Tài liệu học tập môn Toán 11 – La Tuấn Duy (Tập 1)

79 107 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 22:01

TÀI LIỆU HỌC TẬP Năm học: 2019 – 2020 TOÁN 11 TẬP Cuốn sách của: Biên soạn & giảng dạy: Thầy Duy – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 PHẦN 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BÀI 1: ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Giá trị lượng giác cung   Trên đường tròn lượng giác (hình 1.1) cho cung AM có sđ AM   : Hình 1.1 Gọi M x M ; yM  ta có: sin   y M  OK tan   sin  ; cos   0 cos  cos   x M  OH cot   cos  ; sin   0 sin  Lưu ý: Các giá trị sin  ; cos  xác định với    Và ta có: sin   k 2   sin , k  ; cos   k 2   cos , k   1  sin   ; 1  cos   tan  xác định với     k , k   tan   k    tan  cot  xác định với   k , k    cot   k    cot  Công thức lượng giác Hệ thức Cung liên kết sin a  cos a  tan a cot a  sin a tan a  cos a cos a cot a  sin a 1  tan2 a  cos2 a 1  cot2 a  sin2 a GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định cos ñoiá  sin a  sin a  sin bù phụ chéo  cot a  cot a   cheo ù sin  tan a  tan a   cos a  cos   a   cos   a  LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TỐN 11 Cơng thức cộng sin a  b   sin a cos b  cos a sin b cos a  b   cos a cos b  sin a sin b tan a  tan b  tan a tan b tan a  tan b tan a  b    tan a tan b tan a  b   Công thức nhân đôi – nhân ba – hạ bậc sin 2a  sin a cos a cos 2a  cos2 a  sin2 a  cos2 a    sin2 a    sin a cos a  sin 2a      cos 2a    sin a      cos 2a   cos a      sin 3a  sin a  sin a cos 3a  cos3 a  cos a Cơng thức biến đổi tổng thành tích a b a b cos 2 a b a b sin a  sin b  cos sin 2 a b a b cos a  cos b  cos cos 2 a b a b cos a  cos b  2 sin sin 2 sin a  sin b  sin Một số công thức khác   sin a  cos a  sin a       cos a  sin a  cos a     sin2 a cos2 a  sin2 2a  cos 4a cos4 a  sin a   sin2 2a  cos6 a  sin6 a   (3sin – 4sỉn) (4cổ – cơ) Cơng thức biến đổi tích thành tổng 1 sin a  b   sin a  b    cos a sin b  sin a  b   sin a  b   2 cos a cos b  cos a  b   cos a  b   2 sin a cos b  sin a sin b   cos a  b   cos a  b   2 Cơng thức tính sin , cos  theo t  tan     2t  sin      t2     t2  cos     t2   2t   tan      t2   Đặt t  tan  cos 4a sin 2a  Biểu diễn cung lượng giác đường tròn lượng giác k 2 k   biểu diễn m điểm đường tròn lượng giác m Bước 1: Xác định điểm M biểu diễn cung  Bước 2: Xác định m  điểm lại đường tròn lượng giác cách điểm M Ví dụ: Cung lượng giác x    Cung lượng giác x    k 2   k 2   biểu diễn điểm M vị trí 3 GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cung lượng giác x    k 2  7 biểu diễn hai điểm M vị trí  k   6 6 Cung lượng giác x   k  k 2   5  có bốn điểm M vị trí , , ;    4 4 4 B CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Biến đổi biểu thức lượng giác Phương pháp: Sử dụng công thức lượng giác Thông thường ta thực sau:  Có hệ số tự  biến đổi cho số  Có mũ cao  hạ bậc  Có tích  biến đổi thành tổng  Có tổng  nhóm hạng tử biến đổi thành tích Các ví dụ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tổng P  cos x cos 2x cos 3x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Biến đổi biểu thức sau thành tổng P  sin   x  sin x sin   x      _ _ Câu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P  sin 2x  cos 2x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P  sin x  sin 2x  sin 3x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P   cos x  cos 2x  cos 3x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P  cos2 x  cos2 2x  sin 3x  sin 4x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P  sin x  cos x  sin10 x  cos10 x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Biến đổi biểu thức sau thành tích P  sin 6x  sin 3x cos x  cos 2x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Dạng 2: Rút gọn, chứng minh biểu thức lượng giác Các ví dụ 1  cos2 2x 2 _ _ Câu Chứng minh rằng: sin x  cos4 x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x x  cos 2x  cos6  2 _ _ Câu 10 Chứng minh sin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Câu 11 Rút gọn biểu thức P  sin4 x  cos4 x  sin6 x  cos6 x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   2  2  Câu 12 Rút gọn biểu thức P  sin2 x    sin2 x  sin2 x       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Câu 13 Rút gọn biểu thức P  cos 3x sin x  sin 3x cos x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dạng 3: Biểu diễn cung lượng giác đường tròn lượng giác Phương pháp: k 2  có m điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x m Bước 2: Xác định điểm M biểu diễn cung  đường tròn lượng giác Bước 3: Xác định m  điểm lại đường tròn lượng giác cách điểm M Bước 1: Đưa cung dạng x    Các ví dụ   k 2 k    _ Câu 14 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  _ _ _ _   k 2 k    _ Câu 15 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x   _ _ _ _ Câu 16 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  k k   _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11   k  k    _ Câu 17 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x   _ _ _ _   k  k   _ Câu 18 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  _ _ _ _ k 2 k   _ Câu 19 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  _ _ _ _ k k   _ Câu 20 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  _ _ _ _  k  k   _ Câu 21 Xác định điểm đường tròn lượng giác biểu diễn cung x  _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Dạng 1: Phương trình sin u  m Phương pháp: Dạng bản: sin u  m 1  m   m  1 : Phương trình vơ nghiệm  1  m  : Với m  sin  , ta có:  u    k 2 1  sin u  sin   u      k 2 k       sin x   x  k       Đặc biệt: sin x   x   k 2 k         sin x  1  x    k 2    Dạng mở rộng: u  v  k 2 sin u  sin v   k   u    v  k 2 (Với u, v biểu thức theo biến x ) Các ví dụ Câu Giải phương trình sin 2x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Giải phương trình sin 3x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x  Giải phương trình sin     1   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x  Giải phương trình sin        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5  Giải phương trình sin 3x    sin 2x   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu Câu Giải phương trình sin 5x  Giải phương trình sin 2x   Câu Câu   Tìm nghiệm phương trình sin 2x     khoảng ;     3 _ _ Câu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định QUAN HỆ SONG SONG Câu 5: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cho tứ diện ABCD Lấy M đoạn AB, N đoạn AC cho MN không song song với BC I nằm  BCD Xác định giao tuyến: b MNI   ACD  a MNI   BCD  c MNI   ABD  Câu 6: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M , N , P trung điểm BC , CD, SA Xác định giao tuyến: c MNP   SBC  a MNP   SAB  d MNP   SCD  b MNP   SAD  GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 64 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm BC AD a Xác định giao tuyến MAD  NBC  b Trên cạnh AB lấy điểm I , cạnh CD lấy điểm J Xác định giao tuyến NBC  DIJ  Câu 2: Cho hình chóp S ABC Gọi M trung điểm BC , G trọng tâm tam giác SAC Trên cạnh AB lấy điểm N cho AN  2NB a Xác định giao tuyến MNG  SAC  b Xác định giao tuyến MNG  SAB  Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD tứ giác lồi, cạnh đối không song song, AC cắt BD O Trên cạnh SA lấy điểm M cho SA  3SM Trên cạnh SD lấy điểm N cho SD  3ND a Xác định giao tuyến SAC  SBD  b Xác định giao tuyến SAB  SCD  c Xác định giao tuyến MNO  ABCD  d Xác định giao tuyến MNO  SAB  Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, tâm O Gọi M , N trung điểm SB SD a Xác định giao tuyến SAC  SBD  b Xác định giao tuyến AE AMN  SAC  c Gọi P giao điểm ME với BC , Q giao điểm NE với CD Ba điểm P, A,Q có thẳng hàng khơng? Vì sao? Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Trên SA, SD lấy điểm M , N cho MS ND   Gọi P trung điểm BC MA NS a Xác định giao tuyến MNP  ABCD  b Xác định giao tuyến MNP  SAB  c Xác định giao tuyến MNP  SCD  d Xác định giao tuyến MNP  SAC  Câu 6: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N điểm nằm ABC ACD Không xét trường hợp song song a Xác định giao tuyến AMN  BCD  b Xác định giao tuyến BMN  BCD  Câu 7*: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD tứ giác lồi, cạnh đối không song song, AC cắt BD O Trên cạnh SA lấy điểm M cho MA  3MS Gọi G trọng tâm SCD Xác định giao tuyến MOG  với mặt hình chóp S ABCD Câu 8**: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N , P điểm nằm ABC , ACD BCD Không xét trường hợp song song, xác định giao tuyến MNP  với mặt tứ diện GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 65 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Vấn đề 2: Tìm giao điểm đường thẳng mặt phẳng Phương pháp: Để tìm giao điểm đường thẳng d mặt phẳng P  , ta tìm giao điểm d với đường  nằm P  : d    I I  d      I  d  P      I    P    P       Cách xác định  (khi chưa có sẵn) Bước 1: Chọn mặt phẳng Q  chứa d Bước 2: Tìm   P   Q   I  d  I  d  P  Bước 3: Trong Q  : d    I     I    P     Các ví dụ Câu 1: Cho tứ diện ABCD Gọi M , I trung điểm AB , BD Trên cạnh AC lấy điểm N cho AN  2NC Hãy xác định giao điểm: a MN  BCD  b CD  IMN  _ _ _ _ _ Câu 2: Cho hình chóp S ABC Trên cạnh SA, SC lấy điểm M , N cho SA SC   Gọi G SM NC trọng tâm ABC Xác định giao điểm GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 66 QUAN HỆ SONG SONG a MN  ABC  _ _ _ _ _ b AB  GMN  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 _ _ _ _ _ _ _ d NG  SAB  _ _ _ _ _ c MN  SBG  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 3: Cho tứ diện hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi M trung điểm SC Xác định giao điểm a BD  SAC  c SB  ADM  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b AM  SBD  _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định _ _ _ _ _ _ 67 QUAN HỆ SONG SONG Câu 4: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cho tứ diện hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Trên cạnh SA, SD lấy điểm M , N cho SA  3SM , SD  3ND Gọi P trung điểm BC Tìm giao điểm của: b SB  MNP  _ _ _ _ _ _ _ _ _ a CD  MNP  c SC  MNP  _ Câu 5: _ _ _ _ _ _ _ _ Cho tứ diện ABCD Gọi I trung điểm BC , G điểm nằm ACD Trên cạnh AB lấy điểm M cho MG cắt mặt phẳng BCD  Tìm giao điểm của: b F  AD  MGI  _ a E  MG  BCD  _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 68 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm BC , AB , điểm P thuộc cạnh CD cho CD  3PD a Tìm giao điểm BD MNP  b Tìm giao điểm AD MNP  Câu 2: Cho hình chóp S ABC Trên cạnh AB, BC lấy điểm M , N cho MA NB   Gọi G MB NC trọng tâm SAC Tìm giao điểm SA với MNG  Câu 3: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm AB, G trọng tâm ACD a Tìm giao điểm MG BCD  b Gọi N điểm đối xứng B qua A Tìm giao điểm NG với BCD  Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi O giao điểm AC BD Trên cạnh SA, SD lấy điểm M , N cho MN không song song với AD a Tìm giao điểm CD MNO  b Tìm giao điểm SB với MNO  c Gọi P trung điểm SC Tìm giao điểm AP với MNO  Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M trung điểm SC a Tìm giao điểm AM SBD  b Tìm giao điểm SD ABM  Câu 6*: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB Trên cạnh SA, SB,CD lấy M , N , P cho SA SB CD   3 SM NB CP a Tìm giao điểm NP SAD  b Tìm giao điểm SD với MNP  Câu 7*: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N , P điểm nằm tam giác ABC , ACD BCD cho MN cắt mặt phẳng ACD  a Tìm giao điểm MN BCD  b Tìm giao điểm AD MNP  Câu 8*: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi Gọi M điểm nằm tam giác SCD a Tìm giao điểm BM SAC  GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định b Tìm giao điểm SD ABM  69 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Vấn đề 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng – ba đường thẳng đồng quy Phương pháp: Chứng minh ba điểm thẳng hàng: Để chứng minh ba điểm A, B,C thẳng hàng Ta chứng minh A, B,C thuộc giao tuyến hai mặt phẳng   A  P   Q     B  P   Q   A, B,C thẳng hàng    C  P   Q     Chứng minh ba đường thẳng đồng quy: Chứng minh ba đường a, b, c đồng quy Bước 1: Gọi I  a  b I  a  P   Bước 2:   I  P   Q  I  b  Q   Bước 3: Chứng minh c  P   Q   I  c Vậy a, b, c đồng quy Các ví dụ Câu 1: Trong không gian, cho mặt phẳng  mặt phẳng ABC  Biết AB     M , AC     N , BC     P Hình vẽ sau hay sai ? Vì sao? _ _ _ _ _ _ Câu 2: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm AC , điểm N cạnh AB cho AB  4AN , điểm P cạnh AD cho AD  4PD Gọi I , J , K giao điểm MN BC , MP CD , NP BD Chứng minh I , J , K thẳng hàng _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 70 QUAN HỆ SONG SONG Câu 3: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi H , K trung điểm SB, SD _ _ _ _ _ b Gọi M  HI  BC , N  KI  CD Chứng minh a Tìm giao điểm E HK SAC  , giao điểm I SC AHK  A, M , N thẳng hàng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB Gọi M trung điểm SB a Tìm giao điểm N SC ADM  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định b Chứng minh AD, BC , MN đồng quy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 QUAN HỆ SONG SONG Câu 5: ĐỀ CƯƠNG TỐN 11 Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi M , N , P điểm thuộc cạnh SA, SB, SD b Tìm giao điểm Q SC MNP  _ _ _ _ _ _ _ _ a Tìm giao tuyến SI SAB  SCD  c Chứng minh MN , PQ SI đồng quy _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 6: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB  2CD Gọi O giao điểm AC BD , M trung điểm SB Trên cạnh SA lấy điểm N cho 4SN  3SA a Tìm giao điểm I MN ABCD  _ _ _ _ b Tìm giao điểm J SD với OMN  , giao điểm K SC với OMN  _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 72 QUAN HỆ SONG SONG c Chứng minh OI ,CD, JK đồng quy _ ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 d Gọi H trung điểm DM Chứng minh S , H ,O thẳng hàng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Gọi H , K trung điểm SB SD b Tìm giao điểm J AB CHK  _ _ _ _ _ _ c Chứng minh IK , AD, JC đồng quy _ a Tìm giao điểm E HK SAC  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b Tìm giao điểm I SA CHK  _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định d Gọi E trung điểm OK , G trọng tâm ACD Chứng minh S , E ,G thẳng hàng _ _ _ _ _ _ _ _ 73 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AD Gọi M trung điểm SD a Tìm giao tuyến SI SAB  SCD  b Tìm giao điểm N SC ABM  c Gọi O giao điểm AC BD Chứng minh AN , BM SO đồng quy Câu 2: Cho hình chóp S ABC Gọi M trung điểm SA Gọi N , P điểm AB SC cho AN SP   AB SC a Tìm giao điểm Q BC MNP  b Chứng minh MN , PQ SB đồng quy Câu 3: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm AB, BC G trọng tâm ACD a Tìm giao điểm I MG BCD  b Tìm giao điểm P CD với MNG  giao điểm Q AD với MNG  c Chứng minh MQ, NP BD đồng quy Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB  2CD Gọi O giao điểm AC BD , M trung điểm SA , I trung điểm CM Chứng minh S , I ,O thẳng hàng Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M , N , P trung điểm BC ,CD, SA Điểm K di động đoạn AP a Tìm giao điểm E SB MNK  , giao điểm F SD MNK  b Gọi I giao điểm ME NF Chứng minh điểm I thuộc đường thẳng cố định K di động đoạn AP Câu 6*: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi M trung điểm SD Trên cạnh SC lấy điểm N a Tìm giao điểm I AN SBD  b Gọi E giao điểm MI BD, F giao điểm MN CD Chứng minh EF qua điểm cố định N di động cạnh SC GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 74 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TỐN 11 Vấn đề 4: Tìm thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng Phương pháp: Nếu mặt phẳng   cắt mặt hình chóp (Mặt bên mặt đáy – có) theo đoạn giao tuyến nối tiếp nhau, tạo thành đa giác phẳng ta gọi đa giác thiết diện hay mặt cắt mặt phẳng   hình chóp Ở hình dươi, thiết diện tạo mặt phẳng   hình chóp S.ABCD tứ giác MNPQ Thông thường, để xác định thiết diện, ta làm theo hai cách sau: Cách 1: Tìm giao tuyến mặt phẳng   với mặt phẳng hình chóp, giao tuyến dễ tìm Sau kéo dài giao tuyến cắt cạnh khác hình chóp, từ ta tìm đoạn giao tuyến Đa giác giới hạn đoạn giao tuyến thiết diện cần tìm Cách 2: Tìm giao điểm   với cạnh hình chóp (cạnh bên cạnh đáy) (   cắt số cạnh, không thiết phải cắt tất cạnh) Nối giao điểm lại thành đa giác, thiết diện cần tìm Các ví dụ Câu 1: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N điểm nằm cạnh AB, AC cho MN không song song với BC Gọi I trung điểm BD Xác định thiết diện tứ diện ABCD cắt mặt phẳng MNI  _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 75 QUAN HỆ SONG SONG Câu 2: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cho tứ diện ABCD Gọi M , N điểm nằm cạnh AB, AC cho MN không song song với BC Gọi I điểm nằm BCD Xác định thiết diện tứ diện ABCD cắt mặt phẳng MNI  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Trên cạnh SD lấy điểm M Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng ABM  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi O giao điểm AC BD, M , N điểm nằm cạnh SA, SD cho MN không song song với AD Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng OMN  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 76 QUAN HỆ SONG SONG Câu 5: ĐỀ CƯƠNG TỐN 11 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Gọi M , N trung điểm SB, SD Xác định giao điểm SC với mặt phẳng AMN  , từ suy thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng AMN  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Câu 6: _ _ _ _ Cho hình chóp S ABC Trên cạnh SA lấy điểm M Gọi N P điểm nằm tam giác SBC ABC cho MN cắt mặt phẳng ABC  Xác định giao điểm MN với ABC  thiết diện hình chóp S ABC cắt mặt phẳng MNP  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Cho tứ diện S ABC Gọi M , N điểm nằm cạnh SA, SC P điểm tam giác ABC Tìm thiết diện hình chóp mặt phẳng MNP  Câu 2: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi M điểm nằm cạnh SA cho SA  3SM , G trọng tâm SCD , O giao điểm AC BD Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt MGO  GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 77 QUAN HỆ SONG SONG ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Gọi M , N trung điểm SB, SD Trên cạnh SC lấy điểm P cho SP  3PC Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng MNP  Câu 4: Cho hình chóp S ABCD , có đáy tứ giác lồi, cạnh đối không song song Gọi M , N , P trung điểm SA, BC , CD Xác định thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng MNP  Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB Gọi E , F trọng tâm SBC SCD a Xác định giao điểm SC với AEF  b Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng AEF  Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có đáy hỉnh bình hành Gọi H , K trung điểm BC CD , điểm L thuộc cạnh SA Tìm thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng HKL  Câu 6: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành tâm O , Gọi M , N , I thuộc AB, BC , SO Tìm thiết diện hình chóp với mặt phẳng MNI  GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 78 ...   GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 10 LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Dạng mở rộng: u  v  k 2 cos u  cos v   k   u  v  k 2 (Với u, v biểu thức theo biến x ) Các ví dụ Câu 11 Giải... _ _ _ Câu 14 Giải phương trình cos 2x  GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 11 LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11   3   Câu 16 Giải phương trình cos 2x    cos x  ... Cung lượng giác x    k 2   k 2   biểu diễn điểm M vị trí 3 GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11 Cung lượng giác x    k 2  7 biểu diễn hai điểm M vị trí  k
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu học tập môn Toán 11 – La Tuấn Duy (Tập 1), Tài liệu học tập môn Toán 11 – La Tuấn Duy (Tập 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn