C0306 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC đề 1

41 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

B0305 - Cộng hưởng toán cực trị mạch RLC - Đề Câu 1 Trên đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10 Ω. Cuộn dây thuần cảm có  độ tự cảm L = 1/(10π) H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu  điện trở R thì điện dung của tụ điện là:  A.  C = 10­3/π F B C = 10­4/(2π) F C C = 10­4/π F D C = 3,18 μF A - Trả lời A ID: 72803 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 20 Tháng 10 lúc 23:57 Link fb: Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở thì phải xảy hiện tượng cộng hưởng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hoài Sơn bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra  hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải  A.  tăng điện dung của tụ điện B tăng hệ số tự cảm của cuộn dây C giảm điện trở của mạch D giảm tần số dòng điện xoay chiều D - Trả lời A ID: 72806 Level: 20 (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 21 Tháng 10 lúc 0:7 Link fb: Muốn dung kháng bằng cảm kháng thì ta phải giảm omega Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hồ có biểu  thức u = 220√2cosωt (V), Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω. Khi ω thay đổi thì cơng suất  tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là:  A.  440 W B 484 W C 220 W D 242 W B - Trả lời A ID: 72808 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 14:24 Link fb: Thay đổi w để công suất mạch cực đại thì công suất cực đại mạch xảy cợng hưởng đó: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho đoạn mạch khơng phân nhánh RLC, R = 80 Ω cuộn dây có điện trở trong 20 Ω có độ tự cảm L = 0,318 H, tụ điện có điện dung 15,9 μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều  có tần số f thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200 V. Khi cơng suất trên tồn mạch đạt  giá trị cực đại thì giá trị của f và P là:  A.  70,78 Hz và 400 W B 70,78 Hz và 500 W C 444,7 Hz và 2000 W D 31,48 Hz và 400 W A - Trả lời A ID: 72846 Level: 27 (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 liked ( Vũ Hoài Sơn ) 23 Tháng 11 lúc 20:3 Link fb: Thay đổi f để P cực đại thì mạch xảy cợng hưởng đó: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hoài Sơn bạn có thắc mắc lời giải TheDarkKnight196: Ta có Chọn chế độ đăng: Câu 5 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R = 80 Ω, r = 20 Ω, L = 2/π H, tụ C có điện dung biến thiên. Hiệu điện thế uAB = 120√2cos(100πt) V. Điều chỉnh điện dung C - - - - Ch?n - - - - A.  C = 10­4/π F, Pmax = 144 W B C = 10­4/(2π) F, Pmax = 144 W C C = 10­4/π F, Pmax = 120 W D C = 10­4/(2π) F, Pmax = 120 W BID: (9) Trả Level 7375 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHo lời :4 c01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 00:00 00:00 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15 Tháng lúc 9:48 Link fb: Ta có thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại, mạch xảy hiện tượng cợng hưởng Khi ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải lehung16041998 tào lao Trả lời 12 Tháng 11 lúc 23:40 quyettamthilai1998 Nhật học lớp 11 Trả lời 19 Tháng 11 lúc 12:25 nguyennhat37na dạ, em 11 19 Tháng 11 lúc 12:28 quyettamthilai1998 Pé 2k 19 Tháng 11 lúc 12:30 nguyennhat37na bữa lừa em trai, chị gái == Trả lời 19 Tháng 11 lúc 12:32 quyettamthilai1998 girl hãng cơng chứng 19 Tháng 11 lúc 12:33 nguyennhat37na bữa chị lừa em == 19 Tháng 11 lúc 12:36 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Phát biểu nào sau đây là khơng đúng?  Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh có R, L xác định, thay đổi C đến giá trị cho thỏa mã ω 2LC = thì A.  hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và hai đầu cuộn cảm bằng nhau C tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất D hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại C - Trả lời A ID: 74085 Level: 38 (5) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp ) 26 Tháng 10 lúc 12:58 Link fb: Khi mạch xảy cộng hưởng +)Hiệu điện cuộn cảm cực đại I max +)Hiệu điện hiệu dụng bản tụ cuộn cảm bằng +) Tổng trở mạch đạt giá trị " nhỏ " +) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại bằng hiệu điện đầu mạch Chọn đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Lại Đắc Hợp bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu  thức: u = 220 cos100πt (V). Khi ω thay đổi cơng suất tiêu thụ cực đại của mạch là 484 W. Khi đó điện trở thuần của mạch là   A.  R = 50 Ω B R = 750 Ω C R = 150 Ω D R = 100 Ω A - Trả lời A ID: 78057 Level: 41 (8) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp ) 26 Tháng 10 lúc 13:1 Link fb: Ta có mạch xảy cộng hưởng thì công suất mạch lớn Chọn đáp án A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Lại Đắc Hợp bạn có thắc mắc lời giải TheDarkKnight196: kabutoseisen Trả lời 12 Tháng 11 lúc 23:19 minhduc1999 ngáo Trả lời 13 Tháng 11 lúc 8:31 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện thế xoay chiều u =  200cos(100πt) V. Biết R = 50 Ω; C= 10­4/(2π) F và L = 1/(2π) H. Để cơng suất tiêu  thụ trên đoạn mạch đạt cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu một tụ điện  C0 có điện dung bao nhiêu và cách ghép như thế nào?  A.  C0 = 10­4/π F, ghép nối tiếp B C0 = 10­4/(2π) F, ghép song song C C0 = 3.10­4/(2π) F, ghép nối tiếp D C0 = 3.10­4/(2π) F, ghép song song DID: (1) Trả Level 7817 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHo lời : 26 c01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 00:00 00:00 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) Tháng lúc 1:26 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta có  Để dòng điện trong mạch đạt cực đại → mạch cộng hưởng → ZL = ZCb=50 →  > C do đo ta phải mắc điện dung Co song song với C Chon D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải evannes1106: Zc=200 Zl = 50 => phai tang C lan de Zl=Zc tang C thi ghep // => Cb = 4C = C + Co => Co = 3C Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Mạch điện gồm 3 phần tử R1, L1, C1 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng ω1 và mạch  điện gồm ba phần tử R2, L2, C2 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng ω2.Biết ω1 =ω2 và  L1 = 2L2. Mắc hai mạch đó nối tiếp với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch này là:  A.  B C D CID: (0) Trả Level 7849 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHo lời : 42 c01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 00:00 00:00 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 17:9 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Mạch cộng hưởng  Tương tự :  Ghep nối tiếp với nhau:  Thay  va C1, C2 theo L2 vao va rut gon L2 ta được  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải ctduongc1hr: Ta có Tương tự Sau ghep thay Rút gọn ta được Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc  nối tiếp với RCω = 1 thì điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn cường độ  dòng qua mạch là π/4. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng thì chỉ cần  A.  tăng điện dung C của tụ lên hai lần B giảm điện trở thuần xuống hai lần C tăng độ tự cảm của cuộn dây lên hai lần D giảm tần số dòng điện xuống √2 lần DID: (9) Trả Level 7988 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHo lời : 45 c01 A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 00:00 00:00 dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp ) 26 Tháng 10 lúc 16:11 Link fb: Do u nhanh pha i góc Để mạch xảy cợng hưởng thì giảm tần sớ dòng điện x́ng lần Chọn đáp án D Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Lại Đắc Hợp bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Cho mạch như hình vẽ: Trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 50 mH, tụ điện có điện  dung C = 1,41.10 ­4 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B điện áp xoay chiều 120 V, tần số f. Biết  hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm P và B bằng khơng. Tần số f bằng:    A.  200 Hz B 100 Hz C 180 Hz D 60 Hz D - Trả lời A ID: 81375 Level: (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 15:6 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Do  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r = 10 Ω,L = 1/(10π) H.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hồ có giá trị hiệu dụng  là U = 50 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ  của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là :  A.  R = 40 Ω và C1 = 2.10­3/π F B R = 50 Ω và C1 = 10­3/π F C R = 40 Ω và C1 = 10­3/π F D R = 50 Ω và C1 = 2.10­3/π F CID: (0) Trả Level 8139 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHo lời : 16 c01 A 00:00 00:00 dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp ) 26 Tháng 10 lúc 16:14 Link fb: Khi số ampe kế cực đại thì mạch xảy cợng hưởng Khi có cợng hưởng thì: Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Chọn đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Lại Đắc Hợp bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng thì kết luận nào sau đây là sai?  A.  Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại B Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R C Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R D Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C - Trả lời A ID: 81493 Level: (-2) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 14:26 Link fb: Khi xảy hiện tượng cợng hưởng thì cường đợ dòng điện đạt giá trị cực đại cùng pha với điện áp hai đầu R, điện áp hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hai đầu R C sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 (Hz),có giá trị hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn  mạch RLC nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có L = 1/π (H), điện trở thuần R = 100 Ω, tụ điện có  điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt  giá trị cực đại Imax. Giá trị của C và Imax là:  A.  ­4 C = 10 /(2π) (F); Imax= 2,2 (A) B 180 Hz C 20 Hz D 60/9 Hz B - Trả lời A ID: 283781 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 11 Tháng 11 lúc 20:1 Link fb: Lại có : Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số khơng đổi vào hai đầu A và B của  đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác khơng. Với C = C0 thì điện áp hiệu  dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi và khác khơng khi thay đổi giá trị R của biến  trở. Giá trị điện áp cực đại trên hai đầu điện trở khi đó bằng  A.  110√2 V B 220 V C 110 V D 220√2 V D - Trả lời A ID: 283782 Level: (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 20:8 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Co  UR không đổi với moi gia trị của R khi  Khi đo ta co UR=U =>  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải minhduc1999 tưởng hiệu dụng ngu Trả lời 13 Tháng 11 lúc 9:27 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 36 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V lên hai đầu mạch điện AB khơng phân nhánh lần  lượt gồm điện trở thuần có R = 100 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C =  100/π μF thì thấy trong mạch xảy ra hiện tưởng cộng hưởng. Biết điện áp tức thời trên hai đầu  mạch chứa cuộn dây lệch pha π/4 so với dòng điện trong mạch. Giá trị của L và cơng suất tiêu  thụ của mạch lần lượt là  A.  L = 10/π H; 484 W B L = 1/π H; 484 W C L = 10/π H; 242 W D L = 1/π H; 242 W D - Trả lời A ID: 283783 Level: (8) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 20:22 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Mạch cộng hưởng:  Khi đo  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải vuxuanchien2 U^2/R=220^2/100=484 Trả lời 13 Tháng 11 lúc 8:39 minhduc1999 ao thật 13 Tháng 11 lúc 9:28 vatly123 B mà =( Trả lời 13 Tháng 11 lúc 16:14 thythysb có r cuộn dây= 100 13 Tháng 11 lúc 17:12 vietpro1999 biết có thêm r nhỏ Trả lời 17 Tháng 11 lúc 16:12 luongnhuhuynh k có r thì Ud phải lệch pha so vs dòng điện pi/2 k phải pi/4 17 Tháng 11 lúc 16:36 luongnhuhuynh vẽ gđvt thì thấy bạn 17 Tháng 11 lúc 16:37 vietpro1999 mình hiểu r, tks bạn 17 Tháng 11 lúc 16:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) V (ω thay đổi được) lên hai đầu mạch điện RLC  khơng phân nhánh. Ta thấy khi ω = ω1 = 100π rad/s hoặc ω = ω2 = 81π rad/s thì dòng điện hiệu  dụng trong mạch đều bằng 2 A. Nếu ω = 80π rad/s thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị  bằng I. Nhận định đúng là  A.  I = 2√3 A B I > 2 A C I  U=8V => Uo =  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt V, với ω thay đổi được, lên hai đầu mạch điện RLC khơng  phân nhánh. Ta thấy khi ω = 120π rad/s hoặc ω = 100π rad/s thì dòng điện hiệu dụng trong mạch  đều cho cùng một giá trị. Khi ω = 110π rad/s thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng  I. Khi ω = 109π rad/s thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng I’. Nhận định đúng về  sự tương quan giữa I và I’ là  A.  I = 110I’/109 B I = 109I’/110 C I  I’ D - Trả lời A ID: 283786 Level: (6) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 21:26 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Tần số của dong điện khi co cộng hưởng la:  Gia trị tần số goc cang gần gia trị cộng hưởng thi cho dong điện hiệu dụng cang lớn nên I>I' Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải vatly123 I'>I mà :( Trả lời 13 Tháng 11 lúc 16:16 luongnhuhuynh đáp án chuẩn đấy, mình sai giống bn 13 Tháng 11 lúc 16:18 ghostrider1999 đáp án Mình có chỉnh sửa lời giải chưa hợp lý "Giá trị tần sớ góc gần giá trị cộng hưởng cho dòng điện hiệu dụng lớn nên I>I'" chỗ chưa tùy vào khoảng cách wo đến w1 w2 nhìn đồ thị dễ dàng đáp án 13 Tháng 11 lúc 16:21 kysibongdem1210 đề lý thuyết quá, với khoảng cách lớn |f-fo| lớn thì mới áp dụng được, độ cong đồ thị ở bên khác mà Trả lời 13 Tháng 11 lúc 18:4 luongnhuhuynh f1 f2 nằm bên đường fo có thể so sánh bằng công thức f1*f1'=fo^2 để chiếu qua bên đồ thị để so sánh vs f2 13 Tháng 11 lúc 18:23 kysibongdem1210 Cám ơn bạn nha, thì mình hiểu 13 Tháng 11 lúc 18:30 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 40 Đặt điện áp u = Ucosωt V (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở  thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω = ω0 thì cường độ dòng  điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2   Cộng 2 vế của 2 pt trên được: Mặt khac Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 41 Đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc ω lên hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Giữ nguyên  biên độ điện áp và thay đổi ω thì tìm được giá trị ω0 làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng có  giá trị lớn nhất là Imax, cùng với hai trị số ω1, ω2 cho cường độ dòng điện hiệu dụng có cùng giá  trị I với I = Imax/√2. Biết ω1 – ω2 = 200π rad/s và L = 0,75/π H. Điện trở của mạch có giá trị là  A.  100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 125 Ω C - Trả lời A ID: 283788 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:4 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ap dụng kết quả vi dụ 2 [ ID=221956 ]  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 42 Cho mạch RLC khơng phân nhánh có L = 1/π H, C = 200/π µF. Đặt điện áp xoay chiều lên hai  đầu đoạn mạch, tần số của dòng điện có thể thay đổi được. Khi thay đổi tần số f của mạch điện  người ta tìm được hai giá trị f = f1 = 43,93 Hz và f = f2 để cơng suất tồn mạch có cùng giá trị.  Tần số f2 có giá trị là  A.  f2 = 35,36 Hz B f2 = 28,45 Hz C f2 = 50 Hz D f2 = 50/√3 Hz B - Trả lời A ID: 283789 Level: (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:45 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Mặt khac  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải ghostrider1999 lol Trả lời 13 Tháng 11 lúc 7:19 vatly123 fo=35,35/pi thì phải ==' Trả lời 13 Tháng 11 lúc 16:21 ghostrider1999 khơng có pi đâu bạn giải 13 Tháng 11 lúc 16:22 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 43 Cho mạch RLC khơng phân nhánh có L = 1/π H, C = 200/π µF. Đặt điện áp xoay chiều lên hai  đầu đoạn mạch với điện áp hiệu dụng bằng 220 V và tần số của dòng điện có thể thay đổi được.  Ta tìm được hai giá trị tần số đều cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 3 A. Hai  tần số đó là  A.  35,36 Hz; 24,40 Hz B 51,22 Hz; 35,36 Hz C 43,93 Hz; 22,42 Hz D 51,22 Hz; 24,40 Hz D - Trả lời A ID: 283790 Level: (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:14 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 thỏa man sao cho  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải quyettamthilai1998 cách thử ko cách khác người Trả lời Hôm qua lúc 13:46 luongnhuhuynh đề ko cho R nên em nghĩ phải thử ms đc đáp án Hôm qua lúc 15:7 thuannguyenngoc vãi cả thử Trả lời 13 trước Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 44 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự  cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, trong đó R, L, và C có giá trị khơng đổi. Đặt vào  hai đầu đoạn mạch trên hiệu điện thế u = U0cosωt , với ω có giá trị thay đổi còn U0 khơng đổi.  Khi ω = ω1 = 200π rad/s hoặc ω = ω2 = 50π rad/s thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng  bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số ω bằng  A.  40π rad/s B 125π rad/s C 100π rad/s D 250π rad/s C - Trả lời A ID: 283791 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:52 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 45 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch  có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1  bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2 . Hệ thức đúng là  A.  ω1ω2 = 1/√(LC) B ω1 + ω2 = 2/√(LC) C ω1ω2 = 1/(LC) D ω1 + ω2 = 2/(LC) C - Trả lời A ID: 283792 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:20 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 46 Đặt lên hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  khơng đổi và tần số góc ω thay đổi được. Khi ω = ωo thì hệ số cơng suất của mạch điện đạt cực  đại. Khi ω = 2ωo thì hệ số cơng suất của mạch bằng 1/√2. Hệ số cơng suất của mạch điện khi ω = 1,5ωo có giá trị là  A.  0, 656 B 0,823 C 0,874 D 0,643 C - Trả lời A ID: 283793 Level: (9) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 11 Tháng 11 lúc 22:23 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ghostrider1999 tính 0,866 ngồi khoanh B lol Trả lời 13 Tháng 11 lúc 8:54 ghostrider1999 thánh Trả lời 13 Tháng 11 lúc 8:55 ghostrider1999 em chừa ko đặt ẩn nửa.chọn cho nhanh Trả lời 13 Tháng 11 lúc 8:56 anhvan1999 thua câu Trả lời 13 Tháng 11 lúc 16:10 coolboy1999 hay Trả lời 13 Tháng 11 lúc 17:12 thuannguyenngoc tính đc Zl vs ZC Trả lời 13 trước ghostrider1999 giả sử bạn 13 trước thuannguyenngoc vd Zl=2 biet ZC = 0,5 13 trước thuannguyenngoc nhầm 13 trước Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 47 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V lên hai đầu đoạn mạch khơng phân nhánh gồm  điện trở thuần 24 Ω, cuộn dây có điện trở trong 20 Ω và độ tự cảm 0,3/π H, tụ điện có điện dung  C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì cơng suất của cuộn dây có giá trị cực đại  là  A.  500 W B 1100 W C 2420 W D 600 W A - Trả lời A ID: 283804 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:24 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Điều chinh C để công suất trên cuộn dây cực đại: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 48 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở thuần R = 1 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C  thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 1/100π F và 1/300π F thì cường độ dòng điện  hiệu dụng trong mạch lần lượt bằng I√3 và I. Giá trị của C để điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở đạt cực đại là  A.  √3/100π F B √2/200π F C √3/200π F D √2/100π F B - Trả lời A ID: 283805 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 11 Tháng 11 lúc 22:59 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta co :   Chia 2 vế cảu 2 pt cho nhau được  Mạch cộng hưởng  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thi Lương bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 49 Đặt điện áp u = 120√2cos100πt V lên hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh có R = 30 Ω,  L=1/π H, và C biến đổi được trong khoảng từ 500/7π µF đến 1000/7π µF. Thay đổi C thì cơng  suất tiêu thụ P của mạch sẽ thay đổi trong khoảng là  A.  240 W 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0306 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC đề 1 , C0306 cộng hưởng trong bài toán cực trị của mạch RLC đề 1

Từ khóa liên quan