BLOCK 25 question

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 25 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG41: bệnh nhân nữ 69 tuổi chuẩn bị phẫu thuật tim Câu hỏi 1) Bà ta phẫu thuật thay valve nào? 2) Chẩn đoán dạng nhịp tim bà 3) Bạn thấy bất thường khác ECG này, bạn nghĩ đến ngun nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG42 Một bệnh nhân nam 64 tuổi đưa vào hồi sức cấp cứu ECG gợi ý bệnh lý sau đây? a) Hẹp valve b) Hở valve c) Hẹp valve động mạch chủ d) COPD e) Bệnh tim phì đại tắt nghẽn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG 43 Một bệnh nhân nữ 51 tuổi chuẩn bị phẫu thuật tim Bạn dự đốn bệnh nhân phẫu thuật khơng (Gợi ý: nhìn vào sóng P) a) Phẫu thuật thay sửa valve hở valve b) Phẫu thuật thay sửa valve hẹp valve c) Phẫu thuật đóng lỗ thơng liên nhĩ d) Phẫu thuật thay valve động mạch chủ hẹp valve động mạch chủ d) Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG44 Một bệnh nhân nam 30 tuổi, khơng sử dụng thuốc cả! Bạn nhìn thấy điều gì? Chẩn đốn gì? Giả sử ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG45 Nguyên nhân gây yếu bệnh nhân này? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG46 Chẩn đốn nhịp tim bệnh nhân? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG47 Một bệnh nhân 39 tuổi bị mệt ngực Chẩn đoán điều trị? (Gợi ý: dấu hiệu bệnh nhân mơ hồ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG48 Một bệnh nhân nữ 73 tuổi Chẩn đốn nhịp tim bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG49 Một bệnh nhân nam 78 tuổi bị khó thở kịch phát đêm ECG ông ta làm suốt năm qua không thay đổi Theo bạn, siêu âm tim bệnh nhân cho thấy điều gì? Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 25 ECG50 Một bệnh nhân 85 tuổi bị bệnh lý valve tim suy tim xung huyết Y tá chăm sóc ơng ta nói nhịp xoang bình thường Bạn có đồng ý khơng? Copyright© www.dientamdo.com ... www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG44 Một bệnh nhân nam 30 tuổi, không sử dụng thuốc cả! Bạn nhìn thấy điều gì? Chẩn đốn gì? Giả sử ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25... Nguyên nhân gây yếu bệnh nhân này? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG46 Chẩn đốn nhịp tim bệnh nhân? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG47 Một bệnh nhân 39 tuổi bị mệt ngực Chẩn đoán... bệnh nhân mơ hồ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG48 Một bệnh nhân nữ 73 tuổi Chẩn đoán nhịp tim bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG49 Một bệnh nhân nam 78 tuổi bị khó
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 25 question , BLOCK 25 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn