100Hz, S tạo mặt nước sóng có biên độ a = 0,5cm Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp 4cm Tính vận tốc truyền sóng mặt nước A 100 cm/s B 50 cm/s C 100cm/s D 150cm/s Câu 246 Cho mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 20Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d = 10cm ln dao động ngược pha với Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc vào khoảng từ 0,8m/s đến 1m/s A 100 cm/s B 90cm/s C 80cm/s D 85cm/s Câu 247 Một sóng học có phương trình sóng: u = Acos(5πt + π/6)cm Biết khoảng cách gần hai điểm có độ lệch pha π/4 1m Vận tốc truyền sóng s : A 2,5 m/s B m/s C 10 m/s D 20 m/s Câu 248 Người ta gây dao động đầu O dây cao su căng thẳng làm tạo nên dao động theo phương vng góc với vị trí bình thường dây, với biên độ 3cm chu kỳ 1,8s Sau giây chuyển động truyền 15m dọc theo dây Tìm bước sóng sóng tạo thành truyền dây A 9m B 6,4m C 4,5m D 3,2m Câu 249 Sóng ngang truyền mặt chất lỏng với tần số f = 100Hz Trên phương truyền sóng ta thấy điểm cách 15cm dđ pha Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc sóng nằm khoảng từ 2,8m/s 3,4m/s A 2,8m/s B 3m/s C 3,1m/s D 3,2m/s Câu 250 Một sợi dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động 4cm, vận tốc truyền sóng 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 28cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A góc φ = (2k + 1)  với k = 0, 1, 2, Tính bước sóng  Biết tần số f có giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz -30 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A 8cm B 12cm C 14cm D 16cm Câu 251 Đầu O sợi dây cao su dài căng ngang kích thích dao động theo phương thẳng đứng với chu kì 1,5s Chọn gốc thời gian lúc O bắt đầu dao động từ vị trí cân theo chiều dương hướng lên.Thời điểm O lên tới điểm cao quỹ đạo A 0,625s B 1s C 0,375s D 0,5s Câu 252 Sóng truyền dây Ax dài với vận tốc 5m/s Phương trình dao động nguồn A: uA = 4cos100πt(cm) Phương trình dao động điểm M cách A khoảng 25cm : A uA = 4cos100πt B uA = 4cos (100πt + π) D Kết khác 2 C uA = cos (100πt + ) Câu 253 Tạo sóng ngang O dây đàn hồi Một điểm M cách nguồn phát sóng O khoảng d = 50cm có phương trình dao động uM = 2cos  (t - )cm, vận tốc truyền sóng dây 20 10m/s Phương trình dao động nguồn O phương trình phương trình sau  + )cm 20  C uO = 2cos t(cm) A uO = 2cos(   + )cm 20  D uO = 2cos (t - )cm 40 B uO = 2cos( Câu 254 Trong tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ điểm A âm có độ to cực đại với điểm B âm có độ to cực tiểu 0,2m, f = 440Hz Vận tốc truyền âm là: A 235m/s B 352m/s C 345m/s D 243m/s Câu 255 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 14Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB khơng có cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước nhận giá trị nêu A v = 46cm/s B v = 26cm/s C v = 28cm/s D Một giá trị khác Câu 256 Sóng mặt nước tạo thành nguồn kết hợp A M dao động với tần số 15Hz Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ kể từ đường trung trực AM điểm L có hiệu khoảng cách đến A M 2cm Tính vận tốc truyền sóng mặt nước A 13 cm/s B 15 cm/s C 30 cm/s D 45 cm/s Câu 257 Một âm thoa có tần số rung f =100Hz người ta tạo hai điểm S1, S2 mặt nước hai nguồn sóng biên độ, pha Một hệ gợn lồi xuất gồm gợn thẳng trung trực đoạn S1S2 14 gợn dạng Hypepol bên, khoảng cách hai gợn đo dọc theo S1, S2 2,8cm.Tính vận tốc truyền pha dao động mặt nước A 20 cm/s B 15 m/s C 30 cm/s D Giá trị khác Câu 258 Trên mặt nước phẳng lặng có hai nguồn điểm dao động S1 S2 Biết S1S2 = 10cm, tần số biên độ dao động S1, S2 f = 120Hz, a = 0,5 cm hi mặt nước, vùng S1 S2 người ta quan sát thấy có gợn lồi gợn chia đoạn S1S2 thành đoạn mà hai đoạn hai đầu dài đoạn lại.Bước sóng λ nhận giá trị sau A λ = 4cm B λ = 8cm C λ = 2cm D Một giá trị khác Câu 259 Hai điểm O1, O2 mặt nước dao động biên độ, pha Biết O1O2 = 3cm Giữa O1 O2 có gợn thẳng 14 gợn dạng hyperbol bên Khoảng cách O1 O2 đến gợn lồi gần 0,1 cm Biết tần số dao động f = 100Hz Bước sóng λ nhận giá trị sau Vận tốc truyền sóng nhận giá trị giá trị sau A λ = 0,4cm v = 10cm/s B λ = 0,6cm.v = 40cm/s C λ = 0,2cm v = 20cm/s D λ = 0,8cm.v = 15cm/s -31 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 260 Thực giao thoa mặt chất lỏng với hai nguồn S1 S2 giống cách 13cm Phương trình dao động S1 S2 u = 2cos40πt Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 0,8m/s Biên độ sóng khơng đổi Bước sóng có giá trị giá trị sau ? A 12cm B 4cm C 16cm D 8cm Câu 261 Trong thí nghiệm dao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz M cách nguồn khoảng 30cm, 25,5cm dao động với biên độ cực đại, M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng ? A 13cm/s B 26cm/s C 52cm/s D 24cm/s Câu 262 Tại A B cách 9cm có nguồn sóng kết hợp có tần số f = 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 1m/s Số gợn cực đại qua đoạn thẳng nối A B : A B C D 11 Câu 263 Tại S1, S2 có nguồn kết hợp mặt chất lỏng với u1 = 0,2cos50πt(cm) u2 = 0,2cos(50πt + π)cm Biên độ sóng tổng hợp trung điểm S1S2 có giá trị : A 0,2cm B 0,4cm C D 0,6cm Câu 264 Có nguồn kết hợp S1 S2 trêm mặt nước biên độ, pha S1S2 = 2,1cm Khoảng cách cực đại đoạn S1S2 2cm Biết tần số sóng f = 100Hz Vận tốc truyền sóng 20cm/s Trên mặt nước quan sát số đường cực đại bên đường trung trực S1S2 : A 10 B 20 C 40 D Câu 265 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, nguồn kết hợp có f = 15Hz, v = 30cm/s Với điểm M có d1, d2 s dao động với biên độ cực đại ?( d1 = S1M, d2 = S2M) A d1 = 25cm , d2 = 20cm B d1 = 25cm , d2 = 21cm C d1 = 25cm, d2 = 22cm D d1 = 20cm,d2 = 25cm Câu 266 Thực giao thoa mặt chất lỏng với hai nguồn S1 S2 giống cách 13cm Phương trình dao động S1 S2 u = 2cos40πt Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 0,8m/s Biên độ sóng khơng đổi Số điểm cực đại đoạn S1S2 ? Hãy chọn kết kết A B 12 C 10 D Câu 267 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách nguồn sóng kết hợp O1, O2 8,5cm, tần số dao động hai nguồn 25Hz, vận tốc truyền sóng mặt nước 10cm/s Xem biên độ sóng khơng giảm q trình truyền từ nguồn Số gợn sóng quan sát đoạn O1O2 : A 51 B 31 C 21 D 43 Câu 268 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách nguồn sóng kết hợp O1, O2 36 cm, tần số dao động hai nguồn 5Hz, vận tốc truyền sóng mặt nước 40cm/s Xem biên độ sóng khơng giảm q trình truyền từ nguồn.Số điểm cực đại đoạn O1O2 là: A 21 B 11 C 17 D Câu 269 Tại hai điểm A nà B mặt nước dao động tần số 16Hz, pha, biên độ Điểm M mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, M trung trực AB có hai dãy cực đại khác vận tốc truyền sóng mặt nước : A v= 36cm/s B v =24cm/s C v = 20,6cm/s D v = 28,8cm/s Câu 270 Tại hai điểm A B (AB = 16cm) mặt nước dao động tần số 50Hz, pha, vận tốc truyền sóng mặt nước 100cm/s Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là: A 15 điểm kể A B B 15 điểm trừ A B C 16 điểm trừ A B D 14 điểm trừ A B -32 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 271 Hai điểm M N mặt chất lỏng cách nguồn O1 O2 đoạn O1M =3,25cm, O1N=33cm , O2M = 9,25cm, O2N=67cm, hai nguồn dao động tần số 20Hz, vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Hai điểm dao động : A M đứng yên, N dao động mạnh B M dao động mạnh nhất, N đứng yên C Cả M N dao động mạnh D Cả M N đứng yên Câu 272 Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B, phương trình dao động A B u A  cost(cm) uB = cos(t + )(cm) trung điểm O AB sóng có biên độ A 0,5cm B C 1cm D 2cm Câu 273 Hai điểm A, B mặt nước dao động tần số 15Hz, biên độ pha, vận tốc truyền sóng mặt nước 22,5cm/s, AB = 9cm Trên mặt nước quan sát gợn lồi trừ hai điểm A, B ? A Có 13 gợn lồi B Có 11 gợn lồi C Có 10 gợn lồi D Có 12 gợn lồi Câu 274 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn kết hợp pha A B dao động với tần số 80 (Hz) Tại điểm M mặt nước cách A 19 (cm) cách B 21 (cm), sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước : 160 A (cm/s) B 20 (cm/s) C 32 (cm/s) D 40 (cm/s) Câu 275 Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định Tại đầu A thực dao động điều hồ có tần số f = 40Hz Vận tốc truyền sóng dây v = 20m/s Số điểm nút, số điểm bụng dây bao nhiêu? A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 276 Sóng dừng dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz Vận tốc truyển sóng 40m/s Cho điểm M1, M2,M3, M4 dây cách vật cản cố định 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm A M1 M2 dao động pha B M2 M3 dao động pha C M2 M4 dao động ngược pha D M3 M4 dao động pha Câu 277 Một sợi dây mảnh AB dài 1,2m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100Hz xem nút, tốc độ truyền sóng dây 40m/s, biên độ dao động 1,5cm Số bụng bề rộng bụng sóng dây : A bụng, 6cm B bụng, 3cm C bụng, 1,5cm D bụng, 6cm Câu 278 Sợi dây OB = 10cm, đầu B cố định Đầu O nối với rung có tần số 20Hz Ta thấy sóng dừng dây có bó biên độ dao động 1cm Tính biên độ dao động điểm M cách O 60 cm A 1cm C D /2cm B /2cm Câu 279 Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m /s B 100 m /s C 60 m /s D 80 m /s Câu 280 Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào rung tần số 100Hz Khi rung hoạt động, người ta thấy dây có sóng dừng gồm bó sóng, với A xem nút Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây AB A λ = 0,30m; v = 30m/s B λ = 0,30m; v = 60m/s C λ = 0,60m; v = 60m/s D λ = 1,20m; v = 120m/s Câu 281 Một sợi dây có đầu bị kẹp chặt, đầu buộc vào nhánh âm thoa có tần số 600Hz Âm thoa dao động tạo sóng có bụng Có tốc độ sóng dây 400 m/s Chiều dài dây là: -33 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A 4/3 m B m C 1,5 m D Giá trị khác Câu 282 Một sợi dây có đầu bị kẹp chặt, đầu buộc vào nhánh âm thoa có tần số 400Hz Âm thoa dao động tạo sóng có bụng Chiều dài dây 40 cm Tốc độ sóng dây : A 80 m/s B 80 cm/s C 40 m/s D Giá trị khác Câu 283 Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây 21cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 12 12 D Đáp án khác Câu 284 Một dây AB dài 20cm, Điểm B cố định Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 20Hz Vận tốc truyền sóng 1m/s Định số bụng số nút quan sát có tượng sóng dừng A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D nút, bụng Câu 285 Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào nhánh âm thoa có tần số f = 100Hz.Cho biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ (kể từ B) 5cm Tính bước sóng ? A 5cm C 2,5cm D 3cm B Câu 286 Sợi dây AB = 21cm với đầu B tự Gây A dao động ngang có tần số f Vận tốc truyền sóng 4m/s, muốn có bụng sóng tần số dao động phải ? A 71,4Hz B 7,14Hz C 714Hz D 74,1Hz Câu 287 Sợi dây AB = 10cm, đầu A cố định Đầu B nối với nguồn dao động, vận tốc truyền sóng 1m/s Ta thấy sóng dừng dây có bó biên độ dao động 1cm Vận tốc dao động cực đại bụng là: A 0,01m/s B 1,26m/s C 12,6m/s D 125,6m/s Câu 288 Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm có hai đầu cố định hi kích thích dây có sóng dừng với bó sóng Biện độ bụng sóng 3cm Tại điểm N dây gần O có biên độ dao động 1,5cm ON có giá trị : A 10cm B 5cm D 7,5cm C cm Câu 289 Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang Hai đầu cố định Được kích thích dao động, dây hình thành bó sóng Biên độ bụng sóng 3cm.Tại C gần A có biên độ dao động 1,5cm Tính khoảng cách C A A 10cm B 20cm C 30cm D 15cm Câu 290 Một nguồn âm phát âm có tần số 435 Hz; biên độ 0,05 mm truyền khơng khí với bước sóng 80 cm.Vận tốc âm khơng khí là: A 340 m/s B 342 m/s C 348 m/s D 350 m/s Câu 291 Một nguồn âm phát âm có tần số 435 Hz; biên độ 0,05 mm truyền khơng khí với bước sóng 80 cm Vận tốc dao động phần tử khơng khí là: A 2,350 m/s B 2,259 m/s C 1,695 m/s D 1,359m/s Câu 292 Một ống trụ có chiều dài 1m.Ở đầu ống có pit-tơng để điều chỉnh chiều dài cột khí ống Đặt âm thoa dao động với tần số 660 Hz gần đầu hở ống.Vận tốc âm khơng khí 330m/s Để có cộng hưởng âm ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài A l =0,75 m B l =0,50 m C l = 25,0 cm D l =12,5 cm Câu 293 Một sóng hình cầu có cơng suất 1W, giả sử lượng phát bảo toàn Cường độ âm điểm M cách nguồn âm 250m là: A  13mW/m2 B  39,7mW/m2 C  1,3.10-6W/m2 D  0,318mW/m2 Câu 294 Một loa có cơng suất 1W mở hết công suất, lấy  =3,14 Cường độ âm diểm cách 400cm là: A  5.10-5 W/m2 B  5W/m2 C  5.10-4W/m2 D  5mW/m2 -34 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 295 Một loa có cơng suất 1W mở hết công suất, lấy  =3,14 Mức cường độ âm điểm cách 400cm là: A  97dB B  86,9dB C  77dB D  97B Câu 296 Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng (m) có mức cường độ âm LA = 60 (dB) Biết ngưỡng nghe âm I0 = 10–10(W/m2) Cường độ âm A : A 10–4 (W/m2) B 10–2 (W/m2) C 10–3 (W/m2) D 10–5 (W/m2) Câu 297 Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f hi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách 5cm đường thẳng qua S dao động ngược pha với Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s tần số nguồn dao động thay đổi khoảng từ 48Hz đến 64Hz Tần số dao động nguồn A 64Hz B 48Hz C 54Hz D 56Hz Câu 298 Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz hi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách 9cm đường thẳng qua S dao động pha với Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 75cm/s B 80cm/s C 70cm/s D 72cm/s Câu 299 Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = m, có mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 0,1n W/m2 Cường độ âm A là: A IA = 0,1 nW/m2 B IA = 0,1 mW/m2 C IA = 0,1 W/m2 D IA = 0,1 GW/m2 Câu 300 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A Chu kì tăng B Tần số khơng thay đổi C Bước sóng giảm D Bước sóng khơng thay đổi Câu 301 Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D Câu 302 Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v/l B v/2 l C 2v/ l D v/4 l Câu 303 Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 s A Dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B Dao động với biên độ cực tiểu C Dao động với biên độ cực đại D Không dao động Câu 304 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 305 Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s -35 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 306 Một sóng âm có tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s hi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng s A Giảm 4,4 lần B Giảm lần C Tăng 4,4 lần D Tăng lần Câu 307 Trên đường ray thẳng nối thiết bị phát âm P thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên Biết âm thiết bị P phát có tần số 1136 Hz, vận tốc âm khơng khí 340 m/s Tần số âm mà thiết bị T thu A 1225 Hz B 1207 Hz C 1073 Hz D 1215 Hz Câu 308 Đơn vị đo cường độ âm A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m ) D Oát mét vng (W/m2 ) Câu 309 Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos(20t  4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B 50 cm/s C 40 cm/s D m/s Câu 310 Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc   A rad D rad B  rad C 2 rad Câu 311 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 312 Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng khơng đổi q trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M có dạng uM(t) = acos2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u0 (t)  a cos 2(ft  ) B u0 (t)  a cos 2(ft  )   d d C u (t)  a cos (ft  ) D u (t)  a cos (ft  )   Câu 313 Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngồi hai đầu dây cố định có hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A m/s B 4m/s C 12 m/s D 16 m/s Câu 314 Người ta xác định tốc độ nguồn âm cách sử dụng thiết bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thiết bị đứng yên thiết bị đo tần số âm 724 Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thiết bị thiết bị đo tần số âm 606 Hz Biết nguồn âm thiết bị nằm đường thẳng, tần số nguồn âm phát không đổi tốc độ truyền âm môi trường 338 m/s Tốc độ nguồn âm A v  30 m/s B v  25 m/s C v  40 m/s D v  35 m/s -36 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 315 Tại hai điểm A B mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình uA = acost uB = acos(t +) Biết vận tốc biên độ sóng nguồn tạo khơng đổi q trình sóng truyền Trong khoảng A B có giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A B a/2 C a D 2a Câu 316 Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát A Âm mà tai người nghe B Hạ âm C Nhạc âm D Siêu âm Câu 317 Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,02x) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu 318 Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 0,5m B 1,0m C 2,0 m D 2,5 m Câu 319 Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 320 Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại s có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A Một số lẻ lần nửa bước sóng B Một số nguyên lần bước sóng C Một số nguyên lần nửa bước sóng D Một số lẻ lần bước sóng Câu 321 Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây : A 20m/s B 600m/s C 60m/s D 10m/s Câu 322 Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu 323 Bước sóng khoảng cách hai điểm A Trên phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B Gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C Gần mà dao động hai điểm pha D Trên phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha   Câu 324 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u  4cos  4 t   (cm) Biết dao 4  động hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5 m có độ lệch pha  Tốc độ truyền sóng : A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 325 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương trẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40pt (mm) u2 = 5cos(40pt + p) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: A 11 B C 10 D -37 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 326 Một sóng âm truyền thép với vận tốc 5000m/s Nếu độ lệch sóng âm đố hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng  / tần số sóng bằng: A 1000 Hz B 1250 Hz C 5000 Hz D 2500 Hz Câu 327 Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 328 Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB Câu 329 Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A Cùng biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B Cùng tần số, phương C Có pha ban đầu biên độ D Cùng tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 330 Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 331 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t uB = 2cos(40t + ) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 20 D 17 Câu 332 Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 333 Một sợi dây AB có chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hồ với tần số 20 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s Câu 334 Một sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6t-x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 1 A m/s D m/s B m/s C m/s Câu 335 Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A Giảm 10 B B Tăng thêm 10 B C Tăng thêm 10 dB D Giảm 10 dB Câu 336 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B dao động hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình lan -38 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D cm Câu 337 Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nv A B C D n nv 2nv Câu 338 Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Câu 339 Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm D cm B 10 cm C 2 Câu 340 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S1 S2 cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 341 Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 342 Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Câu 343 Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm v v 2v v A B C D 2d 4d d d Câu 344 Xét điểm M mơi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Câu 345 Tại mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm -39 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu 346 Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng 4m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz Câu 347 Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng có phương trình u=2cos40  t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ C cm D cm A cm B 2 cm ========================HẾT========================= -40 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng ... sau vật cản Sóng dừng - Sự phản xạ sóng: Khi sóng truyền gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới + Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới + Nếu vật. .. đặc trưng sóng, tức trình sóng gây tượng giao thoa Ngược lại, q trình vật lí gây tượng giao thoa tất yếu trình sóng + Một tượng đặc trưng sóng tượng nhiễu xạ Đó tượng sóng gặp vật cản sóng lệch... Chuyên đề Giao thoa sóng, Sóng dừng I LÝ THUYẾT Giao thoa Sóng - Điều kiện cần đủ để hai sóng giao thoa với hai sóng phải hai sóng kết hợp, xuất phát từ hai nguồn dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12. chương 2: Sóng cơ, Vật lý 12. chương 2: Sóng cơ