BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG

21 178 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 13:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel (84-236) 3736949, Fax (84-236) 3842771 Website: http://dut.udn.vn/khoacntt, E-mail: cntt@dut.udn.vn BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Lớp : 15T2 MSSV: 102150138 Nhóm: 15N10B Đà Nẵng, 01/2019 Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên LỜI CẢM ƠN Lập trình mạng kiến thức chuyên ngành quan trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt ngành quản trị mạng Có thể xem hướng rộng mở cho sinh viên việc nắm bắt kĩ thuật cần thiết quan trọng Sau loạt mơn học lí thuyết tảng Mạng máy tính, Lập trình Java, Lập trình mạng, học phần Thực hành Lập trình mạng hội tụ thực kiến thức học sách Nội dung thực hành chủ yếu thực việc lập trình Socket họ giao thức TCP/IP giao thức UDP ứng dụng viết ngôn ngữ Java, kết hợp kĩ thuật lập trình đa luồng, lập trình web JSP để thực hạng mục học phần Thông qua thực hành với độ khó tăng dần, sinh viên dần thơng thạo với cơng việc lập trình phần làm quen kĩ thuật xây dựng hệ thống làm việc cho hiệu Mỗi thực hành chép mã nguồn vào báo cáo với kết chạy thử đính kèm hình ảnh Dù kiểm tra nhiều lần báo cáo xuất số lỗi sai sót, em mong đợi góp ý từ thầy Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Huỳnh Thị Diệu Trâm SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhận xét: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xác nhận giảng viên SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Mục lục BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG I XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP .5 Yêu cầu Thuật toán .5 Mã nguồn .5 Kết II XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP .6 Yêu cầu 2.Thuật toán 3.Mã nguồn 4.Kết III XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CHAT ROOM CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP .7 Yêu cầu Thuật toán Mã nguồn .7 Kết BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG I XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC UDP Yêu cầu Thuật toán .9 Mã nguồn .9 Kết II XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP .10 Yêu cầu .10 SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Ngun 2.Thuật tốn 10 3.Mã nguồn 10 4.Kết 10 III XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CHAT ROOM CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP .11 Yêu cầu 11 Thuật toán .11 Mã nguồn .11 Kết 11 BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG 13 Yêu cầu .13 Sơ đồ hệ thống 14 Sơ đồ lớp 15 Mã nguồn 15 Kết .16 KẾT LUẬN 20 SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG I XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP Yêu cầu - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Client gửi chuỗi ký tự đến Server Server nhận xử lý gửi trả cho client công việc: + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi in hoa + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi thường + Đếm số từ chuỗi gửi Thuật toán Server nhận thông tin từ client gửi lên sử dụng phương thức để trả chữ thường, chữ hoa, đếm số từ chuỗi sau gửi kết lại client Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm Kết Hình 1: Màn hình kết Client SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 2: Màn hình kết Server II XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP Yêu cầu - Chương trình Client cho phép nhập vào từ bàn phím chuỗi biễu diễn phép tính gồm tốn tử +, -, (, ) Ví dụ: 5+13-(12-4*6) –((3+4)-5) - Chương trình Server thực tính tốn trả kết cho Client 2.Thuật toán Client nhập biểu thức cần tính gửi lên server Server xây dựng chương trình tính biểu thức (chuyển biểu thức hậu tố tính), sau gửi kết lại cho Client 3.Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm 4.Kết SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình : Màn hình kết Client Hình 4: Màn hình kết Server III XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CHAT ROOM CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP Yêu cầu - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Chương trình Client kết nối thực trao đổi với chương trình Server Thuật tốn Client có đặt tên chat với connect đến địa port Server mở lên bắt đầu tiến hành nhận thông tin từ client, có client kết nối thêm vào danh sách Khi có client gửi tin lên server server trả lời lại tất client có danh sách Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm Kết SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 5: Màn hình kết Client Hình 6: Màn hình kết Server SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG I XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC UDP Yêu cầu - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Client gửi chuỗi ký tự đến Server Server nhận xử lý gửi trả cho client công việc: + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi in hoa + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi thường + Đếm số từ chuỗi gửi Thuật toán Server lập trình theo hướng đa tuyến, nhận thơng tin từ client gửi lên trả lời Sử dụng phương thức toLowerCase() toUpperCase() lớp String để chuyển string chữ thường chữ hoa, sau dùng thuật tốn đơn giản để đếm số từ có chuỗi Client nhận liệu nhập vào hiển thị liệu trả qua hình giao diện console Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm Kết SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 7: Màn hình kết Client Hình 8: Màn hình kết Server II XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP Yêu cầu - Chương trình Client cho phép nhập vào từ bàn phím chuỗi biễu diễn phép tính gồm tốn tử +, -, (, ) Ví dụ: 5+13-(12-4*6) –((3+4)-5) - Chương trình Server thực tính tốn trả kết cho Client 2.Thuật toán Client nhập biểu thức cần tính gửi lên server Server xây dựng chương trình tính biểu thức trung tố (có thể tính trực SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên tiếp chuyển sang biểu thức hậu tố tính), sau gửi kết lại cho Client 3.Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm 4.Kết Hình 9: Màn hình kết Client Hình 10: Màn hình kết Server III XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CHAT ROOM CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC TCP/IP Yêu cầu - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Chương trình Client kết nối thực trao đổi với chương trình Server Thuật tốn Client có giao diện chat room, có đặt nick name chat với connect đến địa port Server mở lên bắt đầu tiến hành nhận thơng tin từ client, có client kết nối thêm vào danh sách Khi có client gửi tin lên server server trả kết cho tất client có danh sách SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm Kết Hình 11: Màn hình kết Client nh 12: Màn hình kết Server SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Hì Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG Yêu cầu Nội dung tập: Lập trình JSP để thực công việc sau: Thiết kế Website quản lý nhân phòng ban theo mẫu sau với sở liệu (Gồm trang: xem thông tin, chèn thơng tin, cập nhật thơng tin, xóa thơng tin, tìm kiếm thơng tin) Kết minh họa: SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Sơ đồ hệ thống Trang chủ Đ ă ng nhậ p Đ ă ng xu ấ t Xe m d a nh s c h nhâ n v iê n Xe m c hi t iế t nhâ n v iê n Tê m nhâ n v iê n Cậ p nhậ t Tê m p hò ng ban Xó a nhâ n v iê n Xe m d a nh s c h p hò ng ban Xó a p hò ng ban Xo t ấ t c ả Xe m c hi t iế t p hò ng b a n Tìm kiế m Cậ p nhậ t Hình 13: Sơ đồ hệ thống Sơ đồ sở liệu Hình 14:Sơ đồ hệ thống SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Sơ đồ lớp n Hình 15: Sơ đồ lớp Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Kết Hình 16: Đăng nhập SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Th.s Nguyễn Văn Nguyên Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 17: Giao diện trang chủ Hình 18: Xem danh sách phòng ban Hình 19: Chỉnh sửa thơng tin phòng ban SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 20: Tạo phòng ban Hình 21: Xem danh sách nhân viên SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 22: Chỉnh sửa thơng tin nhân viên Hình 23: Tạo nhân viên SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên KẾT LUẬN Sau thực hành em nắm vững kiến thức lập trình mạng để phục vụ cho việc xác định chọn chuyên ngành sau Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy! SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm ... học lí thuyết tảng Mạng máy tính, Lập trình Java, Lập trình mạng, học phần Thực hành Lập trình mạng hội tụ thực kiến thức học sách Nội dung thực hành chủ yếu thực việc lập trình Socket họ giao... Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Hình 5: Màn hình kết Client Hình 6: Màn hình kết Server SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn... Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng Th.s Nguyễn Văn Nguyên Sơ đồ lớp n Hình 15: Sơ đồ lớp Mã nguồn Tham khảo source file đính kèm SVTH: Huỳnh Thị Diệu Trâm Báo cáo Thực hành Lập trình mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG, BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG, I. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THOẠI CLIENT/SERVER HOẠT ĐỘNG THEO GIAO THỨC UDP, Sơ đồ hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn