Giao án tự chọn Toán 9 bám sát phương trình bậc 2 HKII (đính kèm file word)

22 83 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:41

ÔN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨNPHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI KHUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhằm giúp HS nhớ lại các dạng của phương trình bậc 2 khuyết. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải các phương trình bậc hai khuyết. 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận trong tính toán.II. Chuẩn bịGV: Bảng phụHS: Ôn tập các dạng của phương trình bậc 2 khuyết.III. Tiến trình dạy học TUẦN:6 TIẾT :6 Ngày giảng: Lớp : 9A – 9B ÔN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI KHUYẾT I Mục tiêu: Kiến thức: Nhằm giúp HS nhớ lại dạng phương trình bậc khuyết Kỹ năng: Rèn luyện kỹ giải phương trình bậc hai khuyết 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận tính toán II Chuẩn bò GV: Bảng phụ HS: Ôn tập dạng phương trình bậc khuyết III Tiến trình dạy học Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ (7phút) ? Nhắc lại đònh nghóa phương trình bậc - Phương trình bậc ẩn phương ẩn ? cho ví dụ ? trình có dạng: ax2 + bx + c = (a  0) Trong x ẩn, a; b; c số cho trước gọi hệ số * Ví dụ: a) 2x – 5x + = phương trình bậc với a = ; b = -5 ; c = ? Trong ví dụ cho cho biết pt ví dụ b, c b) -2x2 + 7x = có đặc biệt ? phương trình bậc với HS: Phương trình ví dụ b Có hệ số c = a = -2 ; b = ; c = Phương trình ví dụ c Có hệ số b = c) 2x2 – = GV: pt ví dụ b gọi pt khuyết c phương trình bậc với pt ví dụ c gọi pt khuyết b a = 2; b = ; c = -8 Hoạt động 1: Luyện tập (33ph) GV: ghi đề tập lên bảng phụ * Bài tập Giải phương trình sau: Bài 1: 2 a) x - 2x = a) x - 2x = b) 2x – 7x =  x(x – 2) = c) 2x + x =  x1  x    x  x   d) 2x2 – 72 =   e) 8x2 – 0,75 = 0,53 f) x – 3380 = gọi HS lên bảng giải HS lên bảng lúc HS1 làm câu a HS2 làm câu b HS3 làm câu c ? Phương trình câu a, câu b, câu c có đặc biệt ? HS: phương trình (a; b; c) có dạng phương trình ax2 + bx = (khuyết hệ số c) Vậy phương trình cho có nghiệm x1 = 0; x2 = b) 2x2 – 7x =  x(2x – 7) =  x1  x      x2  x     Vậy phương trình cho có nghiệm x1 = 0; x2 = 2x2 + x =  x(2x + ) = c)  x1  x     x   2 x     2 Vaäy phương trình cho có nghiệm x1 = 0; x2 = Gọi tiếp HS lên bảng lúc HS1 làm câu d HS2 làm câu e HS3 làm câu f ? Để giải pt câu e, trước hết ta phải làm ? HS: ta chuyển hạng tử -0,75 VT sang VP đổi dấu  thực phép tính ? Phương trình câu d, e, f có đặc biệt ? HS: pt câu d, e, f có đặc biệt ? HS: pt câu d, e, f có dạng pt ax2 + c= (khuyết hệ số b)  2 2x2 – 72 =  2x2 = 72 d)  x2 = 72  36 x1 = ; x2 = -6 Vậy phương trình cho có nghieäm x1 = 6; x2 = -6 e) 8x2 – 0,75 = 0,53  8x2 = 0,53 + 0,75=1,28   x2   x1  0,  x  0,  = 1, 28 =0,16 Vậy phương trình có nghiệm x1 = 0,4 ; x2 = -0,4 f) x – 3380 =  x2 = 3380 3380.9  x2 =  6084  x  78    x2  78 Vậy phương trình có nghiệm x1 = 78 ; x2 = -78 Bài 2: Giải phương trình a) x(x – 15) = 3(108 – 5x)  x2 – 15x = 324 – 15x  x2 – 15x - 324 + 15x =  x2 - 324 =0  x2 = 324 GV: yêu cầu HS làm tập (Viết đề lên bảng phụ) Giải phương trình sau: a) x(x – 15) = 3(108 – 5x) b) 10(x – 2) + 19 = (5x – 1)(1 + 5x) c) (3x – 2)2 – 2(x – 1)2 =  goïi HS lên bảng giải HS1 làm câu a HS2 làm câu b HS3 làm câu c  x1  18  x  18  b) 10(x – 2) + 19 = (2x – 1)(1 + 5x)  10x – 20 + 19 = 25x2 –  25x2 – 10x =  5x(5x – 2) =  x1  5 x     x2  x     Vậy phương trình cho có nghiệm x1 = 0; x2 = ? Nhắc lại đẳng thức bình phương hiệu ? (a – b)2 = ? c) (3x – 2)2 – 2(x – 1)2 =  9x2 – 12x + – 2x2 + 4x – =  7x2 – 8x =  x(7x – 8) =   x1  x   7 x     x2    Hoạt động 2: Củng cố – hướng dẫn nhà ( phút) - Phương trình khuyết c: ax2 + bx = có nghiệm x1 = 0; x2 = b a - Phương trình khuyeát b: ax2 + c = + Neáu a c dấu: phương trình vô nghiệm + Nếu a c trái dấu: phương trình có nghiệm đối nhau: x1 = c c x2 = a a - Phương trình khuyết b c: ax2 = có nghiệm kép x1 = x2 = -0 - Ôn tập công thức nghiệm phương trình bậc Tiết Ngày giảng: Lớp ÔN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC II BẰNG CƠNG THỨC NGHIỆM I Mục tiêu: Kiến thức: - HS nhớ  = b2 - 4ac nhớ kỹ với điều kiện  phương trình có nghiệm, phương trình vơ nghiệm, phương trình có nghiệm kép Kỹ năng: - Vận dụng thành thạo công thức nghiệm phương trình bậc để giải số phương trình bậc Thái độ: Cẩn thận tính tốn II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Vở nháp - Ôn tập kiến thức học Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ơn tập cơng thức nghiệm phương trình bậc (5ph) * Kiến thức cần nhớ: ? Nhắc lại bảng tóm tắt cơng thức nghiệm Đối với phương trình: phương trình bậc ? ax2 + bx + c = (a  0) GV: đưa bảng phụ: bảng tóm tắt cơng thức  = b2 - 4ac nghiệm phương trình bậc - Nếu:  > 0: phương trình có HS: ghi vào nghiệm phân biệt: x1 = ? Điều kiện  phương trình có nghiệm ? HS:  > 0;  = b   b   ; x2 = 2a 2a - Nếu  = 0: phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = b 2a ? Khơng tính  , làm biết chắn - Nếu  < 0: phương trình vơ nghiệm phương trình có nghiệm phân biệt ? HS: Căn vào dấu a c Nếu a, c trái dấu chắn phương trình có nghiệm phân biệt Hoạt động 2: Tốn ơn tập (39ph) GV: u cầu HS làm tập Khơng giải phương trình, cho biết số nghiệm phương trình ? a) 2x2 - 5x + = b) 2 x + 7x + = ? Nếu không giải phương trình, làm biết số nghiệm phương trình ? HS: Tính  HS lên bảng làm HS1: Làm câu a HS2: làm câu b GV: yêu cầu: * Chỉ rỏ hệ số a, b, c * Tính  * Xác định số nghiệm phương trình HS lớp nhận xét làm bảng bạn GV: yêu cầu HS làm tập Giải phương trình sau a) x - 7x + 10 = b) 5x2 - x + = c) -4x2 + 5x - = Gọi HS lên bảng lúc Bài tập a) 2x2 - 5x + = a = 2; b = -5; c =  = b2 - 4ac = (-5)2 - = 25 - = 17 > Vậy phương trình có nghiệm phân biệt b) a= 2 x + 7x + = ; b=7 ; c=  = b2 - 4ac 147  143 = 49 -  >0  3 = 72 - Vậy phương trình có nghiệm phân biệt Bài tập a) x2 - 7x + 10 = a = 1; b = -7; c = 10  = b2 - 4ac = (-7)2 - 10 = 49 - 40 = >   = =3   7   b   = =5 2a   7   b   x2 = = =2 2a x1 = HS lớp làm vào theo dỏi nhận xét làm bảng bạn ? Để giải phương trình -4x2 + 5x - = trước hết ta làm ? HS: Đổi dấu hệ số a Tập nghiệm phương trình: S = {5 ; 2} b) 5x2 - x + = a = ; b= -1; c =  = b2 - 4ac = (-1)2 - = - 40 = -39 < Vậy phương trình vơ nghiệm c) -4x2 + 5x - = a = ; b = -5 ; c =  = b2 - 4ac = (-5)2 - = 25 - 112 = -87 < Vậy phương trình cho vơ nghiệm Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà (1 ph) - Học kỹ cơng thức nghiệm phương trình bậc - Xem lại dạng tập giải - Ơn tập cơng thức nghiệm thu gọn phương trình bậc Tiết Ngày giảng: Lớp ƠN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC II BẰNG CƠNG THỨC NGHIỆM THU GỌN I Mục tiêu Kiến thức: - Giúp HS khắc sâu công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ vận dụng công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc Thái độ: Cẩn thận tính toán II Chuẩn bị Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Vở nháp, ôn tập công thức nghiệm thu gọn Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập cơng thức nghiệm thu gọn phương trình bậc (7ph) ? Nhắc lại công thức nghiệm thu gọn * Kiến thức cần nhớ phương trình bậc ? Phương trình: ax2 + bx + c = (a  0) b GV: Ghi công thức nghiệm thu gọn bảng phụ b = 2b’  b’ = HS đọc lại HS lớp ghi vào  ’ = b’ - ac - Nếu  ’ < 0: phương trình vơ nghiệm -  ’ = 0: phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = b a ? Với phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0, - Nếu  ’ > 0: phương trình có nghiệm ta sử dụng công thức nghiệm thu gọn b '   ' b '   ' x1 = ; x2 = để giải ? 2 HS: Khi hệ số b số chắn (tức b = 2b’) Hoạt động 2: Tốn ơn tập (37 ph) GV: yêu cầu HS làm tập Bài tập 1: Xác định hệ số a, b, c a) 5x - 6x - = phương trình, giải phương trình cơng thức a = ; b’ = -3 ; c = -1 nghiệm thu gọn:  ’ = b’2 - ac a) 5x2 - 6x - = = (-3)2 - (-1) b) -3x2 + 14x - = c) -7x2 + 4x = Gọi HS lên bảng = + = 14 >   ' = 14 b '   '   3  14  14   5 b '   '   3  14  14 x2 =   5 x1 = Vậy tập nghiệm phương trình: ? Có nhận xét dấu hệ số a phương trình ? HS: hệ số a âm ? Để giải phương trình trước tiên ta phải làm ? HS: đổi dấu hệ số a (tức nhân vế phương trình với -1)   14  14   S =  ;      b) -3x + 14x - = hay 3x2 - 14x + = a = ; b’ = -7 ; c =  ’ = b’2 - ac = (-7)2 - = 49 - 24 = 25 >   ' = 25 =  7  b '   ' = 4 b '   '     x2 = =  3 x1 = Tập nghiệm phương trình: S = 4;  ? Để giải phương trình trước hết ta làm ? HS: - Chuyển hạng tử sang VT để VP - Nhân vế phương trình với -1 GV: yêu cầu HS làm tập Với giá trị m thì: Phương trình: 2x2 - m2x + 18m = có nghiệm x = -3 ? Ta làm để tìm giá trị m ? HS: Thay x = -3 vào phương trình cho  giải  tìm m  3 c) -7x + 4x =  7x2 - 4x + = a = ; b’ = -2 ; c =  ’ = b’2 – ac = (-2)2 - = - 21 = 19 < Vậy phương trình vơ nghiệm Bài tập 2: Nếu x = -3 nghiệm phương trình thì: (-3)2 - m2(-3) + 18m = Hay 3m2 + 18m + 18 = a = ; b’ = ; c = 18  ’ = b’2 - ac = 92 - 18 = 81 - 54 = 27   ' = 27  3 9  3 b '   ' = = -3 + 3 9  3 b '   ' m2 = =  3  3 m1= Vậy với m = -3 + m = -3 - phương trình cho có nghiệm x = -3 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà (1ph) - Ơn tập lại cơng thức nghiệm thu gọn, xem lại tập giải - Ôn tập định lý Vieùt dạng tổng quát Tiết Ngày giảng: Lớp ÔN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC II BẰNG HỆ THỨC VIÉT I Mục tiêu Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu định lý Vieùt Kỹ năng: - Rèn kỹ dùng hệ thức Viét để tính nhẩm nghiệm phương trình dùng điều kiện a + b + c = a - b + c = để tính nhẩm nghiệm Thái độ: Cẩn thận tính tốn trình bày II Chuẩn bị Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Ôn tập định lý Viét dạng tổng quát Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải toán III Tiến trình dạy học Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập định lý Vieùt - ứng dụng ( 10 ph) ? Nhắc lại định lý Viét ? * Kiến thức cần nhớ * Định lý Viét: Nếu x1; x2 nghiệm phương trình ax2 + bx + c = (a  0) thì: b   x1  x2  a   x x  c  a ? Nhắc lại trường hợp đặc biệt giải phương trình bậc ? * Trường hợp đặc biệt: a) Nếu phương trình: ax2 + bx + c = (a  0) có a + b + c = phương trình có nghiệm x1 = 1; nghiệm x2 = c a b) Nếu phương trình: ax2 + bx + c = (a  0) có a - b + c = phương trình có nghiệm x1 = -1; nghiệm kia: x2 = - c a ? Muốn tìm số biết tổng tích làm ? * Tìm số biết tổng tích chúng Nếu số có tổng S tích P số nghiệm phương trình: x2 - Sx + P = Điều kiện số đó: S2 - 4P  Hoạt động 2: Tốn ơn tập (34 ph) GV: yêu cầu HS làm tập Bài tập 1: Nhẩm nghiệm phương trình sau: a) 2x2 - 31x + 29 = a) 2x2 - 31x + 29 = có dạng a + b + c = - 31 + 29 = 29 c b) x - 45x - 46 = =  x1 = 1; x2 = 2 a c) 0,01x - x - 1,01 = Gọi HS đứng chổ trả lời HS khác nhận xét GV ghi kết lên bảng Vậy pt có nghiệm: x1 = 1; x2 = 29 b) x2 - 45x - 46 = có dạng a - b + c = - (-45) - 46 =  x1 = -1; x2 =   46   46 c = a Vậy pt có nghiệm: x1 = -1; x2 = 46 c) 0,01x2 - x - 1,01 = có dạng a - b + c = 0,01 - (-1) - 1,01 =  x1 = -1; x2 = - GV: yêu cầu HS dùng hệ thức Viét nhẩm nghiệm phương trình sau: a) x2 - 8x + 12 = b) x2 - 5x + = c) x2 - 11x + 18 = GV: yêu cầu HS làm tập sau: Tìm số u v biết: u + v = 15 u v = 56 HS lên bảng giải   1, 01 c = = 101 a 0, 01 Vậy pt có nghiệm: x1 = -1; x2 =101 Bài tập 2: a) x - 8x + 12 = Ta có: S = = + ; P = 12 = Nên x1 = 2; x2 = nghiệm pt cho b) x2 - 5x + = Ta có: S = = (-2) + (-3) P = 12 = (-2) (-3) Nên x1 = -2; x2 = -3 nghiệm pt cho c) x2 - 11x + 18 = Ta có: S = (-2) + (-9) = -11 P = (-2) (-9) = 18 Nên x1 = -2; x2 = -9 nghiệm pt cho Bài tập 3: Ta có: S = u + v = 15; P = u v = 56 Gọi u v nghiệm phương trình: x2 - 15x + 56 = a = ; b = -15 ; c = 56  = b2 - 4ac = (-15)2 - 56 = 225 - 224 = >   =1 HS giải vào  nhận xét làm bảng bạn b     15  15    8 2a 2 b     15   15  x2 =   7 2a 2 x1 = Vậy số cần tìm u = v = Hoặc u = v = Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà (1 ph) - Xem lại dạng tập giải Ôn tập cách giải phương trình trùng phương 10 Tiết Ngày giảng: Lớp ƠN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG I Mục tiêu Kiến thức: - HS củng cố, khắc sâu cách giải phương trình trùng phương Kỹ năng: - Rèn kỹ giải thành thạo phương trình trùng phương Thái độ: Cẩn thận tính tốn II Chuẩn bị Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Ơn tập phương trình trùng phương Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập phương trình trùng phương (5ph) ? Nhắc lại dạng phương trình trùng * Kiến thức cần nhớ: phương ? Phương trình trùng phương phương trình có dạng: ? Phương trình trùng phương có phải phương ax4 + bx2 + c = (a  0) trình bậc khơng ? Ta giải cách Cách giải: Đặt x2 = t (t  0) ?  phương trình: at2 + bt + c = Với giá trị t thích hợp, giải phương trình Hoạt động 2: Tốn ơn tập (39 ph) GV: u cầu HS làm tập sau: Bài tập: Giải phương trình trùng phương sau: a) x - 6x2 + = a) x4 - 6x2 + = Đặt x2 = t (t  0) b) 3x4 - x2 + =  t2 - 6t + = c) 6x4 + x2 - = Có dạng: a + b + c = - + = c d) x - 12x + 36 = = =5  t1 = 1; t2 = a e) 4x + 8x - 12 = * t1 =  x =  x =  1 HS lên bảng giải câu a HS nhận xét làm bạn * t2 =  x2 =  x =  Vậy phương trình cho có nghiệm: x1 = ; x2 = -1 ; x3 = ; x4 = - HS lên bảng giải câu b b) 3x4 - x2 + = 11 Đặt x2 = t (t  0)  3t2 - t + = a = ; b = -1 ; c =  = b2 - 4ac = (-1)2 - = - 12 = -11< Vậy phương trình cho vơ nghiệm ? Vì phương trình vơ nghiệm ? HS lên bảng giải câu c 6x4 + x2 - = Đặt x2 = t (t  0)  6t2 + t - = a = ; b = ; c = -1  = b2 - 4ac = 12 - (-1) = + 24 = 25 >    25 = c) ? Phương trình 6t2 + t - = Vì ta sử dụng cơng thức nghiệm để giải ? HS: Vì hệ số b = (số lẻ) t1 = ? Vì t2 = 1 loại ? HS: Vì đ/k t  nên t2 = b   1     2a 12 b   1  6 1 (loại)    2a 2.6 12 1 * t1 =  x2 =  x =  3 t2 = 1 Vậy pt cho có nghiệm: x1 = HS lên bảng giải câu d d) 1 ; x2 = 3 x4 - 12x2 + 36 = Đặt x2 = t (t  0)  t2 - 12t + 36 = a = ; b = -12 ; c = 36  ’ = b’2 - ac = (-6)2 - 36 = 36 - 36 = b '   6  =6  a * t =  x2 =  x =  Vậy pt cho có nghiệm: x1 = ;x2 =  t1 = t2 = - ? Phương trình có nghiệm ? HS lên bảng giải câu e e) 4x4 + 8x2 - 12 = Đặt x2 = t (t  0)  42 + 8t - 12 = a = ; b’ = ; c = -12  ’ = b’2 - ac = 42 - (-12) 12 = 16 + 48 = 64 >    64 = b '   ' 4   1 b '   ' 4  t2 =    (loại) * t1 =  x2 =  x =  t1 = ? Vì t2 = -3 loại ? Vậy pt có nghiệm: x1 =1; x2 = -1 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà (1ph) - Xem lại dạng tập giải Ôn tập cách giải pt chứa ẩn mẫu 13 Tiết Ngày giảng: Lớp ƠN TẬP CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố cách giải phương trình chứa ẩn mẫu Kỹ năng: - Vận dụng thành thạo bước giải phương trình chứa ẩn mẫu để giải phương trình Thái độ: Cẩn thận tính tốn II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Ơn tập bước giải phương trình chứa ẩn mẫu Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập bước giải phương trình chứa ẩn mẫu (7ph) ? Khi giải phương trình chứa ẩn mẫu thức, * Kiến thức cần nhớ ta làm ? Khi giải phương trình chứa ẩn mẫu ta làm sau: Bước 1: Tìm điều kiện xác định phương trình Bước 2: Qui đồng mẫu thức vế khử mẫu Bước 3: Giải phương tình vừa nhận Bước 4: Trong giá trị tìm ẩn, loại giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, giá trị thỏa mãn điều kiện xác định nghiệm phương trình cho Hoạt động 2: Tốn ơn tập (37ph) GV: u cầu HS làm tập sau: Bài tập: x  x  23 Giải phương trình sau: a)   a) b) x  x  23   x 1 x 1 2 x   x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Điều kiện: x   8(x-2)(x-1) + 8(x+1)(x+2)=23(x+1)(x-1)  8(x2 -x -2x +2) + 8(x2 +2x + x +2) = 23(x2 -1)  8x2- 8x -16x +16 + 8x2 +16x + 8x +1 -23x2 +23 =0 14 c) x x 1  20 x 1 x  7x2 = 55 55 385  7  x=  Vậy phương trình cho có nghiệm: x1 = b) 385 x2 = x2   x 1 x 1 385 x 1 Điều kiện: x   2(x-1) + x2 = x +  2x - + x2 - x - =  x2 + x - = a = ; b = ; c = -3  = b2 - 4ac = 12 - (-3) = + 12 = 13 >0 ? Nêu điều kiện xác định phương trình ? HS lên bảng qui đồng vế phương trình, khử mẫu  giải phương trình    13 b   1  13 (TMĐK)  2a b   1  13 x2 = (TMĐK)  2a x1 = Vậy phương trình có nghiệm ? Phương trình cho có nghiệm ? x1 = HS lên bảng giải câu d d) 1  13 1  13 ; x2 = 2 x x 1  20 x 1 x Điều kiệu: x  0; x  -1 x + (x + 1)2 = 2x(x + 1) =  x2 + x2 + 2x + + 2x2 + 2x =  4x2 = 4x + = a = ; b’ = ; c =  ' = b’2 - ac = 22 - 4.1 =4-4=0 HS nhận xét làm bảng bạn  x1 = x2 = b ' 2 1 (TMĐK)   a Vậy phương trình cho có nghiệm x = 1 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà ( 1ph ) - Xem lại dạng tập giải - Ơn lại cách giải phương trình học 15 Ngày giảng: 10,12 vaø 13.4.2012 Tuần 34 Tiết Lớp 9ABC ƠN TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cơng thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ vận dụng cơng thức vào giải tốn Thái độ: Cẩn thận vẽ hình - tính tốn II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Vở nháp, thức kẻ, máy tính bỏ túi Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (7ph) * Kiến thức cần nhớ ? Nhắc lại cơng thức tính diện tích hình a) Cơng thức tính diện tích hình tròn tròn ? S =  R2 S: diện tích hình tròn   3,14 R: bán kính hình tròn b) Cơng thức tính diện tích quạt tròn ? Nhắc lại cơng thức tính diện tích quạt  R n0 l.R S= hay S = tròn ? 360 S: diện tích hình quạt tròn n : Số đo độ cung hình quạt l: độ dài AB   3,14 R: bán kính hình tròn Hoạt động 2: Tốn ơn tập (36 ph) GV: yêu cầu HS làm tập Bài tập A B 16 D 6cm C Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vng cạnh 6cm HS đọc to đề ? Để tính diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vng ta làm ? HS lên bảng tính đường kính hình tròn HS lên bảng tính diện tích hình tròn ? Đường kính đường tròn là: d = AC = AB  BC = 62  62  36  36 = 72  62  (cm) Diện tích hình tròn: 2 6 2 S =  R  3,14    3,14    3,14 18  56,52 (cm2) GV: yêu cầu HS làm tập Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính cm góc tâm tương ứng 500 HS đọc to đề HS lên bảng tóm tắt đề trình bày giải HS lớp làm vào   Bài tập 2: Tóm tắt đề: R = 3cm n0 = 500 Squạt tròn ? Diện tích quạt tròn: S=  R n0 3600 3,14 32 500  = 3,93 (cm2) 360 Bài tập GV: yêu cầu HS làm tập  OAB có: OA = OB = AB = Cho đường tròn (O;R) dây cung AB = R A B R Tính diện tích hình giới hạn dây R cung nhỏ AB ?   OAB  R O HS đọc to đề Diện tích hình quạt tròn OAB ? Để tính diện tích hình giới hạn dây  R 600  R S = (đvdt)  cung nhỏ AB ta làm ? 3600 HS: - Xác định  OAB  ? Diện tích  OAB - Tính Squạt OAB ? OA2 R S = (đvdt)  - Tính S  ABC ? 4 - Tính S hình giới hạn (hình viên Diện tích hình viên phân phân)  R R  2  3  R   ? OAB ? Vì ? S = S1 - S2 =   12 HS lên bảng tính SQuạt tròn OAB ? (đvdt) HS lên bảng tính S  ABC ? HS lên bảng tính Sviên phân Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà (2 ph) - Ơn tập cơng thức học - Xem lại tập giải - Ơn tập cơng thức tính Sxq; Stb; Vhình trụ 17 Lớp 9ABC ƠN TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Tuần 36 Ngày giảng: 2011 Tiết 70 ÔN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cơng thức tính Sxq; Stp Vhình trụ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ vận dụng cơng thức vào giải tốn Thái độ: Cẩn thận vẽ hình - tính tốn II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Ơn tập cơng thức tính Sxq; Stp Vhình trụ Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (7ph) ? Nhắc lại cơng thức tính S hình trụ ? a) Cơng thức tính diện tích xung quanh hình trụ Sxq =  Rh ? Nhắc lại cơng thức tính Stp hình trụ ? R: bán kính đáy hình trụ h: chiều cao hình trụ b) Cơng thức tính diện tích tồn phần Stp = Sxq + 2Sđ Hay Stp =  Rh +  R2 18 ? Nhắc lại cơng thức tính thể tích hình trụ ? S: diện tích đáy c) Cơng thức tính thể tích hình trụ V = Sh =  R2h S: diện tích đáy h: chiều cao hình trụ Hoạt động 2: Tốn ơn tập (36 ph) GV: u cầu HS làm tập sau: Bài tập 1: Tính Sxq Vhình trụ có chiều cao 10cm Tóm tắt đề: đường kính đường tròn đáy cm Hình trụ: h l HS lên bảng vẽ hình Tóm tắt đề h = 10cm d = 6cm r Sxq ? V ? Diện tích xung quanh hình trụ Sxq =  Rh =  dh =  6.10  3,14 10 = 188,4 (cm2) Thể tích hình trụ: V =  R h  3,14 10  282, (cm3) GV: yêu cầu HS làm tập Tính diện tích tồn phần thể tích hình trụ có chu vi đáy 6,28 cm; chiều cao hình trụ 12cm HS đọc to đề HS lên bảng vẽ hình, tóm tắt đề ? Ta làm tính Stp hình trụ ? HS lên bảng tính -R? - Sđ ? - Sxp ? Bài tập h l r Tóm tắt đề: Cđ = 6,28 cm h = 12cm Stp ? V ? Giải: Bán kính đường tròn đáy hình trụ: C = 2 R  R = C 6, 28 = 1(cm)  2 3,14 Diện tích đáy hình trụ: S =  R2   12  3,14 (cm2) Diện tích tồn phần hình trụ: Stp = Sxq + 2Sđ =  Rh + 3,14  3,14 12 + 6,28  81,64 (cm)2 Thể tích hình trụ: V =  Rh  3,14 12  37,68 (cm3) - Stp ? HS lên bảng tính Vhình trụ ? HS lớp nhận xét làm bảng bạn Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà ( 2ph ) - Ơn lại cơng thức học - Xem lại dạng tập giải - Ôn tập cơng thức tính Sxq; Vhình nón; Vhình nón cụt 19 Lớp 9ABC ƠN TẬP DIỆN TÍCH XUNG QUANH - THỂ TÍCH HÌNH NĨN Tuần 36 Ngày giảng: 5 2011 Tiết 69 I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhằm giúp HS khắc sâu cơng thức tính Sxq V hình nón - nón cụt Kỹ năng: - Biết vận dụng cơng thức vào giải tốn Thái độ: Cẩn thận vẽ hình - tính tốn II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Ơn tập cơng thức tính Sxq; V hình nón - nón cụt Phương pháp dạy học chủ yếu: Thực hành giải tốn III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Nội dung 20 Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (7ph) ? Nhắc lại cơng thức tính Sxq hình nón ? * Kiến thức cần nhớ: a) Diện tích xung quanh hình nón Sxq =  Rl ? Nhắc lại cơng thức tính Stp hình nón ? R: bán kính đường tròn đáy l: độ dài đường kính b) Diện tích tồn phần hình nón Stp = Sxq + Sđ Stp =  Rl +  R2 Hay ? Nhắc lại công thức tính thể tích hình nón ? ? Nhắc lại cơng thức tính Sxq hình nón cụt? ? Nhắc lại cơng thức tính V hình nón cụt? S: diện tích đáy c) Thể tích hình nón V =  R2h R: bán kính đường tròn đáy h: chiều cao hình nón d) Diện tích xung quanh hình nón cụt Sxq =  (r1 + r2)l e) Cơng thức tính thể tích hình nón cụt V =  h(r12 + r22 + r1r2) Hoạt động 2: Tốn ơn tập (36ph) GV: u cầu HS làm tập Bài tập 1: Tính diện tích xung quanh thể tích Tóm tắt đề: l hình nón biết bán kính đường tròn đáy Hình nón h 5cm, chiều cao hình nón 12cm R = 5cm ; h = 12cm r HS đọc to đề Sxq ? V ? Giải: ? Để tính Sxq hình nón ta làm ? Độ dài đường sinh hình nón HS lên bảng trình bày l = h2  r  122  52  144  25 = 169 = 13 (cm) Diện tích xung quanh hình nón: Sxq =  Rl  3,14 13 = 204,1 (cm2) HS lớp làm vào Thể tích hình nón: V =  R2h = HS nhận xét làm bảng bạn GV: yêu cầu HS làm tập (đề ghi bảng phụ) Tính thể tích hình nón cụt (kích thước cho hình) 16mm 20mm 3,14 25 12 = 314 (cm3) Bài tập Tóm tắt đề: 10mm Hình nón : 21 d2 = 16mm d1 = 40mm h2 = 10mm h1 = 20mm V nón cụt ? ? Với đề cho ta làm để tính V nón cụt ? HS: - Tính V nón lớn - Tính V nón nhỏ - V nón cụt = V nón lớn - V nón nhỏ HS lên bảng trình bày Thể tích hình nón lớn V1 =  R12h1 = 3,14 202 30  12560 (mm3) Thể tích hình nón nhỏ V1 =  R22h2 = 3,14 82 10  669,87 (mm3) Thể tích nón cụt: V = V1 -V2 = 12560 - 669,87 = 11890,13 (mm3) Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà ( 2ph ) - Ơn tập cơng thức học - Xem lại dạng tập giải 22 ... x2 = ? Nhắc lại đẳng thức bình phương hiệu ? (a – b )2 = ? c) (3x – 2) 2 – 2( x – 1 )2 =  9x2 – 12x + – 2x2 + 4x – =  7x2 – 8x =  x(7x – 8) =   x1  x   7 x     x2    Hoạt động 2: ... nghiệm phương trình: x2 - Sx + P = Điều kiện số đó: S2 - 4P  Hoạt động 2: Tốn ơn tập (34 ph) GV: u cầu HS làm tập Bài tập 1: Nhẩm nghiệm phương trình sau: a) 2x2 - 31x + 29 = a) 2x2 - 31x + 29 =... Ơn tập phương trình trùng phương (5ph) ? Nhắc lại dạng phương trình trùng * Kiến thức cần nhớ: phương ? Phương trình trùng phương phương trình có dạng: ? Phương trình trùng phương có phải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án tự chọn Toán 9 bám sát phương trình bậc 2 HKII (đính kèm file word), Giao án tự chọn Toán 9 bám sát phương trình bậc 2 HKII (đính kèm file word)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn