HỢP ĐỒNG làm VIỆC xác ĐỊNH THỜI hạn DÀNH CHO VIÊN CHỨC dưới 18 TUỔI

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:01

Bộ, ngành, địa phương: …… Đơn vị: ……………………… Số: /HĐLV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……… , ngày … tháng … năm ……… HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (dành cho đổi tượng 18 tuổi) - Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; - Căn Quyết định số: …… …… việc phê duyệt kết tuyển dụng …… Chúng tơi, bên Ơng/ Bà: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………… Đại diện cho đơn vị (1) ………………………………………………………………… Địa ……………………………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………………………… Và bên Ông/ Bà: ………………………………………………………………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………… ……………………………………… Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………… Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………… Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… Địa thường trú tại: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Số chứng minh thư nhân dân …………………………………………………………… Cấp ngày …… tháng …… năm …… …………………………………………… Và người đại diện (2) Ông/ Bà: ……………………………………………………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………… ……………………………………… Địa thường trú tại: …………………………………………………………………… Số chứng minh thư nhân dân …………………………………………………………… Cấp ngày …… tháng …… năm …… …………………………………………… Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc cam kết làm điều khoản sau đây: Điều Thời hạn nhiệm vụ hợp đồng - Thời hạn Hợp đồng từ ngày tháng …… năm …… đến ngày ……… tháng … năm…………… - Thời gian thực chế độ tập (nếu có) từ ngày …… tháng ……… năm ……… đến ngày tháng ………… năm ………… - Địa điểm làm việc (3): ………………………………………………………………… - Chức danh chun mơn: ……………………………………………………………… - Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………… - Nhiệm vụ (4) ……………………………………………………………………………… Điều Chế độ làm việc - Thời làm việc (5): ………………………………………………………………… - Được trang bị phương tiện làm việc gồm: …………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Điều Quyền nghĩa vụ người tuyển dụng Quyền: - Được hưởng quyền quy định Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Điều 15 Luật Viên chức - Phương tiện lại làm việc (6): ………………………………………………………… - Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm (mã số): …………………………………… Bậc: …………………… Hệ số lương - Phụ cấp (nếu có) gồm (7): ……………………………………………………………… trả …………… lần vào ngày ………………………… hàng tháng - Thời gian xét nâng bậc lương: ………………………………………………………… - Khoản trả lương ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Được trang bị bảo hộ làm việc (nếu có) gồm: …………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Số ngày nghỉ hàng năm hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Chế độ bảo hiểm (8): …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Được hưởng phúc lợi: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Được hưởng khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với đơn vị nước theo quy định pháp luật (9): ……………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Được hưởng chế độ việc, trợ cấp việc, bồi thường theo quy định pháp luật viên chức - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật - Những thỏa thuận khác (10) …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nghĩa vụ: - Hoàn thành nhiệm vụ cam kết Hợp đồng làm việc - Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật làm việc quy định Điều 16, Điều 17, Điều 18 Điều 19 Luật Viên chức - Chấp hành việc xử lý kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định pháp luật - Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền đơn vị nghiệp có nhu cầu Điều Quyền nghĩa vụ người đứng đầu đơn vị nghiệp Quyền: - Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực nhiệm vụ người tuyển dụng - Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tuyển dụng theo quy định pháp luật viên chức Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết Hợp đồng làm việc - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ người tuyển dụng cam kết Hợp đồng làm việc Điều Điều khoản thi hành - Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………… - Những vấn đề quyền, nghĩa vụ trách nhiệm hai bên không ghi Hợp đồng làm việc thực theo quy định pháp luật viên chức - Hợp đồng làm thành 03 có giá trị ngang nhau, đơn vị nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức ký hợp đồng giữ 01 Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc nội dung phụ lục Hợp đồng làm việc có giá trị nội dung Hợp đồng làm việc Hợp đồng làm …………………… ngày ……… tháng ……… năm …………… Người đại diện theo pháp luật người tuyển dụng (Ký tên) Ghi rõ họ tên Người tuyển dụng (Ký tên) Ghi rõ họ tên Người đứng đầu đơn vị nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ họ tên HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (Dành cho đối tượng 18 tuổi) Ghi cụ thể tên đơn vị nghiệp Ghi rõ tên người đại điện theo pháp luật người tuyển dụng Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Trung ương Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng mô tả công việc tương ứng Ghi cụ thể số làm việc ngày, tuần, làm việc theo hành Ghi phương tiện làm việc: đơn vị đảm nhiệm viên chức tự lo Ghi cụ thể tỷ lệ % phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trợ cấp khác mà viên chức hưởng Ghi cụ thể viên chức hưởng quyền lợi nêu mục 10 Những thỏa thuận khác thường thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm ngành, lĩnhvực điều kiện đặc thù đơn vị nghiệp công lập không trái với quy định pháp luật Nguồn: Thông tư 15/2012/TT-BNV ... theo quy định pháp luật viên chức - Hợp đồng làm thành 03 có giá trị ngang nhau, đơn vị nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức ký hợp đồng giữ 01 Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc nội... Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tuyển dụng theo quy định pháp luật viên chức Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết Hợp đồng làm việc - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế... cam kết Hợp đồng làm việc Điều Điều khoản thi hành - Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………… - Những vấn đề quyền, nghĩa vụ trách nhiệm hai bên không ghi Hợp đồng làm việc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG làm VIỆC xác ĐỊNH THỜI hạn DÀNH CHO VIÊN CHỨC dưới 18 TUỔI , HỢP ĐỒNG làm VIỆC xác ĐỊNH THỜI hạn DÀNH CHO VIÊN CHỨC dưới 18 TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn