Đề thi chọn HSG Toán 12 năm 2018 – 2019 sở GDĐT thành phố Đà Nẵng

4 72 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:35

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 50 câu, 04 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Học sinh làm cách chọn tơ kín ô tròn Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời câu Mã đề: 169 Họ tên học sinh: Số báo danh: Phòng thi Câu 1: Một hình trụ có bán kính đáy R chiều cao R diện tích xung quanh B  R A 3 R C 2 R D Câu 2: So sánh ba số a  0, 22019 ; b  e 2019 c   2019 A b  a  c B a  b  c C a  c  b x4 Câu 3: Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  có phương trình 2x A y  2 B x  C y  1 2 x x B  ;0    2;   3 R D c  b  a D x  Câu 4: Tập xác định hàm số y  log A  0;2 C  ;0    2;   D  0;2  Câu 5: Đường sinh khối nón có độ dài 2a hợp với đáy góc 600 Thể tích khối nón 3 A B  a3 C  a3 D 3 a a 3 Câu 6: Hàm số y  x  x3 đồng biến khoảng B  3;   A (; ) C (1; ) D (;0) Câu 7: Cho hàm số f  x  liên tục  Mệnh đề sau đúng? A  f  x  dx  C  1 f  x  dx 0 B 1 1 f  x  dx   f 1  x  dx  f  x  dx  D  f  x  dx   f  x  dx 1 Câu 8: Nếu tăng bán kính khối cầu lên lần thể tích khối cầu tăng lên A 125 lần B 25 lần C lần Câu 9: Giả sử dx D 10 lần a  x   ln b , với a, b số tự nhiên có ước chung lớn Khẳng định sau đúng? A a  b  B a  b2  41 C a  2b  14 D 3a  b  12 Câu 10: Trong khơng gian cho hình vng  H  Hỏi hình  H  có trục đối xứng? A B C D Câu 11: Một cấp số nhân với cơng bội 2, có số hạng thứ ba số hạng cuối 1024 Hỏi cấp số nhân có số hạng? A 11 B 10 C D         Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a, b thỏa a  3, b  ( a, b )  300 Độ dài vectơ 3a  2b A B C D 54 Câu 13: Cho khối lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có chiều cao a hai đường thẳng AB ', BC ' vng góc với Tính theo a thể tích V khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 5a 9a A V  6a3 B V  C V  a3 D V  2 Trang 1/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018-2019 Câu 14: Tất giá trị tham số m để hàm số y  A m  B m  2x  m đồng biến  0;  x2  C m  D m  Câu 15: Một khối chóp tam giác có đường cao 10cm cạnh đáy 20cm, 21cm, 29cm Thể tích khối chóp A 700cm B 2100cm3 C 20 35 cm3 D 700 cm3 16 Câu 16: Giả sử  f  x  dx  2020, giá trị A 20204 Câu 17:  x f x  dx B 2020 C 8080 Cho số thực dương a, b, c thỏa a log3  27, 2 log log 11 log 25 S  a   b   c 11  A S  25 B S  20 D 505 b log 11  49, clog11 25  11 Tính giá trị biểu thức C S  22 D S  23 Câu 18: Một khối cầu ngoại tiếp khối lập phương Tỉ số thể tích khối cầu khối lập phương 3  3 A B C D 8 2 Câu 19: Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa  x     y    xy  32 Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức x  y A B C D 12 Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M (1;1;1), N  1; 1;0  , P  3;1; 1 Tìm tọa độ điểm I thuộc mặt phẳng  Oxy  cho I cách ba điểm M , N , P A I  2;1;0    B I   ;2;0      C I  2; ;0      D I  2;  ;0    Câu 21: Cho hình trụ (T ) có hai hình tròn đáy (O) (O ') Xét hình nón ( N ) có đỉnh O ', đáy hình tròn  O  đường sinh hợp với đáy góc  Biết tỉ số diện tích xung quanh hình trụ (T ) diện tích xung quanh hình nón ( N ) Tính số đo góc  A   450 B   600 C   300 D   750 Câu 22: Trên ba cạnh OA, OB, OC khối chóp O ABC lấy điểm A, B , C  cho 2OA  OA, 4OB  OB 3OC   OC Tỉ số thể tích hai khối chóp O ABC  O ABC 1 1 A B C D 12 24 32 16 x   x Câu 23: Cho số thực a hàm số f  x    Tính  f  x  dx x   a x  x 1 a 2a a 2a   A  B C  D 6   Câu 24: Cho log  a log  b Biểu diễn log 560 dạng log 560  m.a  n.b  p , với m, n, p số nguyên Tính S  m  n p A S  B S  C S  D S  Câu 25: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  x  điểm có hoành độ 1 A y  x  B y  x  C y  x  D y  7 x  12 Câu 26: Số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C 9x2   x2  x  3x D Câu 27: Có số tự nhiên chẵn, có ba chữ số đôi khác lấy từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6? A 180 B 720 C 60 D 120 Trang 2/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018-2019 Câu 28: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  x  đoạn  0;2 A 2 C  B 74 27 D 1 Câu 29: Điều kiện cần đủ để hàm số y  ax  bx  c (với a, b, c tham số) có ba cực trị A ab  B ab  C ab  D ab  Câu 30: Cho cấp số cộng  un  có u1  1 u5  Tìm u3 A u3  B u3  C u3  D u3  Câu 31: Có giá trị nguyên tham số m   8;   để phương trình sau có nhiều hai nghiệm phân biệt?   x  x  x  1 x  m  m  x  x  m x  x A B C D   1200 Gọi M điểm thay đổi thuộc mặt Câu 32: Trong không gian cho tam giác ABC có AB  R , AC  R , CAB cầu tâm B, bán kính R Giá trị nhỏ MA  MC A R C R 19 B R  D R  Câu 33: Cho hàm số f  x  có đạo hàm xác định  f '  x   x x  x  Giả sử a, b hai số thực thay đổi cho a  b  Giá trị nhỏ f  a   f  b  A  64 15 B 33  64 15 C  D  11 Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  5;3;1 , B  4; 1;3 , C  6;2;4  D  2;1;7  Biết tập hợp       điểm M thỏa 3MA  MB  MC  MD  MA  MB mặt cầu  S  Xác định tọa độ tâm I tính bán kính R mặt cầu  S  4 2 A I  ;1;  , R  3 3 21  14  B I  ; ;  , R  3 3 21  14  C I 1; ;  , R   3   10  D I  ; ;  , R  3 3  Câu 35: Tập tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3mx  m  x   m2 có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ A  ; 1   0;1 B  0;   C  1;   D  1;0   1;   Câu 36: Cho hình chóp S ABC có góc mặt bên mặt đáy  ABC  600 Biết khoảng cách hai đường thẳng SA BC A V  a3 12 3a , tính theo a thể tích V khối chóp S ABC 14 a3 a3 B V  C V  16 18 Câu 37: Cho hàm số f  x  liên tục  thỏa  2 A 15 B 2 f   x   x dx  1, C 13  f  x x2 D V  a3 24 dx  Tính  f  x  dx D Câu 38: Cho hình chóp tứ giác có độ dài cạnh đáy a chiều cao a Tính theo a thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm cạnh hình chóp cho 5a 5a a3 3a A B C D 24 12 12 Câu 39: Cho khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' tích V Gọi M , N , P trung điểm AB, B ' C ' DD ' Thể tích khối tứ diện C ' MNP V V V V A B C D 32 16     m có nghiệm phân biệt thuộc   ;  Câu 40: Tất giá trị tham số m để phương trình tan x  cos x  2 A m  B  m  C  m  D m  Trang 3/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018-2019 Câu 41: Tổng tất giá trị tham số m để phương trình 3x nghiệm phân biệt A B  x 1  x  m  log x2  x  1 x có ba D C Câu 42: Cho phương trình 251 1 x   m   51 tham số m để phương trình có nghiệm A B 26  x  m  2  2m   0, với m tham số Giá trị nguyên dương lớn C 25 D cos x  Câu 43: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  cos x  cos x  Khẳng định sau đúng? A M  3m B M  m  3 D M  m  C M  m  Câu 44: Cho hàm số f  x   x3  x Hỏi hàm số g  x   f  x  1 có cực trị? A B C D Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S1  có tâm I1 1;0;1 , bán kính R1  mặt cầu I  1;3;5  , bán kính R2  Đường thẳng d thay đổi tiếp xúc với  S1  , M , m giá trị lớn giá trị nhỏ đoạn AB Tính P  M m A P  B P   S2  C P   S2  có tâm A B Gọi D P  Câu 46: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  4mx3   m  1 x  có cực tiểu mà khơng có cực đại  1  A m   ;    1   C m   ;     1   B m   ;1  1   1    D m   ;   1   64 Câu 47: So sánh ba số a  10001001 , b  22 c  11  22  33   10001000 A c  a  b B b  a  c C c  b  a   Câu 48: Cho hàm số f  x   x  x  m g  x   x  x  2  x D a  c  b   Tập tất giá trị tham số m để hàm số g  f  x   đồng biến  3;  A 3;4  B  0;3 C  4;   Câu 49: Cho hàm số y  f  x  xác định tập  thỏa f   x   f    x   D 3;   2x x6  x  f    m, f  3  n Tính giá trị biểu thức T  f  2   f  3 A T  m  n B T  n  m C T  m  n Câu 50: T  log 2x y A 19 với số thực x Giả sử D T   m  n Cho số thực dương x, y thay đổi thỏa điều kiện x  y  Giá trị nhỏ biểu thức x x  3log y y   B 13 C 14 D 15 - Hết - Trang 4/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018-2019 ... chữ số đơi khác lấy từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6? A 180 B 720 C 60 D 120 Trang 2/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018- 2019 Câu 28: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  x  đoạn  0;2 A 2 C... để phương trình tan x  cos x  2 A m  B  m  C  m  D m  Trang 3/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018- 2019 Câu 41: Tổng tất giá trị tham số m để phương trình 3x nghiệm phân biệt... y   B 13 C 14 D 15 - Hết - Trang 4/4 - Mã đề : 169 - Mơn : TỐN - HSG 12 NH: 2018- 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chọn HSG Toán 12 năm 2018 – 2019 sở GDĐT thành phố Đà Nẵng, Đề thi chọn HSG Toán 12 năm 2018 – 2019 sở GDĐT thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn