LTL triet quyen dao

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:00

Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o Tri t Quy n www.vietkiem.com o Lý Ti u Long – bí quy t chi n đ u & đ o Tri t Quy n Lý Ti u Long: Ngày sinh: 27-11-1940 Ngày m t : 20-07-1976 S ph : Di p V n (Yip Man) Môn phái: V nh Xuân (Wing Chun) Siêu n nh võ thu t Ng i sáng l p môn phái Tri t Quy n o o (Jeet Kune Do) Là m t nh ng ng i tr c th i đ , cu c đ i ng n ng i c a mình, Lý th hi n m t s c m nh s ng đ ng s qu c m kiên c ng đ phát tri n võ thu t Hoa K Ngay sau ch t c a anh, ng i ta l p t c nh n nh h ng to l n anh đ l i võ thu t tr nên đ i chúng hóa đ tM Sinh San Francisco, v bác s đ đ cho bà m , đ t cho Lý tên M - Bruce Le Tên Trung Hoa c a Lý Lý Tr n Phiên (Lee Jun Fan) Cha Lý - Lee Hoi Chuen, m t di n viên v đ o Trung Hoa đ a gia đình tr v H ng Kông sinh s ng cho đ n Lý m i chín tu T nh ng n m u th , Lý đ c d y võ thu t ca k ch mà Lý r t a thích N m lên tu i, Lý m t di n viên nh tu i xu t hi n r t nhi u phim Lý h c Kung-fu r t s m t p trung h c V nh Xuân v i s ph Di p V n t lúc 13 tu Lý c ng h c quy n Anh tr ng h c Lý quy t đ nh tr l i Hoa K n m 1959 ghi tên h c Tri t tr ng i h c Seattle (Washington) Lý d y võ thu t nh ng gi r nh r i đ trau d i hoàn thi n võ thu t c a anh Lý m m t võ đ ng đ t tên "Vi n Kung-fu Tr n Phiên" Võ đ ng trì cho đ n n m 1963 Chính giai đo n này, Lý g p Linda Emery hai ng i k t Sau đó, Lý chuy n v sinh s ng t i Oakland T i m t đ đ James Lee, Lý m m t võ đ ng th giai đo n có nhi u cu c bi u di n đ đ i chúng hóa mơn Kung-fu r t ng i bi t đ n M t nh ng cu c bi u di n gi i vơ đ ch Karate qu c t c a Ed Packer, Lý tham gia gi i nà M t cu n b ng ghi hình cu c bi u di n l t vào m t Bill Dozier - nhà s n xu t Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o Tri t Quy n www.vietkiem.com o lo t phim truy n hình "The green hornet" (Thanh Phong Hi p) Khơng lâu sau đó, Bill m i Lý th vai Kato lo t phim nà Lý đ n Hollywood nh ng khơng hài lòng l m v i lo t phim Thanh Phong Hi p Lý m m t võ đ ng khác China Town (Los Angeles) Lúc võ công c a Lý th hi n nh ng nét chuy n bi n manh nha kh i sinh m t võ phái m ó mơn Jeet Kune Do (Tri t Quy n o) sau nà Trong nh ng n m s ng Los Angeles, Lý truy n d y võ công cho m t s di n viên n i ti ng nh James Garner, Steve Mc Queen, Stirling Silliphant Nh ng đ đ giúp đ Lý b ng cách m i Lý đóng nh ng lo t phim truy n hình nh "Long street" (Con đ ng dài) m t vai ph nh phim "Marlowe" Khuynh h ng Hollywood lúc b y gi không ch p nh n nh ng di n viên ng i Ho Lý hi u u đó, bi t r ng mu n thành công l nh v c n nh ph i tr v H ng Kông Lý làm u vào n m 1971 Cu n phim đ u tiên Lý đóng vai "The big boss" ( ng S n đ i huynh) h p tác v i hãng phim Golden Harvest c a Raymond Chow Cu n phim v t k l c v doanh thu H ng Kông n c ông Nam Á Cu n phim th hai thành công h n, đ a Lý lên ngang b ng di n viên n i ti ng ph ng Tâ ó phim "The first of jury" (Tinh võ môn) Trong phim này, Lý thi tri n m t th võ thu t tinh di u r t đ p m t phù h p v i n nh b ng nh ng cú đá th ng đ ng bay b ng nh ch p s t nh ng c đ ng đòn th đ y k ch tính khơng ph n h u hi Dan Inosanté, b n c ng h c trò Lý nh l i: "Lý thi tri n không h l n l n Tri t Quy n o n nh Tri t Quy n o chi n đ u th c s " Nh vào thành công c a nh ng cu n phim trên, Lý có c h i th c hi n m t cu n phim anh vi t k ch b n, đ o di n dàn d ng ó "Return of the dragon" (Mãnh long giang) v i Chuck Norris, vô đ ch Karate M b n c a Lý vai th hai Cu n phim c ng thành công vang d Lý b t đ u quay cu n phim "Game of death" (T vong du hí) v i Kareem Abdul Jabbar, c u th bóng r cao 2m2 Dan Inosanté Các hãng phim M đem đ n cho Lý m t vai di n n i b t phim "Enter the dragon" (Long tranh h đ u), m t cu n phim h p tác gi a hai hãng Golden Harvest (H ng Kông) Warner Bros (M ) Lý m t quay xong Long tranh h đ u tr c tr thành m t siêu th n t ng th c s quê me Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o Tri t Quy n www.vietkiem.com o M t ngh nghi p c a Lý khác vi t sách võ thu t Nh ng quy n sách c a Lý nh "Kung-fu Trung Hoa, m t tri t lý t v ", " o c a Tri t Quy n o" đ c in sau anh qua đ i Bí quy t c a Lý Ti u Long Ch ng trình t p luy n Lý sáng t o nh ng ch ng trình t p luy n cá nhân cho nh ng đ đ đ phát tri n kh n ng s d o da Sau Dan Inosanté, Lý d y cho m t vài đ đ khác c n b n c a s c ng nhu, s linh đ ng s c m nh, c ng đô Lý phát tri n m t h th ng t p gia t ng s c m nh đôi tay chân Ngồi m t bao cát n ng trái bóng có lò xo dùng đ t p đ m đá, Lý s d ng m t bao treo ngang t m ng c đ c n i li n v i sàn tr n nhà Lý c ng dùng chân g u m t "m c nhân" xoay tr đ c Lý t p r t h ng say ln tìm ph ng cách đ t p luy n m i lúc m i n i c xem truy n hình, n c m chi u, th o lu n v i b n bè Lý ch y b m i ngày cho r ng ch y b m t t p t t nh t Ch đ dinh d ng Dan Inosanté nh r ng n thích nh t c a Lý nghêu, sò, c, h n, c m th c n t nhiên Lý đ n H ng Kông v i nh ng két đ y th c ph m sinh v t nh ng th th c u ng ch a đ y protein Th c u ng a thích nh t c a Lý m t h n h p g m s a b t, tr ng, v tr ng, d u th c v t, đ u ph ng đá đ p nh Lý c ng có thói quen u ng sinh t : táo, cà r t, dâu tâ Tri t lý võ thu t "S s ng c a giao đ u giao đ M t cú đ m, m t cú đá không ch đ c dùng h g c m t k đó, giúp kh c ph c lòng t k , s s hãi nh ng mâu thu n tâm h n chúng ta" C truy n hay đ i m i Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o Tri t Quy n www.vietkiem.com o "Tơi hy v ng gi i nh ng b n bè c a kh i s l thu c vào m t vài võ phái, lý thuy t k thu t t t c nh ng c m đốn, gò bó Nh ng ki u m u c ng ng t khơng có m t chút thích ng v i s linh ho t m m d Chân lý bên nh ng ki u m u c ng ng t Con ng i m t t o v t s ng đ ng, m t ch th sáng t Nh ng ng i thi tri n theo b n n ng ph n x có đ c t p luy n thích nghi v i t ng tr ng h p m t luôn h u hi u h n nh ng h th ng, ki u m u đ c đ nh s n" Nh ng s đ i m i "Thay đ i v i s đ i thay, ng i b t bi n Tri t Quy n Chúng ta khơng tích l y mà ng c l i th i b b t Không ph i v n đ ch t thành đ ng nh ng ki n th c võ h c, nh ng k thu t đòn th , nh ng đ ng tác d th a mà gi m b t chúng b ng cách ch t l c ch gi l i nh ng tinh túy nh t V n hóa chân s đ n gi n T t c n n v n hóa b đ ng trì tr đ u đ y nh ng th v n v t vô giá tri Khi m t cá nhân khơng b gò bó b i m t hình th c nào, có th ti p nh n m i hình th c Khi m t cá nhân không b ràng bu c b i ki n th c c a m t võ phái nào, có th ti p thu m i võ phái" Nh ng thu n l i c a Tri t quy n đ o "Ng i t p luy n Tri t Quy n o sau nh ng võ phái khác ng i đ c gi i thoát kh i nh ng k thu t c truy n gò bó Tri t Quy n o m t ngh thu t t v s ng đ ng, tr c ti p, đ n gi n hi u qu Tri t Quy n o ti p thu ch a đ ng nh ng tinh hoa, nh ng k thu t h u d ng, lo i b nh ng th vô du.ng Tri t Quy n o giúp cho m i ng i tr thành nh ng tay võ công lão luy n"
- Xem thêm -

Xem thêm: LTL triet quyen dao , LTL triet quyen dao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn