Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 8

9 81 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, quan sát vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng A lệch pha 0,25π B pha C ngược pha D vng pha Câu Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng B Phơtơn tồn trạng thái đứng yên C Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn D Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ Câu Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,300 μm B 0,295 μm C 0,375 μm D 0,250 μm Câu Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím B Tia X có khả đâm xuyên mạnh tia tử ngoại C Tia X có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy D Tia tử ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A F = kx B F = –kx C 1/2kx2 D 0,5kx Câu Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số A sóng điện từ giảm, sóng âm tăng B hai sóng khơng đổi C sóng điện từ tăng, sóng âm giảm D hai sóng giảm Câu Vai trò lăng kính máy quang phổ dùng lăng kính A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu Chùm sáng laze không dùng A nguồn phát âm tần B dao mổ y học C truyền thông tin D đầu đọc đĩa CD Câu Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 10 Một mạch dao động lí tưởng LC Tần số dao động riêng mạch A B C D Câu 11 Chọn kết luận nói dao động điều hòa lắc lò xo : A Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Quỹ đạo đường hình sin C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Quỹ đạo đoạn thẳng Câu 12 Âm đàn ghi ta kèn phát mà tai người phân biệt khác khơng thể có A mức cường độ âm B đồ thị dao động âm C cường độ âm D tần số âm Câu 13 Trong phản ứng hạt nhân sau phản ứng phản ứng nhiệt hạch ? A B C D Câu 14 Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I0 cường độ dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0 I0 A B C D Câu 15 Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 = 15 cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 23 cm C 11 cm D 17 cm Câu 16 Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng : A làm cho tần số dao động không giảm B làm cho động vật tăng lên C bù lại tiêu hao lượng lực cản mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng hệ D làm cho li độ dao động không giảm xuống Câu 17 Cho hai dao động điều hòa có phương trình : Chọn phát biểu sau đúng: A Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ pha với dao động thứ hai Câu 18 Người ta dùng hạt X bắn phá hạt nhân gây phản ứng hạt nhân Hạt X A êlectron B hạt α C pôzitron D proton Câu 19 Vật thật qua thấu kính phân kì A ln cho ảnh thật, chiều lớn vật B cho ảnh thật ảnh ảo tùy thuộc vào vị trí vật C ln cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật Câu 20 Gọi mp, mn, mx khối lượng proton, nơtron hạt nhân lượng liên kết hạt nhân A B xác định công thức : Năng C D Câu 21 Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5 Nếu xem ti vi mà khơng phải đeo kính, người phải ngồi cách xa A 0,5 m B 2,0 m C 1,5 m D 1,0 m Câu 22 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N Câu 23 Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B C D Câu 24 Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I A B C D Câu 25 Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100 V Điện tích proton q = 1,6.10-19 C Cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N A 3,2.10-19 J B 3,2.10-17 J C 1,6.10-17 J D 1,6.10-21 J Câu 26 Mắt người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m Độ tụ thấu kính mà người đeo sát mắt để nhìn thấy vật xa mà điều tiết A dp B –0,5 dp C 0,5 dp D –2 dp Câu 27 Đặt điện áp vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D Câu 28 Mắc điện trở R = Ω vào nguồn gồm hai pin có suất điện động điện trở giống thành mạch kín Nếu hai pin ghép nối tiếp cường độ dòng điện qua R I1 = 0,75 A Nếu hai pin ghép song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6 A Suất điện động điện trở pin A 1,5 V; Ω B V; Ω C V; 1,5 Ω D V; Ω Câu 29 Một mạch điện kín gồm biến trở R nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở r = Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W B 15 W C 30W D 45 W Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức hai đầu RLC nối tiếp có thơng số : vào cuộn cảm Nhiệt lượng tỏa điện trở thời gian s A 150 W B 100 W C 200 W D 50 W Câu 31 Một sóng mơ tả phương trình đại phần tử mơi trường lần tốc độ truyền sóng Tốc độ cực A B C D Câu 32 Chiếu tia sáng tới vng góc với mặt bên lăng kính thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n = 1,5, góc chiết quang A Tia ló hợp với tia tới góc D = 300 Góc chiết quang lăng kính A A = 23024' B A = 410 C A = 38016' D A = 660 Câu 33 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách hai khe 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm Tại điểm M vân sáng gần cách vân sáng trung tâm A 0,5 mm B mm C 0,25 m D 10 mm Câu 34 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng hai xạ đơn sắc đỏ 690 nm lục 510 nm Trên ta quan sát hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm ta quan sát số vân sáng đơn sắc A 37 37 B 38 C 39 D 40 Câu 35 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng hai cuộn dây N1 N2 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N2 3U Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N2 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 6U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N1 A 2U B 3U C 4U D 9U Câu 36 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng chiếu ánh sáng trắng có bước sóng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) Khoảng cách hai khe 0,3 mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90 cm Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,38 μm D 0,6 μm Câu 37 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động trình dao động vật biên độ A1 A 6cm B cm C cm D cm Phương Để biên độ A2 có giá trị lớn Câu 38 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình ( t tính giây ) Gọi M, N điểm đoạn thẳng AB cách trung điểm AB 1,5 cm cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 180 cm/s Tại thời điểm, li độ dao động phần tử N cm li độ dao động phần tử M A B 6cm C D Câu 39 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí có tọa độ cm có vận tốc 50 cm/s Lấy m/s2 Tính từ lúc thả vật, thời điểm vật quãng đường 27,5 cm gia tốc vật có độ lớn bằng: A m/s2 B m/s2 C 5,0 m/s2 D 2,5 m/s2 Câu 40 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị R biết, L cố định Đặt hiệu điện xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha so với hiệu điện đoạn RL Để mạch có cộng hưởng dung kháng ZC tụ phải có giá trị A B 3R C D R thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W B 15 W C 30W D 45 W Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức hai đầu RLC nối tiếp có thơng số : vào cuộn cảm Nhiệt lượng... hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm ta quan sát số vân sáng đơn sắc A 37 37 B 38 C 39 D 40 Câu 35 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng hai cuộn dây N1 N2 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1... động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng : A làm cho tần số dao động không giảm B làm cho động vật tăng lên C bù lại tiêu hao lượng lực cản mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 8 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn