C0107 – các trường hợp dao động của con lắc đơn

6 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:41

C0107 – Các trường hợp dao động lắc đơn Câu Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu sợi dây dài l = m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Bỏ qua ma sát Con lắc dao động quanh vị trí cân với góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng αo = 30o Vận tốc vật vị trí cân A v = 1,62 m/s B v = 2,63 m/s C v = 4,12 m/s D v = 0,412 m/s Câu Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài 10 cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại trình dao động αmax = 45o Tốc độ chuyển động vật vị trí cân vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 0,15 m/s; 0,79 m/s B 0,76 m/s; 0,56 m/s C 0,75 m/s; 0,62 m/s D 1,07 m/s; 0,62 m/s Câu Cho lắc đơn gồm dây treo dài 25 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 200 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 45o Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại, góc lệch α = 30o, vị trí cân A 0,49 N; 1,23 N; 1,96 N B 1,49 N; 2,57 N; 3,75 N C 0,94 N; 1,73 N; 1,96 N D 1,39 N; 2,32 N; 3,11 N Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường xác định Biết lực căng dây lớn 1,04 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 9,30 B 6,60 C 5,60 D 9,180 Câu Cho lắc đơn treo trường trọng lực với g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 60o Gia tốc toàn phần chuyển động vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 3,12 m/s2 B 8,93 m/s2 C 8,70 m/s2 D 4,91 m/s2 Câu Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Δt, lắc thực 30 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 12,5 cm khoảng thời gian Δt ấy, thực 20 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc A 20 cm B 10 cm C 25 cm D 14 cm Câu Một đồng hồ lắc ngày chạy nhanh phút Coi lắc gồm vật nhỏ treo treo mảnh nhẹ Hỏi để đồng hồ chạy phải chỉnh độ dài dây treo lắc A Kéo dài thêm 0,70% B Rút ngắn dây treo lại 0,90% C Kéo dài thêm 1,1% D Rút ngắn dây treo lại 0,1% Câu Người ta đưa đồng hồ lắc từ Trái Đất lên Mặt Trăng mà không điều chỉnh lại Cho biết gia tốc rơi tự Mặt Trăng 1/4 gia tốc rơi tự Trái Đất Theo đồng hồ Mặt Trăng thời gian Trái Đất tự quay vòng A 22 h B 14 h C 24 h D 12 h Câu Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 30 cm vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích µC Khi lắc đứng cân đặt điện trường với véc-tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 105 V/m Lấy g = 10 m/s2 bỏ qua lực cản trình chuyển động Tốc độ cực đại vật nhỏ trình dao động A 13,7 cm/s B 3,17 cm/s C 1,73 cm/s D 17,3 cm/s Câu 10 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 30 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích 4.10-6 C, coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hòa lắc A 0,92 s B 0,15 s C 1,92 s D 1,40 s Câu 11 Một lắc đơn lý tưởng dao động điều hoà nơi mặt đất, điện trường mà đường sức điện trường hướng thẳng đứng từ lên Khi vật nặng lắc tích điện q chu kì dao động lắc s, vật nặng tích điện q’ = –q chu kì dao động lắc s Chu kì dao động riêng lắc vật nặng khơng tích điện A 2,82 s B 3,39 s C 1,13 s D 2,4 s Câu 12 Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 60o Tốc độ chuyển động vật vị trí cân vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 0,99 m/s; 0,58 m/s B 0,7 m/s; 0,6 m/s C 0,99 m/s; 0,46 m/s D 0,88 m/s; 0,46 m/s Câu 13 Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Tốc độ chuyển động vật vị trí cân 0,7 m/s Góc lệch cực đại trình dao động A αmax = 60o B αmax = 45o C αmax = 30o D αmax = 50o Câu 14 Cho lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 60o Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại, góc lệch α = 45o, vị trí cân A 0,49 N; 1,1 N; 1,96 N B 0,49 N; 1,57 N; 1,75 N C 0,49 N; 1,57 N; 1,96 N D 0,74 N; 1,57 N; 1,96 N Câu 15 Cho lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại 0,49 N Góc lệch cực đại trình dao động A αmax = 50o B αmax = 60o C αmax = 30o D αmax = 45o Câu 16 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 10º nơi có gia tốc trọng trường xác định Tỷ số lực căng dây nhỏ lực căng dây lớn A 0,33 B 0,66 C 0,56 D 0,96 Câu 17 Tại nơi có gia tốc trọng trường xác định, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều âm đến vị trí có động li độ góc α lắc A –αo/√3 B –αo/√2 C αo/√2 D αo/√3 Câu 18 Tại nơi có gia tốc trọng trường xác định, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động chậm dần theo chiều âm đến vị trí có động li độ góc α lắc A –αo/√3 B –αo/√2 C αo/√2 D αo/√3 Câu 19 Một lắc đồng hồ gồm vật nhỏ treo treo mảnh nhẹ Khi kéo dài treo thêm 0,97 % ngày đồng hồ chạy chậm hay nhanh phút? A Nhanh phút B Chậm phút C Nhanh phút D Chậm phút Câu 20 Một đồng hồ lắc ngày chạy chậm phút Coi lắc gồm vật nhỏ treo treo mảnh nhẹ Hỏi để đồng hồ chạy phải chỉnh độ dài dây treo lắc A Kéo dài thêm 0,79% B Rút ngắn dây treo lại 0,97% C Kéo dài thêm 0,97% D Rút ngắn dây treo lại 0,79% Câu 21 Người ta đưa đồng hồ lắc từ Trái Đất lên Mặt Trăng mà không điều chỉnh lại Theo đồng hồ Mặt Trăng thời gian Trái Đất tự quay vòng 4√6 h Tỷ số gia tốc rơi tự mặt trăng gia tốc rơi tự trái đất A 1/4 B 1/16 C 1/6 D 1/36 Câu 22 Một đồng hồ lắc ngày chạy nhanh phút Coi lắc gồm vật nhỏ treo treo mảnh nhẹ Hỏi để đồng hồ chạy phải chỉnh độ dài dây treo lắc A Kéo dài thêm 0,96% B Rút ngắn dây treo lại 0,96% C Kéo dài thêm 0,69% D Rút ngắn dây treo lại 0,69% Câu 23 Một lắc đơn gồm dây treo vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích µC Khi lắc đứng cân đặt điện trường với véc-tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m, tốc độ cực đại vật nhỏ trình dao động 21,2 cm/s Lấy g = 10 m/s2 bỏ qua lực cản trình chuyển động Chiều dài dây treo lắc A 21 cm B 45 cm C 32 cm D 40 cm Câu 24 Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 45 cm vật nhỏ có khối lượng 200 g mang điện tích µC Khi lắc đứng cân đặt điện trường với véc-tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Lấy g = 10 m/s2 bỏ qua lực cản trình chuyển động Tốc độ cực đại vật nhỏ trình dao động A 2,21 cm/s B 2,12 cm/s C 21,2 cm/s D 12,2 cm/s Câu 25 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 25 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích 5.10-6 C, coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véc-tơ cường độ điện trường có độ lớn 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = π2 = 10 m/s2 Tần số dao động lắc A 0,58 Hz B 1,15 Hz C √6/2 Hz D 1,40 Hz Câu 26 Một lắc đơn gồm dây treo vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích 5.10-6 C, coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véc-tơ cường độ điện trường có độ lớn 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hòa lắc 1,15 s Chiều dài dây treo lắc là: A 0,58 m B 1,15 m C 99 m D 50 cm ... lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Δt, lắc thực 30 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 12,5 cm khoảng thời gian Δt ấy, thực 20 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc. .. Một lắc đơn lý tưởng dao động điều hoà nơi mặt đất, điện trường mà đường sức điện trường hướng thẳng đứng từ lên Khi vật nặng lắc tích điện q chu kì dao động lắc s, vật nặng tích điện q’ = –q... tốc trọng trường xác định, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều âm đến vị trí có động li độ góc α lắc A – o/√3 B – o/√2 C
- Xem thêm -

Xem thêm: C0107 – các trường hợp dao động của con lắc đơn , C0107 – các trường hợp dao động của con lắc đơn

Từ khóa liên quan