Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6

10 65 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:44

Luyện đề Cơ (mục tiêu điểm) - Đề số Câu Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Đó tượng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu Sản phẩm phân hạch hạt nhân U235 hạt nhân phóng xạ: A β+ B α C βD γ Câu Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử lượng A thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần B có giá trị không đổi ánh sáng truyền chân không C thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền môi trường D không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn sáng xa hay gần Câu Phát biểu sau không đúng? A Hạt electron hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10‒19 C B Hạt electron hạt có khối lượng m = 9,1.10‒31 kg C Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion D Electron chuyển động từ vật sang vật khác Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có hệ số cơng suất cực đại Hệ thức sau không đúng? A P = UI B U = UL = UC C Z = R D Câu Tần số dao động điện từ mạch LC lí tưởng xác định biểu thức A B C D Câu Cơng dòng điện có đơn vị A J/s B kWh C W D kVA Câu Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1/π mH tụ điện có điện dung 4/π nF Tần số dao động riêng mạch A 2,5.106 Hz B 5π.106 Hz C 2,5.105 Hz D 5π.105 Hz Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L cuộn dây cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi Thay đổi điện dung tụ đến giá trị C0 điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U Hệ thức liên hệ điện trở R, cảm kháng ZL dung kháng ZC0 A B C D Câu 10 Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn vật Gọi O quang tâm thấu kính F tiêu điểm vật thấu kính Nhận định sau đúng: A Đó thấu kính phân kỳ B Đó thấu kính hội tụ vật nằm ngồi khoảng OF C Đó thấu kính hội tụ vật đặt khoảng OF D Vật xa thấu kính so với ảnh Câu 11 Khi đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp không đổi có độ lớn U điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 2U cơng suất tiêu thụ cuộn dây Tỉ số điện trở cảm kháng cuộn dây A B C D Câu 12 Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D Câu 13 Kết luận sau sai ? A Tia hồng ngoại tử ngoại dùng để sấy sản phẩm nông nghiệp, tia X dùng để kiểm tra khuyết tật sản phẩm công nghiệp B Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn phát C Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa thiết bị điện tử D Tia tử ngoại bị nước hấp thụ mạnh Câu 14 Cường độ dòng điện xoay chiều ln ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi: A đoạn mạch có R L mắc nối tiếp B đoạn mạch có tụ điện C C đoạn mạch có R C mắc nối tiếp D đoạn mạch có L C mắc nối tiếp Câu 15 Một sóng âm có tần số f truyền nước, nhơm khơng khí với tốc độ tương ứng v1 , v2, v3 So sánh tốc độ sóng âm ba mơi trường A v3 > v2 > v1 B v1 > v3 > v2 C v2 > v1 > v3 D v1 > v2 > v3 Câu 16 Công lực điện trường dịch chuyển điện tích ‒2 µC từ A đến B mJ Hiệu điện hai điểm A B A V B 2000 V C ‒8 V D ‒2000 V Câu 17 Tia hồng ngoại có khả năng: A giao thoa nhiễu xạ B ion hóa khơng khí mạnh C đâm xun mạnh D kích thích số chất phát quang Câu 18 Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng vàng là: εĐ, εL εV Sắp xếp chúng theo thứ tự lượng giảm dần là: A εL > εV > εĐ B εV > εL > εĐ C εL > εĐ > εV D εĐ > εV > εL Câu 19 Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại: A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 20 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân sẽ: A giảm tăng khoảng cách hai khe quan sát B giảm tăng khoảng cách hai khe C không thay đổi thay đổi khoảng cách hai khe quan sát D tăng lên tăng khoảng cách hai khe Câu 21 Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 4cos(ωt – π/3) cm Gọi T chu kì dao động vật Pha vật dao động thời điểm t = T/3 A rad B – π/3 rad C 2π/3 rad D π/3 rad Câu 22 Cảm giác âm phụ thuộc vào yếu tố ? A Tai người nghe thần kinh thị giác B Môi trường truyền âm tai người nghe C Nguồn âm, tai người nghe môi trường truyền âm D Nguồn âm môi trường truyền âm Câu 23 Chọn đáp án sai Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm L Khi xảy cộng hưởng điện thì: A B điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm điện áp cực đại hai đầu tụ điện C công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại D hệ số công suất cosφ =1 Câu 24 Lực lạ thực công 840 mJ dịch chuyển điện tích 7.10‒2 C hai cực bên nguồn điện Suất điện động nguồn điện A V B 10 V C 12 V D 15 V Câu 25 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Biết thời gian 20 s vật thực 50 dao động toàn phần vận tốc cực đại 20π cm/s Nếu chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm phương trình dao động vật là: A B C D Câu 26 Tại hai điểm A B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, biên độ a, bước sóng 10 cm Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Điểm M mặt nước cách A, B đoạn 25 cm, 35 cm dao động với biên độ bằng: A B a C a√2 D 2a Câu 27 Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc vị trí vật cân Khi vật có li độ x = 1,2 cm tỉ số động vật 0,96 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động bằng: A 75 cm/s B 90 cm/s C 60 cm/s D 45 cm/s Câu 28 Hiệu điện hai anôt catôt ống tia Rơghen 200 kV Bước sóng ngắn tia Rơnghen mà ống phát A 5,7.10-11 m B 6,2.10-12m C 6.10-14m D 4.10-12m Câu 29 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B pha cách cm tạo sóng nước với bước sóng 0,8 cm Điểm C mặt nước cho ABC tam giác Điểm M nằm trung trực AB dao động pha với C cách C khoảng gần A 0,84 cm B 0,94 cm C 0,81 cm D 0,91 cm Câu 30 Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp u = 65√2cos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch A B C D Câu 31 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với tần số f = 4,5 Hz Trong trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo là: A 42,25 cm B 46,75 cm C 48 cm D 40 cm Câu 32 Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20 cm B phân kì có tiêu cực 20 cm C hội tụ có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự cm Câu 33 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở r = 2,5 Ω mạch gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với điện trở R Công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn A 20 W B 25 W C 14,4 W D 12 W Câu 34 Đoạn mạch xoay chiều MN gồm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn PN có cuộn cảm với độ tự cảm Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U√2cos(100πt)V Để điện áp hiệu dụng UMP không phụ thuộc giá trị biến trở R điện dung tụ điện A B C D Câu 35 Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải 220 V hiệu suất truyền tải 60% Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây có giá trị gần A 420 V B 330 V C 460 V D 360 V Câu 36 Nguồn điện với suất điện động ξ, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện mạch A Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A A B 1,5 A C A D A Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây khơng cảm có điện trở r = 10 Ω tụ điện có điện dung C thay đổi M điểm nối điện trở R cuộn dây Khi C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu U1; U2 Tỉ số điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại bằng: A B C D Câu 38 Cho prơtơn có động KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên Sau phản ứng xuất hai hạt X giống nhau, có động có phương chuyển động hợp với phương chuyển động prôtôn góc φ Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2 Coi phản ứng khơng kèm theo phóng xạ gamma giá trị góc φ A 82,70 B 39,450 C 41,350 D 78,90 Câu 39 Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô xác định biểu thức (với n = 1, 2, 3, …) Ở trạng thái dừng này, electron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0, với r0 bán kính Bo Nếu nguyên tử hiđrơ hấp thụ phơtơn có lượng 2,856 eV bán kính quỹ đạo dừng electron nguyên tử tăng lên A 2,25 lần B 6,25 lần C 4,00 lần D 9,00 lần Câu 40 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây N điểm nút, B điểm bụng gần N NB = 25 cm, gọi C điểm NB có biên độ Khoảng cách NC A 50/3 cm B 40/3 cm C 50 cm D 40 cm thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... hoà với tần số 2,5 Hz, mốc vị trí vật cân Khi vật có li độ x = 1,2 cm tỉ số động vật 0, 96 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động bằng: A 75 cm/s B 90 cm/s C 60 cm/s D 45 cm/s Câu 28 Hiệu điện... tụ điện có điện dung 4/π nF Tần số dao động riêng mạch A 2,5.1 06 Hz B 5π.1 06 Hz C 2,5.105 Hz D 5π.105 Hz Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch... 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch A B C D Câu 31 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với tần số f = 4,5 Hz Trong trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm Lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6 , Luyện đề cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) đề số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn