Tailieupro com HE THONG KIEN THUC TRONG TAM 2018 THAY DO NGOC HA

10 56 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:59

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: DAO ĐỘNG CƠ   TRỤC PHÂN BỐ THỜI GIAN 2  3  5  A A A    T 12 T 24  A A O T 12 T 24 A 2 T 12 A T 24 T 24 A T 12 x http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  5   3   2        QUÃNG ĐƯỜNG NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT TRONG THỜI GIAN Δt T t t   → S max  2A sin S  2A   cos T T   T T T   Trường hợp 2: t  , tách: t  n  t ,  t     S max / min( t )  n.2A  S max/min( t ') 2 2   Trường hợp 1: t  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG  Các đại lượng dao động x, v, a, F:     Biểu thức li độ: x  Acos  t    Biểu thức vận tốc: v  x'  A cos  t      Biểu thức gia tốc: a  v'  x''   Acos  t      Biểu thức lực kéo về: F  ma  m Acos  t      → Quan hệ biên: xmax = A; vmax = ωA; amax = ω A; Fmax = mω2A 2 2  x   v   v   a  → Quan hệ pha:     1;      ; F  ma  m x x v v a  max   max   max   max   Năng lượng dao động: 1  Thế Wt  m2 x  Động W®  mv 2 Động năng, biến thiên tuần hoàn với tần số gấp đơi tần số vật dao động chu kì nửa! 1 A  Cơ W  W®  Wt  m2 A  mv 2max → Cơng thức liên hệ: W®  nWt  x   2 n 1  Liên hệ đáng ý khác:  Tốc độ trung bình chu kì vtb(T) tốc độ cực đại vmax vật dao động: v tb  T    Cứ sau khoảng thời gian ngắn 4A 2A 2v max   T   T vật lại có Wđ = Wt |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 1/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG  cb A FnÐn ®iĨm treo max o  A  k A    Điểm treo lò xo k o A cb    o Fđh Fkv chiều (hướng xuống) Lò xo nén  Vị trí lò xo tự nhiên Fđh Fkv ngược chiều - Fđh hướng lên - Fkv hướng xuống mg g  k  Vị trí cân O m Lò xo dãn max  cb F®h max A o Fđh Fkv chiều (hướng lên)  A  k    A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   http://www.tailieupro.com/ A CON LẮC ĐƠN g 0  s0 min  mgcos 0 Cơ năng: W   s m g   < 100;   v  Li độ dài: s   → Tốc độ v  g mg  02 s0  0   2 Lực căng dây:   mg  3cos   2cos 0  v max  0 g max  mg   2cos 0  Lực kéo về: Fkv  mg Con Lắc Đơn Dao Động Trong Trường Ngoại Lực Khơng Đổi: Ngoại lực có phương thẳng đứng Các trường hợp Treo thang Con lắc có điện tích q đặt ngoại lực máy chuyển động điện trường E với gia tốc a có phương thẳng đứng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Dây treo thẳng đứng Vị trí cân Chu kì T  2 ga T  2 g qE Ngoại lực có phương ngang Treo tơ chuyển Con lắc có điện tích q đặt động nằm ngang với gia điện trường E tốc a có phương ngang Dây treo hợp phương thẳng đứng góc α Fqt a qE F tan    tan   ®  P mg P g T  2 T  2 g a  q E g     m  2 m  Con lắc treo ôtô chuyển động tự xuống mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng α T  2 g cos  ; Ở VTCB, dây treo vng góc với mặt phẳng nghiêng hợp với phương thẳng đứng góc α! TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA A2  A12  A22  2A1A cos  2  1  ; §k: A1  A2  A  A1  A  A1 sin 1  A sin 2  tan   A cos  A cos ,  1    2   1 2 A1 A A2 |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 2/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: SÓNG CƠ SỰ TRUYỀN SÓNG  Sóng cơ: lan truyền dao động cho phần tử mơi trường  Sóng ngang: sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Thực nghiệm chứng tỏ, sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng Ví dụ: sóng mặt nước, sóng sợi dây cao su  Sóng dọc: sóng phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng Thực nghiệm chứng tỏ, sóng dọc truyền chất rắn, lỏng khí Ví dụ: sóng âm, sóng lò xo 2x    Phương trình sóng phương truyền sóng Ox là: u  A cos  t       2d  Độ lệch pha hai phần tử phương truyền sóng là:   , d khoảng cách vị trí cân hai phần tử  2d  Hai điểm dao động pha   k2    d  k  2d   Hai điểm dao động ngược pha    2k  1     d   2k  1   2k  1  2d   Hai điểm dao động vuông pha      d   2k  1  GIAO THOA SÓNG  (d1  d )  Biên độ dao động tổng hợp M: AM  2a cos      → Điểm có biên độ cực đại khi: d  d1  d  k http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A   (k  0,5)  Số điểm cực đại, cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn AB :  AB   AB   Số điểm cực đại:   ; với    chính là số dãy cực đa ̣i mô ̣t phía của đường trung trực        AB   AB   Số điểm cực tiểu:   0,5 ; với   0,5 chính là số dãy cực tiể u mô ̣t phía của đường trung trực        Số điểm cực đại, cực tiểu đoạn MN (nếu MN vng góc AB chia đoạn xét trường hợp) M  Số điểm cực đại số giá trị k thoả mãn: ΔdM ≤ kλ ≤ ΔdN  Số điểm cực tiểu số giá trị k thoả mãn: ΔdM ≤ (k – 0,5)λ ≤ ΔdN d  Sự dao động điểm đường trung trực hai nguồn: điể m M nằ m đường trung d O A trực của AB cách A B đoạn d ln châ ̣m pha so với hai ng̀ n lượng:  uM → Điểm có biên độ cực tiểu khi: d  d1  d   2k  1 B B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SĨNG DỪNG  Phương trình sóng dừng chọn gốc tọa độ O nút: 2x u  A b sin cos  t      Sóng dừng thường gặp Sóng dừng hai đầu cố định   Điều kiện xảy   n n số bụng sóng ; đó: sóng dừng  sè nót lµ n + f  n v  O AM x Ab x M Sóng dừng đầu cố định, đầu tự     (2n  1) n số bụng sóng ; đó:  sè nót còng lµ n f  (2n  1) v  SÓNG ÂM  Các khái niệm: Sóng âm dao động truyền mơi trường khí, lỏng, rắn Sóng âm chất khí sóng dọc! Tốc độ truyền âm mơi trường: vkhí < vlỏng < vrắn Âm nghe (âm thanh) có tần số khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz Âm có tần số 20 000 Hz gọi siêu âm Âm có tần số 16 Hz gọi hạ âm P L B  Các đặc trưng vật lý âm: I   I0 10   4r  Các đặc trưng sinh lý âm:  Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với đặc trưng vật lí tần số âm  Độ to âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm Âm to mức cường độ âm lớn Âm sắc đặc trưng sinh lí âm, giúp ta phân biệt âm nguồn âm khác phát Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 3/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU R  MẠCH RLC L C  Biểu thức dòng điện i  I0 cos  t  i  uR uC uL  Biểu thức điện áp u     u R  U 0R cos  t  i  ; u L  U 0L cos  t  i   ; u C  U 0C cos  t  i   ; u  uR  uL  uC  U0 cos  t  u  2 2   U 0R   U 0L  U 0C  U U U U → Quan hệ biên: I  0R  0L  0C   R ZL ZC Z R2   Z L  Z C  U0C  Cộng hưởng  Z L  Z C hay    Cực trị mạch RLC  Mạch RLC R thay đổi LC → PCH U0L U0 U  U0C Z L  Z C  → Độ lệch pha (u, i): tan   tan(u  i )  0L U0R R  Dụng cụ đo điện (ampe kế, vôn kế) đo giá tr c gi l giỏ tr hiu dng: Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng = 2 U U R R  Công suất: P  UI cos   I R  Hệ số công suất : cos  0R  U0 Z R   ZL  ZC  φ U0R I0 Mạch Có Tính Cảm Kháng ZL > ZC U0L U0R φ U2  R U0C I0 U0 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - Khi R = R0  ZL  ZC cơng suất cực đại Pmax  Mạch Có Tính Dung Kháng ZL < ZC U2 ZL  ZC - Khi R = R1 R = R2 mà R1R2  R02   ZL  ZC  công suất trường hợp P1  P2  pha (u,i) trường hợp: 1  2    L, C thay đổi thay đổi Mạch RLC có L thay đổi R2  Z2C - Khi L = L0 mà Z L0  UL đạt cực đại ZC U2 tổng độ lệch R1  R2 Mạch RLC có C thay đổi R2  Z2L - Khi C = C0 mà ZC0  UC đạt cực đại ZL U0RL U0 U0L I0 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/     http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ U0R U0Cmax U0Lmax U0R U0C I0 U0 U0RC - Khi L = L1; L = L2 mà 1   UL L o L1 L - Khi L có giá trị thỏa mãn Z L   URL max  ZC  Z2C  4R2 2 U ZC  4R  Z 2C 2R  Mạch RLC có tần số thay đổi Liên quan tới UL - Khi C = C1; C = C2 mà C1  C  2C UC - Khi C có giá trị thỏa mãn ZC   URC max  Z L  Z2L  4R2 2 U Z L  4R  Z 2L 2R Liên quan tới UC 2LC  R2 C UL cực đại - Khi   C  UC cực đại 2 2LC  R C 2L2 C 2 1  2C2 UC - Khi   C1 ;   C mà 2C1  C2 - Khi   L1 ;   L mà   UL L1 L2 L : cộng hưởng điện → quan hệ đáng nhớ: L C  02  C  0  L    0  LC - Khi   L  |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 4/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí TỔNG HỢP KIẾN THỨC http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU  Nguyên lý tạo dòng điện xoay chiều: Cho khung dây N vòng quay với tốc độ n (vòng/s) từ trường B vng góc với trục quay, nhờ tượng cảm ứng điện từ tạo dòng điện cảm ứng khung dây!  Biểu thức từ thông qua khung dây:  = NBScos(góc hợp n B ) = 0cos(ωt + φ); ω = 2πn   Biểu thức suất điện động cảm ứng: e = – ’ = E0cos(ωt + φ – ) ; E0 = ω0 = ωNBS 2    e  → , e vuông pha:        0   E0   Máy phát điện xoay chiều pha Cấu tạo - Phần cảm: tạo từ thông biến thiên nam châm quay; vành tròn có đặt p cặp cực nam châm xếp xen kẽ cực bắc, cực nam - Phần ứng: gồm cuộn dây giống nhau; xếp cách vòng tròn →Một đứng yên, phần lại quay, phận đứng yên gọi stato, phận quay gọi rôto http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Máy phát cặp cực Máy phát hai cặp cực  Đặc điểm - Tốc độ quay roto n vòng/giây → tần số máy phát f = np (Hz) - Suất điện động cực đại máy phát điện tạo ra: E0 = 2πf.NBS [số cuộn dây phần ứng]  Thay đổi tốc độ quay n roto cuả máy phát điện để mạch ngồi RLC có I hay UR cực đại (tương tự tần số để UL cực đại mạch RLC nghiên cứu phần trước) I hay UR cực đại 2LC  R2 C 1 - Khi tốc độ n = n1 n = n2 mà   I hay UR hai trường hợp! n1 n n - Khi tốc độ n = n0 thỏa mãn 2n0 p   Máy phát điện xoay chiều ba pha Cấu tạo - Phần cảm: thường nam châm điện, roto http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ vòng tròn thân stato 2  Dòng pha: gây suất điện động cuộn dây có tần số, biên độ lệch pha - Phần ứng: gồm cuộn dây giống quấn quanh lõi thép, đặt cách  Động không đồng  Dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay  Biến đổi điện thành  Khung dây dẫn đặt từ trường quay quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ từ trường quay  MÁY BIẾN ÁP, TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Máy biến áp (không thay đổi tần số): U N m¸y lÝ t­ëng I    U1 N1 I2 Truyền tải điện xa:   H1 PtruyÒn t ả i H Ptiêu thụ Ptruyền tải Phao phí Ptiêu thụ = = Giữ U: H Ptruyền t ả i H1 Ptiªu thơ     R.Ptruyền t ả i R.Ptiêu thụ R.P  H1  U   truyÒn tải Giữ Ptruyền t ả i : = UIcos I R  2   1 H  2    H  U1  U cos  H.U cos2  U cos     Phao phÝ  Ptiªu thơ  H1 H  U   Gi÷ P H =  1 =  tiêu thụ : Ptruyền tải Ptruyền tải  H H1  U1   |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 5/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ  MẠCH DAO ĐỘNG LC Ba đa ̣i lươ ̣ng dao đô ̣ng điề u hoà ma ̣ch LC: q, u, i với tần số góc   LC  Quan hệ biên: q0  CU0 ; I0  q0 ; U0 C  I0 L 2 2  q   i   u   i    Quan hệ tức thời: q, u cùng pha; i nhanh pha so với q và u → q = Cu;       1;        q o   Io   Uo   Io   SÓNG ĐIỆN TỪ  Mối liên hệ điện trường biến thiên từ trường biến thiên, điện từ trường Tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian Tại nơi có điện trường trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy (điện trường xốy điện xuất từ trường (đường sức từ trường trường có đường sức khép kín) khép kín) Điện từ trường: trường thống gồm hai thành phần: điện trường biến thiên từ trường biến thiên  Sóng điện từ Định nghĩa sóng điện từ: điện từ trường biến thiên lan truyền khơng gian Các đặc điểm tính chất sóng điện từ: - Truyền mơi trường vật chất truyền chân không - Sóng điện từ sóng ngang E  B  v Hai thành phần sóng điện từ điện trường E từ trường B biến thiên tần số, pha - Sóng điện từ tuân theo định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ ánh sáng - Sóng điện từ mang lượng, nhờ sóng điện từ truyền đến anten làm cho electron tự anten dao động E http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ v B  THU PHÁT SĨNG VƠ TUYẾN  Một mạch dao động LC máy phát hay máy thu thu hay phát sóng điện từ có chu kì tần số chu kì c  2c LC f  LC  Sơ đồ khối máy phát máy thu vô tuyến đơn giản Máy phát tần số riêng mạch: f   Sơ đồ Máy thu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Các phận  Micrô: Tạo dao động điện từ âm tần  Mạch phát sóng điện từ cao tần: Phát sóng điện từ có tần số cao (cỡ MHz)  Mạch biến điệu: Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần  Mạch khuyếch đại: Khuyếch đại dao động điện từ cao tần biến điệu  Anten phát: Tạo điện từ trường cao tần lan truyền khơng gian  Anten thu: Thu sóng điện từ cao tần biến điệu  Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần: khuyếch đại dao động điện từ cao tần  Mạch tách sóng: tách dao động điện từ âm tần khỏi dao động điện từ cao tần  Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần: Khuyếch đại dao động điện từ âm tần từ mạch tách sóng gởi đến  Loa: Biến dao động điện thành dao động âm  Sóng vơ tuyến truyền sóng vơ tuyến: Định nghĩa: sóng điện từ có bước sóng từ vài cm tới vài chục km dùng thơng tin liên lạc Phân loại: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung sóng dài - Sóng dài: có lượng thấp, bị vật mặt đất hấp thụ mạnh nước lại hấp thụ ít, sóng dài cực dài dùng thông tin liên lạc nước liên lạc tàu ngầm, - Sóng ngắn: có lượng lớn, bị phản xạ nhiều lần tầng điện ly mặt đất Do đài phát sóng ngắn có cơng suất lớn truyền sóng tới điểm Trái Đất Sóng ngắn thường dùng liên lạc vô tuyến hàng hải hàng không, đài phát thanh, - Sóng cực ngắn: khơng bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ, xuyên qua tầng điện li vào vũ trụ Sóng cực ngắn thường dùng việc điều khiển vô tuyến, vơ tuyến truyền hình, thơng tin vũ trụ, |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 6/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: SÓNG ÁNH SÁNG  THANG SÓNG ĐIỆN TỪ Tần số f Tia Hồng Ngoại Sóng Vơ Tuyến ASNT Tia Tử Ngoại Tia X (Rơnghen) Tia Gamma Bước sóng λ CÁC LOẠI TIA: TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI, TIA X HỒNG NGOẠI B.chất Nguồn phát B.sóng Tính chất TỬ NGOẠI Mọi vật có nhiệt độ cao 0K phát tia hồng ngoại Từ 760 nm đến vài mm Tính chất bật tác dụng nhiệt mạnh Gây số phản ứng hố học Có thể biến điệu sóng điện từ cao tần TIA X Đều sóng điện từ! Những vật có nhiệt độ cao (từ 2000oC trở lên) phát tia tử ngoại Nguồn phát thông thường: hồ quang điện, Mặt trời, phổ biến đèn thuỷ ngân Từ vài nanomet đến 380 nm Tác dụng lên phim ảnh Kích thích phát quang nhiều chất Kích thích nhiều phản ứng hố học Làm ion hố khơng khí nhiều chất khí Tác dụng sinh học Bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh Thạch anh, nước hấp thụ mạnh Tầng ozon hấp thụ hầu hết tia tử ngoại bước sóng 300nm Trong y học: tiệt trùng, chữa bệnh còi xương Trong CN thực phẩm: tiệt trùng thực phẩm CN khí: tìm vết nứt bề mặt vật kim loại Ống Cu-lít-giơ (hay ống tia X): Chùm electron có luợng lớn đập vào kim loại nguyên tử lượng lớn → phát tia X Từ 10-12 m đến 10-9 m Tính chất bật quan trọng khả đâm xuyên Tia X có bước sóng ngắn khả đâm xuyên lớn (càng cứng) Làm đen kính ảnh Làm phát quang số chất Làm ion hố khơng khí Có tác dụng sinh lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Công dụng Sấy khô, sưởi ấm… Chụp ảnh hồng ngoại, ống nhòm hồng ngoại Điều khiển hồng ngoại Trong y học: Chẩn đoán bệnh, chữa bệnh ung thư CN khí : kiểm tra khuyết tật sản phẩm đúc Được sử dụng giao thông để kiểm tra hành lí hành khách máy bay  ĐẶC ĐIỂM SĨNG ĐIỆN TỪ TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Ánh sáng đơn sắc f truyền từ môi trường tới môi trường khác chu kì, tần số, màu sắc khơng đổi!  Trong chân khơng hay khơng khí, tốc độ truyền sóng c = 3.108 m/s bước sóng   Trong mơi trường suốt chiết suất n (đối với ánh sáng đơn sắc này) tốc độ bước sóng v   c ,  mt  n n  Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc: nđỏ < ncam < nvàng < nlục < nlam < nchàm < ntím Chiết suất lớn tốc độ ánh sáng truyền nhỏ : vđỏ > vcam > vvàng > vlục > vlam > vchàm > vtím CÁC MƠ HÌNH TÁN SẮC ÁNH SÁNG Đỏ K.khí K.khí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đỏ H2O H2O Đỏ Tím CÁC LOẠI QUANG PHỔ Định nghĩa Nguồn phát Đặc điểm Tím Quang Phổ Liên Tục Gồm dải có màu liền cách liên tục từ đỏ đến tím Do chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn phát bị nung nóng Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn phát sáng Quang phổ liên tục chất khác nhiệt độ giống phụ thuộc nhiệt độ chúng GIAO THOA KHE Y-ÂNG Tím Quang Phổ Vạch Phát Xạ Là quang phổ chứa vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Do chất khí (hơi) áp suất thấp bị kích thích phát Quang phổ vạch nguyên tố khác khác số lượng vạch, vị trí độ sáng vạch Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ đặc trưng nguyên tố  Đặc điểm vân sáng, vân tối d1   d  d1  k Điểm có vân sáng bậc k  S1   xs  k.i d2  d  d1   k  0,5   a Điểm có vân tối thứ k  D   x t   k  0,5 i  Số vân sáng hay vân tối trường giao thoa PQ S2 x P  k.i  xQ : Bpt xác định số vân sáng ; xp v xQ toạ độ P Q x P  xM  xQ   x P   k 0,5 i x Q : Bpt xác định sè v©n tèi |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội M x O |Trang 7/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG  NỘI DUNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG  Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn Với ánh sáng đơn sắc có tần số f , phơtơn giống nhau, phôtôn mang lượng  = hf  Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo tia sáng Phôtôn tồn trạng thái chuyển động, khơng có phơtơn đứng n  Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phơtơn hc  CƠNG SUẤT NGUỒN ĐƠN SẮC: P  n.  n.hf  n  n số hạt photon phát từ nguồn đơn vị thời gian (trong giây)  HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI, QUANG ĐIỆN TRONG VÀ QUANG – PHÁT QUANG Vật bị chiếu sáng Khái niệm QUANG ĐIỆN NGOÀI Bề mặt kim loại QUANG ĐIỆN TRONG Khối chất bán dẫn QUANG PHÁT QUANG Chất có khả phát quang Là tượng electron bất khỏi bề mặt kim loại chiếu sáng Là tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn đồng thời tạo lỗ trống khối bán dẫn chiếu sáng  Hiện tượng xảy khi:   0 Là tượng chất phát quang hấp thụ bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác Hiện tượng xảy khi: hc   0  A  : giới hạn quang điện kim loại, phụ thuộc chất kim loại  Giới hạn quang điện bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm vùng tử ngoại; canxi, kali, natri, xesi nằm vùng ánh sáng nhìn thấy  : giới hạn quang dẫn bán dẫn, phụ thuộc chất bán dẫn  Giới hạn quang dẫn bán dẫn vùng hồng ngoại Vì vậy, lượng để giải phóng electron liên kết bán dẫn thường nhỏ hợp cơng A eletron từ bề mặt kim loại  Sự phát quang chất lỏng khí gọi huỳnh quang, ánh sáng phát quang tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích  Sự phát quang chất rắn gọi lân quang, ánh sáng phát quang kéo dài khoảng thời gian ngắn tắt ánh sáng kích thích  Bước sóng phát quang dài bước sóng kích thích http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đặc điểm Ứng dụng Ứng dụng quang điện trở pin quang điện  pq   kt Sơn phát quang: quét biển báo giao thông, đầu cọc giới đường… LAZE  Laze nguồn sáng phát có tính đơn sắc, tính định hướng (song song), tính kết hợp cao cường độ lớn  Laze có ứng dụng sau: Tia laze có ưu đặc biệt thơng tin liên lạc vô tuyến (như truyền thông cáp quang, vô tuyến định vị, điều khiển tàu vũ trụ, ) Tia laze dùng dao mổ phẫu thuật, để chữa số bệnh da (nhờ tác dụng nhiệt) Tia laze dùng đầu đọc đĩa CD, bút trỏ bảng, Ngồi ra, tia laze dùng để khoan, cắt, tơi xác vật liệu công nghiệp http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  MẪU NGUYÊN TỬ BO Tiên Đề - Bán Kính Các Trạng Thái Dừng Trong trạng thái dừng nguyên tử, electrôn chuyển động quanh hạt nhân theo quĩ đạo có bán kính hồn tồn xác định gọi quĩ đạo dừng Quỹ Đạo Thứ … n Tên Quỹ Đạo K L M N O P … Fht r Bán Kính r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 … n2r0 v  Electron chuyển động tròn quỹ đạo dừng quanh hạt nhân, theo định luật II Niuton : Fht  ma ht  k e2 v2  m  v r r2 + ke2 mr v  2 ; f ; T  r 2 f  Tiên Đề - Sự Hấp Thụ Phát Xạ Phôton Nguyên Tử hc Ecao – Ethấp =   hf   hf 13,6 En   eV  n2 Tốc độ góc, tần số, chu kì có cơng thức là:   e Ecao hf e |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Ethấp |Trang 8/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CHUYÊN ĐỀ: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CẤU TẠO HẠT NHÂN  Hạt nhân tạo thành loại hạt proton notron; hai loại hạt có tên chung nuclon:  Hạt nhân X có N nơtron Z prơtơn; Z gọi nguyên tử số; tổng số A = Z + N gọi số khối, kí hiệu AZ X  Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chứa số prôtôn số nơtron khác (số khối A khác nhau) THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP Theo Anh-xtanh, lượng E khối lượng m tương ứng vật luôn tồn đồng thời tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ c2 (c = 3.108 m/s) Ta có hệ thức Anhxtanh: E = mc2 Khối lượng Năng lượng Vật trạng thái Khối lượng nghỉ: m0 Năng lượng nghỉ: E0 = m0c2 nghỉ m0 m o c2 Khối lượng tương đối tính: m  Năng lượng tồn phần: E  mc2  Vật chuyển động v v2 với tốc độ v 1 1 c c → Động năng: Wđ = E – E0 = (m – m0)c2 LIÊN KẾT TRONG HẠT NHÂN  Lực hạt nhân: lực tương tác nuclôn gọi lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh) Lực hạt nhân phát huy tác dụng phạm vi kích thước hạt nhân (khoảng 10–15m)  Độ hụt khối, lượng liên kết hạt nhân AZ X Độ hụt khối hạt nhân: m  Z.m p  (A  Z).m n  m X http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   Năng lượng liên kết hạt nhân: E  m.c2   m0  m  c2   Z.m p  N.m n  m  c2 E Năng lượng liên kết riêng:   → lượng liên kết riêng đặc trưng cho bền vững hạt nhân A → Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững Hạt nhân mà 50 < A < 70 bền vững PHẢN ỨNG HẠT NHÂN: trình biến đổi hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác LÝ THUYẾT VỀ CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Phóng Xạ Hiện tượng phóng xạ: Hiện tượng hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, đồng thời phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác gọi tượng phóng xạ Q trình ngun nhân bên gây nên không chịu tác động u tố thuộc mơi trường ngồi nhiệt độ, áp suất,… Các dạng phóng xạ : Các tia phóng xạ thường kèm phóng xạ hạt nhân Có loại tia phóng xạ tia anpha (ký hiệu α), tia beta(hí hiệu ), tia gamma(kí hiệu ) a) Phóng xạ α: AZ X  AZ42Y  42 He  Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử Heli, hí hiệu 42 He  Trong khơng khí, tia α chuyển động với tốc độ khoảng 2.107 m/s Đi chừng vài cm khơng khí chừng vài μm vật rắn b) Phóng xạ β Tia  hạt phóng xạ phóng xạ với tốc độ lớn (xấp xỉ tốc độ ánh sáng), làm ion hóa khơng khí yếu tia α Trong khơng khí tia  quãng đường dài vài mét kim loại vài mm Có hai loại phóng xạ  + –  Phóng xạ – : Tia  – dòng electron 01 e Trong phân rã – sinh hạt phản notrino http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Phóng xạ +: Tia  + dòng electron dương 01 e Trong phân rã + sinh hạt notrino Chú ý: Các hạt notrino phản notrino hạt không mang điện, có khối lượng chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng c) Phóng xạ : Tia  sóng điện từ có bước sóng ngắn, hạt phơtơn có lượng cao, thường kèm cách phóng xạ + – Phản Ứng Phân Hạch Khái niệm: Là phản ứng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng số nơtron tỏa lượng lớn (năng lượng chủ yếu động hạt vỡ – cỡ 200 MeV) 239 Các nhiên liệu chủ yếu thực phản ứng nhiệt hạch 235 92 U 94 Pu Cơ chế phản ứng phân hạch: Để phản ứng xảy phải truyền cho hạt nhân mẹ X lượng đủ lớn (giá trị tối thiểu lượng gọi lượng kích hoạt) Cách đơn giản để truyền lượng kích hoạt cho hạt nhân mẹ X cho nơtron bắn vào X để X bắt (hoặc hấp thụ) nơtron chuyển sang trạng thái kích thích Trạng thái không bền kết xảy phân hạch theo sơ đồ n  X   X *   Y  Z  kn Như trình phân hạch hạt nhân X khơng trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích 235 236 95 U   92 U   39 Y  138 Ví dụ: 10 n  92 53 I  30 n |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 9/10| Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG HỢP KIẾN THỨC Luyện Thi THPTQG 2018 - Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Phản ứng dây chuyền Các nơtron tạo thành sau phân hạch có động lớn (nơtron nhanh) thường bị 238U hấp thụ hết thoát khối Urani Nếu chúng làm chậm lại gây phân hạch cho hạt 235U khác khiến cho phân hạch trở thành phản ứng dây chuyền Trên thực tế nơtron sinh gây phân hạch (vì có nhiều nơtron bị mát bị hấp thụ tạp chất nhiên liệu, bị 238U hấp thụ mà không gây nên phân hạch, bay ngồi khối nhiên liệu ) Vì muốn có phản ứng dây chuyền ta phải xét đến số nơtron trung bình k lại sau phân hạch Gọi k số nơtron lại sau phân hạch tiếp tục 235U hấp thụ  Nếu k >1: số phân hạch tăng lên nhanh với tốc độ k1, k2, k3…Phản ứng dây chuyền trở thành thác lũ không chế Hệ thống gọi vượt hạn Đây chế nổ bom nguyên tử  Nếu k < 1: Phản ứng dây chuyền xảy Hệ thống gọi hạn  Nếu k =1: Phản ứng dây chuyền khống chế Hệ thống gọi tới hạn Đâychính chế hoạt động nhà máy điện nguyên tử Muốn k  khối lượng Urani Plutoni phải đạt đến trị số tối thiểu gọi khối lượng tới hạn mth.Đối với 235U khối lượng tới hạn vào cỡ 15 kg, với 239Pu vào cỡ kg Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy k  m > mth Lò phản ứng hạt nhân  Là thiết bị để tạo phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì điều khiển  Nhiên liệu phân hạch lò phản ứng hạt nhân thường 235U 239Pu  Để đảm bảo cho k = người ta dùng điều khiển chứa Bo hay Cd, chất có tác dụng hấp thụ nơtron (khi số nơtron lò tăng lên q nhiều người ta cho điều khiển ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu để hấp thụ số nơtron thừa)  Năng lượng tỏa từ lò phản ứng không đổi theo thời gian Phản Ứng Nhiệt Hạch: Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao Ví dụ: 12 H  12 H  24 He Đây phản ứng tỏa lượng, nguồn gốc lượng Mặt Trời, sao,…  BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN  Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân Định luật bảo toàn điện tích Bảo tồn số nuclơn (bảo tồn số A) Bảo toàn động lượng Bảo toàn lượng toàn phần Lưu ý: Khơng có bảo tồn khối lượng, số proton hay notron phản ứng hạt nhân!  Năng Lượng Phản Ứng Hạt Nhân Năng lượng phản ứng hạt nhân: W = (mtrước - msau).c2 → Nếu W > phản ứng toả lượng → Nếu W < phản ứng thu lượng  Đối với phản ứng hạt nhân sản phẩm không sinh hạt e+ e-, không kèm theo tia γ W = (mtrước - msau).c2 = (∆msau - ∆mtrước) c2 = Wlk-sau - Wlk-trước = Ksau - Ktrước  Dạng bài: A đứng yên vỡ thành hai hạt B C (A → B + C) A Lưu ý quan trọng giải bài: m v K  B  C  C pB  mB v B pC  mC v C mC v B K B B C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  W   mA  mB  mC  c2  KB  KC  Dạng bài: Đạn A bay vào bia B sinh C D (A + B → C + D) Lưu ý quan trọng giải bài: Rút quan hệ pA, pC pD từ hình vẽ Nhớ p  2mK để biến đổi quan hệ pC = mC.vC pA = mA.vA  W   m A  mB  m C  m D  c  K C  K D  K A  AZY PHÓNG XẠ: AZ X  Thời điểm t = pD = mD.vD Số hạt chất phóng xạ lại (X) N0 N X  N Thời điểm t >  t T  N e t Số hạt bị phóng xạ (Y) N Y  N0  N0  t T  N0  N0 et t NY  T   et  NX Thầy Đỗ Ngọc Hà – Viện Vật Lí CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI |Facebook: Đỗ Ngọc Hà SĐT: 0168.5315.249| Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội |Trang 10/10| ... hợp: 1  2    L, C thay đổi thay đổi Mạch RLC có L thay đổi R2  Z2C - Khi L = L0 mà Z L0  UL đạt cực đại ZC U2 tổng độ lệch R1  R2 Mạch RLC có C thay đổi R2  Z2L - Khi C = C0 mà ZC0 ... sản phẩm không sinh hạt e+ e-, không kèm theo tia γ W = (mtrước - msau).c2 = (∆msau - ∆mtrước) c2 = Wlk-sau - Wlk-trước = Ksau - Ktrước  Dạng bài: A đứng yên vỡ thành hai hạt B C (A → B + C) A...  Độ lệch pha hai phần tử phương truyền sóng là:   , d khoảng cách vị trí cân hai phần tử  2d  Hai điểm dao động pha   k2    d  k  2d   Hai điểm dao động ngược pha   
- Xem thêm -

Xem thêm: Tailieupro com HE THONG KIEN THUC TRONG TAM 2018 THAY DO NGOC HA, Tailieupro com HE THONG KIEN THUC TRONG TAM 2018 THAY DO NGOC HA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn