Đề tài: Chiến lược quyền chọn

60 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG  Đề tài: Chiến lược quyền chọn GVHD: Ths Phan Chung Thủy Tp.HCM, ngày tháng năm 2014  CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 MỤC LỤC I Tổng quát quyền chọn Khái niệm quyền chọn, quyền chọn tiền tệ Vị quyền chọn Phân loại quyền chọn 3.1 Quyền chọn mua (Call Options) 3.2 Quyền chọn bán (Put Options) Các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn cổ phiếu Thời gian thực giá thực quyền chọn 11 II Chiến lược quyền chọn 12 Quyền chọn mua 12 1.1 Mua hợp đồng quyền chọn mua (Long call option) 12 1.2 Bán hợp đồng quyền chọn mua (short call option) 15 Quyền chọn bán 20 2.1 Mua hợp đồng quyền chọn bán (Long put option) 20 2.2 Bán hợp đồng quyền chọn bán (Short put option) 23 III Option spread strategies 26 Chiến lược Bull spread : 26 1.1 Bull call spread ( đầu chênh lệch giá lên quyền chọn mua ) 26 1.2 Bull put spread ( đầu chênh lệch giá lên quyền chọn bán ): 28 Chiến lược Bear spread ( đầu chênh lệch giá xuống ) : 30 2.1 Bear call spread 30 2.2 Bear put spread ( đầu chênh lệch giá xuống quyền chọn bán ) 32 Butterfly spread strategy (chiến lược quyền chọn kiểu bướm): 33 3.1 Long Call Butterfly 33 3.2 Long Put Butterfly 37 IV Option combination strategy 41 Chiến lược Straddle: 41 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 1.1 Short straddle: 41 1.2 Long Straddle: 43 Chiến lược đinh ghim ( Strangle Strategy) 46 V 2.1 Long strangle 46 2.2 Short strangle 48 Thực trạng thị trường quyền chọn giới Việt Nam: 50 Mơ hình Mỹ 50 1.1 Giới thiệu chung 50 1.2 Sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán Chicago (CBOE): 50 Mơ hình Châu Âu 53 2.1 Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu (“ Euronext N.V.”): 53 2.2 Sàn giao dịch giao sau quyền chọn tài quốc tế London ( LIFFE): 56 Mơ hình Nhật Bản 58 Tài liệu tham khảo 60 Danh sách nhóm 60 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 I Tổng quát quyền chọn Khái niệm quyền chọn, quyền chọn tiền tệ Hợp đồng quyền chọn công cụ tài phái sinh, có giá trị dựa giá trị tài sản tài gốc Một hợp đồng cho phép người nắm giữ phép mua (nếu quyền chọn mua – Call option) bán (nếu quyền chọn bán – Put option) khối lượng hàng hóa sở định mức giá định khoảng thời gian xác định (quyền chọn kiểu Mỹ) điểm thời gian xác định (quyền chọn kiểu châu Âu) Một điều quan trọng người nắm giữ quyền chọn thực khơng thực hợp đồng Vì rủi ro xảy ra, thị trường không theo hướng dự đốn người nắm giữ quyền chọn lỗ lãi tối thiểu hóa mức giá hợp đồng quyền chọn Các hàng hóa sở là: cổ phiếu, số cổ phiếu, trái phiếu, số trái phiếu, thương phẩm,vàng, ngoại tệ… Quyền chọn tiền tệ hợp đồng quyền chọn với tài sản cở sở loại tiền tệ,trong cho phép người nắm giữ quyền chọn tiền tệ quyền mua bán lượng ngoại tệ định theo tỷ giá thỏa thuận khoảng thời gian xác định Một hợp đồng quyền chọn bao gồm điểm sau: * Loại quyền chọn * Tên hàng hoá * Khối lượng giao dịch * Ngày hết hạn * Giá thực * Phí quyền chọn Vị quyền chọn Trong hợp đồng quyền chọn tồn hai vị thế: vị mua vị bán  Vị mua người mua quyền chọn mua người mua quyền chọn bán hay nói cách khác người nắm giữ quyền chọn phải trả cho bên bán phí quyền chọn để “quyền” mua bán hàng hóa Đối với vị mua có quyền thực hay không thực quyền CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN  NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Vị bán người bán quyền chọn mua quyền chọn bán, người mua quyền phải trả cho người bán quyền khoản tiền gọi phí quyền chọn giá quyền chọn (Option Premium) Đối với vị bán phải có nghĩa vụ thực quyền bên mua yêu cầu Phân loại quyền chọn Căn theo quyền người mua, quyền chọn bao gồm hai loại quyền chọn mua quyền chọn bán 3.1 Quyền chọn mua (Call Options) Hợp đồng cho người mua hợp đồng quyền mua loại tài sản sở theo giá cố định trước thời điểm ấn định tương lai Trong giao dịch có hai phía: người mua quyền chọn mua, hay gọi người nắm giữ quyền chọn, người bán quyền chọn mua Để có quyền này, người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán quyền khoản phí giao dịch (Option premium) Người nắm giữ quyền chọn mua (Call option holder) định thực quyền