Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển (LA TIẾN SĨ)

163 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN VĂN BỔN TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG VÀ LẠM PHÁT LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN VĂN BỔN TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG VÀ LẠM PHÁT LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN NGUYỄN VĂN BỔN Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Sử Đình Thành, người mà tơi u mến ln ln tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tơi lúc khó khăn Tơi tin Thầy người đặt tảng kiến thức cho từ lúc bắt đầu lĩnh vực nghiên cứu hồn tồn Đối với tơi, Thầy gương đạo đức tính chuyên nghiệp nghiên cứu mà luôn học hỏi lẫn tương lai sau Tôi xin cầu chúc Thầy gia đình ln có sống an vui hạnh phúc Tiếp đến, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa Tài cơng nói riêng Cơ Bùi Thị Mai Hoài, Thầy Nguyễn Hồng Thắng,… Quý Thầy Cơ Trường Đại học Kinh tế TPHCM nói chung giảng dạy kiến thức kinh nghiệm cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Trường Sau cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn cho người thân yêu Mẹ, Vợ Họ động viên niềm vui cho nỗ lực hoàn thành tốt luận án TPHCM, ngày 21/5/2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vi Danh mục bảng, biểu vii Danh mục hình vẽ, đồ thị ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 6 Bố cục luận án Chương 1: Tổng quan lý thuyết 1.1 Nền tảng lý thuyết nợ công lạm phát 8 1.1.1 Lý thuyết nợ công 1.1.2 Lý thuyết lạm phát 14 1.1.3 Lý thuyết mối quan hệ lạm phát nợ công 19 1.2 Khung phân tích lý thuyết nợ cơng, lạm phát tăng trưởng 22 1.2.1 Nợ công cân đối vĩ mô 22 1.2.2 Nợ công lạm phát mơ hình tăng trưởng nội sinh 27 Chương 2: Tổng quan nghiên cứu tác động nợ công lạm phát lên trưởng kinh tế 2.1 Mối quan hệ nợ công lạm phát Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 36 36 iv 2.2 Nợ công, lạm phát tăng trưởng kinh tế 38 2.2.1 Nợ công tăng trưởng kinh tế 38 2.2.2 Lạm phát tăng trưởng kinh tế 45 2.2.3 Tác động đồng thời nợ công, lạm phát tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế 2.3 Một số nhận xét khoảng trống nghiên cứu Chương 3: Mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 52 53 55 3.1 Khung phân tích thực nghiệm mơ hình 55 3.2 Mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 58 3.2.1 Mối quan hệ nợ công lạm phát 58 3.2.2 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng 3.2.3 Phương pháp ước lượng sai phân liệu bảng Arellano-Bond 3.3 Dữ liệu nghiên cứu lựa chọn biến 60 61 63 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 63 3.3.2 Lựa chọn biến mơ hình thực nghiệm 65 Chương 4: Mối quan hệ nợ công lạm phát nước phát triển 71 4.1 Giới thiệu 71 4.2 Các biến mơ hình thực nghiệm 74 4.3 Kết thảo luận 75 4.3.1 Mối quan hệ nhân Granger nợ công lạm phát 75 4.3.2 Mối quan hệ nợ công lạm phát 60 quốc gia phát triển (mẫu tổng thể) 79 4.3.3 Mối quan hệ nợ công lạm phát nước phát triển Châu Á Châu Phi (các mẫu phụ) 4.4 Kết luận 84 90 Chương 5: Tác động nợ công, lạm phát tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế nước phát triển Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 92 v 5.1 Giới thiệu 93 5.2 Các biến mơ hình thực nghiệm 94 5.3 Kết thảo luận 95 5.4 Kết luận 103 PHẦN KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 106 Tổng kết 106 Các gợi ý sách 108 (a) Những sách liên quan đến mối quan hệ nợ công lạm phát 108 (b) Những sách liên quan đến tăng trưởng kinh tế tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng 113 Hạn chế luận án hướng nghiên cứu tương lai 116 (a) Hạn chế luận án 116 (b) Hướng nghiên cứu tương lai 117 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 135 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CPI Chỉ số giá tiêu dùng IMF Quỹ tiền tệ quốc tế INFL Biến lạm phát LABO Biến lực lượng lao động lGDP Biến log GDP bình quân đầu người thực OPEN Biến độ mở thương mại PDEB Biến nợ công PINV Biến đầu tư tư nhân REV Biến nguồn thu phủ TELE Biến sở hạ tầng WB Ngân hàng giới ODA Vốn vay ưu đãi dành cho nước phát triển Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 133 160 Trupkin, D., & Ibarra, R., 2011 The Relationship between Inflation and Growth: A Panel Smooth Transition Regression Approach for Developed and Developing Countries Montevideo: Universidad de Montevideo, No.107 161 Tsoulfidis, L., 2007 Classical economists and public debt International Review of Economics 54(1), 1-12 162 Tung, L.T., & Thanh, P.T., 2015 Threshold in the Relationship between Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence in Vietnam Asian Social Science 11(10), 105112 163 UN., 2015 The Launch of the World Economic Situation Prospects 2015 Report In the UN Conference on Trade and Development Bangkok, Thailand 19 Jan 2015 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 164 Vaona, A., & Schiavo, S., 2007 Nonparametric and semiparametric evidence on the long-run effects of inflation on growth Economics Letters 94(3), 452-458 165 Vinayagathasan, T., 2013 Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Asian economies Journal of Asian Economics 26(6/2013), 31-41 166 Westerlund, J., 2007 Testing for error correction in panel data Oxford Bulletin of Economics and Statistics 69, 709-748 167 Woo, J., & Kumar, M.S., 2015 Public debt and growth Economica 82(328),705-739 168 World Bank., 2002 Global Development Finance [online] Available at (Acessed on 10 November 2015) 169 Worlu, C.N., & Nkoro, E., 2012 Tax revenue and economic development in Nigeria: A macroeconometric approach Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 1(2), 211-223 170 Wright, A., & Grenade, K., 2014 Determining Optimal Public Debt and Debt-Growth Dynamics in the Caribbean Research in Applied Economics 6(2), 87-115 171 Wurstbauer, D., & Schäfers, W., 2015 Inflation hedging and protection characteristics of infrastructure and real estate assets Journal of Property Investment & Finance 33(1), 19-44 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 134 172 Xiao, J., 2009 The Relationship between Inflation and Economic Growth of China: Empirical Study from 1978 to 2007 Master thesis Lund University 173 Yanikkaya, H., 2003 Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation Journal of Development economics 72(1), 57-89 174 Zhang, T., & Zou, H.F., 1998 Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China Journal of Public Deconomic 67(2), 221-240 175 Zouhaier, H., & Fatma, M., 2014 Debt and Economic Growth International Journal of Economics and Financial Issues 4(2), 440-448 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 135 PHỤ LỤC A Kết xử lí phần mềm Stata cho mẫu tổng thể gồm 60 quốc gia Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 136 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 137 xtabond2 d.pdebt l.pdebt infla lngdp pinv labo rev tele open, gmm(l3.open, lag(2 2)) iv(l.pdebt l4.infla l.lngdp l2.pinv l2.labo l2.rev tele) noleveleq small nocons xtabond2 d.infla l.infla pdebt lngdp pinv labo rev tele open, gmm(l.labo, lag(2 2)) iv(l.infla l.pdebt l.lngdp l.pinv l.rev tele l.open) noleveleq small nocons Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 138 xtabond2 d.lngdp l.lngdp pdebt infla i_pdebt pinv labo rev tele open, gmm(l3.open, lag(2 2)) iv(l2.lngdp l2.pdebt infla l.i_pdebt l3.pinv labo l.rev l5.tele) noleveleq small nocons Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 139 B Kết xử lí phần mềm Stata cho mẫu Châu Á Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 140 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 141 xtabond2 d.pdebt l.pdebt infla lngdp pinv labo rev tele open, gmm(l3.open, lag(2 2)) iv(l.pdebt l3.infla l2.lngdp l2.pinv l2.labo rev tele) noleveleq small nocons xtabond2 d.infla l.infla pdebt lngdp pinv labo rev tele open, gmm(l.open, lag(2 2)) iv(l.infla pdebt lngdp l.pinv labo l.rev l.exp tele) noleveleq small nocons Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 142 xtabond2 d.lngdp l.lngdp pdebt infla i_pdebt pinv labo rev tele open, gmm(l.open, lag(2 2)) iv(l2.lngdp l.pdebt infla l2.i_pdebt l3.pinv l2.labo l3.rev tele) noleveleq small nocons C Kết xử lí phần mềm Stata cho mẫu Châu Phi Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 143 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 144 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 145 xtabond2 d.pdebt l.pdebt infla lngdp pinv labo rev tele open, gmm(l.open, lag(2 2)) iv(l.pdebt l3.infla lngdp pinv labo l4.rev l3.tele) noleveleq small nocons xtabond2 d.infla l.infla pdebt lngdp pinv labo rev tele open, gmm(open, lag(2 2)) iv(l.infla pdebt lngdp pinv labo rev tele) noleveleq small nocons Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 146 xtabond2 d.lngdp l.lngdp pdebt infla i_pdebt pinv labo rev tele open, gmm(l3.labo, lag(2 2)) iv(l2.lngdp l.pdebt l.infla i_pdebt pinv rev l.exp l2.tele l.open) noleveleq small nocons Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 147 D Kết ước lượng fixed effects kiểm định phương sai sai số đồng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... tăng trưởng kinh tế bị giảm Như vậy, ngồi tác động trực tiếp nợ cơng lạm phát lên tăng trưởng kinh tế, có tác động (tác động biến tương tác) lên tăng trưởng kinh tế đến từ cú shock nợ công, lạm. .. 5.2 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho mẫu tổng (60 quốc gia phát triển) 96 Bảng 5.3 Tác động nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho... tác động đồng thời nợ công, lạm phát, tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế cho nước phát triển Như vậy, vấn đề đặt cho nước phát triển nợ cơng lạm phát có mối quan hệ nào? Tác động nợ công, lạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển (LA TIẾN SĨ), Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển (LA TIẾN SĨ)

Từ khóa liên quan