Đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 212

4 80 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 212 Câu 1: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị nhỏ độ lệch pha hai dao động π B 2nπ với n = 0, ± 1, ± A (2n + 1) với n = 0, ± 1, ± π D (2n + 1)π với n = 0, ± 1, ± C (2n + 1) với n = 0, ± 1, ± Câu 2: Phản ứng hạt nhân sau phản ứng phân hạch? A n + U→ Y+ I + n B He + N → O + H D H + H → He + n C n + N → C + H Câu 3: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Khi nói gia tốc vật, phát biểu sau sai? A Vectơ gia tốc ln hướng vị trí cân B Vectơ gia tốc hướng với vectơ vận tốc C Gia tốc ngược dấu với li độ vật D Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ vật Câu 4: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam lục Chiết suất nước có giá trị lớn ánh sáng A lục B cam C chàm D đỏ Câu 5: Đơn vị điện A culông (C) B ampe (A) C vôn (V) D oát (W) Câu 6: Hai hạt nhân đồng vị hai hạt nhân có A số nơtron khác số nuclôn B số nuclôn khác số prôtôn C số nơtron số prôtôn D số prôtôn khác số nơtron Câu 7: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt khơng khí Cường độ dòng điện chạy vòng dây I Độ lớn cảm ứng từ B dòng điện gây tâm vòng dây tính cơng thức: R R I I A B = 2π.10 B B = 2π.10 − C B = 2π.10 D B = 2π.10 − I I R R Câu 8: Một sóng hình sin truyền mơi trường với bước sóng λ Trên hướng truyền sóng, khoảng cách hai điểm gần mà phần tử mơi trường dao động ngược pha λ λ C λ D 2λ A B Câu 9: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức e = 110√2 cos 100πt (V) (t tính s) Tần số góc suất điện động A 50π rad/s B 100 rad/s C 50 rad/s D 100π rad/s Câu 10: Cường độ dòng điện i = 2√2cos100πt (A) có giá trị hiệu dụng B 4 A C 2 A A √2 A D 2√2 A Câu 11: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ khơng truyền chân khơng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ giao thoa D Sóng điện từ sóng ngang Trang 1/4 - Mã đề thi 212 Câu 12: Chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào chất huỳnh quang, ánh sáng phát quang chất phát khơng thể ánh sáng màu A tím B đỏ C cam D vàng Câu 13: Chiếu tia sáng đơn sắc từ nước tới mặt phân cách với khơng khí Biết chiết suất nước khơng khí ánh sáng đơn sắc 1,333 Góc giới hạn phản xạ toàn phần mặt phân cách nước khơng khí ánh sáng đơn sắc A 48,61o B 36,88o C 53,12o D 41,40o Câu 14: Đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f thay đổi Nếu tăng f cơng suất tiêu thụ điện trở A tăng giảm B không đổi C giảm D tăng Câu 15: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m, dao động điều hòa với chu kì riêng s Lấy π2 = 10 Khối lượng vật A 200 g B 150 g C 100 g D 250 g Câu 16: Hạt nhân Zr có lượng liên kết 783 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 19,6 MeV/nuclôn B 15,6 MeV/nuclôn C 8,7 MeV/nuclôn D 6,0 MeV/nuclơn Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm Khoảng cách hai khe mm Trên quan sát, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 0,72 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến A 1,2 m B 1,8 m C 1,4 m D 1,6 m Câu 18: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,5 μm Lấy c = 3.10 m/s Chiếu xạ có tần số f vào kim loại xảy tượng quang điện Giá trị nhỏ f A 4,5.1014 Hz B 6.1014 Hz C 2.1014 Hz D 5.1014 Hz Câu 19: Một vòng dây dẫn kín, phẳng đặt từ trường Trong khoảng thời gian 0,02 s, từ thông qua vòng dây giảm từ giá trị 4.10−3 Wb suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn A 0,8 V B 0,2 V C V D V Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách hai cực đại giao thoa liên tiếp A cm B cm C cm D cm Câu 21: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) hoạt động Bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catôt Ban đầu, hiệu điện anôt catơt 10 kV tốc độ êlectron đập vào anôt v1 Khi hiệu điện anơt catơt 15 kV tốc độ êlectron đập vào anôt v2 Lấy me = 9,1.10−31 kg e = 1,6.10−19 C Hiệu v2 − v1 có giá trị A 1,33.107 m/s B 4,2.105 m/s C 2,66.107 m/s D 8,4.105 m/s Câu 22: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với biên độ dao động điểm bụng a M phần tử dây dao động với biên độ 0,5a Biết vị trí cân M cách điểm nút gần khoảng cm Sóng truyền dây có bước sóng A 24 cm B 16 cm C cm D 12 cm Câu 23: Trong khơng khí, hai điện tích điểm đặt cách d d + 10 (cm) lực tương tác điện chúng có độ lớn tương ứng 2.10−6 N 5.10−7 N Giá trị d A 10 cm B 20 cm C 2,5 cm D cm Câu 24: Cho mạch điện hình bên Biết E = 12 V; r = Ω; R = 3 Ω;  R = R   =  4 Ω Bỏ qua điện trở dây nối Công suất tiêu thụ điện R A 4,5 W B 12,0 W C 6,0 W D 9,0 W Câu 25: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc 104 rad/s Biết điện tích cực đại tụ điện nC Khi cường độ dòng điện mạch có giá trị µA điện tích tụ điện có độ lớn A 4.10 − C B 6.10 − C C 2.10 − C D 8.10 − C Trang 2/4 - Mã đề thi 212 Câu 26: Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình bên (H2) Điện trở vơn kế V lớn Biết R0 = 13 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm B 2,5 Ω A 1,5 Ω C 3,0 Ω D 2,0 Ω Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Nguyên tử hiđrô trạng thái dừng có lượng −3,4 eV, hấp thụ phơtơn ứng với xạ có tần số f chuyển lên trạng thái dừng có lượng −0,85 eV Lấy h = 6,625.10−34 J.s; eV = 1,6.10−19 J Giá trị f A 6,16.1034 Hz B 6,16.1014 Hz C 4,56.1034 Hz D 4,56.1014 Hz Câu 28: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 12 cm Ảnh vật tạo thấu kính chiều với vật cao nửa vật Tiêu cự thấu kính A −12 cm B −24 cm C 12 cm D 24 cm Câu 29: Hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng song song với trục Ox Hình chiếu π vng góc vật lên trục Ox dao động với phương trình x = 10cos(2,5πt + ) (cm) π x = 10cos(2,5πt − ) (cm) (t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hình chiếu hai vật cách 10 cm lần thứ 2018 A 807,2 s B 403,5 s C 403,2 s D 806,9 s Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục khoảng từ 399 nm đến 750 nm (399 nm < λ < 750 nm) Trên quan sát, M có xạ cho vân sáng hai xạ có bước sóng λ1 λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối Giá trị lớn λ1 A 456 nm B 536 nm C 450 nm D 479 nm Câu 31: Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,2 Ban đầu, giữ m đứng yên vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, khơng dãn) song song với trục lò xo Biết M ln m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s2 Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến m đổi chiều chuyển động lần thứ tốc độ trung bình m A 28,7 cm/s B 33,4 cm/s C 22,3 cm/s D 19,1 cm/s Câu 32: Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Giờ cao điểm cần tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 75% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Khi công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ giảm 81,25% so với cao điểm cần tổ máy hoạt động? A B C D Câu 33: Hai vật M1 M2 dao động điều hòa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x1 M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian t Hai dao động M1 M2 lệch pha π π 2π 5π A B C D 6 Trang 3/4 - Mã đề thi 212 Câu 34: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B, dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng λ Trên AB có vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại C điểm mặt nước cho ABC tam giác M điểm thuộc cạnh CB nằm vân cực đại giao thoa bậc (MA − MB = λ) Biết phần tử M dao động pha với nguồn Độ dài đoạn AB gần với giá trị sau đây? B 4,9λ C 4,3λ A 4,7λ D 4,5λ Câu 35: Pôlôni Po chất phóng xạ α Ban đầu có mẫu Po nguyên chất Khối lượng Po mẫu thời điểm t = t , t = t + 2∆t t = t + 3∆t (∆t > 0) có giá trị m0, g g Giá trị m0 A 512 g B 128 g C 256 g D 64 g Câu 36: Dùng hạt α có động 5,00 MeV bắn vào hạt nhân N đứng yên gây phản ứng: He + N → X + H Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Khi hạt nhân X bay theo hướng lệch với hướng chuyển động hạt α góc lớn động hạt H có giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,96 MeV B 2,75 MeV C 2,58 MeV D 2,43 MeV Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch có cường độ i Hình bên phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích u.i theo thời gian t Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,20 C 0,71 D 0,25 Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 ω có giá trị dương, khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 5r, cảm kháng cuộn dây ZL = 6,5r LCω > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u = U cos(ωt + φ) u = U cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A 0,47 rad B 0,54 rad C 1,05 rad D 0,74 rad π Câu 39: Đặt điện áp uAB = 40cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C0 tổng trở đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 40√2 V Khi C = 0,5C0 biểu thức điện áp hai đầu tụ điện π B uNB = 20√3cos100πt (V) A uNB = 40√3cos(100πt − ) (V) π D uNB = 40√3cos100πt (V) C uNB = 20√3cos(100πt − ) (V) Câu 40: Một nguồn âm điểm đặt O phát âm có cơng suất khơng đổi mơi trường đẳng hướng, không hấp thụ không phản xạ âm Ba điểm A, B C nằm hướng truyền âm Mức cường độ âm A lớn mức cường độ âm B a (dB), mức cường độ âm B lớn mức OC cường độ âm C 3a (dB) Biết OA = OB Tỉ số OA 625 125 25 625 A B C D 81 27 27 HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 212
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 212, Đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 212

Từ khóa liên quan