câu hỏi và gợi ý làm bài điều kiện thăng hạng

12 88 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 18:02

Câu hỏi 1: Anh (Chị) trình bàynăng lực quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Đào tạo? Chọn một cách tiếp cận để giải thích và cho ví dụ?Bài làm:1.Năng lực quản trị trường họcQuản trị trường học được hiểu tương tự với quảnlý nhà trường trong cơ chế tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội được quy định theo Nghị định162015NĐCP.Năng lực là đặc điểm cá nhân thể hiện độ thông thạo, thể hiện sự thành thục chắc chắn một hay một số hoạt động nào đó.Năng lực gắn với phẩmchất, trí nhớ, tính nhạy cảm, trí tuệ cá nhân.Năng lực có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu song không phải là bẩm sinh mà là kết quả của phát triển xãhội. Câu hỏi 1: Anh (Chị) trình bàynăng lực quản trị trường học trước yêu cầu đổi toàn diện Giáo dục & Đào tạo? Chọn cách tiếp cận để giải thích cho ví dụ? Bài làm: 1.Năng lực quản trị trường học Quản trị trường học hiểu tương tự với quảnlý nhà trường chế tự chủ chịu trách nhiệm xã hội quy định theo Nghị định16/2015/NĐ-CP Năng lực đặc điểm cá nhân thể độ thông thạo, thể thành thục chắn hay số hoạt động đó.Năng lực gắn với phẩmchất, trí nhớ, tính nhạy cảm, trí tuệ cá nhân.Năng lực phát triển sở khiếu song bẩm sinh mà kết phát triển xãhội “Năng lực tập hợp kiến thức,kỹ năngvà thái độ liên quan với ảnh hưởng lớn tới khả hồn thành cơng việc hay kết cá nhân, đo lường thông qua chuẩn mà cộng đồng chấp nhận cải tiến thơng qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng” (Parry,1998); Năng lực quản trị trường học lực nhà quản lý nhà trường theo chế tự chủ chịu trách nhiệm xã hội 2.Năng lực quản trị trường học-một số cách tiếp cận 2.1.Tiếp cận từ tổng kết thực tiễn mơ hình quản lý Từ việc tổng kết thực tiễn quảnlý tổ chức, đơn vị thành mô hình Các mơ hình có phát triển kết hợp đan xen công tácquản lý có vấn đề cốt lõi: + Đặt mục tiêu hướng đến mục tiêu + Tổ chức xử lý tương tác bên tổ chức + Xây dựng phát triển mối quan hệ người + Mở rộng liên kết hợp tác Thực nhiệm vụ đặt mục tiêu hướng đến mục tiêu, người quản lý phải người huy thực Đểxử lý quy trình bên trong, người quản lý phải người giám sát vàđiều phối Giải mối quan hệ người, người quản lý phải người hướng dẫn thúc đẩy Mở rộng mối liên kết hợp tác, người quản lý cần phải người môi giới đổi Nhà quản trị trường học phải là: + Người huy thực mục tiêu chiến lược nhà trường + Người giám sát điều phối thực chức nhiệm vụ nhà trường + Người hướng dẫn thúc đẩy để giải mối quan hệ người để bảo đảm tính đồng thuận thống hướng tới mục tiêu chung phát triển chất lượng giáo dục + Đổi để mở rộng liên kết hợp tác ngồi nhà trường *Ví dụ: Ở trường tiểu học nhà quản trị - Hiệu trưởng nhà trường là: - Là người xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết thực trước Hội đồng trường cấp có thẩm quyềnvà thực mục tiêu chiến lược nhà trường; - Là người giám sát điều phối thực chức nhiệm vụ nhà trường như: thành lập tổ chun mơn, tổ văn phòng hội đồng tư vấn nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; phân cơng, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật giáo viên, nhân viên theo quy định; quản lí hành chính; quản lí sử dụng có hiệu nguồn tài chính, tài sản nhà trường; quản lí học sinh tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh nhà trường đối tượng khác địa bàn trường phụ trách; dự lớp bồi dưỡng trị, chun mơn, nghiệp vụ quản lí; thực quy chế dân chủ sở tạo điều kiện cho tổ chức trị - xã hội nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thực xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò nhà trường cộng đồng - Là người hướng dẫn thúc đẩy để giải mối quan hệ người để bảo đảm tính đồng thuận thống hướng tới mục tiêu chung phát triển chất lượng giáo dục: Hiệu trưởng cần có kĩ để giải tốt mối quan hệ Hiêu trưởng với giáo viên – nhân viên; Hiệu trưởng với học sinh; giáo viên với học sinh; hiệu trưởng với phụ huynh; giáo viên với phụ huynh; nhà trường với đoàn thể địa phương.Quản lý cách cơng bình đẳng tránh xung đột học sinh, giáo viên nhân viên, nhà lãnh đạo, gia đình cộng đồng Có đảm bảo tính đồng thuận thống tất nhiên chất lượng giáo dục phát triển toàn diện - Là người thực đổi để mở rộng liên kết hợp tác ngồi nhà trường.Tìm kiếm, thu nhận quản lý tài chính, vật chất, nguồn lực khác để hỗ trợ chương trình giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá; quản lý cộng đồng học tập học sinh, lực nghề nghiệp GV, NV, tham gia gia đình cộng đồng Hiệu trưởng người quản lý có trách nhiệm, có đạo đức đồng thời có trách nhiệm nguồn lực kinh phí nhà trường, tham gia vào chi tiêu ngân sách hiệu 2.2.Quan điểm quản lý chất lượng: chiến lược tác nghiệp giỏi IBSTPI (International Board of Standards for Training Performance and Intruction) đưa khung lực gồm nhóm[4]: - Nhóm 1: Nền tảng cơbản + Giao tiếp hiệu thông qua tất hình thức nói, viết nhìn + Tơn trọng tuân theo chuẩn mực đạo đức pháp luật + Duy trì mạng lưới quan hệ để giúp đỡ cho chức đào tạo + Cập nhật cải thiện kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ thái độ - Nhóm 2: Lên kế hoạch phân tích + Phát triển theo dõi kế hoạch chiến lược + Sử dụng khả phân tích để cải thiện tính tổ chức + Kế hoạch khuyến khích thay đổi tổ chức + Kỹ thái độ - Nhóm 3: Thiết kế phát triển + Áp dụng nguyên tắc thiết kế hệ thống giảng dạy vào dự án đào tạo + Sử dụng công nghệ để nâng cao chức quản lý đào tạo + Đánh giá phương pháp giáo dục - Nhóm 4: Kĩ quản lý + Áp dụng kỹ lãnh đạo vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo + Áp dụng kỹ quản lý vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo + Áp dụng kỹ kinh doanh vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo + Xây dựng giải pháp cho kiến thức quản lý giáo dục Nhà quản lý thành cơng người có chiến lược đúngvà tác nghiệp giỏi (tác nghiệp quản lý quản lý tác nghiệp) Yêu cầu công tác quản trị trường học phải dựa quan niệm nhà trường quan hệ quản lý sau: + Đơn vị quản lý bản: nhà trường + Nội dung quản lý bản: chất lượng công + Nguyên tắc quản lý là: dân chủ minh bạch + Vai trò quản lý là: Hiệu trưởng + Quan hệ quản lý là: phối hợp Cũng quản lý doanh nghiệp, quản lý trường phổ thơng có hai thành tố quan trọng chiến lược tác nghiệp Đối với nhà trườngvai trò quản lý cơbản hiệu trưởng Hiệu trưởng phải có chiến lược đúng, có khả tác nghiệp hiệu tảng những phẩm chất lực (trí cánhân) Phẩm chất lực khả tác nghiệp làm sở vận dụng thường xuyên vào việc thiết kế tổ chức thực chương trình, dự án, phương án hành động để đạt mục tiêu chiến lược mục tiêu cụthể Khung lực quản trị trường học nhà quản trị trường học phổ thông Việt Nam Hiện Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông tiến hành chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh chuẩn bị ban hành thơng tư Chuẩn hiệu trưởng có mục đích phát triển lực lãnh đạo quản trị trường học cán quản lý trường phổ thông hướng đến thành công học tập học sinh -Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng phải dựa khung lực lãnh đạo quản lý trường học Hiệu trưởng, tức: khả lãnh đạo quản lý trường học để đạt mục tiêugiáo dục học sinh, phát triển nhà trường bối cảnh, lĩnh vực cụ thể -Chuẩn dùng để thúc đẩy hiệu trưởng học tập phát triển lực thựchiện nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường -Chuẩn Hiệu trưởng dùng để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ thời điểm đánh giá, để định hướng phát triển đội ngũ giai đoạn -Chuẩn dùng đểHiệu trưởngtự định vị lực, tự đánh giá tựđ ịnh hướng phát triểnnghề nghiệp -Chuẩn dùng để quan quản lý, nhà hoạch định sách,cơsở đào tạo,bồi dưỡngcán quản lý giáo dục đánh giá thực trạng đội ngũ đề xuất giải pháp phù hợp lãnh đạo,quản lý, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Hệ thống lực Hiệu trưởng: Theo mơ hình T-Shape -Năng lực chung: Năng lực tuân thủ pháp luật, phát triển thân, giao tiếp, công nghệ thông tin truyền thông, -Năng lực chuyên môn sâu: Năng lực lãnh đạo quản lý nhà trường; Năng lực gắn kết nhà trường với gia đình, cộng đồng Định hướng, nguyên tắc, yêu cầu đổi quản lý triển khai thựchiện mô hình nhà trường định hướng phát triển lực đặt cho hiệu trưởng cán quản lý sở giáo dục phải đổi "hoạt động quản trị củacác sở giáo dục đào tạo" (NQsố29-NQ/TW) Từ học kinh nghiệm quản lý triển khai thực quản lý nhà trường chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận phát triển lực 10 năm qua quốc giavà vấn đề đặt đổi chương trình giáo dục phổ thông, nhữngvấn đề cốt lõi mà hiệu trưởng cán quản lý trường phổ thông cần hướng tới là: -Hướng tới đổimới trongsựkế thừa tư lại cách thức quảnlý nhà trường -Cung cấp lãnh đạo theo tiếp cận định hướng phát triển lực cho giáo viên, nhân viên người trực tiếp thực chương trình -Lãnh đạo quản lý dạy học mơ hình nhà trường phát triển nănglực -Có động lực, cam kết biết thayđổi Và bao trùm, xuyên suốt tất là: Đạo đức, tận tâm động lực hiệu trưởng cán quản lý *Kết luận Trong bối cảnh toàn cầu nay, giáo dục phải bắt nhịp với chuyển mạnh mẽ yêu cầu người đứng đầu phải có kiến thức,kĩ nhà quản lý Do đó, vấn đề phát triển lựctổ chức, đào tạo bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ tham gia giám sát công tác quản trị trường phổ thông đặt nhu cầu cấp thiết, góp phần quan trọng đổi công tác quản trị sở giáo dục theo tinh thần đổi toàn diện giáo dục đất nước Câu hỏi 2: Vận dụng thuyết nhu cầu A Maslow công tác tạo động lực làm việc hiệu cho giáo viên trường anh (chị) Bài làm: Động lực yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu thân Tạo động lực q trình xây dựng, triển khai sách, lựa chọn, sử dụng biện pháp, thủ thuật người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tính tích cực hoạt động họ Lao động sư phạm đòi hỏi thời kì tích lũy lâu dài khởi động, người giáo viên cần tích lũy kiến thức, biến chúng thành vốn kiến thức thân Đây trình lâu dài, thường xun liên tục Q trình khó thực người giáo viên không tự tạo động lực cho thân không tạo động lực từ nhà quản lí tập thể sư phạm Có nhiều nghiên cứu động lực làm việc người lao động, nhiều học thuyết động lực đưa Mỗi học thuyết có điểm riêng, có nhìn khác vấn đề Nổi bật số Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ xây dựng học thuyết nhu cầu người, ông biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu người lao động Maslow cho người tồn hệ thống phức tạp gồm năm nhóm nhu cầu từ thấp đến nhu cầu bậc cao: - Nhu cầu sinh lí: ăn,uống, nơi ở, - Nhu cầu an toàn:được an toàn, ổn định,… - Nhu cầu xã hội:được yêu thương, tham gia cộng đồng - Nhu cầu tơn trọng:được q trọng, kính mến, tin tưởng - Nhu cầu tự hoàn thiện:được sáng tạo, thể khả năng, công nhận thành đạt… Theo Abraham Maslow, người có xu hướng vươn tới nhu cầu cao nhu cầu thấp thỏa mãn Hiểu học thuyết này, cán quản lí giáo viên trường tơi vận dụng thuyết nhu cầu Abraham Maslow để tạo động lực làm việc hiệu cho giáo viên trường sau: - Nhu cầu sinh lí: + Tiền lương:mặc dù mức lương chưa cao tháng việc trả lương, phụ cấp, trội chi trả thời gian, quy định khơng gây tâm lí hoang mang, chờ đợi lâu cho giáo viên; khoản tiền thưởng tham gia thi, hoạt động đạt kết tốt kịp thời tạo động lực tích cực giúp giáo viên hồn thành nhiệm vụ phân cơng tâm thoải mái, phấn khởi + Điều kiện làm việc: sở vật chất nhà trường khang trang,khá đầy đủ; phòng học đủ số lượng, rộng rãi, thoáng mát, hệ thống điện quạt đầy đủ; phòng học mơn đảm bảo đủ thiết bị: máy chiếu, máy vi tính, phương tiện nghe nhìn đảm bảo cho việc dạy học; nhà vệ sinh sẽ, trang trí đẹp mắt; phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh giáo viên; phòng nghỉ cho giáo viên nghỉ tiết giáo viên xa nghỉ lại trường buổi trưa + Thức ăn, nước uống: trường hệ thống nước tiệt trùng, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho học sinh giáo viên; căng tin trường cung cấp số loại thức ăn nhẹ đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phục vụ cho học sinh giáo viên giải lao, giúp hạn chế tình trạng học sinh mua thức ăn khơng hợp vệ sinh xả rác bừa bãi, - Nhu cầu an tồn: + Mơi trường làm việc: nhà trường có hệ thống tường rào an tồn, bảo vệ nhà trường làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên làm việc; phòng học có cửa khóa đảm bảo cho việc học sinh, giáo viên để đồ dùng học tập lớp không bị cắp; sở vật chất, an ninh nhà trường đảm bảo; cảnh quan trường học thân thiện Tạo yên tâm cho học sinh giáo viên làm việc trường + Về mặt tinh thần: tổ chức Đảng, Cơng đồn nhà trường ln quan tâm đến đời sống tinh thần, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên có sách hỗ trợ cho đồn viên khó khăn Tất thành viên nhà trường tham gia bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động - Nhu cầu xã hội: + Làm việc gắn kết:Các phong trào, thi, hay chuyến dã ngoại sinh hoạt chủ điểm (8/3, 20/10, 20/11, ) thu hút tất giáo viên tham gia, cổ vũ, góp sức nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ + Lãnh đạo thân thiện: Hiệu trưởng thân thiện, niềm nở, mỉm cười gặp người Ln chào đón, giải công việc với thái độ nghiêm túc, nhẹ nhàng Tạo khơng khí thoải mái, khơng áp lực với giáo viên, phụ huynh làm việc + Hợp tác nghề nghiệp:Các buổi sinh hoạt chuyên môn, tiết dạy hội giảng cấp trường, thị xã quan tâm đầu tư, dự giờ, góp ý đồng nghiệp để giúp nâng cao tay nghề, kiến thức, kĩ chuyên môn - Nhu cầu tôn trọng: + Sự thừa nhận hội đồng giáo viên nhà trường: Mỗi giáo viên nhà trường có giá trị sắc riêng nên giáo viên đáng tôn trọng thừa nhận Hiểu nhu cầu giáo viên, Hiệu trưởng nhà trường giao việc phù hợp để cá nhân phát huy lực, tiềm thân để họ tự khẳng mình, người thừa nhận lực + Vị trí công tác:Việc tổ chức xếp lớp học, nhiệm vụ giáo viên năm học đưa bàn bạc công khai, minh bạch, quy định, không xảy tiêu cực, không xảy khiếu nại Mỗi cá nhân trước phân công nhiệm vụ xem xét lực, sở trường công tác để bố trí nhiệm vụ hợp lí - Nhu cầu tự hồn thiện: + Cơng việc thách thức: Ln tạo điều kiện cho giáo viên tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; trao đổi, bàn bạc cơng khai hoạt động trường họchồn thiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác giảng dạy + Thành đạt công việc: Luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng chuyên môn, kĩ năng, lí luận trị Điều giúp giáo viên có nhiều động lực để phấn đấu, rèn luyện để đạt thứ hạng cao *Liên hệ(các thầy tự cho Hiệu trưởng để liên hệ nhu cầu CSVC): - Bản thân Hiệu trưởng nhà trường tham mưu, đề xuất quyền địa phương, lãnh đạo Phòng giáo dục sử dụng kinh phí nhà nước để xây dựng, sửa chữa CSVC như: phòng học, sân chơi, tường rào,….để tạo môi trường học tốt cho HS Mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học như: đèn chiếu, vi tính, laptop, máy cassette,…đểphục vụ cho việc dạy học tốt hơn, nâng cao chất lượng học tập đáp ứng chương trình thay sách giáo khoa thời gian tới -Hiệu trưởng phải làm tốt công tác xã hội hóa, vận động tốt nguồn kinh phí ngồi nhà trường để với việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước xây dựng, sửa chữa, mua sắm CSVC, trang thiết bị nhà trường đầy đủ Câu hỏi 3: Thế Văn hóa Nhà trường? Phân tích làm rõ tầm quan trọng Văn hóa Nhà trường? Bài làm: * Văn hoá nhà trường hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen truyền thống hình thành trình phát triển nhà trường, thành viên nhà trường thừa nhận, làm theo thể hình thái vật chất tinh thần, từ tạo nên sắc riêng cho tổ chức sư phạm Văn hóa nhà trường có ảnh hưởng vô to lớn chất lượng sống hiệu hoạt động nhà trường VHNT coi mẫu thức bản, tạo môi trường quản lý ổn định, giúp cho Nhà trường thích nghi với mơi trường bên ngồi, tạo hồ hợp mơi trường bên Một tổ chức có văn hóa mạnh hội tụ tốt, đẹp cho xã hội VHNT giúp cho Nhà trường thực trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, nơi hội tụ sức mạnh trí tuệ lòng nhân xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục tồn diện Ảnh hưởng văn hố nhà trường đến giáo viên Đối với đội ngũ CBGV Nhà trường, VHNT thúc đẩy sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành thành viên đảm bảo cho hợp tác mục tiêu chung Thầy cô giáo người trực tiếp tham gia hoạt động dạy học Và hết, Nhân cách Nhà giáo ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cách học trò Vì vậy, cần Nhà giáo ngồi kiến thức chun mơn, phải hiểu biết rộng sống, có kiến thức sâu sắc văn hóa xã hội Khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn giáo viên Chẳng hạn, GV cảm thấy thoải mái, dễ dàng thảo luận vấn đề hay khó khăn mà họ gặp phải, sẵn sàng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chun mơn hay GV tích cực trao đổi phương pháp kỹ giảng dạy, biết quan tâm đến công việc hợp tác với lãnh đạo nhà trường để thực mục tiêu giáo dục đề Ảnh hưởng văn hoá nhà trường đến học sinh Đối với HS, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức có vai trò điều chỉnh hành vi Khi giáo dục mơi trường văn hóa thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trò khơng hình thành hành vi chuẩn mực mà quan trọng ẩn chứa tiềm thức em niềm tin nội tâm sâu sắc vào điều tốt đẹp, từ đó, khao khát sống hướng thiện sống có lý tưởng Văn hóa nhà trường tạo mơi trường học tập có lợi cho HS: Học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, ham học, tơn trọng, thừa nhận cảm thấy có giá trị Học sinh tích cực khám phá, liên tục trải nghiệm tích cực tương tác với giáo viên, nhóm bạn nỗ lực đạt thành tích học tập tốt Khơng có vậy,VHNT khuyến khích học sinh phát biểu/ bày tỏ quan điểm cá nhân xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn thầy trò Văn hoá nhà trường hỗ trợ điều phối kiểm sốt Văn hóa nhà trường hỗ trợ điều phối kiểm soát hành vi cá nhân chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc dư luận, truyền thống hệ người tổ chức nhà trường xây dựng lên Khi nhà trường phải đối mặt với vấn đề phức tạp, văn hóa tổ chức điểm tựa tinh thần, giúp nhà quản lý trường học đội ngũ giáo viên hợp tác, phát huy trí lực để có định lựa chọn đắn Văn hóa nhà trường hạn chế tiêu cực xung đột - Văn hóa nhà trường giúp thành viên tổ chức thống cách nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn, định hướng hành động Nó tựa chất keo gắn kết thành viên lại thành khối, tạo dư luận tích cực hạn chế biểu tiêu cực trái với quy tắc, chuẩn mực thông thường tổ chức Nó hạn chế nguy mâu thuẫn xung đột; và, xung đột không thẻ tránh khỏi văn hóa nhà trường tạo hành lang pháp lý, đạo lý phù hợp để góp phần khắc phục, giải xung đột nguyên tắc không để phá vỡ tính chỉnh thể tổ chức nhà trường Văn hóa nhà trường nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường: - Tổng hợp tất yếu tố trên, từ gắn kết, tạo động lực, điều phối kiểm soát hạn chế nguy làm giảm sức mạnh tổ chức, rõ ràng văn hóa tổ chức làm tăng hiệu hoạt động nhà trường, sở mà tạo nên phẩm chất đặc trưng khác biệt cho tổ chức trường học Đó sở nâng cao uy tín, “thương hiệu” nhà trường, tạo đà cho bước phát triển tốt 6.Vai trò BGH (HT) lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường - BGH phải người lãnh đạo gương mẫu (người hiệu trưởng gương cho giáo viên, nhân viên, học sinh); - BGH (Hiệu trưởng) hình thành VHNT thông qua hàng trăm hoạt động tương tác hàng ngày với CB, GV, HS, PH cộng đồng; - Chú ý đến nhu cầu GV nhu cầu HS; - Hiệu trưởng xác lập chế đánh giá, thi đua khen thưởng (đúng người, việc); - Phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng cường đối thoại, tham gia, phân công trách nhiệm rõ ràng; - Khả biết lắng nghe hiệu trưởng nuôi dưỡng bầu khơng khí tâm lý cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nơi làm việc; Câu hỏi 4: a) Bằng lý luận kinh nghiệm thực tiễn, giải thích phải phát triển chương trình giáo dục nhà trường b) Nêu biểu lực phát triển chương trình nhà trường người giáo viên Tiểu học Trên sở chia sẻ ý kiến cá nhân định hướng quản lý hoạt động dạy học nhằm phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học nơi anh (chị) công tác a) Theo tơi, cần phải phát triển chương trình giáo dục nhà trường vì: - Về mặt thực tiễn: Trong suốt gần 60 năm qua, chương trình giáo dụcở cấp học, bậc học giáo dục nước ta biên soạn, thực thi, sở kế thừa chương trình giáo dục có trước đó, cải tiến, cập nhật, nâng cao cho phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội, khoa học – công nghệ giai đoạn sau Trong thời đại chương trình giáo dục ln xương sống hệ thống giáo dục Chương trình sản phẩm thời đại công cụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho thời đại Tuy nhiên, với xu tồn cầu hóa nay, điều tích luỹ thời gian qua dường khơng đủ để giải thích cho điều diễn Giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục tiên tiến, có hội để học tập hội nhập bình đẳng; lại thách thức khơng nhỏ, đòi hỏi nhà quản lí giáo dục nâng cao sức cạnh tranh với sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.Trong bối cảnh quốc tế nước, với đổi thay to lớn đời sống kinh tế-xã hội, hết, chất lượng giáo dục đào tạo trở thành vấn đề sống còn, định thành bại quốc gia điều kiện hội nhập với kinh tế giới - Về mặt lí luận: Yếu tố định chất lượng giáo dục Chương trình giáo dục- kế hoạch tổng thể, hệ thống toàn hoạt động giáo dục nhà trường Nó bao gồm mục đích giáo dục, mục tiêu, nội dung giáo dục, hình thức tổ chức phương thức đánh giá kết giáo dục Liên quan mật thiết đến khái niệm Chương trình giáo dục khái niệm Chương trìnhkhung- khung kế hoạch giáo dục đề cập đếnnhững yếu tố dạy học mang tính quốc gia mà sở giáo dục hệ thống giáodục quốc dân cần phải tuân thủ.Trên sở Chương trình khung, sở giáo dục tổ chức xây dựng chương trìnhchi tiết- thiết kế chi tiết trìnhgiảng dạy sở giáo dục Trong trình xây dựng chương trình chi tiết phát điều bất hợp lí chương trình khung, điều bất cập điều chỉnh cho phù hợp với sở giáo dục Đó gọi trình phát triển chương trình giáo dục Phát triển chương trình giáo dục phạm trù quan trọng trình định hướng,tổ chức hoạt động giáo dục Chương trình giáo dục thực thể khơng phải thiết kế lần dùng cho mãimãi, mà phát triển, bổ sung, hoàn thiện.Một mục tiêu đào tạo giáo dục quốc dân thay đổi để đáp ứng nhu cầu xã hội chương trình giáo dục phải thay đổi theo Thực chất, phát triển chương trình giáo dục đợt cải cách giáodục để đổi mới/điều chỉnh chương trình Việc đưa khái niệm “phát triển chương trình nhà trường” văn đạo, định hướng Bộ Giáo dục Đào tạo, tạo hội cho trường học phát huy sức sáng tạo đội ngũ giáo viên để khắc phục hạn chế của chương trình, sách giáo khoa, nội dung giáo dục hành, nâng cao kết thực mục tiêu giáo dục, tạo nên giá trị sắc đặc thù nhà trường Phát triển chương trình nhà trường q trình nhà trường cụ thể hố chương trình giáodục quốc gia, làm cho chương trình giáo dục quốc gia phù hợp mức cao với thực tiễncủa sở giáo dục Để thực yêu cầu phát triển chương trình nhà trường, cần xác định: lực phát triển chương trình lực cốt lõi nhóm lực sư phạm giáo viên Điều đòi hỏi việc phải thay đổi: Giáo viên phải học phương pháp, cách thức, kỹ phân tích, đánh giá chương trình mơn học; đồng thời phải liên kết, hợp tác với giáo viên môn học khác để thiết kế hệ thống chủ đề, dự án học tập, chuyên đề tích hợp nội mơn liên mơn tổ chức; kiểm sốt trình thực hoạt động học tập phù hợp nhằm đạt mục tiêu mong đợi Đội ngũ lãnh đạo quản lý nhà trường cần bồi dưỡng, đào tạo việc triển khai chủ trương phát triển chương trình nhà trường nhằm nâng cao hiệu giáo dục phát huy sức sáng tạo liên tục đội ngũ giáo viên Làm điều tạo hệ thống giáo dục đầy sáng tạo động Mỗi giáo viên thực vừa nhà sư phạm, nhà khoa học nhà văn hố Người thầy khơng người truyền thụ kiến thức chiều từ sách mà người thiết kế, tổ chức, định hướng để học sinh chiếm lĩnh tri thức từ nhiều nguồn khác Học sinh thực trở thành chủ thể trình học tập, tri thức kiến tạo thông qua hoạt động thực tế Và điều quan trọng nhất: nhà trường thực chủ động việc thực chương trình giáo dục; có nhu cầu chịu trách nhiệm học sinh mình, mong muốn tự hơn, nhiều hội hơn, quyền tự chịu trách nhiệm cao hơn, nhiều nguồn động lực để định điều hành công việc mình; có giá trị sắc rõ nét, tạo thương hiệu riêng cho nhà trường b)Các biểu lực phát triển chương trình nhà trường người giáo viên Tiểu học: - Phân tích: phân tích, đánh giá, điều chỉnh thiết kế lạ chương trình (khung, mơn học) - Tích hợp: Liên kết, hợp tác với giáo viên môn học khác để thiết kế hệ thống chủ đề, chuyên đề tích hợp nội mơn liên mơn - Kiểm sốt: Tổ chức, kiểm sốt q trình thực hoạt động học tập phù hợp nhằm đạt mục tiêu mong đợi Ý kiến định hướng quản lý hoạt động dạy học nhằm phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học nơi công tác: - Tuyển, sử dụng trả lương cho giáo viên theo lực, hiệu làm việc - Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.Tiếp tục dạy tích hợp nội dung An tồn giao thơng, Kĩ sống, Giáo dục môi trường, vào môn học hoạt động giáo dục - Triển khai thực dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2 - Giáo viên tích cực tham gia, phát huy lực vào việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường nơi cơng tác - Giáo viên tự chủ việc tín nhiệm cán quản lý nhà trường.g - Học sinh phân lớp học theo lực, khiếu sở thích ... quản lý vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo + Áp dụng kỹ kinh doanh vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo + Xây dựng giải pháp cho kiến thức quản lý giáo dục Nhà quản lý thành cơng người có chiến lược đúngvà... (tác nghiệp quản lý quản lý tác nghiệp) Yêu cầu công tác quản trị trường học phải dựa quan niệm nhà trường quan hệ quản lý sau: + Đơn vị quản lý bản: nhà trường + Nội dung quản lý bản: chất lượng... chất lượng công + Nguyên tắc quản lý là: dân chủ minh bạch + Vai trò quản lý là: Hiệu trưởng + Quan hệ quản lý là: phối hợp Cũng quản lý doanh nghiệp, quản lý trường phổ thơng có hai thành tố
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và gợi ý làm bài điều kiện thăng hạng, câu hỏi và gợi ý làm bài điều kiện thăng hạng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn