Đề lý thuyết hay và khó số 9 môn vật lý

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Người nghe phân biệt âm la, độ cao đàn ghi ta đàn viôlon phát hai âm có có A âm sắc khác B Mức cường độ âm khác C cường độ âm khác D Tần số khác Câu Người ta sản xuất loại cơng tắc điện có đặc điểm sau đây: đèn phòng tắt đi, ta thấy nút bấm công tắc phát ánh sáng màu xanh Sự phát quang kéo dài hàng giờ, thuận tiện cho việc tìm chỗ bật đèn đêm Đó tượng A huỳnh quang B điện phát quang C Lân quang D tia catot phát quang Câu Trong tượng sau, tượng không liên quan đến nhiễm điện? A Về mùa đông lược dính nhiều tóc chải đầu B Chim thường xù lơng mùa rét C Ơtơ chở nhiên liệu thường thả sợi dây xích kéo lê mặt đường D Sét đám mây Câu Các phơtơn chùm sáng đơn sắc có lượng A bước sóng B khác bước sóng C tần số khác D tần số Câu Chọn phát biểu sai Đối với chất điểm dao động điều hoà với tần số f A vận tốc biến thiên điều hồ với tần số f B gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f C động biến thiên điều hoà với tần số f D biến thiên điều hoà với tần số 2f Câu Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = A.cosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến bằng: A số nguyên nửa bước sóng B số bán nguyên lần nửa bước sóng C số bán nguyên lần bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu Phát biểu sau sai? Tia anpha A làm ion hóa khơng khí mạnh B có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không C gồm hạt nguyên tử Heli D bị lệch điện trường từ trường Câu Mắc hai đầu ống dây quấn gồm nhiều vòng dây đồng vào mạch điện xoay chiều có điện áp tức thời u, cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Mối quan hệ đúng? A u pha với i B u sớm pha i C u trễ pha i D u ngược pha với i Câu Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì: A Năng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc B Năng lượng phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát C Năng lượng phôtôn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) D Năng lượng phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Câu 10 Phát biểu sau máy phát điện xoay chiều? A Tần số suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay rôto B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực bắc-nam roto máy phát điện C Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện D Tần số suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng Câu 11 Khi vật dao động điều hòa A vận tốc li độ pha B gia tốc li độ pha C gia tốc vận tốc pha D gia tốc li độ ngược pha Câu 12 Theo quan điểm thuyết lượng tử phát biểu sau không đúng? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi photon B Photon tồn trạng thái chuyển động C Khi ánh sáng truyền lượng photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng D Các photon có lượng chúng lan truyền với vận tốc Câu 13 Công suất P = UIcosφ dòng xoay chiều đặc trưng cho biến đổi A lượng nguồn với điện trường B lượng nguồn với từ trường C điện thành dạng lượng khác D lượng điện trường từ trường Câu 14 Chiếu tia sáng chứa bốn thành phần đơn sắc vàng, lam, tím, cam từ khơng khí tới gặp mặt nước theo phương xiên vng góc với mặt nước có góc khúc xạ tia đơn sắc tương ứng dần Sắp xếp góc khúc xạ theo thứ tự tăng A B C D Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều u = 200 2cos(ωt)(V) vào hai đầu đoạn mạch nối thứ tự LRC, với cuộn dây cảm Nếu điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm điện trở vuông pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở tụ điện th hệ thức sau sai? A UR ULC = ULR URC B C D L.R2 = C Câu 16 Độ to đặc trưng sinh lý âm, gắn liền với đặc trưng vật lý âm A cường độ âm B tần số âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Câu 17 Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với đầu dây cố định đầu tự chiều dài dây phải bằng: A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần phần tư bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 18 Chọn đáp án Sóng điện từ : A sóng dọc B sóng ngang C khơng mang lượng D không truyền chân không Câu 19 Cho mạch RLC nối tiếp, gọi φ độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện Gọi Z tổng trở, cơng thức sau công suất trung bình mạch RLC: A B C D Câu 20 Sóng dọc sóng A có phương dao động phần tử vật chất môi trường hướng theo phương thẳng đứng B có phương dao động phần tử vật chất môi trường trùng với phương truyền sóng C có phương dao động phần tử vật chất mơi trường vng góc với phương truyền sóng D Cả A C Câu 21 Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Không đổi B Tăng dần nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Câu 22 Cho mũi nhọn P chạm nước dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang mặt nước, nhận xét ? A Khi có sóng truyền tới phần tử nước dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B Khi có sóng truyền tới miếng xốp mặt nước, miếng xốp bị đẩy xa theo chiều truyền C Khi có sóng truyền tới miếng xốp mặt nước, miếng xốp dao động xung quanh vị trí cân theo phương vng góc với phương thẳng đứng D Khi có sóng truyền tới, phần tử nước không dao động mà đứng yên chỗ Câu 23 Trong phóng xạ β-, hạt nhân có số nuclon hạt nhân mẹ Nhưng q trình phóng xạ có biến đổi A nơtron thành proton B electron thành proton C nơtron thành electron D proton thành nơtron Câu 24 Tại Hà Nội máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương nằm ngang hướng phía Bắc Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, vectơ cảm ứng có độ lớn cực đại hướng phía Đơng Khi có vetơ cường độ điện trường có A Độ lớn cực đại hướng thẳng đứng lên B Độ lớn cực đại hướng thẳng đứng xuống C độ lớn không D Độ lớn cực tiểu hướng thẳng đứng xuống Câu 25 Cường độ chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ A giảm theo định luật hàm số mũ độ dài đường tia sáng B giảm theo tỉ lệ nghịch với độ dài đường tia sáng C giảm tỉ lệ thuận với độ dài đường tia sáng D giảm tỉ lệ thuận với bình phương độ dài đường tia sáng Câu 26 Đáp án sai? A Trong tượng giao thoa sóng, điểm môi trường cực tiểu giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn kết hợp pha tới B Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng khoảng cách hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp C Ở giao thoa sóng, dừng điểm cực đại điểm mà hai sóng pha D Trong giao thoa sóng, mặt nước họ đường cực đại, cực tiểu giao thoa có tiêu điểm vị trí hai nguồn sóng Câu 27 Trong ngun tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 28 Thiết bị sau khơng có khả biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều? A hai vành khuyên hai chổi quét máy phát điện B bốn điôt mắc thành mạch cầu C điôt chỉnh lưu D hai vành bán khuyên hai chổi quét máy phát điện Câu 29 Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số nguồn C chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB D số chẵn Câu 30 Đáp án chưa chuẩn? A Giao thoa sóng tượng xảy hai sóng phát từ hai nguồn dao động phương, tần số, có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian đan xen vào B Đề hai sóng giao thoa với chúng phải hai sóng kết hợp C Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng D Điều kiện chiều dài để có sóng dừng dây đầu dây cố định đầu lại tự Câu 31 Cách tạo dòng điện xoay chiều sau phù hợp với nguyên tắc máy phát điện xoay chiều? A A Cho khung dây quay từ trường quanh trục cố định nằm song song với đường cảm ứng từ B Cho khung dây chuyển động tịnh tiến từ trường C Cho khung dây quay từ trường quanh trục cố định nằm vng góc với mặt phẳng khung dây D Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa Câu 32 Một sóng âm truyền khơng khí, số đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A bước sóng B tần số sóng C biên độ sóng D vận tốc truyền sóng Câu 33 Theo định nghĩa, cường độ dòng điện khơng đổi xác định theo công thức A B C D Câu 34 Một sóng lan truyền mặt nước từ nguồn O Trên đường thẳng qua O có hai điểm M, N cách khoảng λ/2 đối xứng qua O dao động A pha B ngược pha C vuông pha D vuông phương Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, tượng nêu đặc trưng cho tượng giao thoa? A Các vòng tròn sóng lan tỏa cắt B Có đường cố định phần tử dao động với biên độ cực đại cực tiểu C Mọi điểm mặt nước dao động với chu kỳ D Các vân giao thoa dạng hypebol Câu 36 Tìm kết luận nói dãy quang phổ quang phổ phát xạ nguyên tử Hyđrô A Dãy Paschen nằm vùng tử ngoại B Dãy Balmer nằm vùng ánh sáng nhìn thấy C Dãy Balmer nằm vùng hồng ngoại D Dãy Lyman nằm vùng tử ngoại Câu 37 Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay với tốc độ góc ω quanh trục vng góc với đường sức từ trường Chọn gốc thời gian t = s lúc pháp tuyến khung dây có chiều trùng với chiều vectơ cảm ứng từ Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất khung dây A e = ωNBSsinωt B e = NBSsinωt C e = ωNBScosωt D e = NBScosωt Câu 38 Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B Những điểm mặt nước nằm đường trung trực AB A đứng yên không dao động B dao động với biên độ bé C dao động với biên độ lớn D dao động với biên độ có giá trung bình Câu 39 Một vật dao động tắt dần phát biểu sau sai? A Cơ giảm dần B Cơ giảm tỉ lệ với bình phương biên độ C Cơ chuyển hóa thành nhiệt D Biên độ giảm dần Câu 40 Cho phát biểu sau dao động điều hòa (a) Vecto gia tốc vật hướng biên (b) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân (c) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại (d) Chuyển động vật từ vị trí cân biên nhanh dần (e) Vận tốc vật có giá trị cực đại vật qua vị trí cân theo chiều dương (f) Gia tốc vật có giá trị cực đại vật biên dương Số phát biểu là: A B C D thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số nguồn C chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB D số chẵn Câu 30... Tần số suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay rôto B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực bắc-nam roto máy phát điện C Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện D Tần số. .. (a) Vecto gia tốc vật ln hướng biên (b) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân (c) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại (d) Chuyển động vật từ vị trí cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 9 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 9 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn