Cảnh bảo khủng khoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

354 37 0
  • Loading ...
1/354 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:27

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TR NGÂN HÀNG NHÀ N NG Đ I H C NGÂN HÀNG TP H C VI T NAM CHÍ MINH - NGUY N TH M PH NG C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM LU N ÁN TI N Sƾ KINH T CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 62 34 02 01 NG IH NG D N KHOA H C PGS.,TS H TH THI U DAO TP H CHÍ MINH – NĔM 2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -i- L I CAM ĐOAN Lu n án cơng trình nghiên c u c a riêng tơi, k t qu nghiên c u có tính đ c l p riêng, không chép b t kỳ tài li u ch a đ b t kỳ c cơng b tồn b n i dung đâu; s li u, nguồn trích d n lu n án đ c thích nguồn g c rõ ràng, minh b ch Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v l i cam đoan danh dự c a tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Tác gi Nguy n Th Mỹ Ph Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ng -ii- L IC M Tr N c h t, xin g i l i c m n sâu s c nh t đ n PGS.,TS H Th Thi u Dao, ng ln t n tình h i ng d n, giúp đỡ đ ng viên su t th i gian thực hi n lu n án Đồng th i, xin chân thành c m n Quý Thầy/Cô Tr ng Đ i h c Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nói chung Khoa Kinh t Qu c t nói riêng, nh ng ng i truy n đ t ki n th c kinh nghi m nghiên c u cho su t q trình tơi h c t p nghiên c u t i tr ng Tôi xin bày t l i c m n đ n Quý Thầy/Cô h i đồng chuyên đ ti n sĩ, h i đồng lu n án ti n sĩ c p b môn hai Thầy/Cô ph n bi n đ c l p có nh ng ý ki n ph n bi n, góp ý d n vơ q báu, giúp tơi hồn thi n n i dung lu n án Cu i cùng, xin chân thành c m n gia đình ln bên c nh đ n v n i công tác t o u ki n thu n l i cho tơi có th i gian để hồn thành lu n án TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Tác gi Nguy n Th Mỹ Ph Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ng -iii- TÓM T T Lu n án t p trung nghiên c u v h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam c s lần tích h p b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS Bên c nh đó, lu n án s d ng ph ng pháp s áp lực th tr ti n t t i Vi t Nam, s d ng ph k t h p v i tham kh o thêm ph ng ngo i h i để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ng pháp s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng ng pháp ki n để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu n án lần kiểm ch ng m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án đ t đ Th nh t, ph c k t qu nghiên c u nh sau: ng pháp s áp lực th tr ng ngo i h i, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y nh ng cu c kh ng ho ng ti n t ng n h n giai đo n 2008–2011 Th hai, ph ng pháp s d tổn th tham kh o thêm ph ng c a khu vực ngân hàng, k t h p v i ng pháp ki n, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y kh ng ho ng h th ng ngân hàng giai đo n tháng 01/2009 – tháng 05/2009 từ tháng 05/2011 – tháng 12/2015 Th ba, vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y ch ng 11 bi n s kinh t vĩ mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, s d tổn th n c so v i n c ngoài, hi n t ng c a khu vực ngân hàng, chênh l ch lãi su t ng la hóa n n kinh t tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th t , vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y ch ng 15 bi n s kinh t vĩ mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, tín d ng n i đ a/GDP, l m phát, lãi su t thực, s áp lực th tr ng ngo i h i, s n l ng công nghi p, nh p khẩu, tỷ l cho vay/tổng ti n g i ngân hàng tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th năm, k t qu nghiên c u cho th y gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam tồn t i m i quan h nhân qu hai chi u thông qua tác Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -iv- đ ng m nh m c a s áp lực th tr ng ngo i h i đ n kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam c a s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng đ n kh kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam Lu n án phát hi n bi n s kinh t vĩ mô vừa đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng ti n t , vừa đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, bao gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2 tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th sáu, lu n án tính tốn đ c chuỗi xác su t c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam m u nghiên c u giai đo n 2002– 2015 m u nghiên c u giai đo n tháng 01/2016 – tháng 12/2016 v i c a sổ c nh báo 24 tháng Dựa vào xác su t m u nghiên c u giai đo n 2014–2015 dao đ ng từ – 0,46 đ i v i c nh báo kh ng ho ng ti n t , từ 0,1 – 0,46 đ i v i c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng; xác su t m u cho giai đo n tháng 01/2016 – tháng 12/2016 dao đ ng từ 0,1 – 0,33 đ i v i c nh báo kh ng ho ng ti n t ; từ 0,1 – 0,4 đ i v i c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng, lu n án dự báo kh x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam giai đo n 2017–2018 m c trung bình th p V i nh ng k t qu đ t đ c từ mơ hình thực nghi m, v mặt h c thu t, lu n án mang l i đóng góp m i c s bổ sung vào kho ng tr ng nghiên c u thông qua cung c p ch ng thực nghi m v tác đ ng c a hi n t ng la hóa n n kinh t đ n kh x y kh ng ho ng ti n t tác đ ng m nh m c a kh ng ho ng tài tồn cầu đ n kh x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i n n kinh t m i nh m c a nh Vi t Nam Đặc bi t, qu c gia có hi n t ng la hóa n n kinh t có nguy c x y kh ng ho ng ti n t cao cu c t n công đầu c ti n t b i c nh kinh t vĩ mô b t ổn d i tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu Bên c nh đó, lu n án đóng góp thêm ch ng v tính d tổn th ng khu vực ngân hàng t i qu c gia m i s tác đ ng đáng kể gây nên tình tr ng căng thẳng ti n t th tr ng ngo i h i v lâu dài gây kh ng ho ng ti n t Nghiên c u ti p t c c ng c ch ng v tình tr ng áp lực th tr ng ngo i h i có tác đ ng làm tăng kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i qu c gia m i Ngoài ra, lu n án xác đ nh tích h p c b n cách Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -v- ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng s phát huy h t l i th c a cách ti p c n, mang l i hi u qu t i u c nh báo kh ng ho ng Xét b i c nh Vi t Nam nói riêng, lu n án mang l i đóng góp m i v ph ng pháp ti p c n đóng góp nh ng ch ng thực nghi m khẳng đ nh vai trò quan tr ng c a bi n s kinh t vĩ mô đ i v i lĩnh vực c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, đ m b o giá tr k thừa cho nghiên c u có liên quan t i Vi t Nam Lu n án tìm th y ch ng v m i quan h nhân qu hai chi u gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam đồng th i phát hi n h th ng bi n s kinh t vĩ mô vừa có kh c nh báo kh ng ho ng ti n t , vừa có kh c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án tính đ c chuỗi xác su t c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, từ dự báo kh kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam t ng lai Cu i cùng, lu n án có đóng góp quan tr ng v hàm ý sách nhằm tăng c ng c nh báo s m, h n ch r i ro x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam đồng th i hoàn thi n h th ng c nh báo t ng lai Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -vi- M CL C L I CAM ĐOAN i L I C M N ii TÓM T T iii M C L C vi DANH M C CÁC CH VI T T T xiv DANH M C B NG xvii DANH M C HÌNH xx CH NG 1: GI I THI U 1.1 V n đ nghiên c u 1.1.1 B i c nh h c thu t 1.1.2 B i c nh thực ti n 1.2 M c tiêu nghiên c u câu h i nghiên c u 13 1.2.1 M c tiêu nghiên c u 13 1.2.2 Câu h i nghiên c u 14 1.3 Đ i t 1.4 Ph ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 14 ng pháp nghiên c u 14 1.5 Ý nghĩa c a nghiên c u 15 1.5.1 Ý nghĩa khoa h c 15 1.5.2 Ý nghĩa thực ti n 17 1.6 Quy trình nghiên c u 17 1.7 C u trúc c a nghiên c u 19 CH NG 2: C S LÝ THUY T V C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG 20 2.1 Tổng quan v kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 20 2.1.1 Kh ng ho ng ti n t 21 2.1.1.1 Đ nh nghĩa kh ng ho ng ti n t 21 2.1.1.2 Nguyên nhân c a kh ng ho ng ti n t 22 2.1.2 Kh ng ho ng h th ng ngân hàng 27 2.1.2.1 Đ nh nghĩa kh ng ho ng h th ng ngân hàng 27 2.1.2.2 Nguyên nhân c a kh ng ho ng h th ng ngân hàng 30 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -vii- 2.1.3 M i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 34 2.2 H th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 35 2.2.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 36 2.2.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t 36 2.2.1.2 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng 37 2.2.2 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m 41 2.2.2.1 Nhóm s kinh t n c 42 2.2.2.2 Nhóm s kinh t toàn cầu 50 2.2.3 Các cách ti p c n c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 52 2.2.3.1 Mơ hình Signal 52 2.2.3.2 Mơ hình Logit/Probit 55 2.2.3.3 Ph ng pháp BMA 57 2.2.3.4 Ph ng pháp 2SLS 58 2.2.3.5 Mơ hình Markov Switching 59 2.2.3.6 Mơ hình m ng thần kinh nhân t o ANNs 60 2.2.3.7 Mơ hình Neuro Fuzzy 61 2.3 Các nghiên c u tr c v c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 63 2.3.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal 63 2.3.1.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal c nh báo kh ng ho ng ti n t 63 2.3.1.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 64 2.3.1.3 Các nghiên c u tr c s d ng mô hình Signal c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 65 2.3.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit 66 2.3.2.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng ti n t 66 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -viii- 2.3.2.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 67 2.3.2.3 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 68 2.3.3 Các nghiên c u tr c s d ng ph ng pháp BMA 69 2.3.3.1 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng ti n t 69 2.3.3.2 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 69 2.3.3.3 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 69 2.3.4 Các nghiên c u tr c s d ng ph 2.3.5 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Markov Switching 70 2.3.6 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình ANNs 70 2.3.7 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Neuro Fuzzy 71 2.3.8 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n 71 2.3.8.1 Các nghiên c u tr ng pháp 2SLS 70 c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng ti n t 71 2.3.8.2 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 72 2.3.8.3 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 72 2.4 K t lu n ch CH NG 3: PH 3.1 Ph ng 75 NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ D LI U 77 ng pháp nghiên c u 77 3.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 77 3.1.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 77 3.1.1.2 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam 78 3.1.2 Xác đ nh m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 80 3.1.3 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m t i Vi t Nam 81 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -ix- 3.1.3.1 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t ti m t i Vi t Nam 81 3.1.3.2 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m t i Vi t Nam 90 3.1.4 Các cách ti p c n c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 94 3.1.4.1 Lựa ch n cách ti p c n phù h p h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 94 3.1.4.2 Mô hình Signal 97 3.1.4.3 Mơ hình Logit/Probit 98 3.1.4.4 Ph ng pháp BMA 99 3.1.4.5 Ph ng pháp 2SLS 99 3.2 D li u nghiên c u 100 3.3 K t lu n ch CH ng 101 NG 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 102 4.1 Các giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 102 4.1.1 Các giai đo n kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 102 4.1.2 Các giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 108 4.2 Kiểm đ nh m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 112 4.2.1 Kiểm đ nh nghi m đ n v 112 4.2.2 Lựa ch n đ tr t i u c a mơ hình VAR 112 4.2.3 Kiểm đ nh tính ổn đ nh c a mơ hình VAR 113 4.2.4 Kiểm đ nh nhân qu Granger 113 4.3 C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam theo cách ti p c n Signal 114 4.3.1 C nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam theo mơ hình Signal 114 4.3.1.1 Giá tr ng ỡng tỷ l nhi u tín hi u c a s c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 114 4.3.1.2 Chuỗi s tổng h p xác su t c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam theo mơ hình Signal 116 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... th ng ngân hàng 27 2.1.2.1 Đ nh nghĩa kh ng ho ng h th ng ngân hàng 27 2.1.2.2 Nguyên nhân c a kh ng ho ng h th ng ngân hàng 30 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ... i Vi t Nam 77 3.1.1.2 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam 78 3.1.2 Xác đ nh m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam ... ti n t t i Vi t Nam theo BMA 126 4.5.2 C nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam theo BMA 128 4.6 C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam theo cách ti
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảnh bảo khủng khoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam (LA TIẾN SĨ), Cảnh bảo khủng khoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn