Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M không gian, cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại E0 B0 Thời điểm t = t0, cường độ điện trường M có độ lớn 0,5E0 Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ M có độ lớn A B C D Câu Chọn phát biểu SAI nói chất ánh sáng A Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt B Khi có tính chất hạt thể rõ nét, dễ gây tượng quang điện C Khi bước sóng ánh sáng ngắn tính chất hạt thể rõ nét, tính chất sóng thể D Khi tính chất hạt thể rõ nét, ta dễ quan sát tượng giao thoa ánh sáng Câu Nếu nguyên tử thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nhận thêm electron A ion dương B ion âm C trung hồ điện D có điện tích khơng xác định Câu Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu Trường hợp coi vật chất điểm ? A Trái Đất chuyển động tự quay quanh B Hai bi lúc va chạm với C Người nhảy cầu lúc rơi xuống nước D Giọt nước mưa lúc rơi Câu Để chất bán dẫn trở thành vật dẫn A xạ điện từ chiếu vào bán dẫn phải có bước sóng lớn giá trị λo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn B xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn giá trị fo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn C cường độ chùm xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn giá trị phụ thuộc vào chất chất bán dẫn D cường độ chùm xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ giá trị phụ thuộc vào chất chất bán dẫn Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu mạch điện chứa tụ điện có điện dung C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A B C D Câu Trong tượng giao thoa sóng bề mặt chất lỏng với hai nguồn pha, phần tử chất lỏng dao động với biên độ cực tiểu hiệu khoảng cách từ phần tử đến hai nguồn sóng A số bán nguyên lần bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số bán nguyên lần nửa bước sóng Câu Trong trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ A Tăng theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ B Giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ C Tỉ ℓệ thuận với thời gian D Tỉ ℓệ nghịch với thời gian Câu 10 Vecto cường độ điện trường sóng điện từ điểm M có hướng thẳng đứng từ xuống, véc tơ cảm ứng từ nằm ngang hướng từ Tây sang Đơng Hỏi sóng đến điểm M từ hướng nào? A Từ phía Nam B Từ phía Bắc C Từ phía Đơng D Từ phía Tây Câu 11 Hai âm không độ cao : A không bước sóng B khơng biên độ, tần số C không tần số D không biên độ Câu 12 Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc chàm vàng với góc tới i Gọi rC, rV góc khúc xạ ứng với tia màu chàm tia màu vàng Hệ thức A i < rV < rC B i < rC < rV C rC < rV < i D rV < rC < i Câu 13 Cường độ âm đo đơn vị A Ben B Oat C Dexiben D W/m2 Câu 14 Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian có A tần số B biên độ C pha ban đầu D pha Câu 15 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 16 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối tâm hai sóng có độ dài A hai lần bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 17 Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối hai mơi trường tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A B C D Câu 18 Phát biểu sau khơng nói lượng vật dao động điều hòa? Năng lượng vật dao động điều hòa A với động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ với biên độ dao động Câu 19 Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho ngun tố D Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch Câu 20 Cảm giác âm phụ thuộc yếu tố sau đây? A Nguồn âm môi trường truyền âm B Tai người nghe thần kinh thính giác C Mơi trường truyền âm tai người nghe D Nguồn âm va tai người nghe Câu 21 Nếu có dòng điện khơng đổi chạy qua bình điện phân gây tượng dương cực tan khối lượng chất giải phóng điện cực không tỉ lệ thuận với A khối lượng mol chất đượng giải phóng B cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân C thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân D hóa trị của chất giải phóng Câu 22 Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A tăng B giảm C không đổi D ban đầu giảm sau tăng Câu 23 Con lắc đồng hồ chạy mặt đất Khi đưa lên cao, muốn đồng hồ chạy phải A giảm nhiệt độ B Tăng chiều dài lắc C Tăng nhiệt độ D Đồng thời tăng nhiệt độ chiều dài lắc Câu 24 Âm nhạc cụ khác phát khác về: A Độ cao B Cường độ C Âm sắc D Cả độ cao âm sắc Câu 25 Phát biểu sau khơng nói cách mạ huy chương bạc? A Dùng huy chương làm catốt B Dùng muối AgNO3 C Dùng anốt bạc D Đặt huy chương anốt catốt Câu 26 Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến gọi sóng vơ tuyến B Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường biến thiên chu kì C Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động vng pha D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 27 Khi phản xạ vật cản tự do, sóng phản xạ ln ln A ngược pha với sóng tới điểm phản xạ B pha với sóng tới điểm phản xạ C vng pha với sóng tới điểm phản xạ D lệch pha 600 với sóng tới điểm phản xạ Câu 28 Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn dây B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với góc hợp đoạn dây dẫn đường sức từ C Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện đoạn dây D Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây Câu 29 Phát biểu sau không đúng? A Độ to âm tỉ lệ thuận với cường độ âm B Đối với tai người, cường độ âm lớn cảm giác âm to C Độ to âm gắn liền với mức cường độ âm D Tai người nghe âm cao cảm giác “to” nghe âm trầm cường độ âm Câu 30 Bản chất dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A êlectron theo ngược chiều điện trường B iôn dương theo chiều điện trường iôn âm ngược chiều điện trường C iôn dương theo chiều điện trường êlectron ngược chiều điện trường D iôn dương theo chiều điện trường ion âm, êlectron ngược chiều điện trường Câu 31 Nhận xét sóng học sai ? Khi có truyền sóng sợi dây đàn hồi dài A điểm dây mà vị trí cân chúng cách bội số lẻ bước sóng dao động ngược pha B đường biểu diễn ly độ tất điểm dây thời điểm t0 đường sin có chu kì bước sóng C đường biểu diễn phụ thuộc ly độ điểm dây theo thời gian đường sin có chu kì chu kì dao động nguồn phát sóng D đường biểu diễn ly độ tất điểm dây thời điểm t0 đường sin cho biết hình dạng sợi dây thời điểm t0 Câu 32 Cảm giác âm phụ thuộc vào A Nguồn âm môi trường truyền âm B Nguồn âm tai người nghe C Tai người môi trường truyền D Nguồn âm – môi trường truyền tai người nghe Câu 33 Phát biểu sai nói sóng điện từ A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian chu kì B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π/2 C Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian D Dao động điện từ mạch dao động lí tưởng LC dao động tự thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ với biên độ dao động Câu 19 Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay. .. Từ phía Đơng D Từ phía Tây Câu 11 Hai âm không độ cao : A không bước sóng B khơng biên độ, tần số C không tần số D không biên độ Câu 12 Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp... A xạ điện từ chiếu vào bán dẫn phải có bước sóng lớn giá trị λo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn B xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn giá trị fo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn