BLOCK 27 30 answer

12 55 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 27 - 30 – ANSWER WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER ECG161 Đáp án: C Bệnh nhân bị viêm tim bệnh Lyme (Lyme carditis) Nhịp xoang xuất kèm với block AV độ mức độ nặng có block nhĩ thất hồn tồn thống qua Một vài sóng P khơng dẫn nhìn thấy đoạn đầu đoạn ECG chẩn đốn nhịp Một số sóng P sau có dẫn; vậy, block nhĩ thất hoàn toàn chưa loại trừ trường hợp ECG162 Đáp án: D Sóng T cao nhọn trường hợp phù hợp với bối cảnh lâm sàng phì đại tâm thất trái (LVH), block phân nhánh trái trước, hình ảnh sóng R tiến triển chậm V1 – V3 (slow Rwave progression V1-V3) cho thấy trước bệnh nhân bị nhồi máu tim vùng trước vách Sự kết hợp dấu hiệu ECG tăng kali máu phì đại tâm thất trái gợi ý cao bệnh nhân có suy thận bên (với tăng huyết áp gây phì đại thất trái) Ion K+ bệnh nhân 6.8 meq/L ECG163 Đáp án: B Nhịp tim bên bệnh nhân nhịp xoang với tần số 60 lần/phút với ngoại tâm thu thất nhịp đôi (cứ nhịp có ngoại tâm thu) Cần ý ngoại tâm thu đến sau sóng P nút xoang (khơng dẫn), cho hình ảnh khoảng PR ngắn Sóng âm sau ngoại tâm thu chuyển đạo II thật phần phức QRS khơng phải sóng P đảo ngược Để khẳng định điều này, bạn đo chiều dài phức QRS dài ngoại tâm thu (ví dụ chuyển đạo 1) so sánh với ngoại tâm thu chuyển đạo II Nó nằm vào phần tận ngoại tâm thu chuyển đạo II (giống sóng P) chứng tỏ phần phức QRS khơng phải sóng P Bên cạnh bệnh nhân có thêm phì đại nhĩ trái; trục điện tim lệch trái có chậm dẫn truyền tâm thất phải mức độ nhẹ ECG164 Đáp án: C Kali bệnh nhân lên tới 10.5 mEq/L suy thận mạn Chú ý phức QRS giãn rộng sóng P nhìn thấy khơng rõ CK bệnh nhân bình thường, ST chênh lên tăng kali máu (Chú ý: Đỉnh nhọn sau phức QRS thứ sóng nhiễu) ECG165 Đáp án: A Đây nhịp xoang với phì đại nhĩ trái nhịp nhịp bắt thất (từ máy tạo nhịp) với sóng P không dẫn trước Ở nhịp thứ 5, hình ảnh block nhánh phải khơng hồn tồn, nhịp dẫn từ nút xoang với khoảng PR kéo dài Nhịp thực chất nhát bóp giả hỗn hợp (pseudo – fusion beat) sóng nhọn máy tạo nhịp chồng lên nhịp dẫn từ nhĩ xuống Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER Triệu chứng choáng váng, nhẹ đầu người ta gọi “Hội chứng máy tạo nhịp – Pacemaker syndrome” máy tạo nhịp đặt thất khơng có đồng nhĩ thất dẫn đến làm giảm cung lượng tim ECG166 Đáp án: A Hình ảnh sóng T tối cấp ST chênh lên khu trú chuyển đạo phía trước Ca trường hợp nhồi máu tim cấp tắt nhánh động mạch liên thất trước ECG167 Đáp án: C Bệnh nhân bị bệnh lý tim phì đại tắt nghẽn (hypertrophic obstructive cardiomyopathy) với hình ảnh block nhánh trái mãn tính Chú ý bệnh nhân có phì đại nhĩ trái Hầu hết bệnh nhân có block nhánh trái hình ảnh phì đại tâm thất trái Sự xuất phì đại nhĩ trái với block nhánh trái gợi ý cao phì đại tâm thất trái bên (Chú ý – Một số hình ảnh nhiễu giống với hình ảnh máy tạo nhịp – nhiên, bệnh nhân không đặt máy tạo nhịp) ECG168 Đáp án: E ECG bệnh nhân cho thấy dấu hiệu điển hình tình trạng phì đại tâm thất phải nặng (RVH) thất phải phải tải áp lực lớn, bao gồm: 1) sóng R cao V1; 2) trục điện tim lệch phải rõ; 3) Sóng T đảo ngược phù hợp với tượng tăng gánh thất phải (“strain” pattern); 4) hình ảnh dịch chuyển vùng chuyển tiếp trước tim (delayed precordial transition zone) với hình ảnh sóng S hẹp V5 V6 Bệnh nhân bị chứng bệnh lúc phức tạp, bao gồm bệnh tim bẩm sinh Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường bán phần (partial anomalous pulmonary venous return)* thông liên nhĩ xoang tĩnh mạch (sinus venosus atrial septal defect) Thêm vào bệnh lý huyết khối động mạch phổi mức độ nặng * Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường thể hoàn toàn (HLTMPHT) dạng bất thường tim bẩm sinh khơng TMP đổ nhĩ trái mà tất TMP đổ nhĩ phải trực tiếp gián tiếp qua thành phần trung gian khác ống góp hay TMP chung sau tĩnh mạch dọc bên trái…Kèm theo hồi lưu bất thường tồn lỗ bầu dục thông liên nhĩ, thông liên thất, màng ngăn nhĩ trái Do kích thước ống góp thường nhỏ cộng thêm có hẹp nhiều mức độ thành phần trung gian dẫn máu nhĩ phải nên gần tất trường hợp HLTMPHT bị tăng áp ĐMP hậu mao mạch quan trọng ứ máu phổi Kích thước lỗ thơng liên nhĩ góp phần làm tăng áp ĐMP nghĩa lỗ nhỏ làm chậm dòng máu đổ từ nhĩ phải qua nhĩ trái ứ máu nhiều trường hợp nhĩ phải dãn lớn, có kèm hở van ba nhiều dãn vòng van lâm sàng bệnh nhi có tím nhẹ mơi hay đầu chi lượng máu trộn nhiều Nếu có hẹp nặng đường dẫn máu gây tắc nghẽn, áp lực ĐMP lên cao áp lực hệ thống dẫn đến suy thất phải nhanh Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER tử vong Vì chẩn đốn xác định HLTMPHT có tăng áp ĐMP phải phẫu thuật bán khẩn cấp cứu bất chấp trọng lượng số ngày tuổi bệnh nhi ECG169 Đáp án: Rung nhĩ với đáp ứng thất trung bình ngoại tâm thu thất (PVC) xuất thường xuyên Các ngoại tâm thu đa ổ có nhiều loại phức QRS với hình dáng khác ECG không biểu bất thường đặc hiệu khác (sóng Q đơn độc chuyển đạo III khơng có giá trị chẩn đốn) ECG170 Đáp án: C Bệnh nhân bị rung nhĩ với block nhánh trái Chú ý: Ở rung nhĩ sóng lớn (coarse atrical fibrillatory waves) (chuyển đạo 1) dễ bị chẩn đoán nhầm với cuồng nhĩ Tuy nhiên, rung nhĩ hoạt động điện tâm nhĩ hỗn loạn thường đáp ứng thất từ thay đổi Các phức QRS cho hình ảnh block nhánh trái điển hình với biến đổi ST – T thứ phát ECG171 Đáp án: A Hoạt động điện nhĩ hỗn loạn đáp ứng thất không dấu hiệu điển hình rung nhĩ ECG172 Đáp án: B Block phân nhánh trái trước đơn làm cho trục điện tim lệch trái rõ ( từ -45o đến -900), điển hình với hình ảnh phức rS chuyển đạo II, III aVF, qR chuyển đạo I aVL, với QRS 20mm (2.0mV) nữ giới QT kéo dài ngữ cảnh tình trạng nhồi máu tim tiến triển với hình ảnh sóng T đảo ngược bật thể kéo dài tình trạng tái cực tâm thất (Những yếu tố khác tác dụng phụ thuốc hạ Kali máu chưa thể loại trừ tình này) Block phân nhánh trái sau thường gây trục điện tim lệch phải rõ (lớn 120 độ), hoàn toàn ngược lại với hình ảnh nhìn thấy đây, thơng thường block phân nhánh trái sau chẩn đoán loại trừ Muốn chẩn đốn ta phải loại trừ nguyên nhân thường gặp khác gây trục điện tim lệch phải, bao gồm tình trạng sinh lý bình thường (đặc biệt trẻ sơ sinh trẻ em), tình trạng tải tâm thất phải, bao gồm phì đại tâm thất phải, bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính mức độ nặng…và nhồi máu tim vùng bên (với sóng Q chuyển đạo I aVL trục điện tim lệch phải cách mặc định) Block phân nhánh trái sau xuất đơn độc gặp, thường kèm với block nhánh phải, mà người ta thường gọi block nhánh (bifascicular block) ECG181 Đáp án: E AV Wenckebach Nhịp tim bệnh nhân dạng nhịp xoang với ngoại tâm thu nhĩ, tạo khoảng nghỉ bù Sóng P pha chuyển đạo V1 với phần âm rộng dấu hiệu phì đại nhĩ trái Sóng Q chuyển đạo II, III aVF nhồi máu tim trước kèm với dấu hiệu biến đổi ST – T không đặc hiệu chuyển đạo sau – Trong trường hợp ta khơng thấy hình ảnh khoảng PR kéo dài vác sóng P khơng dẫn để chẩn đốn AV Wenckebach Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER ECG182 Đáp án: D Kali bệnh nhân 8.9mEq/L Chú ý phức QRS giãn rộng với sóng T cao nhọn đối xứng chuyển đạo từ V2 – V4 Khoảng PR kéo dài Bên cạnh xuất hình ảnh phì đại tâm nhĩ trái (Trục điện tim lệch phải mức ranh giới xuất khơng có giá trị chẩn đốn block phân nhánh trái sau xuất liên quan đến tăng kali máu yếu tố khác bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính chẳng hạn) ECG183 Đáp án: A Nồng độ Kali bệnh nhân 1.9mEq/L thời điểm ECG làm ECG cho thấy nhịp nhanh xoang với khoảng PR kéo dài Các sóng P chuyển đạo II bị hòa lẫn vào sóng TU Quá trình tái cực kéo dài rõ kèm với sóng U lớn (đặt biệt chuyển đạo V3 – V4) Cường giáp thường kèm với liệt chu kỳ hạ Kali máu, đặc biệt nhóm dân số châu Á ECG184 Đáp án: E Các nhịp thứ thứ cho thấy hình ảnh điển hình hội chứng WPW với khoảng PR ngắn, phức QRS giãn rộng sóng delta Sóng R cao V1 hội chứng tiền kích thích với đường dẫn truyền phụ phía bên trái Hình ảnh WPW xuất cách ngắt quãng, lý cường phế vị thoáng qua làm chậm lại dẫn truyền qua nút nhĩ thất, làm tăng dẫn truyền qua đường dẫn truyền phụ (Ngược lại, hình ảnh Brugada bao gồm hình ảnh block nhánh phải kèm với đoạn ST chênh lên V1 - V2) ECG185 Đáp án: C ECG trường hợp cho thấy hình ảnh sóng Q bật với ST chênh lên và/hoặc sóng T đảo ngược chuyển đạo V1 – V4 aVL Kèm theo nhịp nhanh xoang, khoảng PR kéo dài nhẹ phì đại nhĩ trái Hình ảnh sóng Q hoại tử V1 – V3 hình ảnh điển hình nhồi máu tim vùng trước vách Tuy nhiên, chứng gần liên quan đến siêu âm tim chụp mạch cho thấy sóng Q V1 – V3/V4 gặp nhiều nhồi máu tim vùng mỏm chí vùng bên tâm thất trái ECG186 Đáp án: A Những nhịp tim không dẫn truyền xuống thất block nhĩ thất độ Mobitz I, ngoại tâm thu nhĩ không dẫn Trên bệnh nhân này, với huyết bệnh Lyme (+), bị block nhĩ thất cuối phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn Bối cảnh lâm sàng viêm tim bệnh Lyme, thường biển dạng bệnh lý hệ thống dẫn truyền, thường không dẫn đến di chứng bệnh nhân phục hồi hoàn toàn Nhưng xảy ra, tình trạng block thường khu trú vị trí nút nhĩ thất, khơng đáp ứng với atropine sulfate Viêm tim bệnh Lyme thường điều trị với kháng sinh, nhiên chưa có phương pháp điều trị chứng minh ngăn ngừa Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER tiến triển Tác m nhân gây bệnh lý Borrellia burgdorferi góp phần vào di chứng gặp suy tim sung huyết mãn tính ECG187 Đáp án: E nhịp hình ảnh block nhánh trái hồn tồn (chứ khơng phải hình ảnh nhịp nội thất tăng tốc), sau dạng block nhánh trái hồn tồn biến Hình ảnh nhồi máu tim thành cấp tính xuất đoạn nhịp, với ST chênh xuống soi gương I, aVL V2 – V3 Block nhánh trái che lấp chẩn đốn nhồi máu tim cấp nhồi máu tim cũ trước Trong trường hợp bất thường này, nhồi máu tim cấp dễ dàng khẳng định nhịp tim dẫn truyền bình thường ECG188 Đáp án: C ECG hình ảnh điển hình cuồng nhĩ Đây khơng phải rung nhĩ đáp ứng thất rung nhĩ thường khơng đều, trường hợp Dẫn truyền nhĩ thất tình khơng phải số cụ thể, dẫn truyền số cố định 3:1 hay 4:1, mà kết hợp 2, ta gọi block nhĩ thất thay đổi Run hội chứng Parkinson giống với rung nhĩ cuồng nhĩ Trong tình vậy, muốn chẩn đoán nhịp tim bên cần phải nhìn thật kỹ ECG189 Đáp án: B Các dấu hiệu phì đại tâm thất trái với sóng T cao nhọn đối xứng phù hợp với bối cảnh suy thận mãn tính gây tăng huyết áp tăng kali máu Các xét nghiệm cận lâm sàng thực 30 phút sau làm ECG cho thấy giá trị BUN 42mg/dl, creatinine 8.0mg/dl, Kali huyết tương 6.4mEq/L Hẹp valve mức độ nặng thường có dấu hiệu phì đại thất phải phì đại nhĩ trái (hoặc rung nhĩ) Phù niêm (nhược giáp mức độ nặng) kèm với dấu hiệu phức QRS điện thấp nhịp chậm xoang Xuất huyết nhện kèm với sóng T đảo ngược sóng T cao, thường rộng với khoảng Q-T dài, khơng phải đáy hẹp Cuối cùng, hình ảnh sóng T tối cấp nhồi máu tim thành trước thường rộng hơn, thường kèm với đoạn ST điểm J cất cánh cao (high take – off) ECG190 Đáp án: Những dấu hiệu mà bạn nhận bệnh nhân bao gồm Nhịp nhanh xoang mức ranh giới Chậm dẫn truyền thất Block nhĩ thất độ (AV Wenckebach) Chú ý PR kéo dài sóng P khơng dẫn kiểu dẫn truyền 5:4 4:3 Một ngoại tâm thu thất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER Nhồi máu tim vùng – bên cấp/đang tiến triển Thêm vào có hình ảnh điện phức QRS thấp phì đại nhĩ trái Ghi chú: Block Mobitz I khơng thường gặp bối cảnh nhồi máu tim cấp thành Thông thường dạng rối loạn thoáng qua nhồi máu tim thành không cần thiết phải đặt máy tạo nhịp tạm thời hay vĩnh viễn ECG191 Đáp án: E ECG cho thấy khoảng PR kéo dài với block nhánh phải sóng Q bật chuyển đạo phía phù hợp với nhồi máu tim Hình ảnh RSR’ chuyển đạo V1 – V3 block nhánh phải Sóng R bật V2 – V3 nhồi máu tim thành sau chồng lấp lên hình ảnh block nhánh phải Siêu âm tim khẳng định rối loạn vận động thành sau RBBB thường dẫn đến S2 tách đôi rộng S2 tách đôi nghịch thường (tách đôi thời kỳ thở ra) gặp block nhánh trái ECG192 Đáp án: C Nhịp xoang với tần số 90 lần/phút kèm với block nhĩ thất độ Mobitz I dẫn truyền 3:2 block nhĩ thất 2:1, ngoại tâm thu nhĩ Cả block nhĩ thất ngoại tâm thu nhĩ không dẫn tạo nhịp tim đứng theo nhóm sóng P khơng dẫn Với block nhĩ thất, sóng P nhịp xoang xuất thời điểm, ngoại tâm thu nhĩ khơng dẫn truyền xuống thất, sóng P thường đến sớm dự đốn ECG gợi ý bệnh lý nút nhĩ thất đoạn gần (Wenckebach dẫn truyền 3:2) bệnh lý nút nhĩ thất (block nhánh phải với trục điện tim lệch trái) Bệnh nhân sau làm điện sinh lý thời điểm mà có block nhĩ thất 2:1, chế gây block cho bệnh nhân khẳng định chế Mobitz II, bệnh nhân đặt máy tạo nhịp buồng ECG193 Đáp án: E Tam chứng điển hình hội chứng Wolff – Parkinson – White xuất ECG bệnh nhân này: khoảng PR ngắn, QRS giãn rộng sóng Delta Sóng delta âm chuyển đạo III aVF dương V1 – V3 phù hợp với đường dẫn truyền phụ phía sau bên trái HÌnh ảnh giống với nhồi máu tim vùng sau – Hội chứng WPW giống với phì đại tâm thất trái phì đại tâm thất phải, dạng block nhánh Loạn dưỡng Duchenne kèm với hình ảnh giống với nhồi máu tim thành sau Bệnh nhân sau làm điện sinh lý Cho thấy có đường dẫn truyền phụ phía sau bên trái (cũng đường dẫn truyền phụ ẩn phía bên trái) Điều làm cho bị dạng nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất (AVRT) rung nhĩ Cả đường sau đốt thành cơng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 27 - 30 – ANSWER ECG194 Đáp án: A Dạng rối loạn nhịp bệnh nhân rung nhĩ với đáp ứng thất nhanh Phì đại tâm thất trái theo tiêu chuẩn điện ghi nhận ECG Bệnh nhân bị cường giáp nặng Ước tính có khoảng từ – 15% bệnh nhân bị cường giáp (nhất bệnh nhân già) biểu rung nhĩ Trái lại, có khoảng 5% bệnh nhân có nồng độ TSH thấp thời điểm khởi phát rung nhĩ Nhược giáp bệnh Addison kèm với điện phức QRS thấp, biến đổi ST – T khơng điển hình nhịp chậm xoang Cường tuyến cận giáp cho dấu hiệu tăng Canxi máu (QT ngắn) Hội chứng Cushing kèm với phì đại tâm thất trái tăng huyết áp Q-T(U) kéo dài (do hạ kali máu) ECG195 Đáp án: B ECG cho thấy dấu hiệu phì đại tâm thất trái mức độ nặng với điện vùng trước tim cao, phì đại tâm nhĩ trái, bất thường ST – T vùng bên trục diện tim lệch sang trái (-15o) Bệnh nhân bị tăng huyết áp ác tính với suy tim xung huyết, điều giải thích cho tình trạng nhịp nhanh xoang bệnh nhân (HUyết áp đo lúc đầy 280/180mmHg) Huyết khối động mạch phổi tái diễn dẫn đến tăng áp phổi phì đại thất phải Hẹp vavle dẫn đến phì đại nhĩ trái (hoặc rung nhĩ) với dấu hiệu phì đại thất phải Bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính thường kèm với phức QRS với điện thấp, tiến triển sóng R chậm (slow R wave progression) trục QRS chếch xuống lệch phải, tình trạng tải tâm thất phải (Tăng gánh) Sự biến đổi ST chênh không đặc hiệu phì đại tâm thất trái đơn thuần, bệnh lý mạch vành…Tuy nhiên, ECG không phù hợp với nhồi máu tim vùng bên ECG196 Đáp án:A Ở có biến đổi ST – T khơng đặc hiệu với hình ảnh sóng T đảo ngược nhẹ chuyển đạo bên Bệnh nhân chẩn đoán nhồi máu tim sau Thơng tim cho thấy hẹp 95% thân chung động mạch vành phải ECG cho thấy hình ảnh sóng Q khơng có giá trị chẩn đốn III aVF sóng R tương đối cao chuyển đạo V2 mà không thấy V1, gợi ý bệnh nhân có nhồi máu tim trước vùng bên – Tuy nhiên, dấu hiệu khơng có ý nghĩa chẩn đốn Có nhiều nguyên nhân gây biến đổi ST – T không đặc hiệu Tuy nhiên, Digitalis khơng gây sóng T đảo ngược mức độ nhẹ thấy Mà thông thường làm ngắn lại q trình tái cực tâm thất với hình ảnh phức ST – T lõm hình đáy chén Cơn đau ngực Prinzmetal định nghĩa có xuất ST chênh lên với thiếu máu tim mà không dẫn đến nhồi máu Block phân nhánh trái sau làm cho trục điện tim lệch phải rõ (>120o) sau loại trừ nguyên nhân khác Tuy nhiên, trục điện tim trường hợp bệnh nhân hồn tồn bình thường Mỗi có biến đổi ST – T khơng đặc hiệu cần phải cẩn thận, đặc biệt bệnh nhân có nguy tim mạch trước Tuy nhiên, minh họa trường hợp bệnh nhân này, biến Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 27 - 30 – ANSWER đổi thoáng qua tình trạng tái cực (đặc biệt ST chênh xuống sóng T đảo ngược) dấu hiệu quan trọng hội chứng vành cấp hội chứng vành mạn tính Dĩ nhiên, chí ECG bình thường khơng loại trừ tình trạng thiếu máu tim cấp tính ECG197 Đáp án: D Dạng nhịp tim nhịp nhanh nhĩ (tần số 154 lần/phút) với block nhĩ thất 2:1 Chú ý có sóng P khơng dẫn bị vùi vào đoạn ST (ví dụ chuyển đạo I aVL Các phức QRS rộng với hình ảnh rối loạn dẫn truyền thất khơng điển hình Các phức rSR’ chuyển đạo bên (I, aVL) block nhánh phải, mà dạng rối loạn dẫn truyền tâm thất trái khơng điển hình Các phức rSR’ chuyển đạo phía bên (Dấu El-Sherif) phù hợp với nhồi máu tim rộng bên gặp phình tâm thất Cái móc đoạn lên sóng S chuyển đạo V4 dạng block nhánh trái gợi ý tình trạng nhồi máu tim bên (dấu Cabrera) Bệnh nhân bị bệnh lý tim nặng thứ phát sau bệnh lý mạch vành với loạn vận động thành tâm thất trái rộng ECG198 Đáp án:B Ở hình ảnh nhiễu làm cho ECG bệnh nhân trông giống rung nhĩ Những hình ảnh nhiễu nhiều lý bao gồm việc đặt điện cực khơng tiếp xúc hồn tồn với bệnh nhân, run giao thoa điện Ở có hình ảnh ngoại tâm thu thất kèm sau khoảng nghỉ bù, khoảng RR bên ngoại tâm thu có chiều dài gấp đơi khoảng RR trước Các chứng nhồi máu tim cũ vùng trước xuất với hình ảnh sóng Q chuyển đạo V1 – V3 Điện thấp chuyển đạo trước tim dấu hiệu không đặc hiệu Thông tim bệnh nhân cho thấy hẹp 90% đoạn gần động mạch liên thất trước, bệnh nhân sau điều trị thành công với nong mạch vành đặt stent Sóng P rộng chuyển đạo V1 với phần âm rộng phù hợp với phì đại nhĩ trái ECG199 Đáp án: C Thông tim bắt buộc bệnh nhân ECG cho thấy nhịp xoang với ngoại tâm thu thất, trục điện tim lệch trái, phù hợp với block phân nhánh trái trước, sóng T đảo ngược chuyển đạo V2 = V5 sóng ST chênh lồi lên nhẹ Bên cạnh thấy hình ảnh bất thường ST – T chuyển đạo I aVL Sự xuất sóng T đảo ngược đối xứng, đặc biệt với hình ảnh ST chênh lồi lên gợi ý cao thiếu máu tim vùng chi phối động mạch liên thất trước ngữ cảnh Dấu hiệu gọi tên “Hình ảnh sóng T LAD – LAD T wave pattern” Ở bệnh nhân với tiền sử gợi ý đau thắt ngực không ổn định thay đổi ECG xét nghiệm phù hợp thơng tim, kết sau cho thấy hẹp nặng động mạch liên thất trước (và nhánh bờ) Copyright© www.dientamdo.com 11 BLOCK 27 - 30 – ANSWER ECG200 Đáp án: B Nhịp nhanh xoang với sóng P khơng dẫn xuất rải rác sóng P khơng dẫn xuất thời điểm, chúng khơng phải ngoại tâm thu nhĩ không dẫn truyền xuống thất Hơn nữa, chúng không kèm với khoảng PR kéo dài trước đó, dấu hiệu khoảng PR sau sóng P khơng dẫn ngắn so với khoảng PR trước sóng P khơng dẫn Do loại trừ chẩn đốn Mobitz I (AT Wenckebach) Hơn nữa, hình ảnh Block nhĩ thất Mobitz II gợi ý mạnh tình trạng block nút nhĩ thất Và phức QRS khơng giãn rộng gợi ý vị trí block phạm vi bó His (intra – Hisian) Block nhĩ thất xuất tần số tim (xoang) nhanh phù hợp với block nút nhĩ thất thông thường nhịp tim nhanh (giảm phế vị, tăng giao cảm) làm tăng tốc độ dẫn truyền nhĩ thất Hình ảnh Mobitz II giống với ngoại tâm thu nối ngoại tâm thu bó His bị che giấu (concealed junctional or His extrasystoles) Copyright© www.dientamdo.com ... điện tim lệch phải cách mặc định) Block phân nhánh trái sau xuất đơn độc gặp, thường kèm với block nhánh phải, mà người ta thường gọi block nhánh (bifascicular block) ECG181 Đáp án: E AV Wenckebach... thời kỳ thở ra) gặp block nhánh trái ECG192 Đáp án: C Nhịp xoang với tần số 90 lần/phút kèm với block nhĩ thất độ Mobitz I dẫn truyền 3:2 block nhĩ thất 2:1, ngoại tâm thu nhĩ Cả block nhĩ thất ngoại... Wenckebach) Hơn nữa, hình ảnh Block nhĩ thất Mobitz II gợi ý mạnh tình trạng block nút nhĩ thất Và phức QRS không giãn rộng gợi ý vị trí block phạm vi bó His (intra – Hisian) Block nhĩ thất xuất tần
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 27 30 answer , BLOCK 27 30 answer

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn