B080103 mạch điện không đổi chứa điện trở

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Mạch điện không đổi chứa điện trở Câu Một dây kim loại dài 1m, tiết diện 0,5 mm2 có điện trở 0,3Ω Tính điện trở dây đồng chất dài m, tiết diện 1,5 mm2 A R2 = 0,1Ω B R2 = 0,25Ω C R2 = 0,36Ω D R2 = 0,4Ω Câu Một dây kim loại dài m, đường kính 1mm có điện trở 0,4Ω Tính chiều dài dây đồng chất, đường kính 0,4 mm dây có điện trở 12,5Ω A m B m C m D m Câu Người ta cần điện trở 100Ω dây nicrơm có đường kính 0,4 mm Điện trở suất nicrôm ρ = 110.10-8Ωm Chiều dài đoạn dây phải dùng A 8,9m B 10,05m C 11,4m D 12,6m Câu Một thỏi đồng có khối lượng 176g kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, điện trở dây dẫn 32Ω Tính chiều dài đường kính tiết diện dây dẫn Cho biết khối lượng riêng đồng 8,8.103 kg/m3 điện trở suất đồng 1,6.10-8Ωm A l = 100m; d = 0,72mm B l = 200m; d = 0,36mm C l = 200m; d = 0,18mm D l = 250m; d = 0,72mm Câu Một bóng đèn có điện trở Ω, cường độ dòng điện qua bóng đèn 0,5 A Hiệu điện hai đầu dây tóc A 4,5 V B V C 12 V D 18 V Câu Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 12 V cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn A Nếu tăng hiệu điện thêm 24 V cường độ dòng điện qua dây dẫn A 0,5 A B A C A D A Câu Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 16 V cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn mA Muốn cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm mA hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn A V B 12 V C 18 V D 20 V Câu Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện V cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn mA Muốn cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm mA hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn A V B V C 4,5 V D V Câu Đặt hiệu điện 18 V vào hai đầu bóng đèn cường độ dòng điện qua đèn 4,5 A Giá trị điện trở đèn A Ω B 4,5 Ω C Ω D 13,5 Ω Câu 10 Cho đoạn mạch có điện trở 10 Ω, hiệu điện đầu mạch 20 V Trong phút điện tiêu thụ mạch A 2,4 kJ B 40 J C 24 kJ D 120 J Câu 11 Một đoạn mạch điện trở, phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện A kJ B 240 kJ C 120 kJ D 1000 J Câu 12 Một đoạn mạch điện trở có hiệu điện đầu khơng đổi phút tiêu thụ 40 J điện Thời gian để mạch tiêu thụ hết 1kJ điện A 25 phút B 50 phút C 10 phút D phút Câu 13 Dùng hiệu điện V đế thắp sáng bóng đèn điện ghi 12V - 25W Thời gian cần thiết để bóng đèn sử dụng hết kWh điện xấp xỉ A 71,11 h B 81,11 h C 91,11 h D 111,11 h Câu 14 Ba điện trở R1, R2, R3 mắc với theo sơ đồ sau Khi đổi chỗ điện trở với nhau, người ta thu giá trị điện trở RAB mạch 2,5Ω, 4Ω, 4,5Ω Tìm R1, R2, R3 A R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 9Ω B R1 = 9Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω C R1 = 9Ω, R2 = 6Ω, R3 = 3Ω D R1 = 6Ω, R2 = 9Ω, R3 = 3Ω Câu 15 Có hai bóng đèn 120V-60W 120V-45W Mắc hai bóng đèn vào hiệu điện U = 240V sơ đồ Tính điện trở để hai bóng đèn sáng bình thường A 173Ω B 137Ω C 150Ω D 143Ω Câu 16 Cho mạch điện chiều hình vẽ, R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 4Ω, UAB = 6V Hiệu điện hai điểm MB A 2,77V B 7,27V C 7,72V D 2.72V Câu 17 Cho mạch điện hình vẽ Cho R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω, R5 = 5Ω, UAB = 20V Cường độ dòng điện qua điện trở R1 có giá trị sau đây? A A B A C A D A Câu 18 Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song dây dẫn điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω Tìm hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch 2,2A A 8,8 V B 11 V C 63,8 V D 4,4 V Câu 19 Hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp điện trở tương đương 90Ω Khi mắc song song điện trở tương đương 20Ω Giá trị R1 R2 A 60 Ω; 30 Ω B 50 Ω; 40 Ω C 70 Ω; 20 Ω D 65 Ω; 25 Ω Câu 20 Hai điện trở R1 R2 mắc vào hiệu điện khơng đổi 12V Nếu R1 mắc nối tiếp R2 dòng điện qua mạch 3A Nếu R1 mắc song song R2 dòng điện qua mạch 16A Xác định R1 R2 A 1Ω, 2Ω B 2Ω, 3Ω C 1Ω, 3Ω D 2Ω, 4Ω ... đoạn mạch có điện trở 10 Ω, hiệu điện đầu mạch 20 V Trong phút điện tiêu thụ mạch A 2,4 kJ B 40 J C 24 kJ D 120 J Câu 11 Một đoạn mạch điện trở, phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện A kJ B 240... đoạn mạch điện trở có hiệu điện đầu khơng đổi phút tiêu thụ 40 J điện Thời gian để mạch tiêu thụ hết 1kJ điện A 25 phút B 50 phút C 10 phút D phút Câu 13 Dùng hiệu điện V đế thắp sáng bóng đèn điện. .. đầu mạng điện có mắc song song dây dẫn điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω Tìm hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch 2,2A A 8,8 V B 11 V C 63,8 V D 4,4 V Câu 19 Hai điện trở R1 R2
- Xem thêm -

Xem thêm: B080103 mạch điện không đổi chứa điện trở , B080103 mạch điện không đổi chứa điện trở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn