Macro tự động viết hoa cho Excel

3 101 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 20:48

Khi nhập 1 đoạn văn bản hoặc khi dùng hàm để tách 1 đoạn văn bản ra từ đoạn văn bản khác, chúng ta thường hay phải viết hoa chữ cái đầu tiên trong đoạn văn bản đó. Nhưng trong Excel không có hàm nào trực tiếp giúp chúng ta làm việc này. Hãy cùng tìm hiểu cách chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel nhé. THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG Tự động chuyển đổi từ viết thường THÀNH TỪ VIẾT HOA ký tự Excel E xcel sử dụng rộng rãi việc lập danh sách Việc nhập tên, đòa cá nhân danh sách đơn giản dễ dàng Nhưng tốt có thêm vài tính tự động Ví dụ: bạn phải nhập tên người theo hình thức viết hoa đầu từ; có cách cần nhập từ theo kiểu thường Excel tự động đổi sang hình thức thích hợp giảm công sức thời gian cho công việc nhập liệu Giả đònh bạn nhập vào “15/5 trần hưng đạo” Excel tự động chuyển đổi thành “15/5 Trần Hưng Đạo” Hoặc tính Trần Triết Tâm (*) mong đợi khác bạn nhập thông tin cuối cho dòng danh sách Excel tự động đưa bạn đến đầu dòng tiếp theo, khỏi cần phải bấm phím mũi tên để chọn ô Bài viết trình bày cách thức để có tính Đây kỹ thuật lập trình để sử dụng macro Excel, đoạn mã ngắn bạn việc chép vào Giả đònh bạn có mẫu danh sách thường xuyên phải nhập liệu vào Mẫu danh sách Excel đơn giản sau: (*) Cục Thống kê Đà Nẵng Sâố - 2009 27 Tự động chuyển đổi từ viết thường thành từ viết hoa ký tự Excel THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG Ở thông tin cột B (số thứ tự) sử dụng “điều kiện” để yêu cầu Excel thực không thực tính nói Ví dụ hình 1, dòng thứ 6, thứ 7, cột B có thông tin, nên chức chuyển đổi chữ thường thành chữ viết hoa đầu từ, chức tự động xuống dòng sau nhập xong thông tin cột F thực Còn dòng 8, bạn không nhập số thứ tự vào cột B tính không thực Bạn lưu ý vài chi tiết danh sách để áp dụng vào mẫu danh sách bạn - Tiêu đề danh sách nằm dòng thứ 5, liệu nhập vào từ dòng thứ trở - Từ dòng thứ trở cột B có số thứ tự (do bạn nhập vào) sau bạn nhập tên vào cột C, đòa vào cột D, tên đòa tự động chuyển sang hình thức viết hoa đầu từ - Sau nhập xong thông tin giới tính cột F, nhấn Enter để xác nhận ô chọn vò trí cột B dòng để chuẩn bò cho bạn nhập dòng liệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Để làm việc bạn soạn thảo đoạn mã nhỏ với ngôn ngữ Visual Basic sau (bạn mở file dạng text để soạn thảo) Chú ý không ghi số thứ tự dòng Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim CC, FIC, LIC As Long CC = FIC = LIC = If ActiveCell.Column < FIC Or ActiveCell.Column > LIC Then Exit Sub If Cells(ActiveCell.Row, CC).Value = "" Then Exit Sub Dim r, c As Long c = ActiveCell.Column r = ActiveCell.Row Select Case c Case 4, Dim myname() As String Dim tmpname As String Dim i As Long myname = Split(Cells(r, c - 1).Value) For i = To UBound(myname) myname(i) = UCase(Mid(myname(i), 1, 1)) + LCase(Mid(myname(i), 2)) tmpname = tmpname + IIf(i > 0, " ", "") + myname(i) Next i Cells(r, c - 1).Value = tmpname Case If Cells(r, CC).Value "" Then ActiveSheet.Cells(r + 1, CC).Select End If End Select End Sub THOÂNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tự động chuyển đổi từ viết thường thành từ viết hoa ký tự Excel Cách thức chèn đoạn mã nói vào Excel: Trong cửa sổ Excel bấm tổ hợp phím Alt+F11 để làm xuất cửa sổ sau: THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG Cách xác đònh sau: chọn menu Tools, chọn Options Trong cửa sổ Options vừa xuất hiện, chọn thẻ Edit Trong thẻ Edit, đánh dấu chọn mục Move selection after Enter chọn Right hộp kế bên Áp dụng vào danh sách bạn: Có thể danh sách bạn khác với danh sách nói trên, bạn cần lưu ý thay đổi số thông tin sau đoạn mã: Trong phần liệt kê thành phần bên trái, chọn “Sheet1 (Sheet1)” (là trang bạn soạn thảo danh sách) bấm đôi chuột vào đó; Trong khung soạn thảo văn vừa xuất hiện, chép toàn đoạn mã nói vào Bây bạn quay trở lại cửa sổ bảng tính Excel thử nhập liệu Bạn thấy sau bạn nhập tên đòa (viết thường), nhấn Enter tên đòa tự động chuyển thành dạng viết hoa đầu từ Và sau nhập xong thông tin giới tính, ô chọn cột STT dòng Bạn lưu file đưới dạng template để sử dụng lâu dài Lưu ý: 1/ Bạn phải cho phép Excel sử dụng MACRO; 2/ Bạn phải xác lập Excel sau nhấn Enter, ô chọn bên phải Sâố - 2009 - Cột kiểm tra, cột mà ô cột có thông tin tính có tác dụng: bạn thay số tương ứng vào dòng (ví dụ, bạn bắt đầu cột (cột A) “CC=1”); - Cột bắt đầu nhập liệu: bạn thay số tương ứng vào dòng (ví dụ, bạn muốn nhập liệu từ cột thứ (cột B) “FIC=2”); - Cột cuối có liệu: bạn thay số tương ứng vào dòng (ví dụ, cột thứ (cột F) cột cuối có liệu “LIC=6”); - Những cột muốn chuyển đổi chữ thường thành hình thức chữ hoa đầu từ, bạn lấy số thứ tự cột cộng thêm thay vào dòng thứ 12, có nhiều cột muốn sử dụng chức cộng thêm 1, ghi cách dấu phẩy (,) (ví dụ, bạn muốn thông tin cột 3, cột 5, cột (tương ứng với cột C, E, F) chuyển đổi thành chữ hoa đầu từ dòng 12 ghi “Case 4, 6, 7”) 29 ... End Select End Sub THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tự động chuyển đổi từ viết thường thành từ viết hoa ký tự Excel Cách thức chèn đoạn mã nói vào Excel: Trong cửa sổ Excel bấm tổ hợp phím Alt+F11.. .Tự động chuyển đổi từ viết thường thành từ viết hoa ký tự Excel THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG Ở thông tin cột B (số thứ tự) sử dụng “điều kiện” để yêu cầu Excel thực không thực... Bây bạn quay trở lại cửa sổ bảng tính Excel thử nhập liệu Bạn thấy sau bạn nhập tên đòa (viết thường), nhấn Enter tên đòa tự động chuyển thành dạng viết hoa đầu từ Và sau nhập xong thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Macro tự động viết hoa cho Excel, Macro tự động viết hoa cho Excel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn