B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ

6 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Tụ điện Mạch điện chứa tụ Câu Một tụ phẳng có hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách hiệu điện hai tụ cm; 108 V Giữa hai không khí Điện tích tụ điện là: A 3.10-7 C B 3.10-10 C C 3.10-8 C D 3.10-9 C Câu Hai tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách hai d = mm Giữa hai khơng khí Tính điện dung tụ điện A 5.103 pF B 5.104 pF C 5.10-8 F D 5.10-10 F Câu Hai tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách d = 2mm Giữa hai khơng khí Có thể tích điện cho tụ điện điện tích lớn để tụ điện không bị đánh thủng ? Biết điện trường lớn mà khơng khí chịu 3.105 V/m A 3,0.10-7 C B 3,6.10-6 C C 3.10-6 C D 3,6.10-7 C Câu Một tụ điện phẳng có điện dung 7,0 nF chứa đầy điện mơi Diện tích 15 cm2 khoảng cách hai 10-5 m Hỏi số điện môi chất điện môi tụ điện ? A 5,28 B 2,56 C 4,53 D 3,63 Câu Một tụ điện phẳng mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện 50 V Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ tăng lên gấp hai lần Hiệu điện tụ điện đó: A 50 V B 25 V C 100 V D 75 V Câu Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 500pF tích điện đến hiệu điện U = 300 V Ngăt tụ khỏi nguồn, nhúng vào chất điện môi lỏng ε = Hiệu điện tụ lúc là: A 600 V B 150 V C 300 V D 100 V Câu Một tụ điện phẳng mắc vào hau cực nguồn điện có hiệu điện 500 V Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ điện tăng gấp hai lần Hiệu điện tụ điện A giảm hai lần B tăng hai lần C tăng ba lần D giảm bốn lần Câu Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 6µF mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 10 V Năng lượng điện trường tụ điện bằng: A 1,2.10-4 J B 12.10-4 J C 0,3.10-4 J D 3.10-4 J Câu Sau ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai để khoảng cách chúng giảm hai lần, lượng điện trường tụ A tăng lên bốn lần B không đổi C giảm hai lần D tăng lên hai lần Câu 10 Nối hai tụ điện phẳng với hai cực nguồn điện Sau ngắt tụ điện khỏi nguồn đưa vào hai chất điện môi có số điện mơi ε Năng lượng W tụ điện Cường độ điện trường hai tụ điện thay đổi ? A W tăng, E tăng B W tăng, E giảm C W giảm, E giảm D W giảm, E tăng Câu 11 Có ba tụ điện C1 = nF, C2 = nF, C3 = 20 nF mắc hình Nối tụ điện với hai cực nguồn điện có hiệu điện 30 V Tính hiệu điện tụ A U1 = U2 = 24 V, U3 = V B U1 = U2 = 20 V, U3 = 10 V C U1 = U2 = 12 V, U3 = 18 V D U1 = U2 = V, U3 = 24 V Câu 12 Cho mạch điện hình vẽ Biết C2 = μF; C3 = μF; C4 = μF Tính Cx để điện dung tụ C = μF A μF B 12 μF C μF D μF Câu 13 Bốn tụ điện mắc thành theo sơ đồi C1 = 1µF; C2 = 3µF; C3 = 3µF Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện tụ điện C1 có điện tích Q1 = 6µC tụ điện có điện tích Q = 15,6 µF Tính hiệu điện đặt vào tụ điện điện dung tụ điện C4 ? A C4= 1µF; U = 12 V B C4 = 2µF; U = 12 V C C4 = 1µF; U = V D C4 = 2µF; U = V Câu 14 Cho ba tụ điện mắc thành theo sơ đồ Cho C1 = 3µF, C2 = C3 = 4µF Nối hai điểm M, N với nguồn điện có hiệu điện U = 10 V Hãy tính điện dung điện tích tụ điện A C = 5µF; Q = 5.10-5 C B C = 4µF; Q = 5.10-5 C C C = 5µF; Q = 5.10-6 C D C = 4µF; Q = 5.10-6 C Câu 15 Có tụ điện C1 = 2µF, C2 = C3 = 1µF mắc hình vẽ Nối hai đầu tụ vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = V Tính điện tích tụ điện A Q1 = 4.10-6 C; Q2 = Q3 = 2.10-6 C B Q1 = 2.10-6 C; Q2 = Q3 = 4.10-6 C C Q1 = 10-6 C; Q2 = Q3 = 3.10-6 C D Q1 = 3.10-6 C; Q1 = Q3 = 10-6 C Câu 16 Cho ba tụ điện C1 = 20 pF, C2 = 10 pF, C3 = 30 pF ghép nối tiếp với Điện dung tụ điện A 5,45 pF B 60 pF C 5,45 nF D 60 nF Câu 17 Hai tụ điện C1 = 3µF; C2 = 6µF ghép nối tiếp vào đoạn mạch AB với UAB = 10 V Hiệu điện tụ C2 A 20/3 V B 10/6 V C 7,5 V D 10/3 V Câu 18 Cho tụ điện C1 = µF, C2 = µF, C3 = µF, C4 = µF, C5 = µF mắc hình vẽ Điện áp hai đầu mạch UAB = 12 V Giá trị UNM A -51/11 V B 81/11 V C -8 V D 3/22 V Câu 19 Tích điện cho tụ điện có điện dung C1= 20 µF, hiệu điện 200 V Sau nối tụ điện C1với tụ điện C2 có điện dung 10µF, chưa tích điện Sử dụng định luật bảo tồn điện tích, tính điện tích tụ điện sau nối chúng song song với A Q1 = 2,67.10-3 C; Q2 = 1,33.10-3 C B Q1 = 3,67.10-3 C; Q2 = 1,53.10-3 C C Q1 = 1,33.10-3 C; Q2 = 2,67.10-3 C D Q1 = 1,53.10-3 C; Q2 = 3,67.10-3 C Câu 20 Hai tụ điện có điện dung C1 = 2µF, C2 = 3µF mắc nối tiếp Tích điện cho tụ điện nguồn điện có hiệu điện 50 V Tính hiệu điện tụ điện A U1 = 20 V; U2 = 30 V B U1 = 30 V; U2 = 20 V C U1 = 10 V; U2 = 20 V D U1 = 30 V; U2 = 10 V thukhoacaodang/ Khoa2018 ... 19 Tích điện cho tụ điện có điện dung C1= 20 µF, hiệu điện 200 V Sau nối tụ điện C1với tụ điện C2 có điện dung 10µF, chưa tích điện Sử dụng định luật bảo tồn điện tích, tính điện tích tụ điện sau... = 3µF Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện tụ điện C1 có điện tích Q1 = 6µC tụ điện có điện tích Q = 15,6 µF Tính hiệu điện đặt vào tụ điện điện dung tụ điện C4 ? A C4= 1µF; U = 12 V B C4 = 2µF;... 300 V D 100 V Câu Một tụ điện phẳng mắc vào hau cực nguồn điện có hiệu điện 500 V Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ điện tăng gấp hai lần Hiệu điện tụ điện A giảm hai lần B tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ , B080102 – tụ điện và mạch điện chứa tụ

Từ khóa liên quan