TRẮC NGHIỆM QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

6 182 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 22:37

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 15P CHƯƠNG QUANG HỢP Ở THỰC VẬT, các em có thể tham khảo thêm nhiều câu hỏi khó và thú vị theo sát chương trình bộ giáo dục.Bài giảng bao gồm bài tập về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Câu 1: Khái niệm sau quang hợp chưa hoàn chỉnh? A Quang hợp trình hệ sắc tố xanh hấp thụ lượng ánh sáng sử dụng lượng để tổng hợp chất hữu (đường glucôzơ) từ chất vô (CO2 H2O) B Quang hợp q trình tổng hợp chất hữu từ khí CO2 H2O nhờ lượng ánh nắng mặt trời, diễn xanh C Quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ chất vơ D Quang hợp q trình đồng hóa cacbon xanh, tác dụng ánh sáng mặt trời Câu 2: Quá trình quang hợp diễn A thực vật số vi khuẩn B thực vật, tảo số vi khuẩn C tảo số vi khuẩn D thực vật tảo Câu 3: Sản phẩm chủ yếu tạo từ trình quang hợp A cacbohiđrat B prôtêin C axit nuclêic D lipit Câu 4: Phương trình quang hợp đầy đủ Năng lượng ánh sáng (CH2O)n + nO2 Hệ sắc tố quang hợp Năng lượng ánh sáng B 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Hệ sắc tố quang hợp Năng lượng ánh sáng C 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Hệ sắc tố quang hợp D CO2 + H2O Năng lượng ánh sáng C6H12O6 + O2 + H2O Hệ sắc tố quang hợp A nCO2 + nH2O Câu 5: Câu sai nói vai trò quang hợp? A Tạo chất hữu cung cấp cho sống trái đất B Biến đổi tích lũy lượng (biến quang thành hóa năng) C Hấp thụ CO2 giải phóng O2, điều hồ khơng khí D Sử dụng H2O O2 làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu Câu 6: Cho số đặc điểm cấu tạo sau: I Hình mỏng, xếp xen kẽ, hướng quang II Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp III Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ - rây lá) dày đặc IV Bề mặt có nhiều khí khổng V Lá số lồi thực vật có thêm đặc điểm như: mọng nước, có màu đỏ hay da cam, biến thành gai Có đặc điểm đặc điểm giúp thực tốt chức quang hợp? A B C D Câu 7: Cho phát biểu liên quan đến máy quang hợp sau: I Lá quan thực chức quang hợp II Bào quan thực trình quang hợp lục lạp III.Tế bào mô giậu loại tế bào có chứa nhiều lục lạp IV Do lục lạp có số lượng lớn có hình khối bầu dục nên tổng diện tích bề mặt lục lạp lớn diện tích chứa chúng V Hạt (grana) nơi thực pha tối chất (strôma) nơi thực pha sáng quang hợp Số phát biểu không A B C D Câu 8: Thành phần sau không thuộc thành phần cấu trúc lục lạp? A Strôma B Grana C Lizôxôm D Tilacôit Câu 9: Tilacôit đơn vị cấu trúc A chất (strôma) B Màng kép C hạt (grana) D trung tâm phản ứng Câu 10: Cho thành phần sau: I Thể keo có độ nhớt cao II Trung tâm phản ứng III Hệ sắc tố IV Chất chuyền điện tử V Enzim cacbơxi hóa VI Tilacơit Trang 12 Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu Có thành phần thuộc cấu trúc hạt (grana)? A B C D Câu 11: Hệ sắc tố quang hợp có thành phần lục lạp? A Tilacôit B Màng kép C Strôma D Trung tâm phản ứng Câu 12: Sắc tố sau thuộc nhóm sắc tố chính? A Diệp lục a carôten B Diệp lục a diệp lục b C Diệp lục b xantôphyl D Diệp lục carôtenôit Câu 13: Các tilacôit không chứa A hệ sắc tố B trung tâm phản ứng C chất chuyền điện tử D enzim cacbơxi hố Câu 14: Ở thực vật bậc thấp, lượng ánh sáng hấp thụ chủ yếu nhờ nhóm sắc tố nào? A Clorophyl (diệp lục) B Carôtenit C Antôxian D Phicôbilin Câu 15: Một số lồi có màu đỏ, nguyên nhân tế bào A nhóm sắc tố carơtenơit lục lạp, có nhóm diệp lục B có sắc tố màu đỏ nhóm sắc tố dịch bào carơtenơit chiếm tỉ lệ cao C có nhóm sắc tố carơten khơng có xantơphyl lục lạp D khơng có nhóm sắc tố diệp lục lục lạp, có nhóm carơtenơit Câu 16: Ở thực vật tồn màu đỏ có quang hợp khơng? Vì sao? A Khơng Vì thiếu nhóm diệp lục B Được Vì chứa sắc tố carơtenơit C Được Vì có diệp lục tố bị khuất màu đỏ nhóm sắc tố dịch bào antơxian D Khơng Vì có nhóm sắc tố phicơbilin antôxian Câu 17: Phát biểu sau không nói vai trò nhóm sắc tố quang hợp? A Nhóm diệp lục hấp thụ lượng phôtôn ánh sáng sử dụng lượng để thực trình quang phân li nước phản ứng quang hóa để tạo ATP NADPH B Sắc tố trực tiếp tham gia chuyển hoá lượng ánh sáng thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH diệp lục a C Nhóm diệp lục hấp thu mạnh ánh sáng vùng xanh lục giữ chúng lại để quang hợp Đây nguyên nhân làm cho có màu xanh lục D Nhóm carơtenơit sau hấp thụ ánh sáng chuyền lượng cho diệp lục Câu 18: Gọi quang hợp q trình ơxi hóa – khử quang hợp xảy A q trình ơxi hóa H2O pha tối khử CO2 pha sáng B q trình ơxi hóa CO2 pha tối khử H2O pha sáng C q trình ơxi hóa H2O pha sáng khử CO2 pha tối D q trình ơxi hóa CO2 pha sáng khử H2O pha tối Câu 19: Pha sáng quang hợp pha A chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH B chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học NADPH C chuyển hoá lượng ánh sáng chuyển thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH D pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP Câu 20: Sản phẩm pha sáng gồm có A ADP, NADPH H2O B ATP, NADH O2 C ATP, NADPH O2 D ADP, NADH H2O Câu 21: Diễn biến pha sáng q trình quang hợp? A Q trình tạo ATP, NADPH giải phóng O2 B Quá trình khử CO2 C Quá trình quang phân li nước Trang 13 Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu D Sự biến đổi trạng thái diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích) Câu 22: Về chất, pha sáng trình quang hợp pha A ơxi hố nước để sử dụng H+, CO2 điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B ơxi hoá nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C ơxi hố nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D khử nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 23: Kết q trình quang hợp có tạo khí ơxi Các phân tử ơxi bắt nguồn từ q trình A khử CO2 B quang phân li nước C phân giải đường C6H12O6 D phân giải CO2 Câu 24: Quang phân li nước trình A diệp lục sử dụng lượng ánh sáng biến đồi nước thành H2 O B ôxi hóa nước tạo H+ điện tử đồng thời phóng thích O2 C sử dụng H+ điện tử để tổng hợp ATP D biến đổi nước thành lực khử NADPH Câu 25: Vai trò quan trọng trình photphorin hóa quang hóa A tổng hợp chất nhận ribulôzơ 1,5 điphotphat B tổng hợp ATP chất khử NADPH C tổng hợp ATP phóng thích O2 D tổng hợp NADPH phóng thích O2 Câu 26: Các chất nguyên liệu cung cấp cho pha sáng quang hợp? A H2O, ADP, NADP+ O2 B ATP, NADPH O2 C H2O, ATP, NADP+ Pi (phốtpho vô cơ) D H2O, ADP, NADP+ Pi (phốtpho vơ cơ) Câu 27: Có diễn biến diễn biến sau khơng có pha sáng trình quang hợp? I Quá trình tạo ATP, NADPH II Giải phóng ơxy III Khử CO2 tạo thành đường IV Quá trình quang phân li nước V Sự biến đổi trạng thái diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích) A B C D Câu 28: Cho phát biểu pha tối trình quang hợp sau: I Pha tối pha sử dụng lượng ánh sáng để khử CO2 thành đường C6H12O6 II Pha tối diễn chất (strôma) lục lạp III Tùy điều kiện môi trường sống khác mà lồi thực vật có cách thực pha tối quang hợp khác IV Sản phẩm quan trọng tạo pha tối đường C6H12O6 V Các nhóm thực vật C3, C4 CAM thực pha sáng giống thực pha tối khác Số phát biểu không A B C D Câu 29: Cái tên nhóm thực vật C3, C4 đặt dựa vào A việc có tượng hơ hấp sáng hay khơng B thời gian sống loại C số phân tử cacbon có sản phẩm cố định CO2 ổn định D số chu trình Canvin thực ngày Câu 30: Cho bảng thông tin nhóm thực vật C3, C4 CAM sau: Nhóm thực vật I: C3 II: C4 III: CAM Điều kiện sống Ví dụ 1: Khơ hạn kéo dài 2: Vùng ôn đới nhiệt đới: cường độ ánh sáng, a: Lúa, khoai, sắn nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường b: Dứa, xương rồng, thuốc bỏng 3: Vùng nhiệt đới: nóng ẩm kéo dài, ánh sáng cao, c: Ngơ, mía, cỏ lồng vực nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, nồng độ O2 tăng Tổ hợp ghép nội dung ba cột bảng Trang 14 Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu A I – – a; II – – c; III – – b B I – – a; II – – c; III – – b C I – – a; II – – c; III – – b D I – – a; II – – b; III – – c Câu 31: Ý không với ưu điểm thực vật C4 so với thực vật C3? A Nhu cầu nước thấp hơn, nước B Cường độ quang hợp cao C Thích nghi với điều kiện khí hậu bình thường D Năng suất cao Câu 32: Quá trình quang hợp thực vật C3, C4 CAM có điểm giống A chất nhận CO2 RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat) B sản phẩm APG (axit phôtphoglixêric) C có chu trình Canvin D diễn lục lạp tế bào mô giậu Câu 33: Chu trình Canvin (chu trình C3) có ba giai đoạn theo trình tự A cacbơxil hóa (cố định CO2) → khử APG thành AlPG → tái sinh chất nhận RiDP B cacbơxil hóa (cố định CO2) → tái sinh chất nhận RiDP → khử APG thành AlPG C khử APG thành AlPG → cacbơxil hóa (cố định CO2) → tái sinh chất nhận RiDP D khử APG thành AlPG → tái sinh chất nhận RiDP → cacbôxil hóa (cố định CO2) Câu 34: Trong chu trình Canvin, chất tiếp nhận CO2 A PEP B RiDP (ribulôzơ - 1,5- điphôtphat) C ATP D APG (axit phôtphoglixêric) Câu 35: Sản phẩm quang hợp chu trình Canvin (chu trình C3) A RiDP (ribulơzơ - 1,5 – điphôtphat) B AlPG (anđêhit photphoglixêric) C AM (axit malic) D APG (axit phốtphoglixêric) Câu 36: Chất tách khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ A APG (axit phốtphoglixêric) B RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat) C AlPG (anđêhit photphoglixêric) D AM (axit malic) Câu 37: Trong chu trình Canvin, NADPH có vai trò sau đây? A Phối hợp với clorophyl để hấp thụ ánh sáng B Là chất nhận e- pha sáng C Là thành phần chuỗi truyền e- để hình thành ATP D Mang e- đến chu trình Canvin Câu 38: Điểm giống chu trình cố định CO2 thực vật C3 C4 A sản phẩm ổn định pha tối AlPG B chất nhận CO2 Ribulô 1, điphôtphat C thực lục lạp tế bào mô giậu D có chu trình Canvin tạo AlPG từ hình thành hợp chất hữu Câu 39: Trên diện tích đất, để thu hoạch suất cao ta nên chọn loại trồng sau dựa đặc điểm quang hợp? A Lúa nước B Ngơ (bắp) C Thanh long D Khóm (dứa) Câu 40: Khi môi trường thiếu nước, sau trì q trình quang hợp tốt nhất? A Cây thuốc bỏng B Cây lúa nước C Cây rau ngò om D Cây lục bình Câu 41: Có ý ý sau điểm giống thực vật C4 với CAM cố định CO2 ? I Đều diễn vào ban ngày II Tiến trình gồm hai giai đoạn: cố định CO2 chu trình Canvin III Sản phẩm quang hợp AOA (axit ôxalô axêtic) IV chất nhận CO2 PEP (phôtpho enol piruvat) V Diễn hai loại lục lạp (ở tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch) A B C D Câu 42: Chu trình cố định CO2 thực vật CAM diễn nào? A Cả giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn vào ban ngày B Cả giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn vào ban đêm Trang 15 Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu C Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn vào ban đêm giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn vào ban ngày D Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn vào ban ngày giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn vào ban đêm Câu 43: Do nguyên nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A Vì ban đêm khí trời mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp thuận lợi cho nhóm thực vật B Vì thực vật thực pha tối vào ban đêm C Vì vào ban đêm đủ lượng nước cung cấp cho trình đồng hóa CO2 D Vì ban đêm khí khổng mở ra, ban ngày khí khổng hồn tồn đóng để tiết kiệm nước Câu 44: Năng suất sinh học ba nhóm thực vật C3, C4 CAM xếp theo trình tự từ cao đến thấp A C3 → C4 → CAM B C4 → C3 → CAM C C4 → CAM → C3 D C3 → CAM → C4 Câu 45: Khi nói ảnh hưởng nồng độ CO2 đến quang hợp phát biểu sau sai? A Điểm bù CO2 nồng độ CO2 để cường độ quang hợp cường độ hô hấp B CO2 cung cấp nguồn cacbon cho quang hợp nên nồng độ CO2 định cường độ trình quang hợp C Điểm bão hòa CO2 nồng độ CO2 để cường độ hơ hấp đạt cực đại D Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa cường độ quang hợp tăng; nồng độ CO2 tăng điểm bão hòa cường độ quang hợp giảm Câu 46: Khi tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng chưa đạt tới điểm bão hồ ánh sáng A cường độ quang hợp giảm dần B cường độ quang hợp tăng dần C lúc đầu cường độ quang hợp tăng sau giảm D lúc đầu cường độ quang hợp giảm sau tăng Câu 47: Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hưởng không giống đến cường độ quang hợp Nếu cường độ chiếu sáng A ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím B ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh tím C ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh lục D ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh lam Câu 48: Cho biện pháp sau: I Tăng diện tích hấp thụ ánh sáng tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu tăng suất trồng II Điều khiển tăng diện tích nhờ biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực kỹ thuật chăm sóc phù hợp loại giống trồng III Điều tiết hoạt động quang hợp cách áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp loài giống trồng Tạo điều kiện cho hấp thụ chuyển hóa lượng mặt trời cách có hiệu IV Trồng với mật độ dày đặc để nhận nhiều ánh sáng cho quang hợp V Tuyển chọn cách dùng có phân bố sản phẩm quang hợp vào phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ, ) tăng hệ số kinh tế trồng.? A I, II, III, V B I, II, III, IV C II, III, IV, V D I, III, IV, V Câu 49: Phát biểu sau khơng nói ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp? A Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, prơtêin; tia sáng đỏ xúc tiến trình hình thành cacbohiđrat B Nước yếu tố quan trọng quang hợp (ngun liệu, mơi trường, điều tiết khí khổng nhiệt độ lá) C Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt tối ưu cường độ quang hợp tăng nhanh, nhiệt độ tăng cao nhiệt tối ưu cường độ quang hợp giảm mạnh D Các ngun tố dinh dưỡng khống khơng ảnh hưởng đến cường độ quang hợp nguyên liệu tham gia quang hợp có CO2 H2O Câu 50: Có hoạt động thuộc biện pháp sinh học góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính? I Tạo lổ thông mái nhà để tiết kiệm điện Trang 16 Trắc nghiệm sinh học 11 Nguyễn Minh Giàu II Cài đặt thiết bị nhiệt thông minh III Dùng loại bóng đèn có cơng suất thấp IV Tắt đèn không sử dụng V Sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường VI Trồng gây rừng VII Ngăn chặn cháy rừng, phá rừng bừa bãi A B C Trang 17 D ... điểm thực vật C4 so với thực vật C3? A Nhu cầu nước thấp hơn, nước B Cường độ quang hợp cao C Thích nghi với điều kiện khí hậu bình thường D Năng suất cao Câu 32: Quá trình quang hợp thực vật. .. độ quang hợp giảm dần B cường độ quang hợp tăng dần C lúc đầu cường độ quang hợp tăng sau giảm D lúc đầu cường độ quang hợp giảm sau tăng Câu 47: Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hưởng... cường độ quang hợp tăng nhanh, nhiệt độ tăng cao nhiệt tối ưu cường độ quang hợp giảm mạnh D Các nguyên tố dinh dưỡng khống khơng ảnh hưởng đến cường độ quang hợp nguyên liệu tham gia quang hợp có
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM QUANG HỢP Ở THỰC VẬT, TRẮC NGHIỆM QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn