Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Chuyên Vĩnh Phúc lần 1

6 35 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi có trang) ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN NĂM HỌC 2018-2019 MƠN TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 789 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đường thẳng có phương trình x 1 A y  B y  C x  D x  Câu 2: Đường cong đồ thị hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y Câu 1: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  1 x O 1 A y  x4  x2  Câu bên A 3: Cho khối Câu 4: Cho hàm số B y  2 x4  x chóp có C y  2 x4  x2  D y  x3  3x  đáy tam giác cạnh vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết B C Hai mặt D Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số A B C D Câu 5: Tìm giá trị tham số m để bất phương trình mx  vô nghiệm A m  B m  C m  D m  Câu 6: Giá trị cực tiểu hàm số y  x3  3x  x  A B 20 C D 25 Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh 3 Câu 8: Hàm số y  x  nghịch biến khoảng đây? 1  A  ;   B  0;   C  ;0  2  Câu 9: Giá trị 1  D  ;  2  Trang 1/6 - Mã đề thi 789 A B C Câu 10: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn  2; 4 A y  B y  C y   2; 4 2; 4 2; 4 D D y  2; 4 Câu 11: Cho hàm số Phát biểu sau sai ? A Hàm số nghịch biến R B Hàm số không xác định C D Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm Câu 12: Hình mười hai mặt thuộc loại khối đa diện sau ? A {3;5} B {3;3} C {5;3} D {4;3} Câu 13: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng  BCD  a a 3a B C D 2a 2 Câu 14: Phương trình tắc Elip có độ dài trục lớn 8, độ dài trục nhỏ là: x2 y x2 y x2 y x2 y A B C    1     D 16 16 64 36 x 1 Câu 15: Cho hàm số y  Khẳng định sau đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến  \ 1 A B Hàm số đồng biến khoảng  ;  1  1;    C Hàm số đồng biến  ; 1   1;    D Hàm số đồng biến  \ 1 Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  : x  y   hai điểm A  2; 1 , B  9;  Điểm M  a; b  nằm đường  cho MA  MB nhỏ Tính a  b A 9 Câu 17: Tìm tất giá trị tham số có cực đại A B Câu 18: Gọi A C 7 B D để hàm số C hai điểm cực trị đồ thị hàm số B C Câu 19: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  sin x  4sin x  A 20 B 8 C 9 Câu 20: Hình đồ thị hàm số y  f   x  có cực tiểu mà không D m  Tọa độ trung điểm D D Trang 2/6 - Mã đề thi 789 y O x Hỏi hàm số y  f  x  đồng biến khoảngnào khoảng đây? B  0;1 A  2;   C 1;  Câu 21: Cho lăng trụ Biết góc giác có diện tích Tính thể tích khối lăng trụ A Câu 22: Gọi S B C tập hợp giá trị tham số D  ;1 , tam D m cho phương trình  x  1   m  3 3x  m có hai nghiệm thực Tính tổng tất phần tử tập hợp S A B C D Câu 23: Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ y x Tìm m để hàm số y  f ( x  m) có điểm cực trị A m  3;  B m   0;3 C m   0;3 D m  ;0 Câu 24: Có 30 thẻ đánh số thứ tự từ đến 30 Chọn ngẫu nhiên 10 Tính xác suất để lấy thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn có có thẻ mang số chia hết cho 10 A B C D Câu 25: Gọi S   a; b tập tất giá trị tham số m để với số thực x ta có x2  x   x  mx  Tính tổng a  b A C 1 B D Câu 26: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị nhận hai điểm A  0;3 B  2; 1 làm hai điểm cực trị Số điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax2 x  bx2  c x  d A B C Câu 27: Cho hình chóp có 20 cạnh Tính số mặt hình chóp D 11 Trang 3/6 - Mã đề thi 789 D 11 A 20 B 10 C 12 Câu 28: Hình lăng trụ có số cạnh số sau đây? A 2015 B 2018 C 2017 Câu 29: Cho hình chóp kính cách từ A có đáy nửa lục giác có cạ nh vng góc với mă ̣t phẳ ng đáy đến mặt phẳng D 2019 nô ̣i tiế p đường tròn đường với Tính khoảng B C D Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn  C  có tâm I 1; 1 bán kính R  Biết đường thẳng  d  : 3x  y   cắt đường tròn  C  điểm phân biệt A, B Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB  B AB  C AB  D AB  Câu 31: Xác định đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số hàm số A B C Câu 32: Tìm A C để hàm số nghịch biến khoảng hoặc D B D Câu 33: Tìm tất giá trị tham số biến khoảng để hàm số đồng A B C D Câu 34: Cho hình chóp S ABC có SA  x , BC  y , AB  AC  SB  SC  Thể tích khối chóp S ABC đạt giá trị lớn tổng  x  y  B C D 3 Câu 35: Cho hàm số f ( x) , biết hàm số y  f '( x  2)  có đồ thị hình vẽ bên Hỏi hàm số f ( x) nghịch biến khoảng khoảng đây? A A (;2) 3 5 B  ;  2 2 Câu 36: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn C (2; ) D (1;1) Cn0 Cn1 Cn2 Cnn 2100  n       1.2 2.3 3.4  n  1 n    n  1 n   Trang 4/6 - Mã đề thi 789 A n  99 B n  100 C n  98 D n  101 10 Câu 37: Cho hàm số f  x  có f   x    x  1  x    x  3  x  1 Tìm số điểm cực trị hàm số f  x  A Câu 38: m  Tập tất  B giá trị C tham số D thực m để phương trình  x   x    x   có hai nghiệm thực phân biệt nửa khoảng b a 65 A  a; b Tính B 65 35 C 12  35 12  D Câu 39: Cho hàm số y  x3  2009 x có đồ thị  C  Gọi M điểm  C  có hồnh độ x1  Tiếp tuyến  C  M cắt  C  điểm M khác M , tiếp tuyến  C  M cắt  C  điểm M khác M , tiếp tuyến  C  điểm M n 1 cắt  C  điểm M n khác M n 1  n  4,5,  Gọi  xn ; yn  tọa độ điểm M n Tìm n cho 2009 xn  yn  22013  A n  627 B n  672 C n  675 D n  685 Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , AC  a Tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng AD SC , biết góc đường thẳng SD mặt đáy 60 a 906 a 609 a 609 a 600 A B C D 29 29 19 29 Câu 41: Cho hình vng A1B1C1D1 có cạnh Gọi Ak 1 , Bk 1 , Ck 1 , Dk 1 thứ tự trung điểm cạnh Ak Bk , Bk Ck , Ck Dk , Dk Ak (với k  1, 2, ) Chu vi hình vng A2018 B2018C2018 D2018 2 2 A 2019 B 1006 C 2018 D 1007 2 2  n  3 x  n  2017 ( Câu 42: Biết đồ thị hàm số y  m,n tham số) nhận trục hoành làm xm3 tiệm cận ngang trục tung làm tiệm cận đứng Tính tổng m  n A B 3 C D 2x 1 y x  có đồ thị  C  Gọi I giao điểm đường tiệm cận, M  x0 , y0  , Câu 43: Cho hàm số x  0 (((  điểm (C ) cho tiếp tuyến với (C ) M cắt hai đường tiệm cận 2 x y A, B thỏa mãn AI  IB  40 Tính tích 0 15 A B C D Câu 44: Cho thẳng hàm số cắt đồ thị A có thị Tìm để đường điểm phân biệt có hồnh độ nhỏ B C Câu 45: Cho hình chóp có hai mặt phẳng góc sau đây? đồ D , gọi trung điểm Góc Trang 5/6 - Mã đề thi 789 A Góc B Góc C Góc D Góc a Câu 46: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy , góc cạnh bên mặt phẳng đáy 45 Thể tích khối chóp A a3 12 Câu 47: Tìm B a3 12 C a3 36 để phương trình D a3 36 có nghiệm A B C D Câu 48: Một xe buýt hãng xe A có sức chứa tối đa 50 hành khách Nếu chuyến xe buýt chở x   x hành khách giá tiền cho hành khách 20    (nghìn đồng) Khẳng định sau 40   khẳng định đúng? A Một chuyến xe buýt thu số tiền nhiều có 50 hành khách B Một chuyến xe buýt thu số tiền nhiều có 45 hành khách C Một chuyến xe buýt thu số tiền nhiều 2.700.000 (đồng) D Một chuyến xe buýt thu số tiền nhiều 3.200.000 (đồng) Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng cân C , cạnh bên SA vng góc với Thể tích khối chóp S.ABC V Tỷ số mặt đáy , biết A B Câu 50: Tìm a để hàm số A B 1 C có giá trị D có giới hạn C D 2 - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 789 ... 29 19 29 Câu 41: Cho hình vng A1B1C1D1 có cạnh Gọi Ak 1 , Bk 1 , Ck 1 , Dk 1 thứ tự trung điểm cạnh Ak Bk , Bk Ck , Ck Dk , Dk Ak (với k  1, 2, ) Chu vi hình vng A2 018 B2 018 C2 018 D2 018 2... mãn C (2; ) D ( 1; 1) Cn0 Cn1 Cn2 Cnn 210 0  n       1. 2 2.3 3.4  n  1  n    n  1  n   Trang 4/6 - Mã đề thi 789 A n  99 B n  10 0 C n  98 D n  10 1 10 Câu 37: Cho hàm... chóp có 20 cạnh Tính số mặt hình chóp D 11 Trang 3/6 - Mã đề thi 789 D 11 A 20 B 10 C 12 Câu 28: Hình lăng trụ có số cạnh số sau đây? A 2 015 B 2 018 C 2 017 Câu 29: Cho hình chóp kính cách từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Chuyên Vĩnh Phúc lần 1, Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Chuyên Vĩnh Phúc lần 1

Từ khóa liên quan