BLOCK 23 question

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 23 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 21 Đây bệnh nhân nữ 47 tuổi khơng có triệu chứng với ECG sau (HÌnh ảnh làm làm lại nhiều lần cho hình ảnh từ lúc nhỏ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 22 Một bệnh nhân nữ 60 tuổi với triệu chứng khó thở tăng dần gắng sức khó thở thay đổi theo tư đợi để phẩẫu thuật tim Cơ ta có tiền sử dài có tiếng thổi tim Nguyên nhân gây vấn đề bệnh nhân (Chú ý vào chứng sau đây: Sóng P, trục phức QRS, hình ảnh sóng V1) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 23 Một bệnh nhân nam 54 tuổi bị suy tim sung huyết Rối loạn nhịp bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 24 Một bệnh nhân nam 68 tuổi vào viện khó thở ECG cho thấy điều gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 25 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng yếu người ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường cô không sử dụng thuốc điều trị Chẩn đốn gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 26 ECG có số chứng giúp biết bệnh lý bên bệnh nhân nữ 77 tuổi tuổi Đó chứng gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 27 Đây ECG bệnh nhân nam 52 tuổi Theo bạn triệu chứng bệnh nhân gì? Đây dạng rối loạn nhịp gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 28 Một bệnh nhân nàm 67 tuổi sau bị rung thất Ông ta mắc bệnh gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 29 ECG từ bệnh nhân nam đợi để phẫu thuật ECG trước lúc nhập viện bệnh nhân cho thấy điều gì? Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 23 ECG 30 Một bệnh nhân nam 43 tuổi chẩn đoán thiếu máu tim nội tâm mạc vùng bên dựa hình ảnh ST chênh xuống aVL Bạn có đồng ý khơng? Copyright© www.dientamdo.com ...1 BLOCK 23 ECG 21 Đây bệnh nhân nữ 47 tuổi khơng có triệu chứng với ECG sau (HÌnh ảnh làm làm lại nhiều lần cho hình ảnh từ lúc nhỏ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 22... sóng V1) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 23 Một bệnh nhân nam 54 tuổi bị suy tim sung huyết Rối loạn nhịp bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 24 Một bệnh nhân nam 68... www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 25 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng yếu người ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường khơng sử dụng thuốc điều trị Chẩn đốn gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 23 question , BLOCK 23 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn