B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ

18 65 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Thi Online - B080102 – Tụ điện Mạch điện chứa tụ Câu Một tụ phẳng có hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách hiệu điện hai tụ cm; 108 V Giữa hai khơng khí Điện tích tụ điện là: A 3.10-7 C B 3.10-10 C C 3.10-8 C D 3.10-9 C Đáp án: D ID: 217077 Level: 38 Moonphys ( Đỗ Hồng ) Vận dụng (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 9:53 Link fb: Ta có điện dung tụ điện Điện tích tụ Q = CU = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Nguyễn Hồng Doan Epxilong khơng khí Mà sao,lại đơn giản Pi ??? Trả lời 1/8/2017 lúc 10:37 Nguyễn Nhật ε khơng khí = công thức bỏ qua ε π S = π.R² rút gọn với π bên 4πkd nên 1/8/2017 lúc 19:23 Nguyen Hoang Nam làm tròn kiểu j Trả lời 23/8/2017 lúc 20:38 Yds Sjh Ali Pupu làm tròn mà chế - 25/8/2017 lúc 21:30 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Hai tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách hai d = mm Giữa hai khơng khí Tính điện dung tụ điện A 5.103 pF B 5.104 pF C 5.10-8 F D 5.10-10 F Đáp án: A ID: 217081 Level: 30 Vận dụng (7) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 20/7/2016 lúc 10:21 Link fb: Điện dung tụ điện C = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Lê Đắc Thường moonGiFT bấm máy tính nhầm rồi, Trả lời 1/8/2017 lúc 9:11 Lê Đắc Thường nhầm 1/8/2017 lúc 9:11 Băng Di đáp án sai mod huhu Trả lời 25/3/2018 lúc 14:53 Khả Khả đáp án mà bạn 25/3/2018 lúc 14:54 Băng Di quên đổi hihi 25/3/2018 lúc 14:56 Khả Khả 25/3/2018 lúc 14:56 Băng Di :( 25/3/2018 lúc 15:2 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Hai tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách d = 2mm Giữa hai khơng khí Có thể tích điện cho tụ điện điện tích lớn để tụ điện không bị đánh thủng ? Biết điện trường lớn mà không khí chịu 3.105 V/m A 3,0.10-7 C B 3,6.10-6 C C 3.10-6 C D 3,6.10-7 C Đáp án: C ID: 217083 Level: 34 Moonphys ( Đỗ Hồng ) Vận dụng (3) Lời giải & Bình luận 20/7/2016 lúc 10:29 Link fb: Điện dung tụ điện C = Hiệu điện lớn đặt vào hai đầu tụ U = Ed = Điện tích lớn tụ tích đươc để khơng bị đánh thủng Q = CU = Theo dõi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Tơ Minh Quang chỗ U=Ed lấy đại lượng E đâu ạ? Trả lời 16/7/2017 lúc 8:29 Ương's E điện trường lớn mà khơng khí chịu đk đề cho e 16/7/2017 lúc 20:13 Lê Đắc Thường U=E.d.cosa Q= CU = C'U' => U' = CU/ C' mà C = S/4kd.pi ; C' = S/4kd'.pi mà d'= 2d => C/C' = d'/d => U' = d'/d U = 2U = 2.50 =100V => C ok e 2/10/2017 lúc 16:25 Cảm ơn Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 500pF tích điện đến hiệu điện U = 300 V Ngăt tụ khỏi nguồn, nhúng vào chất điện môi lỏng ε = Hiệu điện tụ lúc là: A 600 V B 150 V C 300 V D 100 V Đáp án: B ID: 217088 Level: 30 Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận Moonphys ( Đỗ Hồng ) 20/7/2016 lúc 11:0 Link fb: Khi đặt khơng khí điện tích tụ Q = CU = Ngắt tụ khỏi nguồn nhúng vào chất điện mơi thì: - Điện tích tụ không đổi Theo dõi - Điện dung tụ Hiệu điện tụ lúc U' = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một tụ điện phẳng mắc vào hau cực nguồn điện có hiệu điện 500 V Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ điện tăng gấp hai lần Hiệu điện tụ điện A giảm hai lần B tăng hai lần C tăng ba lần D giảm bốn lần Đáp án: B ID: 217090 Level: 31 Moonphys ( Đỗ Hồng ) Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 11:7 Link fb: Điện dung tụ d' = 2d C' = C/2 Ngắt tụ khỏi nguồn điện tích tụ khơng đổi Q' = Q Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 6µF mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 10 V Năng lượng điện trường tụ điện bằng: A 1,2.10-4 J B 12.10-4 J C 0,3.10-4 J D 3.10-4 J Đáp án: D ID: 217188 Level: 31 Moonphys ( Đỗ Hồng ) Vận dụng (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 11:28 Link fb: Năng lượng điện trường tụ điện Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Tesla Newton Ad lại nhầm nl tụ vs nl điện trg Trả lời 29/8/2017 lúc 22:14 Vấn Vương Hữu Phước Do tụ điện có âm dương nên hình thành nên cường độ điện trường tụ điện sinh lượng để dịch chuyển diện tích từ đường âm lượng tính theo CT: gọi lượng điện trường tu 17/9/2017 lúc 22:53 Cảm ơn Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Sau ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai để khoảng cách chúng giảm hai lần, lượng điện trường tụ A tăng lên bốn lần B không đổi C giảm hai lần D tăng lên hai lần Đáp án: C ID: 217189 Level: 47 Moonphys ( Đỗ Hồng ) Vận dụng (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 11:48 Link fb: - Năng lượng điện trường tụ + Điện dung tụ điện Khoảng cách hai tụ giảm hai lần điện dung tăng lần + Ngắt tụ khỏi nguồn nên Q không đổi → lượng điện trường tụ giảm hai lần Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Đỗ Thanh Ngân cơng thức W = CU2/2 lại tăng lên lần, giải thích dùm với Trả lời 23/8/2017 lúc 16:7 Vấn Vương Hữu Phước ak theo CT ta có: ngắt tụ khỏi nguồn Q k đổi, C tăng lên lần suy U phải giảm lần mà theo CT bạn U phải bình phương lên phải giảm lần nên NLDT tu giảm lần 17/9/2017 lúc 23:5 Cảm ơn Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Nối hai tụ điện phẳng với hai cực nguồn điện Sau ngắt tụ điện khỏi nguồn đưa vào hai chất điện mơi có số điện mơi ε Năng lượng W tụ điện Cường độ điện trường hai tụ điện thay đổi ? A W tăng, E tăng B W tăng, E giảm C W giảm, E giảm D W giảm, E tăng Đáp án: C ID: 217191 Level: 43 Moonphys ( Đỗ Hồng ) - Năng lượng tụ điện Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận 20/7/2016 lúc 11:33 Link fb: (1); - Cường độ điện trường hai tụ điện - Điện dung tụ điện (2) Theo dõi Khi ngắt nguồn đưa vào hai tụ chất điện môi C tăng Q khơng đổi.(3) - Hiệu điện hai tụ giảm.(4) (1)(3) giảm (2)(4) giảm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Có ba tụ điện C1 = nF, C2 = nF, C3 = 20 nF mắc hình Nối tụ điện với hai cực nguồn điện có hiệu điện 30 V Tính hiệu điện tụ A U1 = U2 = 24 V, U3 = V B U1 = U2 = 20 V, U3 = 10 V C U1 = U2 = 12 V, U3 = 18 V D U1 = U2 = V, U3 = 24 V Đáp án: A ID: 542976 Level: Vận dụng moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 16/6/2017 lúc 15:57 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Hoàng Thu Hài em giải theo hệ 3pt lại C @@ (1) U3 +U1 = 30; (2) U3 +U2 = 30; (3) -Q3 +Q1 =0 Trả lời 20/3/2018 lúc 16:45 Đoàn Quang Minh - Lời giải chuẩn e nha : + Ta có : Mỗi tụ chịu điện áp tối đa Ugh Khi điện áp hai đầu tụ vượt giá thị tụ bị đánh thủng + Dựa vào hình vẽ thấy : C1 // C2 C3 nt ( C1 // C2) => C12 = C1 + C2 = 5bnF Cb = C12.C3/C12 + C3 = nF Q = Q12 = Q3 = UCb = 120 nC ==> U3 = Q3/C3 = 6V => U1 = U2 = Q12/C12 = 120/5 = 24 V => A 20/3/2018 lúc 17:31 Nguyễn Phương Nam Hệ bạn sai ạ! Ta có: U3+ U1= 30 U1= U2 Q3= Q1 + Q2 ↔ C3.U3 = C1.U1 + C2.U2 Bạn giải hệ 3pt với ẩn U1; U2; U3 nhé! 20/3/2018 lúc 18:14 Le Mai Hue phần ghép tụ giảm tải chương trình thi không >>> Trả lời 8/4/2018 lúc 20:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Cho mạch điện hình vẽ Biết C2 = μF; C3 = μF; C4 = μF Tính Cx để điện dung tụ C = μF A μF B 12 μF C μF D μF Đáp án: C ID: 268157 Level: 39 Vận dụng moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Vẽ lại mạch điện ta mạch Ta có Để điện dung tụ (4) Lời giải & Bình luận 27/7/2016 lúc 11:12 Link fb: ; Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Theo dõi Trung Quang vẽ lại mạch ạ, mod giúp e Trả lời 17/9/2017 lúc 11:18 Ương's nhìn vào nguồn điện vs cách mắc em phải luyện nhiều thành phản xạ ko nói thành lời đc vs lại hồi lớp học chán mà 17/9/2017 lúc 12:25 Cảm ơn Vuvanhai c4x=cx+c4=10 Trả lời 29/9/2017 lúc 19:55 Lê Minh Hương hai tụ mắc song sóng bạn nên C4x=Cx+C4=10 29/9/2017 lúc 20:26 Cảm ơn Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Bốn tụ điện mắc thành theo sơ đồi C1 = 1µF; C2 = 3µF; C3 = 3µF Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện tụ điện C1 có điện tích Q1 = 6µC tụ điện có điện tích Q = 15,6 µF Tính hiệu điện đặt vào tụ điện điện dung tụ điện C4 ? A C4= 1µF; U = 12 V B C4 = 2µF; U = 12 V C C4 = 1µF; U = V D C4 = 2µF; U = V Đáp án: D ID: 217273 Level: 38 Vận dụng (27) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Vì hai tụ ghép nối tiếp: 11/9/2015 lúc 16:22 Link fb: Hiệu điện tụ điện Do nên: Vì ghép nối tiếp: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Võ Ngọc Quế Trâm U4 bang bao nhieu Trả lời 7/7/2017 lúc 21:26 Ương's k hỏi đến U4.e nên làm mod dễ 7/7/2017 lúc 21:35 Mai Thị Lan Anh u4=4,8 15/12/2017 lúc 17:47 Mai Thị Lan Anh u4=4,8 15/12/2017 lúc 17:47 Nguyễn Đắc Toàn U = U12 acb Trả lời 17/7/2017 lúc 20:20 Tiếng Gọi Của Gió ghép // u=u12 e 17/7/2017 lúc 20:30 Nguyễn Đắc Toàn thks vay ma mih coi ntiep Trả lời 17/7/2017 lúc 20:32 Trung Quang cho e hỏi cách e làm k đc : em tính U34=8=Uhệ =u3+u4=8 tính đc Q34=9,6=Q3=Q4 ->q3=c3.u3=9,6->u3=3,2 ->u4=8-3,2 lại k ạ, mod giúp em, e camon Trả lời 17/9/2017 lúc 9:43 Minh Hương C3 nt vs C4 mak bạn đâu phải song song đâu mak bạn lấy C C3 = C4 bạn nhầm sang CT tụ mắc song song r 17/9/2017 lúc 9:56 Cảm ơn Trung Quang có ói c3=c4 đâu 17/9/2017 lúc 10:9 Cảm ơn Minh Hương mk viết nhầm C- C3= C4 :P 17/9/2017 lúc 10:10 Cảm ơn Minh Hương ns chung bạn bị nhầm sang CT tụ mắc song song r 17/9/2017 lúc 10:11 Cảm ơn Trung Quang Umà bạn 17/9/2017 lúc 10:11 Cảm ơn Trung Quang bạn có fb k 17/9/2017 lúc 10:11 Cảm ơn Minh Hương hỏi fb mk chi v CT tính C mạch mắc nt 1/C = 1/C3 + 1/C4 nha ban 17/9/2017 lúc 10:13 Cảm ơn Trung Quang khơng biết cách đó, muốn cách khác 17/9/2017 lúc 10:13 Cảm ơn Minh Hương cách j cách cx phải CT ms giải đc bạn 17/9/2017 lúc 10:14 Cảm ơn Trung Quang U34=U3+U4 17/9/2017 lúc 10:15 Cảm ơn Trung Quang tính đc U34 U3 17/9/2017 lúc 10:15 Cảm ơn Ương's Mạch tụ điện mắc song song: U = U1 = U2; Q = Q1 + Q2 - Mạch tụ điện mắc nối tiếp: U = U1 + U2; Q = Q1 = Q2 Với U, U1, U2 hiệu điện tụ điện, tụ điện 1, tụ điện Q, Q1, Q2 điện tích tụ điện, tụ điện 1, tụ điện ok em 17/9/2017 lúc 10:15 Cảm ơn Trung Quang => U4 17/9/2017 lúc 10:15 Minh Hương ko phải r Cảm ơn đáp án lời giải 1/2 C4 not U4 mak đưa mk lạc trôi v 17/9/2017 lúc 10:18 Cảm ơn Minh Hương ak nhầm ko phải 1/2 :P ghi lộn 17/9/2017 lúc 10:19 Cảm ơn Trung Quang câu hỏi tính c4 mà tưởng u4 17/9/2017 lúc 10:19 Cảm ơn Trung Quang hahah quên 17/9/2017 lúc 10:19 Cảm ơn Ương's Hương ^^ 17/9/2017 lúc 10:19 Cảm ơn Trung Quang ừm 9,6/4,8 17/9/2017 lúc 10:20 Cảm ơn bạn Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Cho ba tụ điện mắc thành theo sơ đồ Cho C1 = 3µF, C2 = C3 = 4µF Nối hai điểm M, N với nguồn điện có hiệu điện U = 10 V Hãy tính điện dung điện tích tụ điện A C = 5µF; Q = 5.10-5 C B C = 4µF; Q = 5.10-5 C C C = 5µF; Q = 5.10-6 C D C = 4µF; Q = 5.10-6 C Đáp án: A ID: 217270 Level: 18 Vận dụng moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) Ta có: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11/9/2015 lúc 16:6 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Điện dung tụ điện: Điện tích tụ điện: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Có tụ điện C1 = 2µF, C2 = C3 = 1µF mắc hình vẽ Nối hai đầu tụ vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = V Tính điện tích tụ điện A Q1 = 4.10-6 C; Q2 = Q3 = 2.10-6 C B Q1 = 2.10-6 C; Q2 = Q3 = 4.10-6 C C Q1 = 10-6 C; Q2 = Q3 = 3.10-6 C D Q1 = 3.10-6 C; Q1 = Q3 = 10-6 C Đáp án: A ID: 217269 Level: 22 Vận dụng moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) Ta có: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11/9/2015 lúc 15:33 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Điện dung tụ điện là: Điện tích tụ điện: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Cho ba tụ điện C1 = 20 pF, C2 = 10 pF, C3 = 30 pF ghép nối tiếp với Điện dung tụ điện A 5,45 pF B 60 pF C 5,45 nF D 60 nF Đáp án: A ID: 217263 Level: 25 Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) 11/9/2015 lúc 15:27 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Ba tụ điện mắc nối tiếp nên điện dung tụ điện Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Hai tụ điện C1 = 3µF; C2 = 6µF ghép nối tiếp vào đoạn mạch AB với UAB = 10 V Hiệu điện tụ C2 A 20/3 V B 10/6 V C 7,5 V D 10/3 V Đáp án: D ID: 217260 Level: 34 Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) 11/9/2015 lúc 15:5 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Hai tụ ghép nối tiếp nên điện tích tụ điện Mà ta lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Cho tụ điện C1 = µF, C2 = µF, C3 = µF, C4 = µF, C5 = µF mắc hình vẽ Điện áp hai đầu mạch UAB = 12 V Giá trị UNM A -51/11 V B 81/11 V C -8 V D 3/22 V Đáp án: D ID: 268158 Level: 46 Vận dụng moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Xét mạch AMB có Xét mạch ANB có Xét mạch AMNB có Xét nút M có Xét nút N có Từ (1)(3) Từ (2) hệ phương trình (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 27/7/2016 lúc 13:56 Link fb: (1) (2) (3) (4) (5) Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Nguyễn Thế Luân cho hỏi có dòng Trả lời 20/8/2017 lúc 15:15 Hồng Linh Vmmuer nút điện tích đến = mà q=C.U giả sử dòng chuyển từ M > N điện tích truyền đến M đoạn AM nên q=C1.UAM =6U1 điện tích truyền từ M MN MB nên q =C3.UMB + C5.UMN= 4U3+2U5 -> 6U1= 4U3 +2U5 dòng xét nút N tương tự 21/8/2017 lúc 0:43 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Tích điện cho tụ điện có điện dung C1= 20 µF, hiệu điện 200 V Sau nối tụ điện C1với tụ điện C2 có điện dung 10µF, chưa tích điện Sử dụng định luật bảo tồn điện tích, tính điện tích tụ điện sau nối chúng song song với A Q1 = 2,67.10-3 C; Q2 = 1,33.10-3 C B Q1 = 3,67.10-3 C; Q2 = 1,53.10-3 C C Q1 = 1,33.10-3 C; Q2 = 2,67.10-3 C D Q1 = 1,53.10-3 C; Q2 = 3,67.10-3 C Đáp án: A ID: 217279 Level: 29 Vận dụng (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) 11/9/2015 lúc 16:42 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Đặt , Q điện tích tụ lúc đầu Sau ghép hai tụ song song với gọi hai tụ điện tích tụ, U' hiệu điện suy ra: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Hai tụ điện có điện dung C1 = 2µF, C2 = 3µF mắc nối tiếp Tích điện cho tụ điện nguồn điện có hiệu điện 50 V Tính hiệu điện tụ điện A U1 = 20 V; U2 = 30 V B U1 = 30 V; U2 = 20 V C U1 = 10 V; U2 = 20 V D U1 = 30 V; U2 = 10 V Đáp án: B ID: 217241 Level: 31 Vận dụng moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Hai tụ ghép nối tiếp nên (2) Lời giải & Bình luận 11/9/2015 lúc 14:51 Link fb: Theo dõi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thukhoacaodang/ Khoa2018 ... Ương's Mạch tụ điện mắc song song: U = U1 = U2; Q = Q1 + Q2 - Mạch tụ điện mắc nối tiếp: U = U1 + U2; Q = Q1 = Q2 Với U, U1, U2 hiệu điện tụ điện, tụ điện 1, tụ điện Q, Q1, Q2 điện tích tụ điện, tụ. .. 19 Tích điện cho tụ điện có điện dung C1= 20 µF, hiệu điện 200 V Sau nối tụ điện C1với tụ điện C2 có điện dung 10µF, chưa tích điện Sử dụng định luật bảo tồn điện tích, tính điện tích tụ điện sau... = 3µF Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện tụ điện C1 có điện tích Q1 = 6µC tụ điện có điện tích Q = 15,6 µF Tính hiệu điện đặt vào tụ điện điện dung tụ điện C4 ? A C4= 1µF; U = 12 V B C4 = 2µF;
- Xem thêm -

Xem thêm: B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ , B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn