B080101 – lực điện và điện trường

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Lực điện Điện trường Câu Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10-6 C q2 = -2.10-6 C đặt khơng khí, cách 20cm Lực tác dụng hệ lên điện tích điểm q0 = 5.10-8 C đặt điểm đoạn thẳng nối hai điện tích là: A F=0,135N B F=3,15N C F=1,35N D F=0,0135N Câu Tại ba đỉnh A, B, C tam giác cạnh a = 0,15m có ba điện tích qA = µC ; qB = µC ; qC = - µC Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn A F = 5,9 N hướng song song với BC B F = 5,9 N hướng vng góc với BC C F = 6,4 N hướng song song với BC D F = 6,4 N hướng song song với AB Câu Đường kính trung bình ngun tử Hidro d = 10-8 cm Giả thiết electron quay quanh hạt nhân Hidro dọc theo quỹ đạo tròn Biết khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg, vận tốc chuyển động electron bao nhiêu? A v = 2,24.106 m/s B v = 2,53.106 m/s C v = 3,24.106 m/s D v = 2,8.106 m/s Câu Có hai điện tích q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt hai điểm A, B chân không cách khoảng 6cm Một điện tích q3= 2.10-6 C, đặt đường trung trực AB, cách AB khoảng cm Độ lớn lực điện hai điện tích q1 q2 tác dụng lên điện tích q3 A 14,40N B 17,28 N C 20,36 N D 28,80N Câu Hai điện tích q1 = 4.10-8C q2 = - 4.10-8C đặt hai điểm A B cách 4cm khơng khí Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt điểm M cách A 4cm, cách B 8cm A 6,75.10-4 N B 1,125 10-3N C 5,625 10-4N D 3,375.10-4N Câu Hai điệm tích điểm q1=2.10-8C; q2= -1,8.10-7C đặt hai điểm A, B cách khoảng 12cm không khí Đặt điện tích q3 điểm C Tìm vị trí, dấu độ lớn q3 để hệ điện tích q1, q2, q3 cân bằng? A q3= - 4,5.10-8C; CA= 6cm; CB=18cm B q3= 4,5.10-8C; CA= 6cm; CB=18cm C q3= - 4,5.10-8C; CA= 3cm; CB=9cm D q3= 4,5.10-8C; CA= 3cm; CB=9cm Câu Hai điện tích q1 = 3q; q2 = 27q đặt cố định điểm A, B khơng khí với AB = a Tại điểm M có cường độ điện trường tổng hợp Điểm M A nằm đoạn thẳng AB với MA = a/4 B nằm đoạn thẳng AB với MA = a/2 C nằm đoạn thẳng AB với MA = a/4 D nằm đoạn thẳng AB với MA = a/2 Câu Hai điện tích điểm q1 = -10-6 q2 = 10-6 đặt hai điểm A B cách 40 cm chân không Cường độ điện trường tổng hợp điểm N cách A 20 cm cách B 60 cm có độ lớn A 105 V/m B 0,5.105 V/m C 2.105 V/m D 2,5.105 V/m Câu Hai điện tích q1 = -10-6 ; q2 = 10-6 đặt hai điểm A, B cách 40cm khơng khí Cường độ điện trường tổng hợp trung điểm M AB A 4,5.106 V/m B C 2,25.105 V/m D 4,5.105 V/m Câu 10 Cho hình vng ABCD cạnh a, A C đặt điện tích q1 = q3 = q Phải đặt B điện tích để cường độ điện trường D ? A -2√2q B 2√2q C 2q D -2q Câu 11 Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C, q2 = -4.10-10 C đặt A B khơng khí, AB = a = cm Xác định vec tơ cường độ điện trường điểm N cho A, B, N tạo thành tam giác A 6000 N/C B 8000 N/C C 9000 N/C D 10000 N/C Câu 12 Khi điện tích q di chuyển điện trường từ điểm A tĩnh điện 2,5 J đến điểm B lực điện sinh cơng 2,5 J Tính tĩnh điện q B A -2,5 J B -5 J C J D J Câu 13 Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường Cường độ điện trường E = 200V/m Vận tốc ban đầu electron 3.105 m/s, khối lượng electron 9,1.10-31kg Tại lúc vận tốc khơng đoạn đường ? A 5,12 mm B 2,56 mm C 1,28 mm D 10,24 mm Câu 14 Một electron bay từ âm sang dương tụ điện phẳng Điện trường hai tụ có cường độ 9.104 V/m Khoảng cách hai d = 7,2 cm Khối lượng e 9,1.10-31kg Vận tốc đầu electron không Vận tốc electron tới dương tụ điện A 4,77.107 m/s B 3,65.107 m/s C 4,01.106 m/s D 3,92.107 m/s Câu 15 Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường có cường độ 364 V/m Electron xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s Electron quãng đường dài vận tốc khơng ? A cm B 10 cm C cm D 11 cm Câu 16 Hai electron xa chuyển động lại gặp với vận tốc ban đầu 2.106 m/s Cho số e = 1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg, k = 9.109 Nm2/C2 Khoảng cách nhỏ mà hai electron tiến lại gần xấp xỉ A 3,16.10-11 m B 6,13.10-11 m C 3,16.10-6 m D 6,13.10-6 m Câu 17 Một ion A có khối lượng m = 6,6.10-27 kg điện tích q1 = +3,2.10-19 C, bay với vận tốc ban đầu v0=1 106 m/s từ điểm xa đến va chạm vào ion B có điện tích +1,6.10-19 C đứng yên Tính khoảng cách gần hai ion A r = 1,4.10-13 m B r = 3.10-12 m C r = 1,4.10-11 m D r = 2.10-13 m Câu 18 Một hạt prơtơn có điện tích +e khối lượng 1,6726.10-27 kg chuyển động lại gần hạt nhân silic đứng n có điện tích +14e Cho số e = 1,6.1019 C k = 9.109 Nm2/C2 Khi khoảng cách từ prôtôn đến hạt nhân silic ro = 0,53.10-10 m tốc độ chuyển động hạt prôtôn 2.105 m/s Vậy tới vị trí cách hạt nhân 4ro tốc độ prôtôn xấp xỉ A 2,94.105 m/s B 3,75.105 m/s C 3,1.105 m/s D 4,75.105 m/s Câu 19 Nguyên tử Heli (4He2) gồm hạt nhân mang điện tích +2e hai electron chuyển động quĩ đạo tròn có bán kính ro = 0,53.10-10 m Cho số e = 1,6.10-19 C k = 9.109 Nm2/C2 Thế điện trường electron xấp xỉ A 17,93.10-18 J B 17,39.10-17 J C -1,739.10-17 J D -17,93.10-18 J Câu 20 Xác định điện tích q1 = 2.10-8 C điện trường điện tích q2 = -16.10-8 C Hai điện tích cách 20 cm khơng khí Lấy gơc vô cực A W = -2,88.10-4 J B W = -1,44.10-4 J C W = +2,88.10-4 J D W = +1,44.10-4J ... cường độ điện trường điểm N cho A, B, N tạo thành tam giác A 6000 N/C B 8000 N/C C 9000 N/C D 10000 N/C Câu 12 Khi điện tích q di chuyển điện trường từ điểm A tĩnh điện 2,5 J đến điểm B lực điện. .. Câu 10 Cho hình vng ABCD cạnh a, A C đặt điện tích q1 = q3 = q Phải đặt B điện tích để cường độ điện trường D ? A -2√2q B 2√2q C 2q D -2q Câu 11 Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C, q2 = -4.10-10... điểm B lực điện sinh cơng 2,5 J Tính tĩnh điện q B A -2,5 J B -5 J C J D J Câu 13 Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường Cường độ điện trường E = 200V/m Vận tốc ban đầu electron
- Xem thêm -

Xem thêm: B080101 – lực điện và điện trường , B080101 – lực điện và điện trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn