Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:56

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …………, ngày … tháng … năm …… HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) Số ………./HĐKT Căn Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số: /2015/NĐ-CP ngày … tháng …… năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bất động sản; Căn văn cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án) …… số … ngày tháng … năm …… , Hai bên gồm: I BÊN CHUYỂN NHƯỢNG - Tên doanh nghiệp: - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: - Mã số doanh nghiệp: - Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: - Số CMND (Hộ chiếu): …………… Cấp ngày … /… /… Tại: - Điện thoại: ………………………………… Fax: - Tài khoản: …………………………………… ngân hàng: - Mã số thuế: II BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG - Tên doanh nghiệp: - Địa chỉ: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: - Mã số doanh nghiệp: - Người đại diện theo pháp luật: ……………………… Chức vụ: - Số CMND (Hộ chiếu): …………… Cấp ngày … /… /… Tại - Điện thoại: ………………………………… Fax: - Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng - Mã số thuế: Hai bên thống ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn dự án (hoặc phần dự án) … ……………… với nội dung sau: Điều Thông tin dự án phê duyệt Nội dung dự án phê duyệt (một phần dự án) gồm: - Tên dự án: - Diện tích đất: - Nội dung quy hoạch sử dụng đất: - Nội dung quy hoạch xây dựng: - Nội dung cơng trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà: ) - Tổng mức đầu tư: - Tiến độ dự án: - Nguồn vốn: - Các nội dung khác: (Nếu chuyển nhượng phần dự án cần thêm mục số liệu phần dự án chuyển nhượng tương tự trên) Điều Thông tin chi tiết kết thực đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc phần dự án) - Về giải phóng mặt bằng: - Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: - Về xây dựng cơng trình: - Thông tin khác: Điều Giá chuyển nhượng Điều Phương thức thời hạn toán Phương thức tốn: (chuyển khoản hình thức khác) Thời hạn toán: - Trả lần đầu là: …………… đồng vào ngày ……./……./ - Trả là: ………………… đồng vào ngày ……/……/ - Các quy định khác hai bên thỏa thuận: Điều Thời hạn bàn giao nhận dự án (hoặc phần dự án) Cách thức bàn giao: Bàn giao hồ sơ phần nhận dự án, bàn giao thực địa: Thời gian bàn giao: Điều Quyền nghĩa vụ bên chuyển nhượng Quyền Bên chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng có quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản quyền sau: a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền thời hạn ghi hợp đồng; b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn dự án phần dự án thời hạn ghi hợp đồng; c) Các quyền khác hai bên thỏa thuận: Nghĩa vụ Bên chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản nghĩa vụ sau: a) Bàn giao toàn dự án phần dự án thực địa toàn hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao chậm bàn giao phải bồi thường thiệt hại; b) Bảo vệ, quản lý toàn dự án thời gian chưa bàn giao xong toàn dự án hồ sơ thực địa; c) Thông báo cho khách hàng bên có liên quan việc chuyển nhượng dự án; d) Giải dứt điểm cam kết thỏa thuận với khách hàng trước chuyển nhượng dự án phần dự án Cùng bên nhận chuyển nhượng thống với khách hàng vấn đề mà chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải không làm thiệt hại đến quyền lợi khách hàng; đ) Các nghĩa vụ khác hai bên thỏa thuận: Điều Quyền nghĩa vụ Bên nhận chuyển nhượng Quyền Bên nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng có quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản quyền sau: a) Nhận bàn giao toàn dự án phần dự án thực địa toàn hồ sơ dự án phần dự án nêu Hợp đồng theo thời gian quy định Hợp đồng này; b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện cung cấp giấy tờ có liên quan đến việc thực tiếp dự án; c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng giải quyền lợi nghĩa vụ khách hàng sau nhận chuyển nhượng; d) Các quyền lợi khác hai bên thỏa thuận Nghĩa vụ Bên nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản nghĩa vụ sau: a) Thanh toán đầy đủ thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng ghi Hợp đồng; b) Thực đáp ứng đầy đủ quyền lợi bên chuyển nhượng khách hàng mà bên thống nhất; c) Tiếp nhận toàn dự án, phần dự án thực địa hồ sơ dự án thời hạn thỏa thuận; d) Thực tiếp dự án theo nội dung dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …); đ) Các nghĩa vụ khác hai bên thỏa thuận: Điều Trách nhiệm bên việc thực thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất (do bên thỏa thuận) Điều Trách nhiệm bên vi phạm hợp đồng (do bên thỏa thuận) Điều 10 Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng (do bên thỏa thuận) Điều 11 Giải tranh chấp (do bên thỏa thuận) Điều 12 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng (do bên thỏa thuận) Điều 13 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng (do bên thỏa thuận) Điều 14 Các thỏa thuận khác BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Nguồn: Nghị định 76/2015/NĐ-CP BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) ... a) Bàn giao toàn dự án phần dự án thực địa toàn hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao chậm bàn giao phải bồi thường thiệt hại; b) Bảo vệ, quản lý toàn dự án thời gian... toán đầy đủ thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng ghi Hợp đồng; b) Thực đáp ứng đầy đủ quyền lợi bên chuyển nhượng khách hàng mà bên thống nhất; c) Tiếp nhận toàn dự án, phần. .. xong toàn dự án hồ sơ thực địa; c) Thơng báo cho khách hàng bên có liên quan việc chuyển nhượng dự án; d) Giải dứt điểm cam kết thỏa thuận với khách hàng trước chuyển nhượng dự án phần dự án Cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) , Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn