C0202 giao thoa sóng cơ học

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0202 - Giao thoa sóng học Câu Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 mặt nước dao động điều hòa với phương trình giống hệt u = 10cos(80πt) cm phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng 18 m/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 với khoảng cách tương ứng 15 cm 30 cm Biên độ dao động phần tử môi trường M độ lệch pha dao động M so với dao động kích thích hai nguồn S1, S2 A cm; 3π/8 rad B 10 cm; π rad C cm; π rad D 10 cm; π/3 rad Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 cách 16 cm, dao động điều hòa phương thẳng đứng với phương trình giống hệt u = 2cos(40πt + π/4) cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 70 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Gọi O trung điểm đoạn S1S2, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực S1S2 cho M dao động pha với hai nguồn Khoảng cách gần M O xấp xỉ A 10,5 cm B 2,5 cm C 3,2 cm D 6,8 cm Câu Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 mặt nước dao động điều hòa với phương trình giống hệt u = 10cos(100πt + π/2) cm phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng 12 m/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 với khoảng cách tương ứng 20 cm 30 cm Biên độ dao động phần tử môi trường M độ lệch pha dao động M so với dao động kích thích hai nguồn S1, S2 A cm; 3π/8 rad B cm; 5π/6 rad C 5,2 cm; π/12 rad D 5,2 cm; 5π/6 rad Câu Cho hai nguồn phát sóng S1, S2 mặt nước dao động điều hòa với phương trình giống hệt u = 10cos(100πt + π/4) cm phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng 15 m/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 với khoảng cách tương ứng 15 cm 25 cm Biên độ dao động phần tử môi trường M độ lệch pha dao động M so với dao động kích thích hai nguồn S1, S2 A cm; 2π/3 rad B 10 cm; 2π/3 rad C 10 cm; 5π/12 rad D 7,7 cm; 5π/8 rad Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 cách 13 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt u = 5cos(60πt + π/6) cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 50 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Gọi O trung điểm đoạn S1S2, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực S1S2 cho M dao động pha với hai nguồn Khoảng cách gần M O xấp xỉ A 2,7 cm B 1,48 cm C 3,1 cm D 2,9 cm Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 cách 14 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt u = 7cos(20πt + π/4) cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 25 cm/s biên độ sóng khơng đổi trình lan truyền Gọi O trung điểm đoạn S1S2, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực S1S2 cho M dao động pha với hai nguồn Khoảng cách gần M O xấp xỉ A 2,7 cm B 2,5 cm C 3,1 cm D 2,9 cm Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng đồng S1 S2 cách 13 cm, dao động điều hòa theo phương trình u = 5cos(20πt + π/2) cm phương vng góc với mặt chất lỏng Tốc độ truyền sóng 30 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Gọi O trung điểm S1S2 M điểm mặt chất lỏng thuộc đường trung trực S1S2 Biết phần tử môi trường M dao động pha với phần tử môi trường O Khoảng cách gần M O A 4√2 cm B 4√3 cm C 6,13 cm D 5,21 cm Câu Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng đồng S1 S2 cách 14 cm, dao động điều hòa theo phương trình u = 4cos(40πt) cm phương vng góc với mặt chất lỏng Tốc độ truyền sóng 50 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Gọi O trung điểm S1S2 M điểm mặt chất lỏng thuộc đường trung trực S1S2 Biết phần tử môi trường M dao động pha với phần tử môi trường O Khoảng cách gần M O A 3,2 cm B 4,6 cm C 6,4 cm D 2,96 cm Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số 20 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 khoảng 34 cm 22 cm có cực đại qua Trong khoảng M đường trung trực S1S2 có ba cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 63 cm/s B 60 cm/s C 30 cm/s D 36 cm/s Câu 10 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng đồng S1, S2 dao động pha tần số Tốc độ truyền sóng 50 cm/s Cho điểm M mặt chất lỏng cách cách nguồn S1 S2 khoảng 30 cm 14 cm Để khoảng M đường trung trực S1S2 có tất bốn cực đại tần số sóng phải nhận giá trị giá trị ? A 16 Hz B 19 Hz C 12 Hz D 15 Hz Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng 50 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Điểm P mặt nước cách nguồn S1 S2 khoảng cm cm Điểm Q mặt nước cách nguồn S1 S2 khoảng 10 cm cm Tổng số điểm không dao động đoạn PQ A B 15 C 16 D 17 Câu 12 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm, dao động tần số 50 Hz pha Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = m/s Trên mặt nước có hai điểm C D cho ABCD làm thành hình vng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BD A B C D Câu 13 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số 10 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 khoảng 35 cm 20 cm có cực đại qua Trong khoảng M đường trung trực S1S2 có hai cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 63 cm/s B 60 cm/s C 50 cm/s D 36 cm/s Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số 13 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn S1 S2 khoảng 32 cm 20 cm có cực đại qua Trong khoảng M đường trung trực S1S2 có hai cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 63 cm/s B 60 cm/s C 50 cm/s D 52 cm/s Câu 15 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng đồng S1, S2 dao động pha tần số Tốc độ truyền sóng 40 cm/s Cho điểm M mặt chất lỏng cách cách nguồn S1 S2 khoảng 30 cm 16 cm Để khoảng M đường trung trực S1S2 có tất ba cực đại tần số sóng phải nhận giá trị giá trị ? A Hz B Hz C 12 Hz D 15 Hz blackonyx/Captur ... tần số sóng phải nhận giá trị giá trị ? A 16 Hz B 19 Hz C 12 Hz D 15 Hz Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng 50... đường trung trực S1S2 có hai cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 63 cm/s B 60 cm/s C 50 cm/s D 36 cm/s Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S1, S2 dao động pha tần số... lỏng có hai nguồn sóng đồng S1 S2 cách 13 cm, dao động điều hòa theo phương trình u = 5cos(20πt + π/2) cm phương vng góc với mặt chất lỏng Tốc độ truyền sóng 30 cm/s biên độ sóng khơng đổi q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: C0202 giao thoa sóng cơ học , C0202 giao thoa sóng cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn