C0304 máy phát điện xoay chiều một pha

14 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Máy phát điện xoay chiều pha Câu 1 Cho một khung dây phẳng có diện tích bằng 0,6 m , gồm 150 vòng dây, đặt trong từ trường đều  có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,02 T. Góc giữa vectơ cảm ứng từ và pháp tuyến của khung là 60o.  Từ thơng qua khung dây xấp xỉ bằng  A.  0,9 Wb B 12 Wb C 1,2 Wb D 1,3 Wb A - Trả lời B ID: 278856 Level: (2) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:13 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vothanhnhan5699 tai khong co w va t vay em khong hieu gi het Trả lời 23 Tháng 10 lúc 21:23 hoctaprenluyen e bình tĩnh đề đâu có hỏi cao siêu đâu họ hỏi từ thơng thời điểm sử dụng cơng thức e 23 Tháng 10 lúc 22:51 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Cho một khung dây phẳng có diện tích bằng 0,6 m , gồm 100 vòng dây, đặt trong từ trường đều  có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,02 T. Góc giữa vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là 60o.  Từ thơng qua khung dây có thể xấp xỉ bằng  A.  1,19 Wb B 1,2 Wb C 1,04 Wb D 1,4 Wb C - Trả lời C ID: 278858 Level: 12 (5) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:16 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thaobay2103 lại cos30 , sai câu Trả lời 11 Tháng 10 lúc 23:20 ghostrider1999 " Góc vectơ cảm ứng từ mặt phẳng khung dây" 11 Tháng 10 lúc 23:20 thythysb góc tính từ thơng vecto B pháp tuyến n bạn lấy 9060= 30 độ ms 11 Tháng 10 lúc 23:24 hoctaprenluyen lừa đọc kỹ đề vào 11 Tháng 10 lúc 23:24 thaobay2103 thanks b nha Trả lời 11 Tháng 10 lúc 23:22 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 56 cm , quay đều quanh một trục đối  xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục  quay và có độ lớn 0,02 T. Từ thơng cực đại qua khung dây là  A.  ­4 1,12.10  Wb B ­4  4,8.10 Wb C 1,4.10­4 Wb D 2,6.10­4 Wb A - Trả lời A ID: 278859 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:17 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm², quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 180 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng  0,2 T. Trục quay vng góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến  của mặt phẳng khung dây cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng  trong khung là  A.  e = 4,8π.cos(6πt – π/2) V B e = 7,2π.cos(6πt ­ π/2) V C e = 7,2π.cos(40πt + π/2) V D e = 4,8π.cos(4πt + π/2) V B - Trả lời D ID: 278861 Level: (2) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:33 Link fb: Ta có: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải dekjpro Sao thầy dạy (phi-pi/2) mà bay có -pi/2 Trả lời 23 Tháng 10 lúc 21:26 hoctaprenluyen pha ban đầu từ thông =0 => pha ban đầu suất điện động -pi/2 23 Tháng 10 lúc 22:50 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm², quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng  0,02 T. Trục quay vng góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp  tuyến của mặt phẳng khung dây tạo với vectơ cảm ứng từ góc π/6. Biểu thức suất điện động cảm  ứng trong khung là  A.  e = 4,8π.cos(4πt – π/2) V B e = 0,48π.cos(4πt + 2π/3) V C e = 0,48π.cos(4πt – π/3) V D e = 4,8π.cos(4πt + π/2) V C - Trả lời A ID: 278862 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: 10 Tháng 10 lúc 11:39 Link fb: V V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 6 Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau  mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá  trị hiệu dụng 70√2 V. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 100 vòng  dây. Từ thơng cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là  A.  16/π mWb B 12/π mWb C 14/π mWb D 10/π mWb CTrả lời D ID: (4) Level: 286203 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ghostrider1999 xin chỉnh lại đề C1: máy phát điện gồm cuộn dây giống C2: tổng số vòng dây máy 100 vòng ( cuộn có số vòng nhau) Trả lời 23 Tháng 11 lúc 23:19 Hondacodonb97 saiiiiiiiii 23 Tháng 11 lúc 23:34 thuannguyenngoc đề sai lấy Uo=140 :(4*100*100pi) k kqua Trả lời Tháng 12 lúc 11:30 hoanglinh208 ừm đề sai em Tháng 12 lúc 14:50 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 7 Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau  mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá  trị hiệu dụng 50√2 V. Từ thơng cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 10/π mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là  A.  25 vòng B 50 vòng C 100 vòng D 75 vòng ATrả lời A ID: (3) Level: 286204 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nguyenvuquang câu lại A ??? tính 100 mà Trả lời 24 Tháng 11 lúc 0:16 thythysb 100 vòng chia cuộn cuộn 25 v 24 Tháng 11 lúc 0:48 hiencandy99 Trả lời 11 Tháng 12 lúc 23:39 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 8 Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB  gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng  điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ 2n  vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là √2 A. Nếu rơto của  máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là  A.  3R/√2 B 2√3R C R√3 D 2R/√3 AID: (0) Trả Level: 286205 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu9 Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB  gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng  điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ 5n  vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là √5 A. Nếu rơto của  máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là  A.  R/√3 B 2√3R C R√3 D 3R/√5 DID: (0) Trả Level: 286206 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu10 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong khơng đáng kể, mạch ngồi  nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 3n vòng/phút thì  dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là 3I và điện áp sớm pha hơn dòng điện π/4. Khi  máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng  điện hiệu dụng trong mạch khi đó bằng  A.  4I B √6I C 2I D 4√2I BTrả lời A ID: (7) Level: 286207 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 anhvan1999 biết sai câu :V Trả lời 24 Tháng 11 lúc 17:13 maquoctoanvn Sao ko có lời giải Trả lời 30 Tháng 11 lúc 17:32 SuperFieldsMoon @@ làm lâu có cách nhanh với Trả lời 12 Tháng 12 lúc 2:5 luongnhuhuynh chuẩn hóa thơi đại ca 12 Tháng 12 lúc 9:38 SuperFieldsMoon ok 12 Tháng 12 lúc 11:48 thuhuong3010 Làm ntn v mod Trả lời 13 Tháng 12 lúc 20:53 ngoclon e can6 ma mod oi Trả lời Hôm qua lúc 0:42 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt  phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay của  khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos(ωt ­ π/2). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng  A.  o B 180o C 90o D 45o A - Trả lời A ID: 278863 Level: 16 (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: 10 Tháng 10 lúc 11:53 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nevergiveup0123 @@ khô lời Trả lời 11 Tháng 10 lúc 23:38 phamtuyetnhung99 trời ạ! Trả lời 16 Tháng 10 lúc 22:41 nguyenngoctai Omg mà sai â ta, Trả lời 24 Tháng 10 lúc 20:0 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt  phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay của  khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos(ωt + π/4). Tại thời điểm t =  0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng  A.  o 105 B 180o C 135o D 150o C - Trả lời A ID: 278864 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: 10 Tháng 10 lúc 11:57 Link fb: hay Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Cho một khung dây phẳng có diện tích bằng 0,1 m , gồm 200 vòng dây, đặt trong từ trường đều  có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,1 T. Góc giữa vectơ cảm ứng từ và pháp tuyến của khung dây bằng  60o. Từ thông qua khung dây bằng  A.  1 Wb B 10 Wb C 0,1 Wb D 0,5 Wb A - Trả lời A ID: 278866 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:20 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  vng góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thơng cực đại qua khung dây là  A.  ­3 2,4.10  Wb B 4,8 Wb C 2,4 Wb D 4,8.10­3 Wb C - Trả lời A ID: 278867 Level: (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:51 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nguyenluongthithinh e khoanh A lại sai Trả lời 13 Tháng 10 lúc 15:43 nohuy19ble x1000 đap an sai dấy 13 Tháng 10 lúc 17:19 nohuy19ble lộn giải sai dấy đap an c ms đung 13 Tháng 10 lúc 17:20 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 0,5 m , gồm 800 vòng dây, quay đều  quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  vng góc với trục quay và có độ lớn 0,05 T. Từ thơng cực đại qua khung dây là  A.  20 Wb B 48 Wb C 24 Wb D 10 Wb A - Trả lời A ID: 278868 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10 Tháng 10 lúc 11:21 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 16 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong khơng đáng kể, mạch ngồi  nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 2n vòng/phút thì  dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là 2I và điện áp sớm pha hơn dòng điện π/4. Khi  máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng  điện hiệu dụng trong mạch khi đó bằng  A.  4I B √10I C 2I D 4√2I CID: (0) Trả Level: 286208 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 17 Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 8 cuộn dây giống nhau  mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số f và giá trị  hiệu dụng 200 V. Từ thơng cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5√2/π mWb. Số  vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 100. Giá trị của f là  A.  50 Hz B 100 Hz C 25 Hz D 75 Hz CTrả lời A ID: (2) Level: 286209 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 thanhhangmai ko có lời giải moon Trả lời 24 Tháng 11 lúc 15:2 thythysb Uo= U.căn2= NBSw= 2p.No.2pi.f từ thơng cực đại vòng => f= 200 căn2/(100.8.5can2/pi.10^-3.2pi) = 25Hz 24 Tháng 11 lúc 16:48 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 18 Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm ba cuộn dây giống nhau  mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá  trị hiệu dụng 120√2 V. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 200 vòng.  Từ thơng cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là  A.  4/π mWb B 1/2π mWb C 2/π Wb D 1/2π Wb AID: (0) Trả Level: 286210 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 19 Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau  mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 25 Hz và giá  trị cực đại U0. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 100 vòng. Từ thơng  cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 1/π mWb. Giá trị U0 là  A.  10√2 V B 10 V C 5√2 V D 20 V DID: (0) Trả Level: 286211 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 20 Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB  gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng  điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rơto của máy quay đều với tốc độ 2n  vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là √2 A. Nếu rơto của  máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là  A.  R/√3 B 2√3R C 3R/√2 D √2R/3 CID: (0) Trả Level: 286212 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 lời A Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - ... độ đăng: Câu10 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong khơng đáng kể, mạch ngồi  nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 3n vòng/phút thì ... độ đăng: Câu 16 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong khơng đáng kể, mạch ngồi  nối với một mạch RLC. Biết khi máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng mạch ngồi là I, khi máy phát điện quay với tốc độ 2n vòng/phút thì ... Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB  gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.  Khi rơto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0304 máy phát điện xoay chiều một pha , C0304 máy phát điện xoay chiều một pha