C0304 máy phát điện xoay chiều một pha

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Câu Cho khung dây phẳng có diện tích 0,6 m2, gồm 150 vòng dây, đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,02 T Góc vectơ cảm ứng từ pháp tuyến khung 60o Từ thông qua khung dây xấp xỉ A 0,9 Wb B 12 Wb C 1,2 Wb D 1,3 Wb Câu Cho khung dây phẳng có diện tích 0,6 m2, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,02 T Góc vectơ cảm ứng từ mặt phẳng khung dây 60o Từ thông qua khung dây xấp xỉ A 1,19 Wb B 1,2 Wb C 1,04 Wb D 1,4 Wb Câu Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 56 cm2, quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,02 T Từ thơng cực đại qua khung dây A 1,12.10-4 Wb B 4,8.10-4 Wb C 1,4.10-4 Wb D 2,6.10-4 Wb Câu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích vòng 600 cm², quay quanh trục đối xứng khung với vận tốc góc 180 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức suất điện động cảm ứng khung A e = 4,8π.cos(6πt – π/2) V B e = 7,2π.cos(6πt - π/2) V C e = 7,2π.cos(40πt + π/2) V D e = 4,8π.cos(4πt + π/2) V Câu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích vòng 600 cm², quay quanh trục đối xứng khung với vận tốc góc 120 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,02 T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây tạo với vectơ cảm ứng từ góc π/6 Biểu thức suất điện động cảm ứng khung A e = 4,8π.cos(4πt – π/2) V B e = 0,48π.cos(4πt + 2π/3) V C e = 0,48π.cos(4πt – π/3) V D e = 4,8π.cos(4πt + π/2) V Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 70√2 V Số vòng dây cuộn dây phần ứng 100 vòng dây Từ thơng cực đại qua vòng phần ứng A 16/π mWb B 12/π mWb C 14/π mWb D 10/π mWb Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 50√2 V Từ thông cực đại qua vòng phần ứng 10/π mWb Số vòng dây cuộn dây phần ứng A 25 vòng B 50 vòng C 100 vòng D 75 vòng Câu Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Khi rôto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch √2 A Nếu rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB A 3R/√2 B 2√3R C R√3 D 2R/√3 Câu Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Khi rôto máy quay với tốc độ 5n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch √5 A Nếu rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB A R/√3 B 2√3R C R√3 D 3R/√5 Câu 10 Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, mạch ngồi nối với mạch RLC Biết máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch ngồi I, máy phát điện quay với tốc độ 3n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch ngồi 3I điện áp sớm pha dòng điện π/4 Khi máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/phút mạch có cộng hưởng dòng điện hiệu dụng mạch A 4I B √6I C 2I D 4√2I Câu 11 Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0cos(ωt - π/2) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 0o B 180o C 90o D 45o Câu 12 Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0cos(ωt + π/4) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 105o B 180o C 135o D 150o Câu 13 Cho khung dây phẳng có diện tích 0,1 m2, gồm 200 vòng dây, đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,1 T Góc vectơ cảm ứng từ pháp tuyến khung dây 60o Từ thông qua khung dây A Wb B 10 Wb C 0,1 Wb D 0,5 Wb Câu 14 Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,4 T Từ thơng cực đại qua khung dây A 2,4.10-3 Wb B 4,8 Wb C 2,4 Wb D 4,8.10-3 Wb Câu 15 Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 0,5 m2, gồm 800 vòng dây, quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,05 T Từ thơng cực đại qua khung dây A 20 Wb B 48 Wb C 24 Wb D 10 Wb Câu 16 Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, mạch ngồi nối với mạch RLC Biết máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch ngồi I, máy phát điện quay với tốc độ 2n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch ngồi 2I điện áp sớm pha dòng điện π/4 Khi máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/phút mạch có cộng hưởng dòng điện hiệu dụng mạch A 4I B √10I C 2I D 4√2I Câu 17 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số f giá trị hiệu dụng 200 V Từ thông cực đại qua vòng phần ứng 5√2/π mWb Số vòng dây cuộn dây phần ứng 100 Giá trị f A 50 Hz B 100 Hz C 25 Hz D 75 Hz Câu 18 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm ba cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 120√2 V Số vòng dây cuộn dây phần ứng 200 vòng Từ thơng cực đại qua vòng phần ứng A 4/π mWb B 1/2π mWb C 2/π Wb D 1/2π Wb Câu 19 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 25 Hz giá trị cực đại U0 Số vòng dây cuộn dây phần ứng 100 vòng Từ thơng cực đại qua vòng phần ứng 1/π mWb Giá trị U0 A 10√2 V B 10 V C 5√2 V D 20 V Câu 20 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Khi rơto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch √2 A Nếu rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB A R/√3 B 2√3R C 3R/√2 D √2R/3 ... Câu 16 Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, mạch ngồi nối với mạch RLC Biết máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch ngồi I, máy phát điện quay... cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện. .. mWb B 12/π mWb C 14/π mWb D 10/π mWb Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: C0304 máy phát điện xoay chiều một pha , C0304 máy phát điện xoay chiều một pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn