Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 208

6 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 208 Câu 81: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát sinh đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Tân sinh C Đại Trung sinh D Đại Cổ sinh Câu 82: Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab chiếm tỉ lệ A 12,5% B 75% C 50% D 25% Câu 83: Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi? A Chim bồ câu B Cá chép C Châu chấu D Giun tròn Câu 84: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố vi lượng? A Phôtpho B Nitơ C Hiđrô D Sắt Câu 85: Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen a 0,7 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa quần thể A 0,09 B 0,42 C 0,60 D 0,49 Câu 86: Trong hệ tuần hoàn người, cấu trúc sau thuộc hệ dẫn truyền tim? A Bó His B Tĩnh mạch C Động mạch D Mao mạch Câu 87: Do thiếu thức ăn nơi ở, cá thể quần thể loài thú đánh lẫn để bảo vệ nơi sống Đây ví dụ mối quan hệ A cạnh tranh loài B ức chế - cảm nhiễm C hỗ trợ khác loài D hỗ trợ lồi Câu 88: Lơng hút rễ phát triển từ loại tế bào sau đây? A Tế bào nội bì rễ B Tế bào mạch rây rễ C Tế bào biểu bì rễ D Tế bào mạch gỗ rễ Câu 89: Tài nguyên sau tài nguyên không tái sinh? A Rừng B Nước C Dầu mỏ D Đất Câu 90: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sau sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền? A ARN pôlimeraza B Ligaza C ADN pôlimeraza D Restrictaza Câu 91: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Di - nhập gen B Giao phối không ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 92: Ở sinh vật nhân thực, cơđon sau quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5'AAG3' B 5'AUA3' C 5'UAA3' D 5'AUG3' Câu 93: Khi nói tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Tiến hóa nhỏ q trình hình thành đơn vị phân loại lồi B Tiến hóa nhỏ q trình làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C Tiến hóa nhỏ khơng thể diễn khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên D Đột biến nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ Câu 94: Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Các loài động vật ăn thực vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ B Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng C Nhóm sinh vật sản xuất bao gồm lồi thực vật D Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải Trang 1/6 - Mã đề thi 208 Câu 95: Quá trình giảm phân bình thường thể dị hợp tử cặp gen (A, a B, b) tạo loại giao tử, loại giao tử AB chiếm 20% Theo lí thuyết, kiểu gen thể khoảng cách gen xét AB AB Ab Ab ̲̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ ̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ A 40 cM B 20 cM C 20 cM D 40 cM ab ab aB aB Câu 96: Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử A 20% B 10% C 40% D 25% Câu 97: Để phát hô hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, Cả bình đựng hạt giống lúa: bình chứa 1kg hạt nhú mầm, bình chứa 1kg hạt khơ, bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ CO2 bình giảm IV Nồng độ CO2 bình khơng thay đổi A B C D Câu 98: Khi nói nhóm tuổi cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể B Nghiên cứu nhóm tuổi quần thể giúp bảo vệ khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu C Cấu trúc tuổi quần thể ổn định, không thay đổi theo điều kiện mơi trường D Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn 50% ln có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian Câu 99: Thể đột biến sau hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử lưỡng bội? A Thể tứ bội B Thể C Thể ba D Thể tam bội Câu 100: Khi nói hơ hấp động vật, phát biểu sau đúng? A Ở tất động vật sống cạn, q trình trao đổi khí thể với môi trường diễn phổi B Ở tất lồi thú, q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi C Ở tất động vật không xương sống, q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn ống khí D Ở tất động vật sống nước, trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn mang Câu 101: Khi nói nhân tố sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Nhân tố sinh thái tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật II Tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong nhân tố hữu sinh, nhân tố người ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều sinh vật A B C D Câu 102: Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ trảng thân thảo, thân gỗ cuối rừng nguyên sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu sau đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Rừng nguyên sinh quần xã đỉnh cực trình biến đổi III Độ đa dạng sinh học giảm dần trình biến đổi IV Một nguyên nhân gây trình biến đổi cạnh tranh gay gắt loài quần xã A B C D Câu 103: Có trường hợp sau dẫn đến làm tăng huyết áp người bình thường? I Khiêng vật nặng II Hồi hộp, lo âu III Cơ thể bị nhiều máu IV Cơ thể bị nước bị bệnh tiêu chảy A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 208 Câu 104: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F2 có 75% số cá thể mang alen a II Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen A bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể IV Nếu có tác động di - nhập gen tần số alen ln thay đổi theo hướng xác định A B C D Câu 105: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% B Trong số thân cao, chua F1, có 4/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen C F1 có tối đa loại kiểu gen D Ở F1, thân thấp, chiếm 18,75% Câu 106: Khi nói chu trình cacbon sinh quyển, có phát biểu sau đúng? I Một nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính sử dụng q nhiều nhiên liệu hóa thạch II Thực vật hấp thụ CO2 mà khả thải CO2 mơi trường III Tất lượng cacbon quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín IV Thực vật khơng phải nhóm sinh vật có khả chuyển hóa CO2 thành hợp chất hữu A B C D Câu 107: Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Pha sáng pha chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH II Pha sáng diễn chất (strôma) lục lạp III Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu IV Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng thành phần quang phổ ánh sáng A B C D Câu 108: Khi nói thể dị đa bội, có phát biểu sau đúng? I Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen II Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội ln tạo khơng hạt III Từ thể dị đa bội hình thành nên lồi IV Thể dị đa bội tạo cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào A B C D Câu 109: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 208 Câu 110: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P có kiểu gen giống xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, có 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 111: Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 90 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 112: Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt nâu quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai cho đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có 75% số cá thể mắt đỏ A B C D Câu 113: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho prôtêin gen quy định bị bất hoạt II Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A khơng phiên mã III Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A khơng phiên mã IV Khi mơi trường khơng có lactơzơ prơtêin ức chế gen điều hòa R quy định tổng hợp A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 208 Câu 114: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có số loại kiểu hình khác II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời có loại kiểu hình IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ A B C D Câu 115: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau: Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hoàn toàn; người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số có kiểu gen khác III Xác suất sinh có nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D Câu 116: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 4/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32 A B C D Câu 117: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 208 Câu 118: Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có dự đoán sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm tồn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu gen III Cho cá thể dị hợp tử cặp gen lai với cá thể dị hợp tử cặp gen, thu đời có số cá thể đồng hợp tử cặp gen chiếm 25% IV Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D Câu 119: Một lồi thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pôlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêơtit gen M khơng làm thay đổi trình tự côđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D Câu 120: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? ̲̲̲̲ ̲̲̲̲̲ bd BD I Kiểu gen P AA × aa bd BD II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 208 ... tố sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Nhân tố sinh thái tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật II Tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh. .. sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong nhân tố hữu sinh, nhân tố người ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều sinh vật A B C D Câu... nói thể dị đa bội, có phát biểu sau đúng? I Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen II Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội tạo không hạt III Từ thể dị đa bội hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 208, Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 208

Từ khóa liên quan