thấy có lợi nhuận người bán quyền chọn mua có nghĩa vụ phải bán tài sản cho người nắm giữ quyền chọn mua Trong trường hợp cảm thấy khơng có lợi lý (giá thị trường giảm ) người nắm giữ quyền chọn khơng thực quyền (hủy hợp đồng) Vì người mua phải suy đốn giá tài sản sở tăng khoảng thời gian định Ví dụ: Cơng ty nhập mua hợp đồng quyền chọn mua USD tốn VND, có nghĩa cơng ty có quyền (chứ nghĩa vụ) định việc mua hay không mua lượng USD định, tỷ giá định khoảng thời gian định 3.2 Quyền chọn bán (Put Options) Hợp đồng ngược với Call option Put Option kiểu quyền chọn cho phép người mua hợp đồng có quyền bán loại tài sản sở định mức giá xác định trước thời hạn định Trong giao dịch có hai phía: người mua quyền chọn bán, hay gọi người nắm giữ quyền chọn người bán quyền chọn bán Người mua quyền chọn bán phải trả cho người bán quyền chọn bán khoản phí giao dịch Người nắm giữ quyền chọn bán (Put option holder) định thực quyền thấy có lợi nhuận người bán quyền chọn bán có nghĩa vụ phải mua tài sản từ người nắm giữ quyền chọn bán Trong trường hợp cảm thấy khơng có CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 lợi lý (giá thị trường tăng ) người nắm giữ quyền chọn khơng thực quyền (hủy hợp đồng) Trong trường hợp này, người mua quyền mong giá tài sản hạ tương lai, họ mua giá thấp bán giá cao để kiếm lợi nhuận Khi người mua quyền định thực thi quyền bán (Exercise the option), người bán quyền buộc phải mua số tài sản Ngược lại, người bán quyền (người có nghĩa vụ mua tài sản đến hạn người mua quyền yêu cầu) thu lợi giá tài sản sở tăng, đứng, giảm khoản phí hợp đồng nhận Lợi nhuận rủi ro hợp đồng Option: Đối với vị mua Một lợi ích việc mua quyền chọn lời lỗ không cân xứng Mua quyền chọn mua tạo lợi nhuận tiềm không giới hạn giá tài sản sở tăng khoảng lỗ rủi ro giá tài sản sở rớt xuống giới hạn khoảng phí quyền chọn trả trước Quyền chọn mua: Quyền chọn bán: Tương tự, mua quyền chọn bán mang lại lợi nhuận không giới hạn giá tài sản rớt xuống khoản tổn thất tối đa giá tài sản tăng phần phí quyền chọn ban đầu Kết khơng cân xứng mang đặc tính bảo hiểm, lý mà ta phải trả tiền mua quyền chọn gọi phí quyền chọn Đối với người mua, hợp đồng Option cho đòn bẩy tài với rủi ro ước tính trước Phí mua hợp đồng phần nhỏ so với giá thị trường tài sản sở Vì người CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 mua hợp đồng tham gia với trường hợp biến chuyển giá tài sản sở mà mua tài sản đó, nên khơng phải bỏ số tiền lớn để đầu tư Đối với vị bán Người bán hợp đồng Option gọi Writers Mục tiêu người bán hợp đồng kiếm thêm tiền phí quyền chọn người mua trả Số lợi tức đơi cộng vào tổng số lợi nhuận danh mục đầu tư Vị bán quyền chọn bán: Vị bán có khoản lợi nhuận tối đa giới hạn số phí Option, khoản lỗ vô hạn giá tài sản giảm mạnh Vị bán quyền chọn mua CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Người bán quyền chọn mua kiếm lời khoảng phí nhận từ người mua quyền chọn, bị thua lỗ vô hạn giá tài sản tăng so với giá thực Tất người bán hợp đồng Option mua ngăn chặn (Buy-in) hay mua chấm dứt (Closing Purchase), phương thức nhằm chấm dứt trách nhiệm giao hay nhận loại tài sản nghĩa người bán hợp đồng mua hợp đồng Option tương tự hợp đồng Option bán (nhưng có giá điểm phí hợp đồng khác nhau) Hợp đồng thứ hai bù đắp cho hợp đồng thứ Người bán lời hay lỗ tuỳ chênh lệch hai phí Option Các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn Các chủ thể tham gia thị trường giao dịch quyền chọn đa dạng, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hoạt động tài ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, cơng ty chứng khốn…Dựa vào mục đích tham gia thị trường đối tượng, ta phân thành nhóm sau: Những người phòng ngừa rủi ro: Là tổ chức tài phi tài hay cá nhân, tham gia thị trường quyền chọn có nhu cầu giao dịch loại tài sản sở ngoại tệ, chứng khốn, vàng, lãi suất…và có lo ngại biến động giá hàng hóa, tỉ giá, lãi suất…làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh, lợi ích họ Thơng thường, họ tham gia thị trường với tư cách người mua quyền chọn để bảo hiểm rủi ro biền động giá cả, tỉ giá, lãi suất…Họ sẵn sàng bỏ khoản phí cho hợp đồng quyền chọn để đổi lấy mức tỉ giá, giá cả, lãi suất cố định Các nhà đầu tư, đầu cơ: Là cá nhân, tổ chức tài phi tài chính, tham gia vào thị trường với mục đích đầu vào chênh lệch tỉ giá, giá cả, lãi suất … họ thường dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật để đưa dự đốn xu hướng tỉ giá, giá cả, lãi suất …Từ đó, thực mua bán quyền chọn thích hợp để thu lợi nhuận Các tổ chức tài trung gian: Bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, cơng ty chứng khốn…Ngồi mục đích tham gia vào thị trường với tư cách nhà đầu tư người có nhu cầu bảo hiểm rủi ro Ở nước phát triển, nơi mà giao dịch quyền chọn diễn sàn giao dịch tập trung, với tư cách thành viên sở giao dịch quyền chọn, họ đóng vai trò nhà mơi giới giao dịch quyền chọn thị trường, số tổ chức tài lớn tập đồn tài khổng lồ có khả tự đứng phát hành quyền chọn cho thị trường CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Đối với Việt Nam chúng ta, nơi mà sàn giao dịch quyền chọn tập trung chưa hình thành, tổ chức tài (ngân hàng thương mại, cơng ty chứng khốn…) thường tự đứng phát hành quyền chọn có nhu cầu từ khách hàng, đóng vai trò trung gian tài cung cấp hợp đồng quyền chọn cho khách hàng từ nhà phát hành quyền chọn thức nước nước ngồi để thu khoản phí dịch vụ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn cổ phiếu Có yếu tố tác động đến giá quyền chọn cổ phiếu: Giá cổ phiếu thời điểm Giá thực Khoảng thời gian từ thời điểm đáo hạn quyền Độ bất ổn giá cổ phiếu Lãi suất phi rủi ro Cổ tức kỳ vọng toán khoảng thời gian quyền có hiệu lực Báo cáo tiến hành phân tích tác động tới giá quyền chọn thay đổi yếu tố kể điều kiện yếu tố lại khơng đổi Kết chung trình bày bảng sau Quyền chọn mua Quyền chọn bán Quyền chọn mua Quyền chọn bán Châu Âu Châu Âu kiểu Mỹ kiểu Mỹ + - + - - + - + ? ? + + Độ bất ổn + + + + Lãi suất + - + - - + - + Giá cổ phiếu Giá thực Thời gian đáo hạn phi rủi ro Cổ tức CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Giá cổ phiếu giá thực Nếu quyền chọn mua thực thời điểm tương lai khoản lợi nhuận thu khoảng lớn giá cổ phiếu so với giá thực Do giá cổ phiếu tăng giá quyền chọn mua tăng giá thực tăng giá quyền chọn mua giảm Với quyền chọn bán, lợi nhuận thu quyền chọn thực khoảng lớn giá thực so với giá cổ phiếu Như giá quyền chọn bán tăng giá thực tăng giảm giá cổ phiếu tăng Thời gian đến lúc đáo hạn Yếu tố có tác động rõ ràng đến quyền chọn kiểu Mỹ (cả mua bán), thời gian lại lúc đáo hạn dài giá quyền chọn cao Xét với hai quyền chọn giống cá yếu tố khác ngoại trừ thời gian ngày đáo hạn Người sở hữu quyền chọn có thời gian dài rõ ràng có nhiều thời gian để lựa chọn thực quyền người sở hữu quyền chọn ngắn Với quyền chọn kiểu Châu Âu, thời gian đến ngày đáo hạn không thực có ảnh hưởng đến giá quyền chọn quyền nói thực thời thời điểm ngày đáo hạn Thậm chí nhiều trường hợp quyền chọn ngắn có giá cao hơn, chẳng hạn hai quyền chọn mua có chung đặc tính, quyền đáo hạn tháng nữa, quyền lại đáo hạn tháng Nếu cổ phiếu có trả cổ tức thời điểm toán tuần nữa, tác động việc trả cổ tức, quyền chọn đáo hạn tháng có giá cao Độ bất ổn Định nghĩa xác độ bất ổn giới thiệu phần mơ hình Black-Scholes, hiểu đơn giản độ bất ổn thước đo mức độ không chắn thân nhà đầu tư vào biến động tương lai giá cổ phiếu Độ bất ổn cao khả giá cổ phiếu lên cao xuống thấp tăng cao Người sở hữu cổ phiếu coi hai xu hướng “triệt tiêu” lẫn không lo lắng Tuy nhiên người sở hữu quyền mua hay quyền bán khơng Người sở hữu quyền mua có lợi giá cổ phiếu tăng lên họ phải chịu rủi ro có giới hạn giá giảm, mức lỗ cao họ phải chịu giá quyền mua Với người sở hữu quyền bán, họ có lợi giá cổ phiếu giảm mạnh họ phải chịu rủi ro có giới hạn giá tăng, lỗ cao phải chịu giá 10 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN 1.3960 NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 800$ 800$ 50$ Chiến lược đinh ghim ( Strangle Strategy) Cũng tương tự Straddle đồng thời mua (hoặc đồng thời bán) Call option Put option ngày đáo hạn, khác giá thực (Strike Price) Tuy nhiên, nhà đầu tư kiếm lời, chiến lược Strangle giá sản phẩm phải dịch chuyển xa so với chiến lược Straddle Mơ hình lợi nhuận chiến lược Strangle phụ thuộc vào khoảng cách hai giá thực Khoảng cách lớn rủi ro để có lợi nhuận giá sản phẩm phải tăng nhiều Chiến lược Strangle chiến lược có nhiều rủi ro, gây lỗ tiềm tàng không giới hạn cho nhà đầu tư Chiến lược Strangle gồm hai loại: Long strangle Short strangle 2.1 Long strangle Đồng thời mua quyền chọn mua (Call option) quyền chọn bán (Put option) trạng thái kiệt giá (OTM) với giá thực (Strike Price) Put option X1 thấp giá thực Call option X2 Chiến lược có lợi nhuận không giới hạn rủi ro giới hạn.Tương tự giống với Long straddle, đến thời điểm đáo hạn giá mở rộng hai hướng có lợi, khác chỗ: giá nằm phạm vi đường ngang ( X1, X2 ) thua lỗ tối đa (bằng với khoản phí bỏ mua hai quyền chọn) nằm phạm vi lãi, nghĩa phạm vi thua lỗ rộng so với long straddle Chiến lược thực nhà đầu tư nghĩ giá trị tài sản sở biến động mạnh ngắn hạn Long strangle Lợi nhuận + Long Call Long Put ST X1 X2 F2 ST F1 46 - SSTT22 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN Ta có: NHĨM NGÂN HÀNG KHỐI K37 ST :giá giao đồng tiền sở F1 : phí quyền chọn hợp đồng Long put F2 : phí quyền chọn hợp đồng Long call X1 :tỷgiá thực hợp đồng Long put X2:tỷ giá thực hợp đồng Long call Bảng tổng hợp lợi nhuận chiến lược Tồng phí quyền chọn chi để mua hai hợp đồng là: F1 +F2 Thu hồi từ Thu hồi từ long call long put STX2 ST- X2-F2 -F1 (ST- X2) - (F1 +F2) Tỷ giá ST Tổng lợi nhuận Điểm hòa vốn điểm mà lợi nhuận (X1- ST) - (F1 +F2) = ST1= X1- (F1 +F2) ( ST- X2) - (F1 +F2) = ST2 = X2 + (F1 +F2) VD: Nhà đầu tư ký lúc hợp đồng : • Hợp đồng mua quyền chọn mua (long call option) với ngân hàng A việc mua EUR trả USD số lượng 100000 EUR , tỷ giá EUR/USD : 1.3880 kỳ hạn tháng , phí : 0.004USD/ 1EUR • Hợp đồng mua quyền chọn bán (long put option) với ngân hàng B việc bán EUR thu USD , số lượng 100000EUR , tỷ giá EUR/USD : 1.3800 , kỳ hạn tháng , phí : 0.0035USD/1EUR Tính lợi nhuận thu được? Bài giải  Sử dụng chiến lược Long strangle Điểm hòa vốn ST1 = X1- (F1 +F2) = 1.3800 – (0.004+0.0035) = 1.3725 ST2 = X2 + (F1 +F2) = 1.3880 + (0.004+0.0035) = 1.3955 Tổng phí quyền chọn bỏ mua hai quyền chọn là: 47 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 (0.004+0.0035)x 100000=750$ 2.2 Tỷ giá Thu hồi từ Thu hồi từ EUR/USD long call long put 1.3720 800$ 800$ 50$ 1.3725 750$ 750$ 1.3800 0 -750$ 1.3880 0 -750$ 1.3955 750$ 750$ 1.3960 800$ 800$ 50$ Tổng thu hồi Tổng lợi nhuận Short strangle Đồng thời bán Call option Put option với giả định giá thực (Strike Price) trạng thái kiệt giá (OTM) với giá Put option X1 thấp giá thực Call option X2, ngược với Long strangle , tới thời điểm đáo hạn, giá nằm đường nằm ngang (giữa X1, X2) nhận lợi nhuận tối đa khoản phí quyền chọn người mua không thực quyền họ Nhưng giá mở rộng hai phía người bán chịu rủi ro cao với khoản lỗ không giới hạn Short Strangle + Lợi nhuận Short Put Short Call F2 F1 ST1 ST X1 X2 - Ta có: ST :tỷ giá giao đồng tiền sở F1 : phí quyền chọn hợp đồng short put 48 ST CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 F2 : phí quyền chọn hợp đồng short call X1 : giá thực hợp đồng short put X2: giá thực hợp đồng short call Bảng tổng hợp lợi nhuận chiến lược Tổng phí quyền chọn nhận bán hai quyền chọn :(F1 +F2) Tỷ giá ST Thu hồi từ short call Thu hồi từ short put Tổng lợi nhuận STX2 -(ST- X2)+F2 F1 -( ST- X2) +(F1 +F2) Điểm hòa vốn điểm mà lợi nhuận -(X1- ST) + (F1 +F2) = 0ST1= X1- (F1 +F2) -(ST- X2) + (F1 +F2) = 0ST2 = X2 + (F1 +F2) VD: Nhà đầu tư ký lúc hợp đồng : • Hợp đồng bán quyền chọn mua (short call option) với ngân hàng A việc mua EUR trả USD số lượng 100000 EUR , tỷ giá EUR/USD : 1.3880 kỳ hạn tháng , phí : 0.004USD/ 1EUR • Hợp đồng bán quyền chọn bán (short put option) với ngân hàng B việc bán EUR thu USD , số lượng 100000EUR , tỷ giá EUR/USD : 1.3800 , kỳ hạn tháng , phí : 0.0035USD/1EUR Tính lợi nhuận thu được? Bài giải  Sử dụng phương pháp Short strangle Điểm hòa vốn ST = X1- (F1 +F2) = 1.3800 – (0.004+0.0035) = 1.3725 ST = X2 + (F1 +F2) = 1.3880 + (0.004+0.0035) = 1.3955 Tổng phí quyền chọn nhân bán hai quyền chọn : (0.004+0.0035)x100000=750$ 49 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Tỷ giá Thu hồi từ Thu hồi từ EUR/USD short call short put 1.3720 -800$ -800$ -50$ 1.3725 -750$ -750$ 1.3800 0 750$ 1.3880 0 750$ 1.3955 -750$ -750$ 1.3960 -800$ -800$ -50$ Tổng thu hồi Tổng lợi nhuận V Thực trạng thị trường quyền chọn giới Việt Nam: Mơ hình Mỹ 1.1 Giới thiệu chung Thị trường chứng khốn Mỹ hình thành từ năm 1790 có lịch sử phát triển 200 năm Thị trường chứng khoán Mỹ thị trường quan trọng bậc giới xét tổng thể khối lượng tư giao dịch ảnh hưởng to lớn thị trường chứng khoán khác Các thị trường giao dịch quyền chọn tiếng Mỹ Chicago Board Option Exchange (CBOE), Philadelphia Stock Exchange (PHLX), NewYork Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX), Pacific Stock Exchange ( PSE) Ủy ban chứng khoán Mỹ ( Securities Exchange Commission – SEC) quan phủ quản lý việc phát hành, mua bán chứng khốn SEC quan quản lý thị trường quyền chọn Mỹ Nhiệm vụ SEC nhằm bảo vệ nhà đầu tư, trì thị trường đảm bảo công bằng, kỷ luật, hiệu quả, tạo điều kiện huy động vốn 1.2 Sàn giao dịch quyền chọn chứng khốn Chicago (CBOE): Lịch sử hình thành phát triển CBOE sàn giao dịch quyền chọn lớn giới với lịch sử hình thành phát triển tóm lược sau: Thời gian Sự kiện 50 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN 1973 NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 CBOE thành lập, sàn giao dịch lớn hợp đồng giao sau hàng hóa, tổ chức sàn giao dịch dành riêng cho giao dịch quyền chọn cổ phiếu Ngày giao dịch (26/04/1973) có 911 hợp đồngmua bán ký kết 1975 Hệ thống báo giá tự động giới thiệu Trung tâm toán giao dịch quyền chọn thành lập Mơ hình Black- Scholes áp dụng việc định giá quyền chọn 1977 Bắt đầu giao dịch quyền chọn bán SEC đình việc mở rộng giao dịch quyền chọn thời gian quan xem xét lại việc phát triển nhanh thị trường chứng khốn phái sinh 1980 CBEO củng cố lại cơng việc kinh doanh quyền chọn 1981 CBOE xây dựng trụ sở với tổng diện tích 350.000 m2 thay cho quy mô trước 45.000 m2 1983 CBOE tiến hành thực cách mạng ngành giao dịch quyền chọn loại hình giao dịch số chứng khốn CBOE đưa vào giao dịch quyền chọn số S&P 100 giao dịch quyền chọn số S&P 1984 Khối lượng giao dịch thường niên qua sàn lần đạt đến số 100 triệu hợp đồng CBOE khai trương hệ thống tự động thực việc bán lẻ ( Retail Automatic Execution System ( RAES)) 1985 CBOE thành lập Viện nghiên cứu Quyền chọn Đưa vào giao dịch số NASDAQ Quyền chọn niêm yết NYSE 1987 TTCK rơi vào khủng hoảng kéo theo sụp đổ TTCK phái sinh 1989 CBOE bắt đầu chuyển hướng phát triển loại hình giao dịch quyền chọn lãi suất 1992 Hội đồng công nghệ quyền chọn ( Options Industry Council) thành 51 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 lập với nhiệm vụ mở rộng việc đào tạo cho nhà đầu tư 1993 CBOE giới thiệu quyền chọn FLEX- tạo điều khoản hợp đồng quyền chọn CBOE khai trương số VIX- số đo lường tính khơng ổn định thị trường 1997 Đưa vào giao dịch số công nghiệp Down Jones CBOE mua lại phận kinh doanh quyền chọn NYSE 1998 CBOE ngành công nghiêp quyền chọn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khối lượng hợp đồng quyền chọn thường niên qua CBOE vượt ngưỡng 200 triệu hợp đồng 2000 SEC chấp thuận kế hoạch liên kết thị trường quyền chọn Mỹ CBOE Số lượng hợp đồng giao dịch lần vượt ngưỡng triệu hợp đồng/ ngày Khối lượng hợp đồng quyền chọn thường niên qua CBOE đạt 300 triệu hợp đồng 2002 CBOE tiếp tục mở rộng hệ thống giao dịch điện tử CBOE bắt đầu phát triển hệ thống giao dịch kép, kết hợp việc mua bán thủ cơng sàn giao dịch tự động hóa qua hệ thống điện tử 2003 CBOE sàn giao dịch khác thành công việc kết nối liên thị trường CBOE kỷ niệm 20 năm ngày giao dịch quyền chọn thực 2005 CBOE đạt khối lượng giao dịch mức 468.249.301 hợp đồng ( tăng 30% so với năm 2004) với tổng giá trị ước tính lên đến 12.000 tỷ đô la Mỹ 2007 CBOE đạt khối lượng giao dịch mức 944.471.924 hợp đồng (tăng 40% so với năm 2006) 06/2010 Việc phát hành lần đầu công chúng cổ phiếu CBOE đem lại 339 triệu USD giá trị thị trường CBOE nâng lên mức 9,97 tỷ USD Số liệu thống kê tình hình phát triển hợp đồng quyền chọn: 52 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Tính đến thời điểm nay, Mỹ có 20 Sở giao dịch công cụ phái sinh, với 68.000 nhà giao dịch sàn, môi giới sàn, môi giới giới thiệu, người hợp tác, người kinh doanh hoa hồng hợp đồng tương lai , nhà tư vấn giao dịch hàng hóa- nhóm gồm ngân hàng lớn ( JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs) kiểm soát 90% tổng số giao dịch phái sinh Năm 2012 số lượng hợp đồng phái sinh danh nghĩa ngân hàng thương mại Mỹ tham gia bảo hiểm hiệp hội tiết kiệm quý IV giảm $3846 tỷ (2%) lên $223000 tỷ, dẫn đầu suy giảm hợp đồng quyền chon với $ 1801 tỷ (5%) Các chứng khoán phái sinh giảm quý năm 2012, với suy giảm tổng cộng $2600 tỷ (10,5%) Các công cụ phái sinh phát triển nhanh chóng ( xem xét quý từ 2001-2012) * Hợp đồng quyền chọn tăng 3,1 lần, từ $10,032 tỷ năm 2001 lên $ 31,583 tỷ * Các hợp đồng tương lai kì hạn tăng từ $9,313 tỷ lên $43,000 tỷ tăng gấp 4,6 lần * Đặc biệt, hợp đồng chuyển đổi chiếm tỉ lệ ngày cao doanh thu so với loại hợp đồng khác, chiếm gần 3/5 công cụ phái sinh qua năm Các hợp đồng phái sinh tín dụng có tốc độ phát triển nhanh từ 2001 $395 tỷ lên $13,190 tỷ, tăng 30 lần Mơ hình Châu Âu 2.1 Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu (“ Euronext N.V.”): Lịch sử hình thành phát triển: Euronext sàn giao dịch chứng khoán nhiều nước Châu Âu, đặt trụ sở ỏ Paris có chi nhánh Bỉ, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha Anh Euronext thành lập ngày 22/9/2000 sau vụ sáp nhập Amsterdam Stock Exchange, Brusserls Stock Exchange, Paris Bourse, để tận dụng lợi từ quán thị trường tài Châu Âu Tháng 12/2001 Euronext mua lại cổ phiếu Sàn giao dịch hợp đồng tương lai London (LIFFE), sàn giao dịch hoạt động điều hành thân Năm 2002 tập đồn tiếp tục sáp nhập thêm sàn giao dịch chứng khoán Bồ Đào Nha, Bolsa de Lisboa e Porto ( BVLP) sau đổi tên sàn thành Euronext Lisbon Ngày 22/6/2006 Euronext ký kết hợp đồng sáp nhập vào NYSE với giá 10,2 tỷ USD Vào ngày 28/3/2007 NYSE thức thâu tóm thành công Euronext để trở thành sàn giao dịch chứng 53 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 khốn tồn cầu đầu tien giới tên NYSE Euronext, cho phép giao dịch loại chứng khốn cơng cụ phái sinh suốt khoảng thời gian 21 ngày Niêm yết Euronext có nhiều cơng ty thuộc vào nhóm công ty hàng đầu giới Total, Royal Dutch Shell Amsterdam, France Telecom, Hiện EURONEXT thị trường chứng khoán xuyên quốc gia giới, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán nhằm hỗ trợ đắc lực cho thị trường tiền mặt chứng khoán phái sinh Bỉ, Pháp, Anh , Hà Lan Bồ Đào Nha EURONEXT ln hoạt động mục tiêu củng cố thị trường chứng khoán Châu Âu cách hòa nhập thị trường quốc gia tạo thành thị trường chung với tính khoản hiệu đạt mức cao tối đa Mơ hình thống EURONEXT kết hợp sức mạnh tài thị trường địa phương EURONEXT minh chứng cho cách thành công để sáp nhập thị trường chứng khốn đơn lẻ, tầm nhìn tồn cầu với thị trường địa phương Mơ hình đòi hỏi phải có kết hợp công nghệ, tái cấu hoạt động phạm vi rộng lớn vượt biên giới quốc gia, hài hồ hóa quy tắc thị trường kiện toàn khung pháp luật Trong suốt giai đoạn đầu củng cố thị trường nâng cấp công nghệ, Euronext khơng ngừng đa dạng hóa nguồn doanh thu, từ tạo đứng vững cho Sàn Châu Âu trước biến động mạnh mẽ thị trường tài giới Euronext cung cấp loạt dịch vụ cao cấp cho khách hàng, bao gồm việc phát hành chứng khốn cơng chúng, phương tiện giao dịch tiền mặt, tài sản phái sinh thủ tục giao dịch thông qua LCH.Clearnet toán chứng khoán Trung tâm lưu ký địa phương Khách hàng Sàn Euronext đa dạng, gồm thành viên thể chế tài trực tiếp tham gia giao dịch thị trường chứng khoán, cơng ty phát hành chứng khốn niêm yết Sàn, nhà đầu tư tổ chức cá nhân tham gia mua bán thị trường,các tổ chức khác có sử dụng cơng nghệ, dịch vụ thơng tin tài Euronext Hoạt động Euronext.N.V Euronext.N.V Sàn giao dịch xuyên quốc gia giới, cung cấp dịch vụ liên quan đến thị trường sản phẩm giao sau, thị trường quyền chọn thị trường tiền tệ Bỉ, Pháp, Anh, Hà Lan Bồ Đào Nha Kể từ thành lập, Euronext.N.V củng cố thị trường tài cách thống thị trường nước Châu Âu.Bằng cách thực hiệnviệc kết hợp này, Sàn giao dịch chứng 54 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 khoán Châu Âu phát huy mạnh thành viên Điều chứng minh rằng: Cách tốt để hợp sàn giao dịch chứng khoán châu Âu cách áp dụng tầm nhìn mang tính chất tồn cầu cho cấp độ địa phương Euronext.N.V đáp ứng cho khách hàng dịch vụ đa dạng rộng lớn Những khách hàng Sàn giao dịch bao gồm tổ chức tài chính, cơng ty có chứng khốn niêm yết thị trường, nhà đầu tư, tổ chức khác có sử dụng công nghệ, dịch vụ, thông tin sàn giao dịch Các dịch vụ Euronext bao gồm từ mơi giới chứng khốn cung cấp tiện ích cho việc mua bán chứng khoán phái sinh đến việc cung cấp liệu thị trường.Sàn giao dịch lợi cung cấp dịch vụ thông qua thành viên Châu Âu.Thêm vào đó, Sàn giao dịch cung cấp phần mềm giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng 55 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN 2.2 NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Sàn giao dịch giao sau quyền chọn tài quốc tế London ( LIFFE): Lịch sử hình thành phát triển: Lịch sử hình thành phát triển Sàn giao dịch giao sau quyền chọn tài quốc tế London tóm lược sau: Thời gian Sự kiện 1982 Sàn giao dịch giao sau quyền chọn tài quốc tế London ( London International Financial Futures and Options Exchange – LIFFE) thành lập Ban đầu LIFFE thành lập sản giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa giao sau quyền chọn tài 1992 LIFFE cung cấp hợp đông giao dịch lãi suất loại tiền tệ giới 1993 LIFFE sáp nhập với Sàn giao dịch quyền chọn London ( Traded Options Market- LTOM) để làm tăng thêm giao dịch quyền chọn phạm vi hoạt động 1996 LIFFE sáp nhập với Sàn giao dịch hàng hóa ( London Commidity Exchange- LCE) để trở thành sàn giao dịch với chức năng: Giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa giao sau, quyền chọn tài chứng khốn 1998 LIFFE thiết lập chương trình nhằm chuyển tất giao dịch từ hình thức mua bán truyền thống sang sàn giao dịch điện tử ( LIFFE CONNECT) 2000 LIFFE thông báo ý định trở thành Sàn giao dịch dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh phụ trợ 2002 Euronext.N.V LIFFE kết hợp để tạo thành Sàn giao dịch giao sau quyền chọn tài quốc tế London trực thuộc Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu ( Euronext.liffe) Ngày LIFFE trở thành sàn giao dịch sản phẩm chứng khoán phái sinh xuyên biên giới tinh vi giới Nguyên tắc giao dịch: Ngày giao dịch : LIFFE mở cửa giao dịch từ thứ đến thứ 6, đóng cửa thứ chủ nhật, ngày nghỉ lễ Vương quốc liên hiệp Anh vào ngày mà giao dịch bị đình 56 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHĨM NGÂN HÀNG KHỐI K37 theo đạo luật năm 1971 quan hệ tài ngân hàng Tuy nhiên, Ủy ban giám sát định việc mở hay đóng cửa Sàn giao dịch thời điểm định phải thông báo phương tiện thông tin đại chúng Những hành vi bị cấm: Những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh LIFFE không tham gia vào giao dịch cho có hại cho thị trường dẫn đến bất công cho khách hàng hay người tham gia thị trường Tranh chấp: Nếu hợp đồng ký hay coi ký đối tượng việc tranh chấp Nếu bên bất đồng ý kiến bên phải thơng qua bất đồng ý kiến đến nhân viên Sàn giao dịch.Khi nhân viên Sàn giao dịch yêu cầu hai bên tham gia hợp đồng thực công việc cần thiết để hạn chế tổn thất đến mức thấp Tư cách pháp lý để tạo nên hợp đồng: Tất hợp đồng phải thực sở hợp đồng mẫu Sàn giao dịch Một hợp đồng hiệu lực trường hợp bên tham gia hợp đồng khơng có giấy phép giao dịch hợp lệ Quyền hạn chế hay đình giao dịch: Ủy ban giám sát bổ nhiệm số thành viên có quyền hạn chế hay đình giao dịch Phải có hai thành viên bổ nhiệm có quyền hạn chế hay đình giao dịch định Các thành viên hạn chế hay đình giao dịch cho giao dịch có ảnh hưởng xấu đến quyền lợi Sàn giao dịch để trì tính cơng minh bạch thị trường Ủy ban giám sát đề thủ tục nhằm hướng dẫn thành viên thực quyền hạn chế hay đình giao dịch Những thủ tục hướng dẫn việc khởi động lại giao dịch bị hạn chế hay đình chúng khả thi bên tham gia giao dịch mong muốn tiếp tục thực chúng Những điều khoản quy định áp dụng trường hợp khẩn cấp: Trong trường hợp khẩn cấp, Ủy ban giám sát thực tất biện pháp nhằm kiểm tra hiệu chỉnh giao dịch Các biện pháp kiểm tra hiệu chỉnh giao dịch bao gồm việc đình hay hạn chế giao dịch khoảng thời gian định Ủy ban giám sát bổ nhiệm số thành viên vào Ủy ban tư vấn thị trường ( Market Advisory Committee) với mục đích giúp Ủy ban giám sát thực biện pháp kiểm tra hiệu chỉnh giao dịch trường hợp khẩn cấp 57 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Mơ hình Nhật Bản Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) sàn giao dịch chứng khoán hợp đồng phái sinh hàng đầu Nhật Bản Châu Á So với quy mô giới, TSE xem thị trường giao dịch nòng cốt Bên cạnh loại hàng hố giao dịch thơng thường sàn cổ phiếu, trái phiếu phủ, TSE giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn tài sản, chứng khoán số chứng khoán Vào năm 1870, hệ thống chứng khoán đưa vào Nhật trình lên phủ Đến tháng 05/1878, sắc lệnh thị trường ban hành Thị trường chứng khoán Tokyo thành lâp vào ngày 15/05/1878 bắt đầu hoạt động vào ngày 01/06/1878 - 03/09/1988, dựa vào thành công sàn giao dịch CBOE số sàn giao dịch Châu Âu, TSE bắt đầu tiến hành giao dịch hợp đồng tương lai cho số chứng khoán Tokyo giao dịch hợp đồng quyền chọn số chứng khoán Tokyo vào năm 1989 - Năm 1989, TSE bắt đầu giao dịch quyền chọn số chứng khoán - Năm 1997, TSE đưa vào giao dịch hợp đồng quyền chọn chứng khoán dựa 166 cổ phiếu sở công ty Nhật - Năm 1999, TSE chuyển sang hệ thống giao dịch điện tử đưa vào sử dụng năm 2000 09/04/2001, TSE phối hợp với Công ty Standard & Poor chọn 150 chứng khốn sở có độ khoản cao thời làm danh mục đầu tư chuẩn tiến hành giao dịch hợp đồng quyền chọn số chứng khốn S & P TOPIX 150 01/08/2007,Tập đồn Sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản thành lập - 17/11/2007, Ban hành quy định giao dịch chứng khoán Nhật Bản - 01/12/2007, Quy định giao dịch chứng khoán Nhật bắt đầu thưc Trước phát triển mạnh mẽ, thị trường TSE ngày xuất nhiều loại sản phẩm Đặc biệt sản phẩm phái sinh, mà hợp đồng quyền chọn có vai trò quan trọng việc bảo vệ tạo môi trường đầu tư lý tưởng  Tổ chức sàn giao dịch Sàn giao dịch sản phẩm phái sinh tổ chức giao dịch chung với sàn giao dịch chứng khốn sở cấu tổ chức, ban điều hành sàn giao dịch hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai đồng thời cấu tổ chức, điều hành sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm : 58 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37  Ban giám đốc: có quyền đề sách quản lý, định vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sàn, có trách nhiệm quản lý sàn giao dịch, Ban giám đốc gồm 12 thành viên hơn, có thành viên nằm ngồi hệ thống sàn giao dịch nhằm tăng tính minh bạch khách quan cho công tác quản lý, điều hành  Ủy ban bổ nhiệm bồi thường: có chức xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm hay xác định trách nhiệm bồi thường giám đốc  Nhân viên mơi giới sàn: có chức thi hành lệnh mua bán nhận từ nhà đầu tư hay khách hàng  Ủy ban tư vấn: có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ Ban giám đốc việc định phương thức quản lý điều hành Ủy ban bao gồm Ủy ban cấu trúc thị trường, Ủy ban điều lệ Ủy ban kỷ luật  Kiểm tốn độc lập: có nhiệm vụ kiểm tốn tất hoạt động giao dịch sàn nhằm đảm bảo tuân thủ qui định pháp luật Kiểm tốn nội bộ: có nhiệm vụ kiểm tra, phát ngăn ngừa hoạt động sàn vi phạm nguyên tắc, qui định sàn giao dịch 59 CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN NHÓM NGÂN HÀNG KHỐI K37 Tài liệu tham khảo Giáo trình thị trường tài đại học kinh tế Tp.HCM biquyetoption.com www.acbtreasury.com.vn "quyền chọn khả áp dụng quyền chọn thị trường chứng khốn Việt Nam" tác giả Phạm Văn Chính - luận văn thạc sĩ kinh tế CFOviet.com http://www.acb.com.vn http://www.cboe.com http://luanvan.net.vn http://www.trade-stock-option.com/option-strategies.html http://www.option-trading-guide.com/advanced-options-strategies.html Danh sách nhóm Họ tên Trương Nguyễn Minh Trang MSSV 31111021506 Lớp NH6 Vũ Thị Hiếu 31111021527 NH6 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 31111022425 NH6 Nguyễn Thị Hồng Nga 31111022425 NH6 Võ Ngọc Tuyết Anh 31111023150 NH6 Nguyễn Đoàn Cẩm Tú 31111022002 NH6 Trần Thị Kim Hoàng 31111023172 NH6 Nguyễn Thị Thanh Phương 31111021306 NH5 Cù Mỹ Thảo 31111021326 NH5 Trần Thị Kim Nguyện 31111023800 NH5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 31111023799 NH6 Nguyễn Thị Thoa 31101021488 NL1 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Chiến lược quyền chọn, Đề tài: Chiến lược quyền chọn

Từ khóa liên quan