C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0204 - Sóng âm Đặc trưng âm Câu Trên đường phố có mức cường độ âm L1 = 70 dB, phòng đo mức cường độ âm L2 = 40dB Tỉ số I1/I2 A 300 B 10000 C 3000 D 1000 D - Trả lời A ID: 81494 Level: 14 liked ( Vũ Hồi Sơn ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 25 Tháng lúc 17:11 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Hai âm có mức cường độ âm chênh 1dB Tỉ số cường độ âm chúng là: A 1,18 B 1,26 C 1,85 D 2,52 B - Trả lời D ID: 83571 Level: liked ( Vũ Hoài Sơn ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 25 Tháng lúc 16:23 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hoài Sơn bạn có thắc mắc lời giải thientqd: ta co ;10(log(i1:i0) tru log(i2;i0))=1 tuong duong 10(log(I1:I2))=1 suy I1:I2=10^(1:10)=1.258925 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi nguồn điểm) khoảng NA = m Mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm Io = 10-10 W/m2 Coi nguồn âm N nguồn đẳng hướng Công suất phát âm nguồn : A 0,26 W B 1,26 W C 3,16 W D 2,16 W B - Trả lời A ID: 84043 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng 11 lúc 21:50 Link fb: Nguồn âm đẳng hướng nên ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1/r2 : A B 1/2 C 1/4 D B - Trả lời A ID: 90895 Level: (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi liked ( Vũ Hoài Sơn ) 25 Tháng lúc 16:27 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 quên khai > Trả lời 11/10/2016 lúc 21:1 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tại điểm O có nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian với công suất không đổi, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm điểm A cách O 50 m 60 dB để mức cường độ âm giảm xuống 40 dB cần phải dịch chuyển điểm A xa O thêm khoảng: A 45 m B 500 m C 50 m D 450 m D - Trả lời A ID: 92814 Level: 20 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi NaN:NaN 02:55 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 10 lúc 14:20 Link fb: Ta có: điểm A phải dịch chuyển với vị trí điểm B cách nguồn 500 m, tức cần dịch chuyển A xa O thêm khoảng 500 - 50 = 450 m Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần A - Trả lời B ID: 216193 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 00:00 00:00 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Công suất nguồn phát không đổi Tiến hành đo độ to âm điểm cách nguồn 10 m Sau giảm cơng suất nguồn âm xuống nửa Hỏi muốn đo độ to âm cũ, phải di chuyển tới vị trí cách nguồn âm khoảng A m B 5/ √2 m C √2 m D 20 m C - Trả lời A ID: 216194 Level: (0) Lời giải & Bình luận 00:00 00:00 Theo dõi Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất phát âm không đổi Tại điểm không gian cách nguồn 41 m người ta đo mức cường độ âm 25 dB Coi môi trường không hấp thụ âm Khoảng cách xa từ vị trí mà tai người nghe âm nguồn phát tới điểm trí đặt nguồn xấp xỉ A 927m B 729 m C 12965 m D 1296 m B - Trả lời A ID: 216195 Level: 14 (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 00:00 00:00 anhmessi22 vãi sai ngu chưa đổi sang ben Trả lời 29/4/2017 lúc 23:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với cơng suất phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D B - Trả lời A ID: 216196 Level: (0) Lời giải & Bình luận 00:00 00:00 Theo dõi Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một âm có tần số 1200 Hz truyền khơng khí với vận tốc 350 m/s2 Hỏi âm truyền nước với vận tốc 1500 m/s bước sóng A 0,29 m B 0,9 m C 1,25 m D 1,15 m C - Trả lời A ID: 278100 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng 10 lúc 14:35 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Một âm truyền sắt với vận tốc 5850 m/s có bước sóng 3,9 m Hỏi âm truyền khơng khí tần số bao nhiêu? A 1000 Hz B 1500 Hz C 2000 Hz D 1700 Hz B - Trả lời A ID: 278104 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 10 lúc 14:42 Link fb: Khi âm truyền mơi trường khác đại lượng không thay đổi tần số nên âm truyền khơng khí tần số Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải blackonyx/Captur ... không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt... sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1/r2 : A B 1/2 C 1/4 D B - Trả lời... gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N
- Xem thêm -

Xem thêm: C0205 sóng âm và đặc trưng của âm , C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn