NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HÒN DỒ, THÔN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

60 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 13:48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HỊN DỒ, THƠN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHỆP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HỊN DỒ, THƠN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trường Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Ái Tâm Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu thành phần thức ăn số tập tính Voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) Hòn Dồ, thơn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, thầy cô Khoa Sinh – Môi trường đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi thực đề tài Trong đó, ThS Trần Ngọc Sơn đã giúp đỡ nhiều trình tìm kiếm thu thập tài liệu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Ái Tâm người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ chuyên môn kinh nghiệm nghiên cứu, thu thập tài liệu suốt trình thực đề tài Tôi xin đồng cảm ơn, ThS Trần Hữu Vỹ, ThS Nguyễn Thị Kim Yến, anh Trần Ngọc Toàn, anh Lê Viết Mạnh, TS Hà Thăng Long toàn thể anh chị Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) Hội Động vật học Frankfurt đã giúp đỡ thực đề tài nghiên cứu Ngồi ra, tơi xin chân thành cảm ơn cán Trạm kiểm lâm Núi Thành cộng đồng thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây đã tạo mọi điều kiện, quan tâm hỗ trợ tơi q trình thực đề tài Mặc dù đã nỗ lực làm việc, thời gian thực đề tài nhiều hạn chế, khối lượng nghiên cứu lớn, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận đóng góp ý kiến xây dựng thầy cơ, hội đồng khoa học để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đa dạng linh trưởng Việt Nam 1.2 Một số đặc điểm chi Pygathrix 1.2.1 Phân loại học 1.2.2 Đặc điểm hình thái 1.2.3 Phân bố 1.3 Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) 1.3.1 Tên gọi 1.3.2 Tình hình nghiên cứu CVCX giới 1.3.3 Đặc điểm hình thái CVCX 1.3.4 Đặc điểm sinh học, sinh thái CVCX 1.3.5 Số lượng phân bố 1.3.6 Các mối đe dọa 1.3.7 Tình trạng bảo tồn CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.2 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.1 Mục tiêu chung 2.2.2 Mục tiêu cụ thể 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu thành phần thức ăn Voọc Chà vá chân xám: 2.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm quần thể Voọc Chà vá chân xám 2.3.3 Nghiên cứu số tập tính CHƯƠNG THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian nghiên cứu 3.2 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 10 3.2.1 Vị trí địa lý 10 3.2.2 Địa hình, khí hậu, thủy văn 11 3.2.3 Hệ động thực vật tại Hòn Dồ 11 3.3 Phương pháp nghiên cứu 11 3.3.1 Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu 11 3.3.2 Phương pháp scan – sampling Altman cộng (1974) 11 3.3.3 Phương pháp xác định thành phần loài 12 3.3.4 Phương pháp lấy mẫu thực vật 12 3.3.5 Phương pháp sử dụng GPS đồ 12 3.3.6 Phương pháp phân tích số liệu 12 CHƯƠNG 15 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Quần thể CVCX tại Hòn Dồ 15 4.1.1 Một số thông tin chung quần thể CVCX tại xã Tam Mỹ tây 15 4.1.2 Vùng sống CVCX tại Hòn Dồ 16 4.1.3 Kích thước cấu trúc đàn 17 4.2 Thành phần thức ăn CVCX tại Hòn Dồ 18 4.2.1 Thành phần thức ăn phận sử dụng CVCX 18 4.2.2 Bản đồ loài thực vật thức ăn CVCX tại Hòn Dồ 20 4.3 Quỹ thời gian ăn hoạt động khác CVCX tại Hòn Dồ 21 4.3.1 Quỹ thời gian cho hoạt động 21 4.4 Tập tính lựa chọn giá thể số tập tính khác 22 4.4.1 Tập tính lựa chọn giá thể CVCX 22 4.4.2 Tập tính kiếm ăn Chà vá chân xám 23 4.4.3 Tập tính nghỉ ngơi Chà vá chân xám 24 4.4.4 Tập tính di chuyển CVCX 26 4.4.5 Tập tính xã hội CVCX 28 4.5 Một số vấn đề bảo tồn CVCX tại xã Tam Mỹ Tây 30 4.5.1 Các mối đe dọa 30 4.5.2 Công tác quản lý, bảo tồn tại Tam Mỹ Tây 31 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ TỒN TẠI 32 1.1 Kết luận 32 1.1.1 Vùng phân bố, số lượng CVCX tại Tam Mỹ Tây 32 1.1.2 Thành phần thức ăn CVCX 32 1.1.3 Quỹ thời gian hoạt động CVCX 32 1.1.4 Một số vấn đề bảo tồn 32 1.2 Kiến nghị 32 1.3 Tồn tại 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 36 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CVCĐ CVCN CVCX ĐDSH VQG Chà vá chân đen Chà vá chân nâu Chà vá chân xám Đa dạng sinh học Vườn quốc gia DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng biểu 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Tên bảng biểu Số liệu phân bố CVCX tại khu vực tại xã Tam Mỹ Tây Danh mục thành phần thức ăn CVCX tại Hòn Dồ Hoạt động nghỉ ngơi CVCX Hoạt động di chuyển CVCX Hoạt động xã hội CVCX So sánh sinh cảnh sống nguồn thức ăn CVCX tại Hòn Dồ với loài Chà vá khu vực khác Trang 16 19 24 26 28 30 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Số hiệu 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Tên sơ đồ, hình ảnh Phân bố lồi Chà vá Việt Nam Vị trí Hòn Dồ đồ điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Núi Thành Điểm quan sát số (quan sát khu vực rìa phía Tây Hòn Dồ) Điểm quan sát số (quan sát khu vực Hòn Dồ) Điểm quan sát số (quan sát khu vực rìa phía Đơng Hòn Dồ) Bản đồ vùng phân bố CVCX tại xã Tam Mỹ Tây Núi Hòn Dồ, nơi quần thể CVCX sinh sống Tần suất lựa chọn phận thức ăn CVCX Bản đồ phân bố loài thực vật thức ăn CVCX tại Hòn Dồ Quỹ thời gian hoạt động CVCX Tần suất lựa chọn giá thể CVCX Cá thể CVCX ăn non tán CVCX ăn dây leo Bìm nho (Merremia umbellata) Kiểu ngồi co chân CVCX Kiểu ngồi duỗi chân CVCX Kiểu di chuyển chân CVCX Kiểu di chuyển chân CVCX Di chuyển kiểu nhảy CVCX Tập tính nhìn cảnh giới CVCX Tập tính nhìn cảnh giới CVCX Trang 10 13 13 14 15 16 18 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 29 29 36 PHỤ LỤC Bảng thu số liệu tập tính CVCX BẢNG THU SỐ LIỆU TẬP TÍNH CỦA CVCX Ngày khảo sát Thời gian scan Giới tính Độ tuổi Hoạt động sơ cấp Hoạt động thứ cấp Tên loài Giá đỡ Độ cao động vật Bầy Chiều quan cao sát Bầy Vị quan trí sát đàn ước theo lượng GPS Vị trí đàn theo tên gọi địa danh Độ cao Thời tiết 37 Hoạt động sơ cấp Mã hóa Hoạt động thứ cấp Mã hóa Giá thể Mã hóa Ăn Hoa, nụ hoa Cành to Quả chín Cành nhỏ Quả xanh Tán Hạt Lá già Cây bụi Mặt đất, đá Lá non Cuống Vỏ Ngồi co chân Khác Ngồi duỗi chân 10 Nằm Khác Đi chân Đi chân 11 12 13 14 Nhảy 15 Kiểu bò 16 Nhìn cảnh giới 17 Chơi đùa 18 Chơi đùa nhóm 19 Chải lông Giành thức ăn 20 21 Đánh 22 Kêu báo động 23 Đại tiện 24 Nghỉ Di chuyển Xã hội Khác 38 Giới tính Đực Cái Mã hóa Độ tuổi Trưởng thành Bán trưởng thành Nhỡ Non Thời tiết Nắng Mưa Âm u Mã hóa Mã hóa 39 STT Bảng thu số liệu thức ăn BẢNG THU SỐ LIỆU CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀ THỨC ĂN CỦA CVCX Đường Thời gian Tên loài Bộ kính/ Số Tên địa Dạng phận Tên chiều Tọa độ GPS Tên hiệu phương sống sử Ngày Giờ tiếng cao Latinh dụng Việt (cm) Độ cao (m) Thời tiết 40 Một số hoạt động thực địa Hình Tổ cộng đồng bảo vệ Voọc tham gia khảo sát kiểm lâm địa bàn Trung tâm GreenViet Hình Lưu tọa độ Voọc ăn vào GPS 41 Hình Ghi chép số liệu ngồi thực địa 42 Hình Quan sát ngồi thực địa 43 Một số mẫu thức ăn Hình Mẫu TMT02 - Sung xồi (Ficus depressa) 44 Hình Mẫu TMT05 Sung bầu – (Ficus tinctoria) 45 Hình Mẫu TMT11 – Bìm nho (Merremia umbellata) 46 Địa hình cảnh quan xung quanh Hình Đường vào khu vực nghiên cứu 47 Hình Suối vào mùa mưa Hình Sinh cảnh keo giáp ranh vào 10/2018 48 Một số động vật khác khu vực Hình Rắn săn mồi Hình Một lồi chim tại khu vực 49 Một số tác động Hình Rẫy keo sau khai thác 50 Hình Xe chở keo Hình Người dân đốt vỏ, cành keo sau khai thác để trồng lại keo ... NGUYỄN THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HỊN DỒ, THƠN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Quản lý... tài Nghiên cứu thành phần thức ăn số tập tính Voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) Hòn Dồ, thơn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cơng trình nghiên cứu riêng Các số. .. luận: Nghiên cứu thành phần thức ăn số tập tính Voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) Hòn Dồ, thơn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Mục tiêu đề tài Xác định thành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HÒN DỒ, THÔN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM, NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HÒN DỒ, THÔN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan