hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

31 109 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 07:23

Phạm trù hình thái kinh tế xã hội dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA NỘI DUNG CHÍNH 1 Xu hướng tất yếu xuất hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 2 Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa NHẮC LẠI KHÁI NIỆM HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI? Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất HTKT-XH CSCN Có KTTT tương ứng có QHSXdựa sở hữu công cộng TLSX tạo thành sở hạ tầng có trình độ cao thực nhân dân với trình độ xã hội hóa ngày cao Tính tất yếu đời HTKT-XHCSCN từ nước TBCN phát triển  Thứ nhất, phát triển lực lượng sản xuất Nền CNHĐ (KH-KT phát triển cao)  XHH cao Thứ hai, đấu tranh GCCN GCTS hình thành, ngày trở nên căng thẳng xuất từ chủ nghĩa tư Thứ ba, CNTB tạo tai họa cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động cho nhân loại môi trường thiên nhiên Chiến Chiến tranh tranh Dịch Dịch Thất Thất bệnh bệnh nghiệp nghiệp Mơi Mơi trường trường Phân Phân hóa hóa giàu giàu nghèo nghèo Những tất yếu đời HTKT-XHCSCN từ nước TBCN trung bình nước chưa qua CNTB V I Lênin dự báo xuất HTKT-XHCSCN nước TB có trình độ phát triển trung bình nước thuộc địa sau giải phóng giai cấp cơng nhân lãnh đạo Thứ nhất, nhân loại chuyển sang “giai đoạn cuối chủ nghĩa tư bản” Ba là, quan hệ xã hội CNXH không tự phát nảy sinh lòng CNTB, chúng kết trình xây dựng cải tạo XHCN Bốn là, công xây dựng CNXH công việc mẻ, khó khăn phức tạp, phải cần có thời gian để GCCN bước làm quen với cơng việc • • • • Tồn nhiều luồng tư tưởng, văn hóa VH-TT Chính trị Tồn văn hóa cũ, Kết cấu xã hội giai cấp đan xen phức tạp Kinh tế Các tầng lớp vừa đấu tranh vừa hợp tác - Đặc điểm thực chất TKQĐ từ CNTB lên CNXH • • Nền kinh tế nhiều thành phần Hình thức tổ chức kinh tế, phân phối đa dạng Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Con đường lên CNXH nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa - Trong thời kỳ q độ, có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, cấu, tính chất, vị trí giai cấp xã hội thay đổi nhiều với biến đổi to lớn kinh tế, xã hội c Xã hội XHCN + Trên lĩnh vực trị: - Xã hội XHCN nhân dân lao động làm chủ - Trong xã hội phong kiến: Giai cấp địa chủ làm chủ - Trong xã hội tư sản: Giai cấp tư sản làm chủ + Trên lĩnh vực kinh tế: Xã hội XHCN xã hội có kinh tế phát triển cao sở khoa học – công nghệ đại chế độ công hữu TLSX chủ yếu + Trên lĩnh vực văn hóa: Nền văn hóa phát triển cao, nâng cao suất lao động, đời sống vật chất tinh thần, đời sống kinh tế văn hóa nhân dân + Trên lĩnh vực xã hội: Trong xã hội XHCN, người giải phóng khỏi áp bóc lột, bất cơng, làm theo lực, hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để phát tồn diện cá nhân Liên hệ: Mơ hình, mục tiêu, phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Mơ hình: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là: + Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; + Do nhân dân làm chủ; + Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp + Có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc + Con người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện; + Các dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; + Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo; + Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới b Mục tiêu tổng quát kết thúc thời kỳ độ nước ta xây dựng tảng kinh tế CNXH với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước XHCN ngày phồn vinh, hạnh phúc Phương hướng xây dựng CNXH Việt Nam Một là, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường Hai là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; xây dựng người, nâng cao đời sống nhân dân, thực tiến công xã hội Bốn là, bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội Năm là, thực đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế Sáu là, xây dựng nèn dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc thống Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tám là, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh d Giai đoạn cao hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Kinh tế LLSX phát triển mạnh mẽ Làm theo lực CCXH dồi hưởng theo nhu cầu Chính trị Lãnh đạo Đảng Cộng sản Dân chủ Nhà nước XHCN tiêu vong Xã hội Con người có điều kiện Trình độ xã hội ngày phát triển phát triển lực Khơng có khác biệt thành thị nông thôn ... hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 2 Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa NHẮC LẠI KHÁI NIỆM HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI? Phạm trù hình thái kinh tế. .. PH.ĂNGGHEN "Giai đoạn thấp xã hội cộng sản" "Giai đoạn cao xã hội cộng sản" "Giữa xã hội tư chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội sang xã hội thời kỳ độ trị , chuyên... nhân dân lao động làm chủ - Trong xã hội phong kiến: Giai cấp địa chủ làm chủ - Trong xã hội tư sản: Giai cấp tư sản làm chủ + Trên lĩnh vực kinh tế: Xã hội XHCN xã hội có kinh tế phát triển cao
- Xem thêm -

Xem thêm: hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn