Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 116

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 116 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A 𝑦 = − 𝑥 + 𝑥 − B 𝑦 = − 𝑥 + 2𝑥 − C 𝑦 = 𝑥 − 𝑥 − D 𝑦 = 𝑥 − 2𝑥 − Câu 2: Gọi 𝑆 diện tích hình phẳng giới hạn đường 𝑦 = , 𝑦 = 0, 𝑥 = 0, 𝑥 = Mệnh đề ? A 𝑆 = 𝜋 d𝑥 B 𝑆 = d𝑥 C 𝑆 = d𝑥 D 𝑆 = 𝜋 d𝑥 Câu 3: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ) có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 4: Cho khối chóp có đáy hình vng cạnh 𝑎 chiều cao 4𝑎 Thể tích khối chóp cho 16 B 16𝑎 D 4𝑎 C 𝑎 A 𝑎 3 Câu 5: lim 5𝑛 + A +∞ B C D Câu 6: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃): 3𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 − = có vectơ pháp tuyến A → 𝑛 = (1; 2; − 3) B → 𝑛 = (−1; 2; 3) C → 𝑛 = (3; 2; 1) D → 𝑛 = (1; 2; 3) Câu 7: Tập nghiệm phương trình log (𝑥 − 1) = A {−3;   3} B {3} C {−3} D − √10;   √10 Câu 8: Với 𝑎 số thực dương tùy ý, log (3𝑎) A + log 𝑎 B − log 𝑎 C 3log 𝑎 D + log 𝑎 Câu 9: Số phức có phần thực phần ảo A + 4𝑖 B + 3𝑖 C − 4𝑖 D − 3𝑖 𝑥+3 𝑦−1 𝑧−5 = = có vectơ phương −1 ⎯⎯ → = (1; − 1; − 2) B 𝑢 ⎯⎯ → = ( − 3; 1; 5) ⎯⎯ → = (1; − 1; 2) ⎯⎯ → = (3; − 1; 5) A 𝑢 C 𝑢 D 𝑢 Câu 10: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, đường thẳng 𝑑: Trang 1/5 - Mã đề thi 116 Câu 11: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng ? A ( − 1; 1) B (1; + ∞) C (−∞; 1) D (−1; + ∞) Câu 12: Thể tích khối cầu bán kính 𝑅 𝜋𝑅 D 𝜋𝑅 Câu 13: Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 38 học sinh ? B 𝐴 C 𝐶 A D 38 ⎯ Câu 14: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 1; − 2) 𝐵(2; 2; 1) Vectơ 𝐴𝐵 có tọa độ A (3; 3; − 1) B (1; 1; 3) C (−1; − 1; − 3) D (3; 1; 1) A 2𝜋𝑅 B 4𝜋𝑅 C Câu 15: Nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 1 A 4𝑥 + + 𝐶 C 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 D 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 B 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 √𝑥 + − Câu 16: Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥 +𝑥 A B C D Câu 17: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7, 2%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người thu (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất không thay đổi người khơng rút tiền ? A năm B 11 năm C 12 năm D 10 năm Câu 18: Từ hộp chứa cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh A B C D 22 44 12 Câu 19: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng qua điểm 𝐴(1; 2; − 2) vng góc với đường thẳng 𝑥+1 𝑦−2 𝑧+3 𝛥: = = có phương trình A 3𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 − = B 2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 − = C 2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 + = D 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 + = Câu 20: Giá trị nhỏ hàm số 𝑦 = 𝑥 + 2𝑥 − 7𝑥 đoạn [0; 4] A −259 B − C 68 D Câu 21: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có đáy tam giác vng đỉnh 𝐵, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 𝑎 Khoảng cách từ 𝐴 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) 𝑎 √2𝑎 √6𝑎 A 𝑎 B C D Câu 22: Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ) Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 4𝑓(𝑥) − = A B C D Trang 2/5 - Mã đề thi 116 Câu 23: Ch o hình chó p 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình vng cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = √2𝑎 Góc đường thẳng 𝑆𝐶 mặt phẳng đáy B 90 o C 30 o D 60 o A 45 o Câu 24: 𝑒 + d𝑥 1 C 𝑒 − 𝑒 B (𝑒 − 𝑒) D (𝑒 + 𝑒) 3 Câu 25: Tìm hai số thực 𝑥 𝑦 thỏa mãn (3𝑥 + 2𝑦𝑖) + (2 + 𝑖) = 2𝑥 − 3𝑖 với 𝑖 đơn vị ảo A 𝑥 = − 2;  𝑦 = − B 𝑥 = − 2; 𝑦 = − C 𝑥 = 2; 𝑦 = − D 𝑥 = 2;  𝑦 = − A 𝑒 − 𝑒 Câu 26: Một chất điểm 𝐴 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian 59 quy luật 𝑣(𝑡) = 𝑡 + 𝑡 (m/s), 𝑡 (giây) khoảng thời gian tính từ lúc 𝐴 bắt đầu 150 75 chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm 𝐵 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng hướng với 𝐴 chậm giây so với 𝐴 có gia tốc 𝑎(m/s ) (𝑎 số) Sau 𝐵 xuất phát 12 giây đuổi kịp 𝐴 Vận tốc 𝐵 thời điểm đuổi kịp 𝐴 A 20(m/s) B 15(m/s) C 16(m/s) D 13(m/s) Câu 27: Cho d𝑥 = 𝑎 ln3 + 𝑏 ln5 + 𝑐 ln7 với 𝑎, 𝑏, 𝑐 số hữu tỉ Mệnh đề ? 𝑥√𝑥 + A 𝑎 − 𝑏 = − 𝑐 B 𝑎 + 𝑏 = − 2𝑐 C 𝑎 − 𝑏 = − 2𝑐 D 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 𝑥+1 𝑦−1 𝑧−2 Câu 28: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(2;  1;  3) đường thẳng 𝑑: = = −2 Đường thẳng qua 𝐴, vng góc với 𝑑 cắt trục 𝑂𝑦 có phương trình 𝑥 = + 2𝑡 𝑥 = 2𝑡 𝑥 = 2𝑡 𝑥 = + 2𝑡 A 𝑦 = + 3𝑡 B 𝑦 = − + 4t C 𝑦 = − + 3𝑡 𝑧 = + 2𝑡 𝑧 = 3𝑡 𝑧 = 2𝑡 D 𝑦 = + 𝑡 𝑧 = + 3𝑡 Câu 29: Một bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút đáy hình tròn có bán kính mm Giả định 1 m gỗ có giá 𝑎 (triệu đồng), 1 m than chì có giá 6𝑎 (triệu đồng) Khi giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết ? A 84, 𝑎 (đồng) B 7, 82 𝑎 (đồng) C 8, 45 𝑎 (đồng) D 78, 𝑎 (đồng) Câu 30: Hệ số 𝑥 khai triển biểu thức 𝑥(3𝑥 − 1) + (2𝑥 − 1) A −3007 B 577 C −577 D 3007 𝑥+6 Câu 31: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = nghịch biến khoảng 𝑥 + 5𝑚 (10;   + ∞) ? A B Vô số C D Câu 32: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình chữ nhật, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 2𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 𝑎 Khoảng cách hai đường thẳng 𝐵𝐷 𝑆𝐶 √30𝑎 √30𝑎 2√21𝑎 4√21𝑎 A B C D 12 21 21 Câu 33: Ông A dự định sử dụng hết 6, m kính để làm bể cá kính có dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp, chiều dài gấp đơi chiều rộng (các mối ghép có kích thước khơng đáng kể) Bể cá có dung tích lớn (kết làm tròn đến hàng phần trăm) ? A 1, 11 m B 1, 57 m C 2, 48 m D 1, 23 m Trang 3/5 - Mã đề thi 116 Câu 34: Xét số phức 𝑧 thỏa mãn (𝑧̅ ̅ + 3𝑖)(𝑧 − 3) số ảo Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất điểm biểu diễn số phức 𝑧 đường tròn có bán kính 3√2 D A 3√2 C B 2 Câu 35: Gọi 𝑆 tập hợp tất giá trị nguyên tham số 𝑚 cho phương trình 25 − 𝑚.5 + + 7𝑚 − = có hai nghiệm phân biệt Hỏi 𝑆 có phần tử ? A B C D Câu 36: Cho khối lăng trụ 𝐴𝐵𝐶 𝐴'𝐵'𝐶', khoảng cách từ 𝐶 đến đường thẳng 𝐵𝐵' √5, khoảng cách từ 𝐴 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 𝐶𝐶' 2, hình chiếu vng góc 𝐴 lên mặt √15 phẳng (𝐴'𝐵'𝐶') trung điểm 𝑀 𝐵'𝐶' 𝐴'𝑀 = Thể tích khối lăng trụ cho √15 2√5 2√15 B √5 A C D 3 Câu 37: Cho 𝑎 > 0, 𝑏 > thỏa mãn log + + (25𝑎 + 𝑏 + 1) + log (10𝑎 + 3𝑏 + 1) = + Giá trị 𝑎 + 2𝑏 11 B 22 D A C 2 Câu 38: Có số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧|(𝑧 − − 𝑖) + 2𝑖 = (4 − 𝑖)𝑧 ? A B C D 𝑥−1 Câu 39: Cho hàm số 𝑦 = có đồ thị (𝐶) Gọi 𝐼 giao điểm hai tiệm cận (𝐶) Xét tam 𝑥+1 giác 𝐴𝐵𝐼 có hai đỉnh 𝐴, 𝐵 thuộc (𝐶), đoạn thẳng 𝐴𝐵 có độ dài A D B 2√2 C 2√3 Câu 40: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;19] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1027 2539 2287 109 A B C D 6859 6859 6859 323 Câu 41: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' có tâm 𝑂 Gọi 𝐼 tâm hình vng 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' 𝑀 điểm thuộc đoạn thẳng 𝑂𝐼 cho 𝑀𝑂 = 𝑀𝐼 (tham khảo hình vẽ) Khi cơsin góc tạo hai mặt phẳng (𝑀𝐶'𝐷') (𝑀𝐴𝐵) 17√13 6√13 7√85 6√85 A B C D 65 65 85 85 Câu 42: Cho hai hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 − 𝑔(𝑥) = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑥 + 2 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℝ) Biết đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥) cắt ba điểm có hồnh độ −2; − 1; (tham khảo hình vẽ) Hình phẳng giới hạn hai đồ thị cho có diện tích 37 13 37 A B C D 2 12 Câu 43: Cho hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝑓(2) = − 𝑓 (𝑥) = 𝑥[𝑓(𝑥)] với 𝑥 ∈ ℝ Giá trị 𝑓(1) A − B − C − 11 D − Trang 4/5 - Mã đề thi 116 Câu 44: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(−1; 2; 1) qua điểm 𝐴(1; 0; − 1) Xét điểm 𝐵,  𝐶,  𝐷 thuộc (𝑆) cho 𝐴𝐵,  𝐴𝐶,  𝐴𝐷 đôi vng góc với Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có giá trị lớn 32 64 C 32 D 64 A B 3 Câu 45: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥 + (𝑚 − 1)𝑥 − (𝑚 − 1)𝑥 + đạt cực tiểu 𝑥 = ? A Vô số B C D Câu 46: Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥) Hai hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥)  𝑦 = 𝑔 (𝑥) có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑔 (𝑥) Hàm số ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 7) − 𝑔 2𝑥 + đồng biến khoảng ? 16 16 A 2; B ; +∞ 5 C − ; D 3; 13 𝑥 − 𝑥 có đồ thị (𝐶) Có điểm 𝐴 thuộc (𝐶) cho tiếp tuyến (𝐶) 𝐴 cắt (𝐶) hai điểm phân biệt 𝑀(𝑥 ; 𝑦 ), 𝑁(𝑥 ; 𝑦 ) (𝑀, 𝑁 khác 𝐴) thỏa mãn 𝑦 − 𝑦 = 3(𝑥 − 𝑥 ) ? A B C D Câu 47: Cho hàm số 𝑦 = Câu 48: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : (𝑥 − 2) + (𝑦 − 3) + (𝑧 − 4) = điểm 𝐴(1; 2; 3) Xét điểm 𝑀 thuộc (𝑆) cho đường thẳng 𝐴𝑀 tiếp xúc với (𝑆), 𝑀 ln thuộc mặt phẳng có phương trình A 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 − = B 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + = C 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 − 15 = D 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 + 15 = 𝑥 = + 3𝑡 Câu 49: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑: 𝑦 = − Gọi 𝛥 đường thẳng qua điểm 𝑧 = + 4𝑡 𝐴(1; − 3; 5) có vectơ phương → 𝑢 = (1; 2; − 2) Đường phân giác góc nhọn tạo 𝑑 𝛥 có phương trình 𝑥 = + 7𝑡 𝑥= 1−𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 A 𝑦 = − + 5𝑡 𝑧= 5+𝑡 B 𝑦 = − 𝑧 = + 7𝑡 C 𝑦 = − 5𝑡 𝑧 = − + 11𝑡 D 𝑦 = − 5𝑡 𝑧 = + 11𝑡 Câu 50: Cho phương trình + 𝑚 = log (𝑥 − 𝑚) với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 ∈ (−15;  15) để phương trình cho có nghiệm ? A 14 B 15 C 16 HẾT D Trang 5/5 - Mã đề thi 116
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 116, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 116

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn