BLOCK 13 question

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK 13 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG121 Một bệnh nhân nam 71 tuổi biểu triệu chứng mệt mỏi tồn thân buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG122 Một bệnh nhân nam 30 tuổi biểu đánh trống ngực gắng sức chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG123 Một bệnh nhân nam 49 tuổi biểu buồn nôn, nôn tiêu chảy ngày Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG124 Một bệnh nhân nam 72 tuổi bị COPD nặng với khó thở tăng dần Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG125 Một bệnh nhân nữ 56 tuổi tiền sử nhồi máu tim trước đó, nhập viện viêm mơ tế bào chân, khơng có triệu chứng tim phổi làm ECG trước nhập viện Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG126 Một bệnh nhân nữ 87 tuổi vào viện nơn mửa khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG127 Một bệnh nhân nữ 67 tuổi nhập viện chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG128 Một bệnh nhân nam 54 tuổi vào viện đau ngực có đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 **All leads at half standard** I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG129 Một bệnh nhân 53 tuổi nghiện rượu vào viện lơ mơ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG130 Một bệnh nhân nữ 67 tuổi tiền sử suy tim xung huyết biểu chống váng, xồng đầu gắng sức, buồn nơn, nơn mửa Copyright© www.dientamdo.com ...1 BLOCK 13 ECG121 Một bệnh nhân nam 71 tuổi biểu triệu chứng mệt mỏi toàn thân buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG122 Một bệnh nhân nam 30 tuổi... sức chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG123 Một bệnh nhân nam 49 tuổi biểu buồn nôn, nơn tiêu chảy ngày Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG124 Một bệnh nhân nam 72 tuổi bị... www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG125 Một bệnh nhân nữ 56 tuổi tiền sử nhồi máu tim trước đó, nhập viện viêm mơ tế bào chân, khơng có triệu chứng tim phổi làm ECG trước nhập viện Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 13 question , BLOCK 13 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn