C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp

13 56 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0103 - Phương pháp Đường Tròn Hỗn Hợp Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình: x = 8cos(3πt + π/17) cm Số lần vật đạt tốc độ cực đại giây là: A lần B lần C lần D lần C - Trả lời D ID: 90301 Level: 11 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: T = 2/3 s (17) Lời giải & Bình luận Theo dõi 31/7/2012 lúc 23:3 Link fb: Ta tách Ta lại có Ta biểu diễn vị trí ban đầu vị trí có tốc độ cực đại đường tròn hỗn hợp hình vẽ Trong chu kì đầu tiên, vật quay vòng đường tròn nên có lần tốc độ vật cực đại Trong nửa chu kì tiếp theo, vật quay thêm góc đến điểm M' đường tròn nên có lần tốc độ vật cực đại Có lần tốc độ vật cực đại Đáp án C Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hieutt69 cực đại qua VTCB theo chiều dương ? Trả lời 4/2/2017 lúc 23:2 hoanglinh208 tốc độ nên tính chiều Trả lời 4/2/2017 lúc 23:2 nevergiveup0123 ahuhu đồ ngu Trả lời 8/2/2017 lúc 9:52 nguyentheanh0701 ngu @@ Trả lời 19/2/2017 lúc 22:12 khoangcach123 cho minh hoi toc vôi lon phan biet nhu the Trả lời 16/3/2017 lúc 21:19 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu M ột v ật nh ỏ dao độ ng ều hòa theo m ột qu ỹ đạ o th ẳng dài 16 cm v ới chu kì s T thời điểm vật qua vị trí có li độ cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực đại lần thứ hai, tốc độ chuyển động trung bình vật A 15,6 cm/s B 22,5 cm/s C 17,0 cm/s D 16,7 cm/s A - Trả lời D ID: 201978 Level: hauluu ( Luu Thi Hau ) (19) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/6/2015 lúc 14:41 Link fb: Moon Luu Hau A = cm Ta có gia tốc vật dao động điều hòa: → gia tốc vật đạt giá trị cực đại x = -A → Dùng đường tròn đơn vị, ta dễ dàng xác định kể từ thời điểm vật có ly độ cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực đại lần thứ hết 5T/3 = 10/3 s vật quãng đường S = 6,5A = 52 cm → tốc độ trung bình vật thời gian = 15,6 cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc tức thời a = 16π2cos(2πt + π/3) cm/s2 Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm qua vị trí có vận tốc −4π√2 cm/s lần thứ 17 thời ểm A 8,25 s B 8,46 s C 6,58 s D 7,45 s B - Trả lời A ID: 203313 Level: (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 00:00 00:00 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 15/6/2015 lúc 9:11 Link fb: Từ phương trình gia tốc vật ta suy ph ương trình vận tốc nh sau: Tại thời điểm t = vật có vận tốc (cm/s) tăng S d ụng đườ ng tròn n vị ta có m ỗi chu k ỳ ch ất ểm qua v ị trí có v ận t ốc lần Vậy vật qua vị trí (cm/s) lần thứ 17 thời điểm: t = 8T + T/12 + T/4 + T/8 = 8,46 s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm tần số Hz Trong khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ 5√3π cm/s gia tốc lớn h ơn 10π2 cm/s2, tốc độ trung bình vật nhỏ A 12,5 cm/s B 10 cm/s C 15 cm/s D 20 cm/s C - Trả lời D ID: 210400 Level: 11 (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi mooncoco ( Nguyễn Thị Thiên Lương ) 29/7/2015 lúc 14:32 Link fb: https://www.facebook.com/coco.moon.3958 Ta có: Sử dụng đường tròn hỗn hợp ta dễ dàng thấy, khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ cm/s gia tốc lớn 10π2 cm/s2 ứng với vật chuyển động từ vị trí -A/2 theo chiều âm đến vị trí -A/2 theo chiều dương → quãng đường vật khoảng thời gian s = A = cm, hết thời gian T/3 = 1/3 s → tốc độ trung bình = 15 cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Thiên Lương bạn có thắc mắc lời giải hoanglinh208 gia tốc lớn =.= Trả lời 12/2/2017 lúc 23:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng thời gian 1,7 s đầu tiên, chất điểm có gia tốc -35,5π2 cm/s2 lần ? A B C D A - Trả lời A ID: 210415 Level: 16 (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 00:00 00:00 hauluu ( Luu Thi Hau ) 29/7/2015 lúc 14:56 Link fb: Moon Luu Hau T = 0,4 s → 1,7 s = 4T + T/4 amax = 75π2 cm/s2 Sử dụng đường tròn đơn vị hỗn hợp ta dễ dàng xác định được, khoảng thời gian 1,7 s đầu tiên, chât điểm có gia tốc -35,5π2 cm/s2 lần Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng thời gian 3,5 s đầu tiên, chất điểm đạt đượ c vận tốc 3π√2 cm/s lần ? A B C D D - Trả lời C ID: 263822 Level: 60 (22) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 3/7/2016 lúc 10:18 Link fb: Ta biểu diễn vị trí ban đầu li độ điểm đường tròn hình vẽ Do vận tốc sớm pha so với li độ nên pha ban đầu vận tốc điểm Theo dõi Ta biểu diễn vị trí chất điểm có vận tốc cm/s điểm đường tròn Ta có T = s t = 3,5 s = 3T + T/2 Mỗi chu kì có lần chất điểm có vận tốc cm/s sau chu kì, chất diểm có lần đạt vận tốc cm/s Sau 3T, chất điểm quay vòng đường tròn trở vị trí ban đầu Trong 0,5t tiếp theo, chất điểm quay đến vị trí M' đường tròn lượng giác khơng qua vị trí có vận tốc cm/s lần Vậy từ thời điểm ban đầu, t = 0, khoảng thời gian 3,5 s đầu tiên, chất điểm đạt vận tốc cm/s lần Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vandangduy2104 lần Trả lời 4/7/2016 lúc 14:12 ledaitri bn ak, chưa tới M1 mak 4/7/2016 lúc 14:19 dinhluongfgh nhầm.quá đắng Trả lời 4/7/2016 lúc 17:30 xuanthanh1612 nhầm rồi, tiếc Trả lời 5/7/2016 lúc 19:16 tuanmeo11a chuẩn hố pha sang V tính đk mod ? Trả lời 20/8/2016 lúc 22:19 ghostrider1999 bạn.giải vip chuyển hóa sang v bạn 20/8/2016 lúc 22:20 tuanmeo11a làm theo cách đa trục có đk k ? 20/8/2016 lúc 22:28 anhemruaha Có đc bạn 21/8/2016 lúc 7:4 ghostrider1999 mà dài bạn.cách tốt làm đa điểm thuận lợi: tính thời điểm dùng đa điểm tình khoảng thời gian dùng đa trục 21/8/2016 lúc 8:3 daihoc201777 khoảng thời gian hây , không dùng đa trục Trả lời 24/8/2016 lúc 15:44 ghostrider1999 "chất điểm đạt vận tốc 3π√2 cm/s lần" tính số thời điểm vật đạt vận tốc 3π√2 cm/s khoảng thời gian 3,5s đầu tiên.là toán thời điểm nên dùng đa điểm 24/8/2016 lúc 15:49 tuanphuyen v sớm pha x góc pi/2 lại biểu diễn điểm Mov nằm nửa đường tròn thế? (sao biểu diễn nửa đường tròn,) quy luật hả? Trả lời 30/8/2016 lúc 15:56 phamdat1999 vận tốc sớm pha pi/2 so với li độ b nhá 4/10/2016 lúc 22:27 quytra khơng lấy pha ban đầu v vị trí M' Trả lời 24/9/2016 lúc 23:5 nguyen1999vu bạn chuyển thành phương trình vận tốc có pha ban đầu 2pi/3 điểm M0v chỗ M' biểu diễm dc chứ? 24/9/2016 lúc 23:22 phuongot9x room anh mà Trả lời 26/9/2016 lúc 23:47 manhnguyenuy tự nhiên có lí làm sai câu Trả lời 27/9/2016 lúc 17:43 ntq1997 lúc đường trên, lúc đường vậy! theo chiều kim lần Trả lời 28/9/2016 lúc 22:57 nguyennhat37na đường tròn vật chuyển động theo chiều ngược chiều kim đồng hồ 28/9/2016 lúc 23:13 AnNguyenQH quên cộng pi/2 Trả lời 3/10/2016 lúc 22:53 nguyenhuongthanhnha cho hỏi mod dùng đa điểm hay đa trục v? Trả lời 27/12/2016 lúc 20:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm tần số Hz Trong khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ 12π√3 cm/s gia tốc lớn h ơn 48π2 cm/s2, tốc độ trung bình vật nhỏ A 36 cm/s B 18 cm/s C 24 cm/s D 32 cm/s A - Trả lời B ID: 263825 Level: 20 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: rad/s cm/s (11) Lời giải & Bình luận 3/7/2016 lúc 9:30 Link fb: Theo dõi Ta biểu diễn vị trí điểm có vận tốc gia tốc điểm Vật có vận tốc nhỏ đường tròn cm/s điểm điểm có đường tròn đa trục hình vẽ cm/s gia tốc lớn vật từ đến Mặt khác, s = + = cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải luongthuha146 ấn nhầm Trả lời 3/7/2016 lúc 23:20 PhamMinhTuHMU sai ngu v~ Trả lời 3/7/2016 lúc 23:34 PhamMinhTuHMU T/3 mà tính t=1s ko hiểu 3/7/2016 lúc 23:35 thuannguyenngoc câu dễ mà sai chán cmt phát cho nhớ để k bao h sai Trả lời 4/7/2016 lúc 9:27 minhduc1999 may mk tỉnh Trả lời 17/7/2016 lúc 21:6 huyhoa308 ẽ hình ko chuẩn mò góc Trả lời 22/7/2016 lúc 18:26 nguyenthiminhhanhqn kì vậy, denta fi chia denta t mà T/3 ad? Trả lời 5/8/2016 lúc 11:24 Ooccho Vì 1T=360 đọ "theo hình tròn lượng giác " nên t = Đên ta Phi / 2pi = T/3 bạn 5/8/2016 lúc 11:27 ghostrider1999 Δt=Δφ/w mak bạn dentaφ=2pi/3=>t=T/3 bạn 5/8/2016 lúc 11:27 ledangquang99 qủang đườg lai bằg 6cm Trả lời 24/12/2016 lúc 21:19 cuongdz phan giai sai r cha co dap an nao dung o day ca Trả lời 2/1/2017 lúc 15:54 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính cm t tính giây Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị 2π cm/s lần thứ A 29/6 s B 29/12 s C 9/6 s D 9/2 s A - Trả lời D ID: 263826 Level: 18 (3) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 2/7/2016 lúc 9:13 Link fb: Ta có: cm/s Ta biểu diễn vị trí pha ban đầu li độ chất điểm điểm Theo dõi hình vẽ Do vận tốc sớm pha li độ góc nên pha ban đầu vận tốc vị trí đường tròn lượng giác hình vẽ Ta biểu diễn vị trí điểm có vận tốc cm/s điểm đường tròn Từ đường tròn dễ thấy, chu kì có lần chất điểm có vận tốc Ta tách = 2.2 + cm/s Sau chu kì , điểm quay vòng trở vị trí ban đầu Để chất điểm đạt vận tốc cm/s lần thứ vật cần quay đến vị trí Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải minhduc1999 tưởng giá trị phải điểm NGU QUÁ Trả lời 17/7/2016 lúc 21:30 colen1999 đề hại não vãi Trả lời 28/7/2016 lúc 18:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho hai chất điểm dao động tần số trục Ox với phương trình x1 = 4cos(πt + π/6) cm x2 = 2cos(πt + π/2) cm Thời gian ngắn tính từ thời điểm chất điểm thứ có ly độ cm đến thời điểm chất điểm thứ có ly độ √3 cm A 4/9 s B 1/3 s C 1/6 s D 1/4 s C - Trả lời B ID: 263829 Level: 16 (14) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 3/7/2016 lúc 8:40 Link fb: Chất điểm sớm pha so với chất điểm góc nên ta vẽ đường tròn đa trục hình vẽ Chất điểm thứ có li độ cm vị trí Chất điểm thứ hai có li độ cm vị trí Khoảng thời gian ngắn tính từ thời điểm chất điểm thứ có ly độ cm đến thời điểm chất điểm thứ có ly độ cm ứng với chất điểm từ đến đường tròn Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải huymanhcnt giải sai r Trả lời 3/7/2016 lúc 23:44 anhvan1999 mà cậu 4/7/2016 lúc 5:10 thuannguyenngoc điểm khó biểu diễn hình vẽ điểm hình khác lời giải nên làm ms Trả lời 4/7/2016 lúc 9:50 minhduc1999 công nhận 17/7/2016 lúc 22:1 minhduc1999 đặc biệt chút xíu nên dễ giải 17/7/2016 lúc 22:2 tuanphuyen TH: N1 >M1 đc ko? giống M1 >N2 Trả lời 31/8/2016 lúc 12:32 ghostrider1999 "Thời gian ngắn tính từ thời điểm chất điểm thứ có ly độ cm đến thời điểm chất điểm thứ có ly độ √3 cm " mak bạn nên M1-> N2 bạn nên ý đề nói từ dâu dến đâu 31/8/2016 lúc 12:46 Danggiakhanh99 e làm đơn trục vs nhanh pk Trả lời 1/9/2016 lúc 22:1 NhiNhiSu làm đơn trục bạn chưa nghe qua @@ 1/9/2016 lúc 22:8 Danggiakhanh99 thầy Nam có dạy í bn đơn trục đa điểm 1/9/2016 lúc 22:9 congdanh2015 Góc pi/6 nhìn kiểu j pi/3 tức Trả lời 2/12/2016 lúc 16:35 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(πt + π/4), với x tính cm t tính giây Thời điểm vận tốc chất ểm đạt giá trị 3√3 π cm/s lần thứ A 24/7 s B 37/12 s C 29/7 s D 37/6 s B - Trả lời B ID: 263830 Level: (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 2/7/2016 lúc 9:44 Link fb: Ta có: cm/s Ta biểu diễn vị trí pha ban đầu li độ chất điểm điểm hình vẽ Do vận tốc sớm pha li độ góc nên pha ban đầu vận tốc vị trí đường tròn lượng giác hình vẽ Ta biểu diễn vị trí điểm có vận tốc cm/s điểm Từ đường tròn dễ thấy, chu kì có lần chất điểm có vận tốc Ta tách = 1.2 + đường tròn cm/s Sau chu kì , điểm quay vòng trở vị trí ban đầu Để chất điểm đạt vận tốc cm/s lần thứ vật cần quay đến vị trí Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tuanvqna có nghĩa lúc bắt đầu quay tính từ M0v à? Trả lời 3/8/2016 lúc 19:1 ghostrider1999 uk M0v vị trí ban đầu vận tốc 3/8/2016 lúc 19:5 jenny270999 dùng đg tròn đa trục đc Trả lời 7/8/2016 lúc 23:38 ghostrider1999 dùng nha bạn phức tạp hơn.với tốn tính thời điểm làm đa điểm.với tốn tính khoảng thời gian thi đa trục 7/8/2016 lúc 23:55 jenny270999 ukm c giải lại cho vs 7/8/2016 lúc 23:57 xautraicogilasai Thời.điểm đơn trục khoảng thời gian đa trục Trả lời 9/1/2017 lúc 15:15 blackonyx/Captur ... facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc tức thời a = 16π2cos(2πt + π/3) cm/s2 Tính từ... hoanglinh208 gia tốc lớn =.= Trả lời 12/2/2017 lúc 23:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính... facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt + π/6), với x tính cm t tính giây Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp , C0103 phương pháp đường tròn hỗn hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn