Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn

3 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI VỐN (Tên nguồn vốn) Cho dự án/Chương trình (Tên dự án/Chương trình) Số: / /UQ/BTC-QLN Căn Bộ Luật Dân ngày 27 tháng năm 2005; Căn Quyết định phê duyệt Dự án/Chương trình; Căn Hiệp định vay/tín dụng ký ngày… giữa… (tên bên cho vay nước ngoài) và… (tên Bên nhận tài trợ)… cho Dự án/Chương trình (Tên Dự án/Chương trình); Căn Nghị định số… /2010/NĐ-CP ngày… Chính phủ hướng dẫn cho vay lại nguồn vốn vay nước ngồi Chính phủ (Nghị định); Bộ Tài (sau gọi Bên ủy quyền) Trụ sở: 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội Điện thoại: Số Fax: 2208020 2208021 Và Tên quan cho vay lại (sau gọi Bên ủy quyền) Trụ sở: Điện thoại: Fax: Thỏa thuận sau: Điều Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền thực cho vay lại cho … (tên Người vay lại) (sau gọi Người vay lại) từ nguồn vốn vay… (tên nước/tổ chức tài trợ) theo Hiệp định … với điều kiện sau: 1.1 Đồng tiền cho vay lại là… 1.2 Trị giá cho vay lại tổng số vốn thực rút không vượt … (trị giá vay theo Hiệp định vay/tín dụng/văn kiện cho chương trình/dự án trị giá phân bổ cho chương trình/Dự án) 1.3 Thời hạn vay là… (thời gian hoàn trả nợ gốc xác định theo Nghị định), thời gian ân hạn là… (thời gian ân hạn xác định theo Nghị định) kể từ ngày… 1.4 Lãi suất cho vay lại bằng… (lãi suất xác định theo Nghị định) số dư nợ Lãi chậm trả … (lãi suất chậm trả xác định theo Nghị định) tính số nợ hạn Lãi chậm trả tính từ ngày đến hạn mà khơng trả nợ ngày trả nợ thực tế 1.5 Lãi lãi chậm trả tính số ngày thực tế sở năm có 360 ngày 1.6 Ngày nhận nợ nguyên tắc tính ngày (tên tổ chức/nước tài trợ) thực giải ngân cho Dự án/chương trình ghi nợ cho Bộ Tài ngày rút vốn từ tài khoản đặc biệt trường hợp Hiệp định vay dùng phương thức rút vốn tài khoản đặc biệt cho nhiều Dự án 1.7 Người vay lại phải trả nợ gốc nợ lãi tháng lần cho Bên ủy quyền vào ngày… … hàng năm Thanh toán nợ gốc ngày… 1.8 Người vay lại thực trả nợ trước sau gửi thông báo văn tối thiểu 45 ngày trước thực trả nợ trước cho Bên ủy quyền Bên ủy quyền 1.9 Trong trường hợp Người vay lại toán trả nợ đồng tiền khác đồng tiền cho vay lại, việc quy đổi tỷ giá áp dụng quy định Nghị định 1.10 Người vay lại phải toán trực tiếp cho ngân hàng phục vụ nước loại phí ngân hàng phục vụ thu 1.11 Người vay lại chịu trách nhiệm trả khoản phí chi phí liên quan cho bên cho vay nước ngồi theo thỏa thuận vay nước ngồi bao gồm phí quản lý, phí cam kết, phí rút vốn, phí bảo hiểm, khoản phí chi phí khác Người vay lại tốn khoản phí chi phí cho quan cho vay lại để trả cho Bộ Tài chính, trực tiếp tốn cho bên cho vay nước ngồi Bộ Tài ủy quyền 1.12 Đối với khoản trả gốc, lãi quy định Thỏa thuận cho vay lại, Người vay lại phải hoàn trả theo thứ tự ưu tiên ngang với khoản vay khác Người vay lại 1.13 Người vay lại có trách nhiệm bảo đảm khoản vay tài sản chấp biện pháp bảo đảm khác Tài sản chấp tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc tài sản khác theo quy định (tùy trường hợp cụ thể) Điều Phí cho vay lại Ngồi lãi suất cho vay lại nêu điều 1.4, Bên ủy quyền thông qua Bên ủy quyền thu Người vay lại phí cho vay lại theo mức phí là… %/năm số dư nợ thực tế Phí cho vay lại Người vay lại toán cho Bên ủy quyền vào kỳ toán nợ gốc và/hoặc lãi Bên ủy quyền tự động trích giữ lại phần phí dịch vụ cho vay lại hưởng theo mức phí … %/năm số dư nợ thực tế trước hoàn trả vốn thu hồi cho vay lại (gốc, lãi, phí cho lại, lãi hạn) cho Bên ủy quyền Điều Trách nhiệm Bên ủy quyền 3.1 Căn thông báo rút vốn Nhà tài trợ, Bên ủy quyền có trách nhiệm ghi thu ghi chi thông báo cho Bên ủy quyền để Bên ủy quyền người vay lại làm thủ tục nhận nợ vốn vay lại 3.2 (Nếu có) Bên ủy quyền có trách nhiệm thơng báo cho Bên ủy quyền loại phí nêu điều 1.11 để Bên ủy quyền thông báo cho Người vay lại trả trực tiếp cho Nhà tài trợ (hoặc thu hồi từ Người vay lại trường hợp Bên ủy quyền trả) 3.3 Bên ủy quyền có trách nhiệm theo dõi hạch toán việc nộp ngân sách khoản thu hồi vốn cho vay lại Bên ủy quyền theo quy định Quyết định số…/2010/QĐ-TTg ngày… Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế lập, sử dụng quản lý Quỹ tích lũy trả nợ Điều Trách nhiệm Bên ủy quyền 4.1 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên ủy quyền có trách nhiệm ký Thỏa thuận cho vay lại với Người vay lại theo điều kiện nêu điều Trong vòng 07 ngày sau ký Thỏa thuận cho vay lại với Người vay lại, Bên ủy quyền có trách nhiệm gửi cho Bên ủy quyền 01 Thỏa thuận cho vay lại để phối hợp theo dõi 4.2 Căn thông báo rút vốn ghi thu ghi chi Bên ủy quyền, Bên ủy quyền có trách nhiệm làm thủ tục để Người vay lại nhận trợ 4.3 Bên ủy quyền chịu trách nhiệm quản lý khoản vay kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay có trách nhiệm thu hồi nợ hoàn trả lại ngân sách khoản gốc, lãi khoản phải thu nêu điều 1.11 (nếu có) sau trừ phần phí giữ lại nêu điều vào kỳ hạn trả nợ nêu điều 1.7 Việc nộp ngân sách khoản thu hồi vốn cho vay lại thực theo Quyết định số…./2010/QĐ-TTg ngày… Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế lập, sử dụng quản lý Quỹ tích lũy trả nợ 4.4 Sáu tháng lần vào tháng 12 hàng năm, Bên ủy quyền thông báo cho Bên ủy quyền kế hoạch thu hồi nợ tình hình thực kế hoạch để Bên ủy quyền tổng hợp vào kế hoạch hàng năm chuẩn bị toán cho nước ngồi 4.5 Bên ủy quyền có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý tài sản chấp Người vay lại dùng làm bảo đảm nêu điều 1.13, thực quản lý xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật Bên ủy quyền Bên ủy quyền có trách nhiệm thông báo cho Bên ủy quyền biến động tài sản chấp có khả ảnh hưởng tới tính an tồn khoản cho vay lại 4.6 Trường hợp Người vay lại không trả nợ trả khơng hạn Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trả nợ ngân sách thay cho Người vay lại có trách nhiệm áp dụng biện pháp mà luật pháp cho phép để thu hồi nợ Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn sau áp dụng biện pháp luật pháp cho phép mà không thu hồi nợ, Bên ủy quyền phải thông báo cho Bên ủy quyền để xử lý kịp thời để Bên ủy quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý Điều điều khoản thi hành 5.1 Hợp đồng làm 04 bản, Bên ủy quyền lưu 02 bản, Bên ủy quyền lưu 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 5.2 Bên ủy quyền Bên ủy quyền có trách nhiệm thực thỏa thuận Trong trình thực hiện, vào tình hình thực tế, thấy cần thiết hai bên xem xét để bổ sung, sửa đổi./ Đại diện Bên ủy quyền Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 Đại diện Bên ủy quyền Nguồn: Nghị định 78/2010/NĐ-CP ... Phí cho vay lại Ngồi lãi suất cho vay lại nêu điều 1.4, Bên ủy quyền thông qua Bên ủy quyền thu Người vay lại phí cho vay lại theo mức phí là… %/năm số dư nợ thực tế Phí cho vay lại Người vay lại. .. cho vay lại với Người vay lại, Bên ủy quyền có trách nhiệm gửi cho Bên ủy quyền 01 Thỏa thuận cho vay lại để phối hợp theo dõi 4.2 Căn thông báo rút vốn ghi thu ghi chi Bên ủy quyền, Bên ủy quyền. .. Bên ủy quyền người vay lại làm thủ tục nhận nợ vốn vay lại 3.2 (Nếu có) Bên ủy quyền có trách nhiệm thơng báo cho Bên ủy quyền loại phí nêu điều 1.11 để Bên ủy quyền thông báo cho Người vay lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn , Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn

Từ khóa liên quan