B080101 – lực điện và điện trường

40 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Thi Online - B080101 – Lực điện Điện trường Câu 1 Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10  C và q2 = ­2.10  C đặt trong khơng khí, cách nhau 20cm. Lực tác dụng của hệ lên một điện tích điểm q0 = 5.10­8 C đặt tại điểm giữa của đoạn thẳng nối giữa  hai điện tích trên sẽ là:  A.  F=0,135N B F=3,15N C F=1,35N D F=0,0135N Đáp án: A ID: 215135 Level: 27 Vận dụng (10) Lời giải & Bình luận ­6 ­6 Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) Do dấu với 1/6/2016 lúc 14:54 Link fb: ngược dấu với nên phương, chiều có độ lớn: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải linhvanphuc dòng Trả lời 17/5/2017 lúc 9:52 minhhuong2072001 qo>0 mak q1>0 q2q0 lên lực kéo q1 lên qo theo q1,và qo kéo q2 nên lực kéo theo bên qo Trả lời 21/5/2017 lúc 16:45 fatthatng đề cho r=20cm=0,2m đáp án lại 0,10m mod ? Trả lời 31/5/2017 lúc 21:55 huyenngo112 chia đôi mà bạn qo nằm q1 q2 2/6/2017 lúc 8:9 Nguyễn Gia Thịnh Nằm có phải trung điểm đâu mà chia hai , Ai giải đáp cho với Trả lời 21/8/2017 lúc 15:12 Phải Thật Chăm Chỉ hiểu trung điểm ý bn 21/8/2017 lúc 15:20 Phải Thật Chăm Chỉ theo mk cần nhìn vào liệu đề cho bn 21/8/2017 lúc 15:24 Nguyễn Hải Linh điểm đoạn thẳng coi TĐ bạn Ra đáp án A 21/8/2017 lúc 15:38 Nguyễn Kim Anh Khoa kết F10 F20 đâu có độ lớn Trả lời 24/8/2017 lúc 15:50 Lê Minh Hương đáp án viết nhầm tý bạn 24/8/2017 lúc 16:21 Đoàn Quang Minh e đáp án nhầm tí phương chiều thơi 24/8/2017 lúc 16:32 Nguyễn Kim Anh Khoa ko đâu kết đung mà, mà F10 F20 có độ lớn Trả lời 24/8/2017 lúc 16:25 Lê Minh Hương ý mk chỗ đáp án ghi "F10 F20 có độ lớn" ghi nhầm 24/8/2017 lúc 16:26 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 2 Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích qA = 2 µC ;  qB = 8 µC ; qC = ­ 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn  A.  F = 5,9 N và hướng song song với BC B F = 5,9 N và hướng vng góc với BC C F = 6,4 N và hướng song song với BC D F = 6,4 N và hướng song song với AB Đáp án: C ID: 259298 Level: 40 Vận dụng (17) Lời giải & Bình luận Theo dõi Câu 3 Đường kính trung bình của ngun tử Hidro là d = 10  cm. Giả thiết electron quay quanh hạt  nhân Hidro dọc theo quỹ đạo tròn. Biết khối lượng electron m = 9,1.10­31 kg, vận tốc chuyển  động của electron là bao nhiêu?  A.  v = 2,24.106 m/s B v = 2,53.10  m/s C v = 3,24.10  m/s D v = 2,8.10  m/s Đáp án: A ID: 259302 Level: 39 Vận dụng (21) Lời giải & Bình luận ­8 Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 1/6/2016 lúc 16:3 Link fb: Từ điều kiện lực hút Cu-lông cân với lực li tâm chuyển động tròn electron quanh hạt nhân Hidrơ, ta có hệ thức: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Phạm Vũ Phương Nam số vào cơng thức ạ? em dò không kết :< Trả lời 27/6/2017 lúc 9:39 Nt Tài dấu 3.6*10^10 em, 4.9*10^9 đâu ^^ Oke ! 27/6/2017 lúc 10:0 Phan Linh Chi 4*9*10^9 = 3.6*10^10 20/9/2017 lúc 7:34 Cảm ơn Đoàn Quang Minh e giải vip có nhầm đoạn : ta có : 9.10^9 (|e^2|/(d/2)^2) = m.(v^2/(d/2)) 3,6.10^10 |e^2|/d^2 = 2m.(v^2/d) => 3,6.10^10 |e^2|/d = 2m.v^2 => v^2 = (3,6.10^10 |e^2|/2md => v= 2,25.10^6 m/s => A Cảm ơn 20/9/2017 lúc 8:14 Phạm Vũ Phương Nam ạ? Trả lời 27/6/2017 lúc 10:7 Nt Tài dựa vào hệ thức ban đầu mà tính cần anh tính dùng khơng :_))) 27/6/2017 lúc 10:9 Phạm Vũ Phương Nam có :> Trả lời 27/6/2017 lúc 10:11 Nt Tài từ hệ thức ban đầu 3.6*10^10 * (/e/^2)/d^2 = 2m*(v^2/d) 3.6*10^10 * (/e/^2)/d = 2m*(v^2) [bước triệt "d" hai vế ] => (3.6*10^10 * /e/^2)/2md = v^2 (1.8*10^10 * /e/^2)/ md = v^2 (lúc chia 2) em số vào e = 1.6*10^-19 m = 9.1*10^-31 kg d = 10^-10 m (đổi đơn vị) nhá 27/6/2017 lúc 10:22 Phạm Vũ Phương Nam em cảm ơn Trả lời 27/6/2017 lúc 10:37 GOOD LUCK ! Phạm Vũ Phương Nam mà em không kết :< Trả lời 27/6/2017 lúc 10:45 Nt Tài em bấm ? 27/6/2017 lúc 10:52 Nt Tài sẵn để anh thích ln bấm 2250274,709 bấm nút "ENG" để làm tròn 27/6/2017 lúc 11:15 Phạm Vũ Phương Nam em cảm ơn Trả lời 27/6/2017 lúc 11:2 Lê Mạnh cho em hỏi lời giải ứng dụng moon.vn điện thoại có kí hiệu lẫn lộn với chữ Trả lời 5/7/2017 lúc 21:37 Trúc Lam làm kq mà chọn nhầm đau lòng Trả lời 5/9/2017 lúc 21:21 Nguyễn Thị Thùy giải thích giúp em với Thật em không hiểu Các thầy làm đừng làm tắt q e khơng hiểu đâu Trả lời 6/9/2017 lúc 5:19 Đoàn Quang Minh e hiểu đơn giản nha : ta có từ điều kiện lực hút Cu lơng cân với lực lực li tâm chuyển động tròn e quanh hạt nhân hidro ta có hệ thức sau : k.e^2/r^2 = m.v^2/r mà bán kính r= d/2 ; k= 9.10^9 ; e = 1,6 10^-19 ; d= 10^-8 cm = 10^-10 m -thay vào biểu thức : 9.10^9 (|e^2|/(d^2/2))= m.v^2/(d/2) 3,6 10^10 |e^2|/d^2= 2m.v^2/d 3,6.10^10 e^2 /d = 2m.v^2 => v^2 = (3,6.10^10 e^2 / 2md ) => v= ( 1,8.10^10 e^2 /md) = 2, 25 10^6 m/s => A Cảm ơn 20/9/2017 lúc 8:24 Lê Thị Thu Hà giải thích giùm e đk k ạ,sao mà e k đk kết giống Trả lời 24/9/2017 lúc 16:17 Hoàng Thu Hài tính lại em; mod giải siêu chi tiết : )) Cảm ơn 24/9/2017 lúc 16:18 Đoàn Quang Minh e đổi nhầm đơn vị bấm máy nhầm , e hiểu nha - Ta có từ điều kiện lực hút Cu Lông cân với lực li tâm chuyển động tròn e quanh hạt nhân hidro ta có hệ thức sau : k.e^2/r^2 = m.v^2/r - mà r= d/2= (10^-10 )/2 = 5.10^-11 , k= 9.10^9 , e =1,6.19^-19 , - Thay vào biểu thức ta : 9.10^9 (|e^2|/(d^2 /2))= m.v^2/(d/2) 3,6.10^10.|e^2|/d^2 = 2m.v^2/d 3,6.10^10.e^2/d = 2m.v^2 => v = ( 3,6.10^10.e^2 /2md) e thay số vào tính : => v= ( 1,8.10^10.e^2/md ) = 2,25.10^6 m/s => A nha e Cảm ơn 24/9/2017 lúc 17:1 Save Me haizz Trả lời tính 2,253 chọn 2,53 18/3/2018 lúc 19:28 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Có hai điện tích q1= 2.10  C, q2 = ­ 2.10  C, đặt tại hai điểm A, B trong chân khơng và cách  nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3= 2.10­6 C, đặt trên đường trung trực của AB, cách AB  một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là  A.  14,40N B 17,28 N C 20,36 N D 28,80N Đáp án: B ID: 528136 Level: Thông hiểu (15) Lời giải & Bình luận ­6 ­6 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 5/6/2017 lúc 9:45 Link fb: Ta biểu diễn lực điện tích tác dụng lên điện tích hình vẽ: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải truongbichtien153 giải z Trả lời 28/5/2017 lúc 23:36 huya5k57 tính khoảng cách q1 tới q3 q2 tới q3 0,05m phân tích lực tính độ lớn q13 q23 14.4N tìm góc lực f23 F13 106,26 tìm F=17,28 Trả lời 30/5/2017 lúc 17:11 huyenngo112 tính góc kireur bn 2/6/2017 lúc 10:8 sasafung tính góc bạn? 27/8/2017 lúc 17:23 Phạm Văn Huy gọi h trung điểm AB sinACH=3/5 => góc ACH=36,87 độ =>ACB=2.ACH=73,74 độ => góc hợp F23 F13 180-73,74 =106,26 Trả lời 2/6/2017 lúc 10:27 Phạm Văn Huy cách bạn có cách nhanh góp ý với Trả lời 2/6/2017 lúc 10:28 Trần Đức Thắng cho em hỏi công thức F=2F13.cosa Trả lời 8/6/2017 lúc 21:19 Ngô Ngọc Huyền độ lớn điện lực q1 q2 tác dụng lên q3 nghĩa tính độ lớn lực điện nào??? Trả lời 9/6/2017 lúc 14:37 Hồ Lữ Tú câu vẽ hình nên giải đc hihi dùng công thức sin với pitago Trả lời 12/6/2017 lúc 11:4 Hồ Lữ Tú góc f13 f23 106 độ Trả lời 12/6/2017 lúc 11:7 Mèo Con tttttttttttt goc anphal = 53.313 Trả lời 14/7/2017 lúc 20:27 Bùi Nhật Huy 0.03^2+0,04^2 Trả lời 19/7/2017 lúc 14:57 Lê Đức Anh lại k.q1q3/r2 lại lại nhân theo q1q2 Trả lời 24/7/2017 lúc 16:5 Bùi Minh Nguyên công thức tính lực điện từ F=k.q1.q2/r^2 bạn 24/7/2017 lúc 16:44 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Hai điện tích q1 = 4.10­8C và q2 = ­ 4.10­8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm trong khơng  khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10­9C đặt tại điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là  A.  ­4  6,75.10 N B ­3 1,125. 10 N C ­4 5,625. 10 N D ­4 3,375.10 N Đáp án: D ID: 528137 Level: Vận dụng (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 5/6/2017 lúc 11:1 Link fb: Ta biểu diễn lực tác dụng lên điện tích hình vẽ Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Ngơ Ngọc Huyền làm ntn Trả lời 3/6/2017 lúc 14:55 Cao Thị Kim Yến em tính câu d f=F1-f2 phải F=F1+F2 thi câu c (+) (+)->>(-) Trả lời 4/6/2017 lúc 16:27 Tô Minh Quang em làm kq câu C Trả lời 21/6/2017 lúc 8:35 Phạm Thị Việt An c mà? Trả lời 26/6/2017 lúc 22:53 Hồ Nguyễn Đức Mạnh Đề nói chưa rõ ràng điểm M thẳng hàng hay không thẳng hàng với A,B Nếu chọn C TH M khong thẳng hàng với A,B Nếu chọn D Th M thẳng hàng với A,B Trả lời 18/8/2017 lúc 8:24 Le Minh Anh lại f=f1-f2 vậy? Trả lời 28/8/2017 lúc 17:24 Đồn Quang Minh lực ngược hướng e 28/8/2017 lúc 17:29 Le Minh Anh ý f1-f2 ko phải f2-f1 28/8/2017 lúc 17:33 Đoàn Quang Minh em lấy lớn trừ nha F ko âm 28/8/2017 lúc 18:9 Trịnh Minh Gia Bảo có trường hợp khơng thẳng hàng k Trả lời 11/9/2017 lúc 20:51 Đoàn Quang Minh có TH thẳng hàng thơi e TH ko thẳng hàng ko có A Trung điểm MB = +4 = 8cm Cảm ơn 11/9/2017 lúc 21:1 Nguyễn Thị Bích Phượng lấy trị tuyệt đối f1-f2 lực có độ lớn lớn hớn Cảm ơn 11/9/2017 lúc 21:6 Đoàn Quang Minh e , lấy lớn trừ lực td lên điện tích ( F) khơng âm Cảm ơn 11/9/2017 lúc 21:11 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Hai điệm tích điểm q1=2.10 C; q2= ­1,8.10 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm  trong khơng khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí, dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện  tích q1, q2, q3 cân bằng?  A.  ­8 q3= ­ 4,5.10 C; CA= 6cm; CB=18cm B q3= 4,5.10­8C; CA= 6cm; CB=18cm C q3= ­ 4,5.10­8C; CA= 3cm; CB=9cm D q3= 4,5.10­8C; CA= 3cm; CB=9cm Đáp án: A ID: 528138 Level: Thơng hiểu (45) Lời giải & Bình luận ­8 ­7 Theo dõi Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng tĩnh điện 2,5 J  đến một điểm B thì lực điện sinh cơng 2,5 J. Tính thế năng tĩnh điện của q tại B sẽ là  A.  ­2,5 J B ­5 J C 5 J D 0 J Đáp án: D ID: 215801 Level: 34 Vận dụng (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 28/6/2016 lúc 17:2 Link fb: Công lực điện Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Khả Khả làm sai câu này, ngu thật Trả lời 18/3/2018 lúc 23:13 Nguyễn Thị Bích Ngọc giải thích rõ chút giúp em đc khong ? Wsau - Wtrước = A ? Trả lời 15/4/2018 lúc 8:47 Ke Vo Danh Vip lực điện lực nên độ giảm 15/4/2018 lúc 8:49 Đoàn Quang Minh - Bài đáp án D e nha , e nhầm : + Ta có : Cơng lực điện tính CT : AMN = WM - WN + Khi điện tích q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường cơng mà lực điện trường tác dụng lên điện tích sinh độ giảm điện tích q điện trường - áp dụng vào ta : AAB = WA - WB - Thay số vào ta : WB = J 15/4/2018 lúc 8:53 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 200V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m/s, khối lượng của electron là 9,1.10­31kg. Tại  lúc vận tốc bằng khơng thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?  A.  5,12 mm B 2,56 mm C 1,28 mm D 10,24 mm Đáp án: C ID: 215819 Level: 37 Vận dụng (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonhoney93 ( Trần Thị Linh ) 3/9/2015 lúc 9:54 Link fb: tranlinh250605@gmail.com Gia tốc electron là: Đoạn đường chuyển động dừng lại: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Trần Thị Linh bạn có thắc mắc lời giải Nguyễn Thị Thu Trag gia tốc lại Trả lời 29/7/2017 lúc 14:14 Nguyễn Thị Thu Trag không hiểu Trả lời 29/7/2017 lúc 14:14 Vũ Cao Nguyên định luật II niuton 1/8/2017 lúc 13:13 Nguyen Hoang Nam a=qe/m vậy??? Trả lời 5/8/2017 lúc 10:20 Trần Tú ta có F=ma mak F=qE => a=qe/m 5/8/2017 lúc 12:3 Trịnh Minh Gia Bảo gia tốc e trị truyệt đối không hay để âm Trả lời 25/9/2017 lúc 19:59 Đoàn Quang Minh e để âm , cho đứng tính chất chuyển động vật , xuống rút gon thơi - Ta có F= ma = qE => a= qE/m = -0,35.10^14 m/s^2 - Ta có v^2-vo^2 = 2aS => S= -vo^2/2a= 1,28 mm => C Cảm ơn 25/9/2017 lúc 20:2 Trần Gia Huy em làm cách khác , A=Wđ1 +Wđ2 mà A =qEd ; Wđ2=0 ; q=1.6*10^-19 đc k Trả lời 15/10/2017 lúc 8:15 Đoàn Quang Minh - Một tốn có nhiều cách giải khác mà e , e giải đáp số : + Đối với dạng muốn làm chất e làm sau : * Ta có : F =ma = qE => a= qE/m = 200.(-1,6.106-19)/ 9,1.10^-31 = -0,3516 10^14 m/s^2 - Đoạn đường chuyển động dừng lại : V^2 - Vo^2 = 2as => S = -v^2/2a = 1,28.10^-3 m = 1,28 mm => C OKE NHA ! Cảm ơn 15/10/2017 lúc 12:56 Nguyễn Hữu Nghĩa anh giải cho em theo bt k Trả lời 23/3/2018 lúc 7:58 Đoàn Quang Minh - Như bạn giải e , e tham khảo nha : + Đối với dạng muốn làm chất e làm sau : * Ta có : F =ma = qE => a= qE/m = 200.(-1,6.106-19)/ 9,1.10^-31 = -0,3516 10^14 m/s^2 - Đoạn đường chuyển động dừng lại : V^2 - Vo^2 = 2as => S = -v^2/2a = 1,28.10^-3 m = 1,28 mm => C OKE NHA ! 23/3/2018 lúc 10:46 Nguyễn Văn Tiến cho e hoi bai e lam theo bao toan dong nang dc khong a va e ket qua la 1.27.10^-3 Trả lời 26/3/2018 lúc 22:56 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một electron bay từ bản âm sang bản dương của tụ điện phẳng. Điện trường giữa hai bản tụ có  cường độ 9.104 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là d = 7,2 cm. Khối lượng của e là 9,1.10­31kg.  Vận tốc đầu của electron là khơng. Vận tốc của electron khi tới bản dương của tụ điện là  A.  4,77.10  m/s B 3,65.10  m/s C 4,01.10  m/s D 3,92.10  m/s Đáp án: A ID: 215874 Level: 18 Vận dụng cao (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 27/6/2016 lúc 17:24 Link fb: Lực điện tác dụng lên điện tích F = |e|E = Định luật II Niu-tơn: F = ma Áp dụng công thức độc lập thời gian Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Bùi Quang Huy Trả lời 5/7/2017 lúc 10:16 Xe Xì Lốp F = E/r tức q Trả lời 16/7/2017 lúc 9:34 Tesla Newton bai e dùng bao toan nang, Wt va Wđ ban đau = 0, Wt cuối e = Ed(-e), từ tính dc V cuối, giống đ.a Trả lời 23/7/2017 lúc 13:46 Trịnh Minh Gia Bảo lại dùng trị tuyệt đối ạ? Trả lời 25/9/2017 lúc 20:7 Ương's Công thức la cậy em 25/9/2017 lúc 20:9 Cảm ơn Đồn Quang Minh a có âm đâu mà cần giá trị tuyệt đối e F= ma => a= F/m = 1,58.10^16 mà v^2 - vo^2 = 2as => v = căn( 2as) = 4,77.10^7 m/s Cảm ơn 25/9/2017 lúc 20:9 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364 V/m.  Electron xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s. Electron đi được qng đường dài bao  nhiêu thì vận tốc của nó bằng khơng ?  A.  8 cm B 10 cm C 9 cm D 11 cm Đáp án: A ID: 215876 Level: 18 Vận dụng cao (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 27/6/2016 lúc 17:0 Link fb: Lực điện trường tác dụng lên electron Định luật II Niu-tơn: F = ma Áp dụng công thức độc lập thời gian Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Bùi Quang Huy khối lượng m lấy đâu mà tính a z Trả lời 5/7/2017 lúc 10:20 Hồ Tấn Tài m la khoi luong electron nha em 5/7/2017 lúc 10:32 Mai Văn Hồng khối lượng e có sẵn số 9/7/2017 lúc 16:7 thythysb bạn nhớ số vật lý vận tốc chân không c, số h, hay me điện tích e, số hạt mol cho sẵn ko nhắc để giải đc cho dùng 9/7/2017 lúc 22:6 Bùi Quang Huy ok ạ, e làm nhiều biết 10/7/2017 lúc 8:8 Tran Thuy Trang minh khong su dung cong thuc a=eq/m duoc thay Trả lời 8/9/2017 lúc 23:16 Vũ Đại Thanh Mod giải đáp giúp em v=3.2.10^6(m/s) rõ ràng đề cho v0=3.2.10^6(m/s) Trả lời 10/9/2017 lúc 15:30 Trần Nhật Ánh :dùng biến thiên động (mv'^2)/2-(mv^2)/2=A=qEd =>d=0.08m Cảm ơn 10/9/2017 lúc 15:37 Đoàn Quang Minh e nhé: giải vip viết nhầm tí , bình phương lên Vo= 3,2.10^6 m/s ; v=0 ta có F=qE =5,824.10^-17 mà F=ma => a=F/m = 6,4.10^13m/s^2 ta có v^2 -vo^2 =2as => s= (-vo)^2/ 2a = 0,08m =8cm Cảm ơn 10/9/2017 lúc 15:43 Nguyễn Hữu Nghĩa dùng bt qe âm , l âm tính thấy sai sai Trả lời 23/3/2018 lúc 8:46 Đoàn Quang Minh - Làm cách , cách dễ với nhanh ta chọn thơi e : + Ta có : Vo= 3,2.10^6 m/s ; v=0 ta có F=qE =5,824.10^-17 mà F=ma => a=F/m = 6,4.10^13m/s^2 ta có v^2 -vo^2 =2as => s= (-vo)^2/ 2a = 0,08m =8cm => A 23/3/2018 lúc 10:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Hai electron ở rất xa nhau cùng chuyển động lại gặp nhau với cùng vận tốc ban đầu bằng 2.106  m/s. Cho các hằng số e = 1,6.10­19 C, me = 9,1.10­31 kg, và k = 9.109 Nm2/C2. Khoảng cách nhỏ  nhất mà hai electron có thể tiến lại gần nhau xấp xỉ bằng  A.  ­11 3,16.10  m B 6,13.10­11 m C 3,16.10­6 m D 6,13.10­6 m Đáp án: A ID: 262730 Level: 40 Vận dụng cao (14) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 27/6/2016 lúc 16:52 Link fb: - Hai điện tích dấu nên chúng tiến lại gần đến khoảng cách gần - Hai electron chuyển động lại gần với vận tốc ban đầu theo tính tương đối chuyển động, coi electron đứng n electron lại chuyển động lại gần electron với vận tốc - Khi electron xa có động - Tại vị trí e dừng lại nên động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Phạm Văn Huy nhầm r bên vừa coi chuyển động với vận tốc v0 mà xuống lại làm v0 Trả lời 15/6/2017 lúc 12:18 Phạm Văn Huy áp dụng bảo toàn naewng cho hệ điên tích Trả lời 15/6/2017 lúc 12:19 Phạm Văn Huy kết xác 6,32.10^-11 nen đọc kĩ trước làm nha thầy Trả lời 15/6/2017 lúc 12:23 huya5k57 bạn tìm giải tốn vật lí để đọc reus98 câu đáp án sai Trả lời 17/6/2017 lúc 14:15 Tô Minh Quang đề sai thầy Trả lời 28/6/2017 lúc 7:50 Nguyễn Minh Tâm làm kết giống đề mà bạn Trả lời )) 3/7/2017 lúc 10:40 thythysb đề ko sai, cách giải đáp án chọn mốc vật có v'=2vo, min, vật lại xem v=0 có vị trí max giải vip sai chỗ mv^2/2 em nên kết sai 23/7/2017 lúc 17:11 Tesla Newton đề sai chỗ nao v ? :v ma Trả lời 23/7/2017 lúc 11:18 thythysb đề vs định hướng giải ko sai, list A B C D sai đáp án, giải thay số sai 23/7/2017 lúc 17:12 Peach Crush Bài giống ví dụ thầy cho làm Làm theo cách khơng kết đáp án Trả lời 23/7/2017 lúc 16:23 thythysb em giải vip thay số sai, chỗ v=2vo cảu Wđ max đáp án đề cho sai thơi, lại 23/7/2017 lúc 17:13 Nguyễn Phát Đạt T.T khoanh lộn Trả lời 26/7/2017 lúc 13:36 Trung Quang em làm số mà, làm trng vd Trả lời 28/7/2017 lúc 10:5 Lê Thiên Hạnh Trang em làm kết 3.16*10^-11 lun mà kết cuối nhiu mod Trả lời 10/9/2017 lúc 22:3 Đồn Quang Minh e rmin= 2k.q1.q2/m.vo^2 = (2.9.10^9 1,6.10^-19 1,6.10^-19) /9,1.10^-31 (4.10^6)^2 =3,16.10^-11 m => A Cảm ơn 10/9/2017 lúc 22:18 Dương Thế Cường Vo= 2.10^6 mà Trả lời 28/9/2017 lúc 21:18 Minh Hương s bạn ??? 28/9/2017 lúc 22:33 Cảm ơn Đoàn Quang Minh e , Vo= 2.10^6 m/s, e hiểu đơn giản nha : - Ta có : hai e chuyển động lại gần với vận tốc ban đầu Vo theo tính tương đối cuẩ chuyển động coi e đứng n e lại sữ chuyển động lại gần e với vận tôc : 2Vo = 4.10^6 m/s - Ta có Wdmax = m.vo^2/2 - Wtmax = kq1q2/r Ta có : Wdmax = Wtmax => k.q1.q2/ rmin = m.vo^2/2 => rmin = 2k.q1.q2/m.Vo^2 e thay số vào tính : rmin = 3,16.10^-11m => A Cảm ơn 29/9/2017 lúc 7:0 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Một ion A có khối lượng m = 6,6.10   kg và điện tích q1 = +3,2.10   C, bay với vận tốc ban đầu v0=1. 106 m/s từ một điểm rất xa đến va chạm vào một ion B có điện tích +1,6.10­19  C đang đứng n. Tính khoảng cách gần nhất giữa hai ion.  A.  r = 1,4.10­13 m B r = 3.10­12 m C r = 1,4.10­11 m D ­13 r = 2.10  m Đáp án: A ID: 262739 Level: 24 Vận dụng cao (0) Lời giải & Bình luận ­27 ­19 Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 27/6/2016 lúc 16:35 Link fb: Hai điện tích dấu nên A B tiến lại gần đến khoảng cách gần Khi B xa có động Tại vị trí B dừng lại nên động Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Một hạt prơtơn có điện tích +e và khối lượng 1,6726.10­27 kg đang chuyển động lại gần một hạt  nhân silic đứng n có điện tích bằng +14e. Cho các hằng số e = 1,6.10­19 C và k = 9.109 Nm2/C2 Khi khoảng cách từ prơtơn đến hạt nhân silic bằng ro = 0,53.10­10 m thì tốc độ chuyển động của  hạt prơtơn bằng 2.105 m/s. Vậy khi ra tới vị trí cách hạt nhân 4ro thì tốc độ của prơtơn xấp xỉ  bằng  A.  2,94.105 m/s B 3,75.105 m/s C 3,1.105 m/s D 4,75.10  m/s Đáp án: C ID: 271037 Level: 50 Vận dụng cao (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 15/8/2016 lúc 10:15 Link fb: Khi proton cách hạt nhân khoảng có Khi proton đến vị trí cách hạt nhân khoảng Áp dụng bảo tồn ta có = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Save Me bấm bấm lại hết gần 20p mà k đc k.quả :'( Trả lời 21/3/2018 lúc 6:5 Save Me đáng sợ thật :( xóa hết tất bấm lại :'( 21/3/2018 lúc 6:7 Nguyễn Hữu Nghĩa bấm lần thứ Trả lời 23/3/2018 lúc 9:12 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Ngun tử Heli (4He2) gồm hạt nhân mang điện tích +2e và hai electron chuyển động trên cùng  một quĩ đạo tròn có bán kính ro = 0,53.10­10 m. Cho các hằng số e = 1,6.10­19 C và k = 9.109  Nm2/C2. Thế năng điện trường của electron xấp xỉ bằng  A.  ­18 17,93.10  J B 17,39.10­17 J C ­1,739.10­17 J D ­17,93.10­18 J Đáp án: C ID: 271038 Level: 41 Vận dụng (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 15/8/2016 lúc 10:41 Link fb: Thế điện trường Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Nguyễn Thị Thu Trag khơng hai e với ạ? Trả lời 29/7/2017 lúc 17:16 Vũ Cao Nguyên đề hỏi điện trường e pạn 1/8/2017 lúc 14:22 Kim Luật công thức đâu v ạ? em chưa hiểu cách làm Trả lời 14/12/2017 lúc 22:30 Nguyễn Hữu Nghĩa giải kĩ chút k mod Trả lời 23/3/2018 lúc 8:12 Hồng Đức Bình giải kĩ cho em vs Trả lời 8/4/2018 lúc 10:5 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Xác định thế năng của điện tích q1 = 2.10­8 C trong điện trường điện tích q2 = ­16.10­8 C. Hai điện tích cách nhau 20 cm trong khơng khí. Lấy gơc thế năng ở vơ cực.  A.  W = ­2,88.10­4 J B ­4 W = ­1,44.10  J C ­4 W = +2,88.10  J D ­4 W = +1,44.10 J Đáp án: B ID: 216831 Level: 43 Vận dụng (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) Thế điện tích 16/7/2016 lúc 16:12 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Nguyễn Phát Đạt mod ơi,sao lại k phải |q1.q2| ? Trả lời 25/7/2017 lúc 23:41 thythysb Năng lượng ta lấy độ lớn mà làm có NL âm đâu 26/7/2017 lúc 0:8 Nguyễn Thị Ngọc Huế lại âm ạ? Trả lời 22/11/2017 lúc 20:57 Đoàn Quang Minh - Thế biến thiên nên âm dương e , tùy vào yêu câu đề cho - Bài e làm đơn giản nha : + Ta có : điện tích q1 : Wt = k.q1.q2/r = 9.10^9 2.10^-8.( -16.10^-8 ) / 0,2 = - 1,44.10^-4 J - Vậy Wt = -1,44.10^-4 J => B OK E NHA ! Cảm ơn 22/11/2017 lúc 21:22 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 21 Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là ­32.10­19 J.  Điện tích của electron là –e = ­1,6.10­19 C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?  A.  +32 V B ­32 V C +20V D ­20 V Đáp án: C ID: 216713 Level: 39 Vận dụng (7) Lời giải & Bình luận Theo dõi Moonphys ( Đỗ Hồng ) 16/7/2016 lúc 15:27 Link fb: Điện M Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Đỗ Hồng bạn có thắc mắc lời giải Xe Xì Lốp đề họ cho thế giải lại ghi W(đ) ạ? Trả lời 15/7/2017 lúc 16:47 Hoàng Linh Vmmuer đ điện lượng điện bạn ko quan trọng đâu 15/7/2017 lúc 23:26 Xe Xì Lốp em cảm ơn chị 16/7/2017 lúc 4:47 Xe Xì Lốp em cảm ơn chị Trả lời 16/7/2017 lúc 4:46 Nguyen Tien Thanh tui chưa học??????? Trả lời 15/8/2017 lúc 21:39 Yds Sjh Ali Pupu chưa học vào thi onl để làm vật chế? - 25/8/2017 lúc 21:22 Nguyen Tien Thanh học sau mà thukhoacaodang/ Khoa2018 ... chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường cơng mà lực điện trường tác dụng lên điện tích sinh độ giảm điện tích q điện trường - áp dụng vào ta : AAB = WA - WB - Thay số vào ta : WB = J 15/4/2018... Link fb: Để hệ điện tích cân lực điện điện tích tác dụng lên điện tích lại phải Để điện tích cân Điện tích phía (1) mang dấu âm, nằm ngồi khoảng nối điện tích gần Từ (1) Mà Để điện tích cân ... - - Câu 12 Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng tĩnh điện 2,5 J  đến một điểm B thì lực điện sinh cơng 2,5 J. Tính thế năng tĩnh điện của q tại B sẽ là 
- Xem thêm -

Xem thêm: B080101 – lực điện và điện trường , B080101 – lực điện và điện trường