bài luận môn bản đồ học

11 56 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 09:23

Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram MỞ BÀI Trong chuyên ngành địa lý đồ cơng cụ khơng thể thiếu, Bản đồ có vai trò quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội; tự nhiên kinh tế Có nhiều phương pháp nhằm thể nội dụng loại đồ, phương pháp biểu đồ đồ phương pháp biểu đồ đồ giải phương pháp truyền thống sử dụng từ lâu nhằm thể số lượng kích thước đối tượng đồ khiến cho người xem dễ dàng nắm bắt tính chất đối tượng Với đề tài giao, nhóm trình bày số nội dung chủ yếu liên quan đến hai phương pháp nêu bao gồm: - Khái niệm - Nội dung - Đặc điểm - Nguyên tắc thể - So sánh giống khác hai phương pháp Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram I PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ (CARTODIGRAM) Khái niệm phương pháp đồ biểu đồ (cartodigram) Phương pháp đồ biểu đồ phương pháp biểu đối tượng, tượng họa đồ biểu đồ đặt đơn vị phân chia lãnh thổ Mỗi đơn vị lãnh thổ họa đồ đặt biểu đồ có giá trị tổng lượng theo số lượng thống kê đối tượng phân bố lãnh thổ Nếu đơn vị lãnh thổ, muốn biểu nhiều đơn vị khác nhau, thể nhiều đối tượng khác nhau, biểu đồ đặc trưng cho đối tượng Nội dung phương pháp đồ biểu đồ (cartodigram) Phương pháp đồ biểu đồ có khả phản ánh nhiều đặc tính đối tượng số lượng, chất lượng, cấu trúc động lực Mỗi biểu đồ xem ký hiệu đặt đơn vị lãnh thổ, đặc trưng đối tượng phản ánh qua biểu đồ Số lượng đối tượng thể theo kích thước biểu đồ Kích thước tính theo phụ thuộc theo đường, theo diện tích theo thể tích theo khả ước tuyệt đối tương đối, khả ước tuyệt đối liên tục khả ước tuyệt đối theo thang bậc Cấu trúc chất lượng tượng thể qua thành phần biểu đồ có tỷ lệ tương ứng với thành phần đối tượng màu sắc khác Động lực tượng thể biểu đồ đặt lồng lên đặt cạnh Ví dụ minh họa: Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Đặc điểm phương pháp đồ biểu đồ (cartodigram) Phương pháp cartodigam có khả thể đặc tính số lượng, chất lượng, cấu trúc động lực tượng; Kích thước biểu đồ thể đặc tính số lượng tượng, phụ thuộc theo đường, theo diện tích theo thể tích; Đặc tính số lượng tượng đại diện cho đơn vị hành tổng số hình nhỏ với số số lượng chọn Màu sắc tượng biểu chất lượng tượng; Cấu trúc tượng thể cách chia biểu đồ thành phần nhỏ tương ứng với tỷ lệ thành phần tượng; Ngoài khả phương pháp cartodigram thể động lực tượng Động lực tượng thể tương ứng với số lượng tượng qua thời kỳ khác đặt lồng lên phương pháp ký hiệu ví dụ biểu diễn số dân đơn vị hành qua thời kỳ khác đặt cạnh biểu đồ cột… Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Ví dụ minh họa: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002 Nguyên tắc thể phương pháp đồ biểu đồ (cartodigram) Phương pháp chủ yếu trường hợp khơng định vị vị trí phân bố đối tượng tài liệu đặc trưng cho đối tượng số liệu thống kê theo lãnh thổ yêu cầu đồ thành lập dừng lại mức nêu lên tổng lượng đối tượng đơn vị lãnh thổ Để dễ dàng so sánh đối chiếu số lượng tượng ta khơng bố trí giới hạn hành biểu đồ đường hay theo diện tích có số lượng tổng cộng mà thay nhóm hình có giá trị tương đương hình vng nhỏ hay hình tròn… hình nhỏ biểu thị số lượng định tượng biểu Ngòi dạng biểu đồ phổ biến hình cột, hình tròn, hình vng… để dễ nhận thức số lượng đối tượng, giảm tính tốn, so sánh dùng biểu đồ dạng tập hợp nhiều hình nhỏ điểm chấm (các hình tròn nhỏ, hình vng nhỏ …) có giá trị định đặt theo dạng biểu đồ Dạng biể đồ gọi biểu đồ tập hợp II PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ ĐỒ GIẢI (CARTOGRAM) Khái niệm phương pháp đồ đồ giải (cartogram) Phương pháp cartogram hay gọi phương pháp đồ giải phương pháp dùng để biểu cường độ trung bình (giá trị tương đối) đối tượng, tượng địa lý theo đơn vị lãnh thổ Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Đơn vị lãnh thổ đơn vị hành chính, vùng tự nhiên, vùng kinh tế thường gặp đơn vị hành Nội dung phương pháp đồ đồ giải (cartogram) Phương pháp đồ đồ giải thành lập sở số liệu thống kê theo đơn vị lãnh thổ, không ý đến đặc điểm phân bố cụ thể đói tượng, tượng Phương pháp đồ đồ giải thể cường độ trung bình, số tương đối đối tượng, tượng phạm vi lãnh thổ Chỉ số hình thành từ mối quan hệ hai số tuyệt đối sở chia hai dãy số tuyệt đối đơn vị lãnh thổ, từ việc tính tốn tỷ lệ phần trăm Ví dụ minh họa: Mật độ dân số Việt Nam Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Đặc điểm phương pháp đồ đồ giải (cartogram) Chất lượng phương pháp đồ đồ giải phụ thuộc vào hệ thống phân chia đơn vị lãnh thổ hệ thống thang bậc thể nội dụng số liệu Các đơn vị lãnh thổ nhỏ biên độ số lượng thang bậc nhỏ đặc trưng địa lý đối tượng, tượng họa đồ mức độ chi tiết nội dung đồ cao Tuy nhiên nhiều thang bậc phân biệt màu khó khăn, tính rõ ràng đồ bị hạn chế Vì thế, phải tùy theo mục đích thành lập đồ đặc trưng số tương đối đối tượng mà chọn hệ thống thang bậc thích hợp Các cường độ trung bình đối tượng thể đơn vị lãnh thổ đồ không theo biến thiên liên tục mà chia nhóm tạo thành thang cấp bậc, thang cấp bậc chọn cường độ màu sắc nét chải Khi thể đồ đơn vị lãnh thổ đối tượng có số tương đối thuộc thang bậc thể màu sắc nét chải thang bậc Nguyên tắc thể phương pháp đồ đồ giải (cartogram) Đặc tính số lượng đối tượng thể theo nguyên tắc thang bậc nên vấn đề lựa chọn hợp lý hệ thống thang bậc có ý nghĩa quan trọng, định chất lượng đồ ví dụ tỷ lệ thất nghiệp khu vực chia theo độ tuổi Việc chọn thang bậc phải tiến hành sở phân tích hệ thống số tương đối đối tượng theo đơn vị lãnh thổ, không sở số liệu thống kê mà phải tính đến mối quan hệ kinh tế, đặc trưng đối tượng Xác định khoảng cách thang theo nguyên tắc: thang số cộng, thang cấp số nhân thang hỗn hợp Việc lựa chọn bậc thang tùy tiện mà phải sở phân tích hàng loạt số thống kê tương đối theo đơn vị lãnh thổ - Thang cấp số cộng tính theo nguyên tắc : a; a+b; a+b+b… Ví dụ: Nhỏ 100 101 – 200 201 – 300 301 – 400 … - Thang cấp số nhân tính theo nguyên tắc: a; ak; ak2; ak3… Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Ví dụ: nhỏ 50 51 – 500 501 – 5000 5001 – 50.000 …… Thang theo cấp số cộng thường sử dụng cường độ đối tượng thay đổi chậm với biên độ không lớn Thang cấp số nhân thường vận dụng cường độ đối tượng thay đổi nhanh với biên độ lớn Thang hỗn hợp thường sử dụng cường độ đối tượng biến đổi thất thường, phân tán Sau có hệ thống thang bậc hợp lý, đồ đánh số đơn vị lãnh thổ có cường độ nằm thang bậc xác định, sau thể màu sắc nét chải quy định cho thang bậc Ví dụ minh họa: Biểu đồ biểu số lượng người dùng internet tồn cầu Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram III - - - SỰ GIỐNG NHAU, KHÁC NHAU CỦA PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ ĐỒ GIẢI Giống Biểu đồ biểu thể so sánh cách rõ ràng Tài liệu thành lập đồ khơng đòi hỏi cao chi tiết Tài liệu số liệu thống kê theo số liệu phân chia lãnh thổ đồ có phân chia lãnh thổ theo đơn vị tương ứng Trên đồ thể vài tiêu khác nhau, thể rõ ràng mối quan hệ qua lại kết hợp yếu tố nội dụng thể đồ Sự thành lập đồ đơn giản Khác Phương pháp Bản đồ biểu đồ Bản đồ đồ giải Dùng để biểu đối tượng, tượng họa đồ biểu đồ đặt đơn vị phân chia lãnh thổ Dùng thể cường độ trung bình, số tương đối đối tượng, tượng phạm vi lãnh thổ Chỉ số hình thành từ mối quan hệ hai số tuyệt đối sở chia hai dãy số tuyệt đối đơn vị lãnh thổ, từ việc tính tốn tỷ lệ phần trăm Phương pháp đồ biểu đồ có khả phản ánh nhiều đặc tính đối tượng số lượng, chất lượng, cấu trúc động lực Mỗi biểu đồ xem ký hiệu đặt đơn vị lãnh thổ, đặc trưng đối tượng phản ánh qua Phương pháp đồ đồ giải thể cường độ trung bình, số tương đối đối tượng, tượng phạm vi lãnh thổ Chỉ số hình thành từ mối quan hệ hai số tuyệt đối sở chia hai dãy số tuyệt đối đơn vị lãnh thổ, từ việc tính tốn tỷ lệ Khái niệm Nội dung Nhóm Page Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram biểu đồ Số lượng đối tượng thể theo kích thước biểu đồ Phương pháp đồ biểu đồ có khả thể đặc tính số lượng, chất lượng, cấu trúc động lực tượng; Kích thước biểu đồ thể đặc tính số lượng tượng, phụ thuộc theo đường, theo diện tích theo thể tích; Đặc điểm Đặc tính số lượng tượng đại diện cho đơn vị hành tổng số hình nhỏ với số số lượng chọn Màu sắc tượng biểu chất lượng tượng; Cấu trúc tượng thể cách chia biểu đồ thành phần nhỏ tương ứng với tỷ lệ thành phần tượng; Nhóm Page phần trăm Chất lượng phương pháp đồ đồ giải phụ thuộc vào hệ thống phân chia đơn vị lãnh thổ hệ thống thang bậc thể nội dụng số liệu Các đơn vị lãnh thổ nhỏ biên độ số lượng thang bậc nhỏ đặc trưng địa lý đối tượng, tượng họa đồ mức độ chi tiết nội dung đồ cao Các cường độ trung bình đối tượng thể đơn vị lãnh thổ đồ không theo biến thiên liên tục mà chia nhóm tạo thành thang cấp bậc, thang cấp bậc chọn cường độ màu sắc nét chải Khi thể đồ đơn vị lãnh thổ đối tượng có số tương đối thuộc thang bậc thể màu sắc nét chải thang bậc Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram Phương pháp thể Nhóm Về phương pháp thể phương pháp đồ biểu đồ giống với phương pháp ký hiệu chất hai phương pháp khác xa nhau: phương pháp ký hiệu rõ điểm phân bố đối tượng biểu thị khơng có quan hệ với phân chia lãnh thổ Các ranh giới phân chia lãnh thổ đồ dùng phương pháp ký hiệu nói chung khơng cần biểu thị Ngược lại: biểu đồ đồ mà khơng có phân chia hành lãnh thổ vơ nghĩa buộc phải có ranh giới phân chia lãnh thổ Page 10 Về phương pháp thể phương pháp đồ giải dễ nhầm lẫn với phương pháp chất lượng chất hồn tồn khác Phương pháp đồ giải biểu cường độ đối tượng phương pháp chất lượng biểu đặc tính đối tượng Phân biệt phương pháp Cartodigram phương pháp Cartogram KẾT LUẬN Hai phương pháp, phương pháp đồ biểu đồ phương pháp đồ đồ giải hai phương pháp thường hay sử dụng để thể vấn đề kinh tế - xã hội địa lý tự nhiên Tuy nhiên xây dựng đồ thực phương pháp riêng lẻ để thể nội dung mà người ta thường phối hợp hay nhiều phương pháp để thể nội dung muốn thể Trong thời gian ngắn tìm hiểu đề tài “Phân biệt phương pháp đồ biểu đồ phương pháp đồ đồ giải” Nhóm tìm hiểu khía cạnh khái niện, nội dung, đặc điểm, cách thể hai phương pháp phân biệt giống khác hai phương pháp, thời gian khả có hạn nên khơng thể tránh khỏi sợ thiếu sót, mong nhận góp ý thầy Xin chân thành cảm ơn! BÀI TIỂU LUẬN Nhóm CHUYÊN ĐỀ Phân biệt hai phương pháp đồ: Phương pháp đồ biểu đồ phương pháp đồ đồ giải NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM Trần Nữ Trang Lê Anh Tuấn Nguyễn Quang Nam Trần Thanh Tâm Nhóm Page 11 Quảng Bình, Tháng năm 2019 ... Cartogram I PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ (CARTODIGRAM) Khái niệm phương pháp đồ biểu đồ (cartodigram) Phương pháp đồ biểu đồ phương pháp biểu đối tượng, tượng họa đồ biểu đồ đặt đơn vị phân chia... theo dạng biểu đồ Dạng biể đồ gọi biểu đồ tập hợp II PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ ĐỒ GIẢI (CARTOGRAM) Khái niệm phương pháp đồ đồ giải (cartogram) Phương pháp cartogram hay gọi phương pháp đồ giải phương... SỰ GIỐNG NHAU, KHÁC NHAU CỦA PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ BIỂU ĐỒ VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ ĐỒ GIẢI Giống Biểu đồ biểu thể so sánh cách rõ ràng Tài liệu thành lập đồ khơng đòi hỏi cao chi tiết Tài liệu số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài luận môn bản đồ học, bài luận môn bản đồ học, II. PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ ĐỒ GIẢI (CARTOGRAM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn